Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner


 • Google analytics införs för statistikinsamling.

  [LTRE-38319]
 • Första version av vy för Nationell översikt. Observera vyn är under utveckling. Det innebär att fler uppgifter kommer att läggas till efter hand. I denna version saknas t.ex. godkända moduler i ej avslutade kurser, tillgodoräknanden och innehåll i examen. Även utseendet kan komma att förändras.

  [LTRE-39213]
 • När intyg hämtas finns nu möjlighet att ta med sparad text. Texten sparas i webbläsaren så om användaren byter webbläsare eller dator måste en ny text sparas. Texterna hanteras separat för varje typ av intyg.

  [LTRE-39188]


Förbättrade funktioner 


 • Nu förhindras att moduler från andra lärosäten kan väljas i examensbevis.

  [LTRE-39451]
 • Ny flik på betastartsidan där kurser via användarens organisationsrättigheter visas.

  [LTRE-38924]
 • I uppföljningsdatabasen har ett nytt BI-objekt införts som innehåller koppling mellan förväntat tillfällesdeltagande och utbildningstillfällesstrukturen för student: BI_FORVANTADETILLFALLESDELTAGANDEN_UTBILDNINGSTILLFALLEN.

  [LTRE-38618]
 • På betastartsidan är nu ordningen för perioderna ändrad.

  [LTRE-38677]
 • För utdata utbytesstudier har utsökningsmöjligheterna utökats.

  [LTRE-38666]
 • Nu ingår även student som lämnat återbud respektive gjort tidigt avbrott i utsökningen i Utdata Studieavgiftsbetalning.

  [LTRE-38665]
 • Det är nu möjligt att publicera egna sparade utsökningsparametrar samt hantera andra användares sparade utsökningsparametrar. Förutsättning för detta är att man har relevant behörighet. 'Uppföljning: Publicering egen utsökning' 'Uppföljning: Publicering andras utsökning' 'Uppföljning: Ta bort andras utsökning' 'Uppföljning: Ändra andras lås på utsökning' 'Uppföljning: Ändra benämning andras utsökning'

  [LTRE-33946]
 • Vid visning/listning av Andra meriter skrivs nu kod för extern part ut.

  [LTRE-35338]
 • Fel vid återautentisering kompletteras med informativa varningar.

  [LTRE-37107]
 • Vid inläggning av Annat resultat är kontroll införd att examinationsdatum inte ligger i framtiden.

  [LTRE-37908]
 • Nu krävs endast systemaktiviteten Utbildningsinformation: Läsa utannonseringsinformation för att förhandsgranska utannonsering.

  [LTRE-37834]
 • Utsökning för Underlag till anmälan inom program har förbättrats så studenter med spärr inte kommer med om man inte aktivt väljer att inkludera dessa.

  [LTRE-37059]
 • I utbildningsinformation filtreras inställda tillfällen bort vid Lägg till i tillfällesstruktur.

  [LTRE-31864]
 • För återbud som inte kan hanteras automatiskt skapas ärenden till berört lärosäte för manuell kontroll och hantering i Ladok och NyA.

  [LTRE-32826]
 • I utbildningsinformation visas vid Lägg till i tillfällesstruktur nu endast inriktningstillfällen för de inriktningar som finns inom programmet.

  [LTRE-34189]
 • Endast kurser som har moduler får en indikation på betastartsidan (orange markering) om att det finns resultat på kurs att rapportera

  [LTRE-39310]
 • Vid etablering av student/-er sker nu koppling till lärosäte.

  [LTRE-38334]
 • På betastartsidan visas nu mer information gällande aktivitetstillfällen.

  [LTRE-38534]
 • I TG-ärendehanteringen har fältet för kurspaketering flyttats så att den är placerad överst.

  [LTRE-38460]
 • Om man har rapporteringsrättighet eller attesteringsrättighet på organisation med avgränsning på informationsbehörighet "Grund- och avancerad nivå" så får man även rättighet till de utbildningar som är märkta med "Utbytesstudier".

  [LTRE-39242]
 • Knappen "Redigera bevistyp" är nu ej aktiverad om man saknar nationella systemaktiviteten "Bevis: Hantera nationell bevisinformation"

  [LTRE-39090]
 • När resultat klarmarkeras får endast användare med behörighet att attestera resultaten upp knappen "Avisera mig själv"

  [LTRE-39053]
 • Hantering av medarbetarrättigheter som begränsas på student är förbättrad och har fått ny utformning.

  [LTRE-39388]
 • Vid listning av utbildningar i utbildningsinformation är kolumnen "Aktuell version" ändrad till ny kolumn "Version" där versionsnummer för utbildningen visas.

  [LTRE-20992]
 • Vid uttag av rapport över examina till SCB tas alla examina som dokumenterats under det aktuella halvåret med i rapporten, även de som lagts in med ett utfärdandedatum som ligger före rapportperioden ("bakdaterade" examina som utfärdats utanför systemet).

  [LTRE-39065]Viktiga rättningar


 • Vid uttag av rapporten 'Resultat grund- och avancerad nivå' till SCB filtreras nu tillgodoräknanden som inte avser grund- och avancerad nivå bort.

  [LTRE-39287]
 • Vid uttag av rapporten 'Resultat forskarnivå' till SCB filtreras nu tillgodoräknanden som inte avser forskarnivå bort.

  [LTRE-39286]
 • Integrationen till LadokPing är nu mindre känslig för felaktiga uppgifter på utbytesstudier. Nu visar LadokPing de uppgifter som inte hör samman med de felaktiga uppgifterna. Rättning avseende de felaktiga kurspaketeringstillfällesuppgifterna för utbytesstudier hanteras i senare leverans.

  [LTRE-39416]
 • Utökning av tabell för att kunna hantera fler mål vid tillgodoräknande.

  [LTRE-39257]
 • Ta bort förbered borttagning i resultat visas nu korrekt som klickbar.

  [LTRE-39254]
 • Visningen av informations i:et är nu tillbaka i ärendesammanfattningsrutan.

  [LTRE-39219]
 • Engelsk text i sidfoten på resultatintyg är uppdaterad till 'Personal identity number'.

  [LTRE-39209]Nya/ändrade systemaktiviteter

Nya Systemaktiviteter
Studiedeltagande: Nationell översikt

Uppföljning: Publicering egen utsökning 
Uppföljning: Publicering andras utsökning 
Uppföljning: Ta bort andras utsökning 
Uppföljning: Ändra andras lås på utsökning 
Uppföljning: Ändra benämning andras utsökning

Ändrad systemaktivitet
Utbildningsinformation: Läsa utannonseringsinformation för att förhandsgranska utannonsering kan nu användas separat i en behörighetsprofil


Nationella utbildningsmallar

 • Ny nationell utbildningsmall för Individuellt kurstillfälle, inresande - 2007IKTFI.


API-förändringar


Examen

 • Nytt event UtfardatBevisNyNationellBevistypEvent som signalerar att ett utfärdat bevis har fått ny nationell bevistyp

  [LTRE-37880]
 • Nytt attribut EventuellTidigareNationellBevistypUID i BevisbenamningEvent som signalerar att en bevisbenämning har fått ny nationell bevistyp

  [LTRE-37880]

Resultat

 • Uppdaterat fritext tabellen med ny kolumn, kurspaketering

  [LTRE-38942]

Studiedeltagande

 • Har lagt till ett fält för tillstånd i StudieavgiftsbetalningPåKurstillfällesantagningrepresentation

  [LTRE-38665]
 • Har utökat en enum-representation och lagt till en representation för sökriterier för utdata utbytesstudier

  [LTRE-38666]

Uppföljning

 • Har skapat ett kopplingsobjekt mellan förväntadetillfällesdeltaganden och utbildningstillfällen

  [LTRE-38618]
 • Borttagna REST ingångar som tidigare använts för rapportutsökningar men nu ersatts

  [LTRE-38439]
 • Öppnat systemaktiviteter för rapportutsökningar, skickar även med användarens namn med RapportutsökningsRepresentation.

  [LTRE-33946]

Utbildningsinformation

 • Utökat möjligheten att filtrera utbildningstillfällen med värden (true,false) för inställt

  [LTRE-31864]Avisering för framtida API-förändringar


Avisering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Examen

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Extintegration

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-38062]

Kataloginformation

 • kataloginformation/anvandarbehorighet/skapa (POST) försvinner. Använd istället den nya kataloginformation/anvandarbehorighet. Listan med Anvandarbehorighet försvinner från objektet Anvandare som fås från kataloginformation/anvandare.

  [LTRE-38038]
 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Resultat

 • IK-specifik funktionalitet var synlig utåt, kommer att tas bort/hanteras på annat sätt, tidigast i sprint 125

  [LTRE-36790]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]
 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]

Studentinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]
 • I representationen "Student" kommer attributet "Skyddsstatus" att tas bort

  [LTRE-39216]
 • Den äldre versionen av representationen Studenthistorikpost försvinner och den nyare versionen (StudenthistorikpostNy) blir den enda versionen för att representera studenthistorik.

  [LTRE-39790]

Studiedeltagande

 • Tidigast i version 1.30 kommer det vara möjligt att ändra placering i plan för tillfällesdeltagande med tidigt avbrott.

  [LTRE-38464]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]

Ärendehantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för enums

  [LTRE-39145]Alla ärenden i version 


LTRE-39408

Uppdatera dokumentation av IO_STUDIERESULTAT och IO_HPR_STUDIERESULTAT

LTRE-39409

Error event: RättaTitelFörResultatEvent

LTRE-38971

Startsida för lärare behöver klara av mini bredd på 1280px

LTRE-38931

Datumkomponenten ska endast hantera ett datum i fältet

LTRE-37121

SystemUserContextBuilder.withAllPermissions använder magiska konstanter, fixa!

LTRE-39287

SCB: TG som avser forskarnivå kommer med i Resultat: grund- och avancerad nivå

LTRE-39286

SCB: TG som avser grund- och avanceradnivå kommer med i Resultat forskarnivå

LTRE-39416

Problem med visst deltagande ska inte förhindra att övriga uppgifter visas i LadokPing

LTRE-38425

Långsam filtersökning på utbildningstillfälle vid datumavgränsning

LTRE-39257

Datalagringsfel vid rättning av tillgodo

LTRE-39254

'Ta bort förberedd borttagning' tänds inte som den ska

LTRE-39077

Får ett tiotal fel typ "Applikationsfel vid anrop '/utbildningsinformation/utbildningsinstans/..."  i prod

LTRE-39219

Informations-i bör återinföras i Ärendesammanfattningsrutan

LTRE-39209

Ändringar i footern i resultatintyget

LTRE-39175

3pp:er 1.31

LTRE-39171

IO_GENOMSTROMNING_KURS returnerar ej rader

LTRE-38793

Får ett antal "Ohanterat fel vid anrop '/studiedeltagande/grupp/65c51683-7571-11e9-bff7-39b491254ac2' med felUID '5cfafacb-76b9-11e9-93a7-0aba3d3c4ce8': null" i produktion

LTRE-39466

Kursnamn ska visas i studentöversikten även för studenter utan registrering (till master)

LTRE-39445

Låst i resultatrapportering, går inte att klarmarkera utkast!

LTRE-39339

feedrereadern beter sig konstigt

LTRE-39389

Visa Utbildningstyp för TG-mål Annan specifikation

LTRE-39451

Förhindra möjlighet att ta med modulresultat från andra lärosäten i bevis

LTRE-38995

Annan merit/Annat resultat - vid val av extern part bör man kunna använda tangentbordet istället för musklick

LTRE-38964

Datumvalidering i uppföljning med snällare felmeddelande.

LTRE-38947

Vi har ett antal tester som använder System.out.println, det borde rensas bort

LTRE-38924

Flik på betastartsidan för användare med organisationsrättigheter

LTRE-38618

Skapa ett BI-objekt med koppling mellan förväntat tillfällesdeltagande och utbildningstillfällen

LTRE-38691

Ändra kolumnvisning, lägg in komprimerat läge

LTRE-38677

Korrigera periodväljare

LTRE-38666

Utdata Utbytesstudier. Komplettera med ytterligare utsökningsparametrar

LTRE-38665

Utdata Studieavgiftsbetalning. Komplettera så att student som betalt studieavgift men som lämnat återbud, ska ingå i utsökningen

LTRE-33946

Uppföljning: Öppna systemaktiviteterna som gör det möjligt att publicera egna sparade utsökningsparametrar samt hantera andra användares sparade utsökningsparametrar m.m.

LTRE-37583

"Skriv ut resultat"-utskriften innehåller parametrarna som är valda i GUI:t

LTRE-35338

Visa kod för extern part i listan över Andra meriter

LTRE-37292

Systemfunktioner bör inte använda "magiska nummer"/konstanter

LTRE-37107

Bättre felmeddelande vid fel i återautentisering

LTRE-37908

Annat resultat borde inte kunna få datum i framtiden

LTRE-37834

Systemaktivitet för 'Förhandsgranska XML'

LTRE-37059

UFAIP: Uteslut personer med spärr på studiestruktur

LTRE-31864

Tillfällesstruktur: Filtrera bort tillfällen som är inställda vid lägga in innehåll i struktur

LTRE-32826

Skapa återbudsärende när återbud lämnas i Ladok inte kan publiceras till NyA pga att integrationsmappning är flaggad för manuell hantering

LTRE-34189

Inriktningstillfälle som inte tillhör programmet kan läggas till i programtillfällets struktur

LTRE-39310

Startsida: "Rapportera resultat på kurs" ska endast visas som "att göra" om kursen har moduler

LTRE-39142

Justera benämning på systemaktivtiet

LTRE-38334

Koppla till lärosäte vid etablering

LTRE-38534

Visa aktivitetstillfällens sammanhang på startsidan

LTRE-38526

Annan merit, Extern part - visa hela benämningen

LTRE-38461

Studentsök, senaste kursregistrering behöver följa med vid paginering

LTRE-38460

Lägga kurspaketering övers i TG ärendet

LTRE-39245

Skapa möjlighet att stänga av bakgrundsmigreringar

LTRE-39242

Medarbetarrättigheter: Utöka informationsbehörighetsvalet grund- och avancerad nivå med utbytesstudier

LTRE-39090

Knappen "Redigera bevistyp" bör vara utgråad om man saknar behörighet

LTRE-39053

"Avisera mig själv"-knappen vid klarmarkering ska endast synas för attestanter

LTRE-38293

Återkoppling: Startsida

LTRE-39388

Ny begransningskomponent för student i rättighetsskapandet

LTRE-20992

Kolumn för versionsnummer behövs i sökningen av utbildningar samt sortering på versionsnummer

LTRE-39229

FeedCreatorTask ligger utanför feeds-profilen.

LTRE-38942

Vid TG- ansökan i studentgränssnittet: Lägga till möjlighet att välja program/inriktning eller forskarämne som är påbörjad eller studenten är antagen till

LTRE-38319

Börja mäta produktionsmiljön mha Google Analytics

LTRE-39213

Nationell översikt

LTRE-39188

Sparad text för intyg

LTRE-38926

Första gui för att visa kurserna

LTRE-24207

Kontrollera ordning på events i en läst feed

LTRE-38539

Uppgradera maven-install-plugin

LTRE-39065

Efterrapportering av examen till SCB

LTRE-34472

Gör det möjligt att dölja ej färdiga/interna REST-ingångar i REST-dokumentationen

LTRE-39190

OrganisationResource i Kataloginformation använder fel sorts kontroller för RESTEntryPoint

LTRE-39378

Angularkonvertering Team1

LTRE-38756

Applikationsfel vid anrop '/resultat/resultatstartsida/kurs/c215be19-12b3-11e7-b383-2add9ad04dde/detaljer': commons.fel.kategori.applikationsfel => commons.fel.grupp.felaktigt_innehall => resultat.fel.detaljkod.kursinstans