Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 62 Next »

I versionsinformationen hittar du de förändringar och förbättringar som skett i varje version av Ladok. Versionsinformationen är ett komplement till Ladoks systemdokumentation.

Åtkomst till länkade JIRA-ärenden

Sidorna med versionsinformation innehåller länkar till ingående JIRA-ärenden. För att kunna ta del av innehållet i länkade JIRA-ärenden behöver du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA samt vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Ladoks versionsnummer

Efter varje sprint genereras en x.x.0-version. Ifall det skulle behövas så byggs fler versioner ihop (x.x.1, x.x.2 etc) i takt med att produkten förfinas inför uppgraderingen av produktionsmiljön. Versionsnumren följer detta mönster:

[Sprintens hundratal].[sprintens tio och entalsdel].[version inom sprinten]

När uppgraderingen av produktionsmiljön sker kan den tredje siffran i versionsnumret vara 0 eller högre beroende på hur många iterationer som behövts innan kvaliteten anses vara tillräckligt hög. Skulle det behövas extra uppgraderingar i produktionsmiljön mellan ordinarie uppgraderingar följer versionsnumret samma mönster.

Huvuddelen av de ärenden som producerats under sprinten återfinns i x.x.0-versionen, och kompletteringar till denna hittar man i de efterföljande versionerna.

  • No labels