Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Studentgränssnitt

Studentgränssnitt

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.46.0Vid ansökan om bevis har möjligheten att bifoga dokument lyfts in som steg 3 i ansökan, d.v.s. innan studenten skickat in själva ansökan.LTRE-41759

Improvment

1.46.0Vid ansökan om bevis visas nu studentens kontaktuppgifter efter det att ansökan har skickats in, tillsammans med en länk för att kunna ändra uppgifterna vid behov.LTRE-32385

Improvment

1.47.0Det är nu möjligt för lärosätet att lägga in lokala texter för alla steg i en ansökan om tillgodoräknande i studentgränssnittet.LTRE-42345

Improvment

1.48.0Det är nu möjligt för lärosätet att lägga in lokala texter för alla steg i en ansökan om bevis i studentgränssnittet.LTRE-42592
Improvment1.48.0Studenter är nu förhindrade att klicka på "Skicka" en extra gång i samma dialog vid bevisansökan om denne redan skickat in sin ansökan.LTRE-42398

Utbildningsinformation

Utbildningsinformation

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Ny funktion

1.46.0Det är nu möjligt att hämta en CSV-fil över utbildningstillfällen som sökts fram i utbildningsinformation.LTRE-42304

Improvment

1.50.0

I en post för studieavgiftsskyldighet där studenten är ”Ej avgiftsskyldig” och orsaken är ”Övriga orsaker” kan nu ”Till och med datum” anges.

LTRE-39637
Bugg1.47.0Vid utannonsering av ett utbildningstillfälle som inte är studieavgiftsbelagt skickas nu inga värden för total avgift eller första delbetalning vid utannonsering.LTRE-42166

Studentinformation

Studentinformation

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Bugg

1.45.0I "Skyddade identitetsuppgifter" visas nu rätt namn efter det att alias har lagts till och tagits bort mer än en gång, med ett namnbyte däremellan.LTRE-41421

Studiedeltagande

Studiedeltagande

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.49.0Det är inte längre möjligt att registrera en student på ett kurstillfälle om hen redan har hela kursen tillgodoräknad.LTRE-22400
Improvment1.49.0För kurstillfällesbyten har krav på organisationsbehörighet ändras. I de fall kurstillfällesbytet sker inom samma kurspaketering, men till ett nytt kurspaketeringstillfälle, så krävs inte längre att användaren har behörighet på organisationsenheten för den närmast överliggande kurspaketeringen.LTRE-40323

Ny funktion

1.50.0Det är nu möjligt att lägga till studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från fliken "studiedeltagande". För detta kan den nya systemaktiviteten "Utbildningsinformation: Lägg till studieperiod" användas. Om användaren redan har behörighet att lägga till studieperiod i utbildningsinformation så kommer de nu även kunna göra det i fliken "Studiedeltagande".LTRE-42710
Improvment1.50.1I flikarna ”Översikt” samt ”Studiedeltagande” sorteras nu kurspaketeringar i första hand utifrån tillstånd på kurspaketeringen, och i andra hand utifrån senast aktuella kurspaketeringen.LTRE-42809

Resultat

Resultat

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.46.0

I fliken ”Att attestera” på startsidan visas nu även resultat som är förberedda för borttagning.

LTRE-42168

Improvment

1.46.0

All visning av resultat som behöver attesteras är borttaget från flikarna ”Mina kurser” och ”Mina kurser (Organisationsrättigheter)” på startsidan. Resultat som behöver attesteras visas i fliken ”Att attestera”.

LTRE-41658

Improvment

1.46.0

Nu visas vilka fält (d.v.s. även eventuella resultatnoteringar) som kommer tas bort när man tar bort utkast eller attesterade resultat via vyn för att hantera en enskild students resultat ("enpersonsrapportering").

LTRE-42252

Improvment

1.47.0

Vid val av användare som ska aviseras när resultat klarmarkeras eller flaggas för borttag så är det nu bara möjligt att avisera användare som har attesteringsrättighet för någon av resultaten som hanteras.

LTRE-42353

LTRE-41996

Improvment

1.47.0

Det är inte längre möjligt att rapportera in ett nytt modulresultat för en student om man redan har påbörjat en ändring av studentens resultat på den modulen. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.

LTRE-42197
Improvment1.48.0

Det är inte längre möjligt att ändra ett attesterat resultat på en modul om ett nytt resultat har börjat rapporteras in på samma modul för studenten. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.

LTRE-42591

Improvment

1.49.0

När resultat rapporteras in för en enstaka student (”enpersonsrapporteringen”) så finns det nu möjlighet att även attestera via menyn ”Åtgärder” på den aktuella raden. Placeringen av knapparna som används för att hantera ”Titel/Alternativ titel” och ”Hänvisning till beslutshandling” har justerats.

LTRE-42826

Improvment

1.50.0

Det går nu att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett ärende för tillgodoräknande. Detta styrs via en checkbox i när tilldelningen görs.

LTRE-42768
Bugg1.45.0Rapporteringsrättighet krävs nu även vid ändring av attesterat resultat på kurs som inkommit automatiskt vid resultat på modul (s.k. "enda prov").LTRE-42187
Bugg1.45.0

Nu går det att ta bort ett kurstillfälle som kopplats till aktivitetstillfälle, ifall ingen student på kurstillfället är tillagt på aktivitetstillfället. 

Det går inte längre att skapa skapa eller uppdatera ett aktivitetstillfälle där man angett prefix för anonymiseringskod men inte angett att det ska vara ett anonymt aktivitetstillfälle (tidigare har det gått att skapa dessa aktivitetstillfällen via integrationer).

LTRE-42201

Bugg

1.46.0När resultat rapporteras in för en enstaka student (”enpersonsrapporteringen”) fungerar det nu som det ska att fylla i betyg i webbläsaren Mozilla Firefox.LTRE-40115
Bugg1.46.0När koppling till kurspaketering görs i ett ärende för tillgodoräknande så syns bara en version av kurspaketeringen, även om studenten har gjort tillfällesbyten inom den.LTRE-42156
Bugg1.47.2I resultatintyg på engelska skrivs svenskt betyg för "Annan merit" ut i de fall det saknas alternativt (engelskt) betyg.LTRE-42319

Examen

Examen

Inga förbättringar är införda under perioden.

Utdata

Utdata

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.46.0

När CSV-filer hämtas så inkluderas nu alla rader från sökresultatet samt utsökningsparametrarna i följande utdatafunktioner:

 • Utdata: Aktör
 • Utdata: Studieaktivitet och –finansiering
 • Utdata: Deltagande kurs

Improvment

1.47.0

När CSV-filer hämtas så inkluderas nu alla rader från sökresultatet samt utsökningsparametrarna i följande utdatafunktioner:

 • Utdata: Uppehåll
 • Utdata: Deltagande kurspaketering
 • Utdata: Utbytesstudier
 • Utdata: Studieavgiftsbetalning

LTRE-42394

LTRE-42271

LTRE-42392

LTRE-42393

Improvment1.48.0

När CSV-filer hämtas så inkluderas nu alla rader från sökresultatet samt utsökningsparametrarna i följande utdatafunktioner:

 • Utdata: Behörighetsvillkor
 • Utdata: Resultat
 • Utdata: Utfärdade bevis

LTRE-42280

LTRE-42395

LTRE-42281

Improvment1.48.0I "Utdata: Behörighetsvillkor" är "Pågår inom" nu en obligatorisk utsökningsparameter.LTRE-42395
Improvment1.50.0I "Utdata: Deltagande Kurs" och "Utdata: Deltagande kurspaketering" är det nu möjligt att exportera till CSV-fil även vid utsökning med många utbildningskoder.LTRE-42418

Uppföljning

Uppföljning

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Ny funktion

1.50.0Nytt BI-objekt: BI_BEVISBENAMNINGAR_LOKALMARKNING.LTRE-42600
Improvment1.50.0BI-objektet BI_UTBILDNINGSINSTANSER är nu kompletterad med GILTIGFRAN_PERIOD_ID.LTRE-42364
Bugg1.45.0Kalenderhalvår formateras nu i Excel-formel (t.ex. ="2020:1") i underlag som hämtas från uppföljningsrapporterna.LTRE-42001
Bugg1.46.0I uppföljningsrapporten "Utfärdade bevis" har nu beräkningen av antal utfärdade bevis då en utbildning ingår i ett utbildningssamarbete rättats. Rapportunderlaget redovisar dock fortfarande ingående parter i ett utbildningssamarbete.LTRE-41976

Kataloginformation

Kataloginformation

Inga förbättringar är införda under perioden.

GUI

GUI

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.45.0I ärende för tillgodoräknande framgår det nu i ärendets noteringar om något förändrats efter klarmarkering.LTRE-42014

Improvment

1.47.0I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld, ärendets status påverkar alltså inte visningen längre.LTRE-42557

Bugg

1.46.0Nationell översikt: Nu visas även moduler som är tillgodoräknade med 0 poäng.LTRE-42041
Bugg1.46.0Nationell översikt: Nu filtreras även tillgodoräknanden på forskarnivå korrekt.LTRE-42313
Bugg1.46.0Nationell översikt: Det godkända resultatet alltid visas i de fall det även finns ett icke godkänt resultat med samma examinationsdatum.LTRE-42274

Bugg

1.46.2Massetablering av interimspersonnummer fungerar nu korrekt när två identiteter med interimspersonnummer ska skapas.LTRE-42486
Bugg1.47.0Nationell översikt: Nu visas 0 hp, om modulen har 0 hp i omfattning. Tidigare visades ingen omfattning alls, vilket alltså inte kunde särskiljas från moduler som saknar omfattning.LTRE-42422
Bugg1.47.0Nationell översikt: Nu visas även examen som utfärdats på lärosäte där studenten saknar övriga uppgifter.LTRE-42452

Övriga systemkomponenter

Övriga systemkomponenter

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.46.0På verifieringssidan för intyg döljer nu aldrig kontaktinformationen (sidfoten) själva innehållet.LTRE-42194

Improvment

1.46.0

Det är nu svårare att manipulera, ändra och kopiera data i intygen som hämtas i Ladok (avser ej nationellt resultatintyg).

LTRE-42302

Improvment

1.47.0

Det är nu återigen möjligt att editera intyg som hämtas av personal i Ladok.

LTRE-42543

Improvment

1.50.0Systemaktiviteten "Studiedeltagande: Studieplan – ändra" har tagits bort och ersätts med två nya systemaktiviteter:
 • "Studiedeltagande: Lägg till förväntat deltagande på kurstillfälle inom kurspaketeringstillfälle" och
 • "Studiedeltagande: Lägg till förväntat deltagande på kurspaketeringstillfälle inom annat kurspaketeringstillfälle".

Systemaktiviteten "Studiedeltagande: Studieplan – ändra" inkluderade även behörighet att skapa förväntat deltagande till fristående kurs. För denna funktionalitet finns sedan tidigare egen systemaktivitet: "Studiedeltagande: Skapa förväntat deltagande till fristående kurs".

Migrering har skett för samtliga behörighetsprofiler som innehöll systemaktiviteten "Studiedeltagande: Studieplan – ändra".

LTRE-39481
Bugg1.45.0

För att kunna se historik för användare och lokala behörighetsprofiler krävs den nya systemaktiviteten "Behörighetsadministration: Sök behörighetshistorik".

Systemaktiviteterna "Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till användare" respektive "Studentinformation: Sök student i hela Ladok - nationell rättighetsnivå" ger inte längre behörighet att se historiken.

LTRE-42004
Bugg1.46.0Nationell översikt: Nu visas även moduler som är tillgodoräknade med 0 poäng.LTRE-42041
Bugg1.46.0Nationell översikt: Nu filtreras även tillgodoräknanden på forskarnivå korrekt.LTRE-42313
Bugg1.46.0Nationell översikt: Det godkända resultatet alltid visas i de fall det även finns ett icke godkänt resultat med samma examinationsdatum.LTRE-42274
Bugg1.47.0Nationell översikt: Nu visas 0 hp, om modulen har 0 hp i omfattning. Tidigare visades ingen omfattning alls, vilket alltså inte kunde särskiljas från moduler som saknar omfattning.LTRE-42422
Bugg1.47.0Nationell översikt: Nu visas även examen som utfärdats på lärosäte där studenten saknar övriga uppgifter.LTRE-42452
 • No labels