Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Här samlar vi på oss material inför arbetsdagen den 12/8

  • Grafisk markering (olika färg eller ikoner på olika utbildningstyper, paketering osv. Den skulle kunna ingå i en mer generell punkt om användarförbättringar i Studieplan


Från Stellan på Chalmers

1 TG i studentgränssnittet utvecklat ytterligare med

Val av: internt TG/Annat lärosäte Sverige/Annat lärosäte Utland

Val av: namn på lärosäte

Val av: kurspaketering för ev utbyte

Student väljer vilka kurser internt eller annat lärosäte Sverige som ska utgöra grund för TG genom att välja de kurserna i rullista.

Student fyller i per kurs Utland: kurskod, kursbenämning originalspråk, kursbenämning engelska, betygsdatum, huvudområde, utbildningsnivå, antal hp à annat merit för validering av handläggare

Behov av att kunna återskicka ärende till student för komplettering

Behov av att kunna ge negativt beslut


2 Utökande möjlighet och bättre redigering av TG beslut.

Utökade möjlighet till ändringar av beslutade och avslutade tillgodoräknande.
Bättre status för avslutat ärende typ avslag


3 Flytta kurstillfälle i status komplett till ny version av kurs (med deltagande)

Flytta kurstillfälle i status komplett till ny version av kurs (utan deltagande)


4 Bättre integration mot NyA även på kurspaketeringsnivå och inte bara program för val av kurser och inriktningar


5 Förbättrad dokumentation av API mot Ladok.


6 Loggning även på ändring av katalog- och utbildningsinformation med vem som gjort det


7 Utdata förbättringar med att även kunna välja de uppgifter man vill se om studenter som t.ex. programtillhörighet


8 Förbättrad registervård som ändringar av studieperioder och val om det ska slå igenom. Utökade möjligheter till registervård i utbildningsinformationen på program/kurs/tillfällen med och utan studenter registrerade. Ändra studieperiod senare i processen med möjlighet att välja om det ska påverka eller inte påverka registrerade studenter.


9 Kunna använda kopieringsmöjlighet av befintlig utbildningsinformation

  • No labels