Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Används som en del av all input som samlas in i arbetet med VP2021.

Resultat av möte 12/8 2020, prioriteringsrådets input till VP2021.

Behov/mål

Inlämnat av

Antal röster
Examen

Kunna ha sparade rubriker att plocka fram i dispositionslistan: Lärarexamen har återkommande rubriker som nu läggs in manuellt för varje examensärende. Det hade varit till hjälp att kunna plocka in dessa på ett enklare sätt, t.ex. genom att de finns sparade i Ladok och kan väljas i dispositionslistan.

Gun
Möjlighet att hantera hela examensprocessen helt digitalt i Ladok och slippa pappershantering/mail/hantering utanför systemet. Håkan, Karolina2
Ärendehantering

Kunna ställa tillbaka ett ärende i kön: I nuläget kan man ju bara, om man tagit på sig ett ärende, tilldela ärendet till en annan handläggare/kollega och inte helt ta bort handläggare från ärendet.

Gun

Kunna sortera bland de egna pågående ärendena i olika kategorier: Förslag på kategorier är exempelvis ”inväntar resultat”, ”inväntar extern part (typ svl eller annat lärosäte)”, ”väntar svar från student” eller liknande.

Gun

Kunna ställa sig med muspekaren på ett ärende i den egna listan av pågående ärenden och få upp senaste noteringen: Detta skulle innebära att man slapp klicka sig in i varje ärende man har för att se varför det är pågående.

Gun

Kunna se mer information i den allmänna kön. Tex om det finns bilagor eller ifall en student skrivit ett meddelande i samband med ansökan: Studenter kan skriva i meddelanderutan i samband med ansökan att ansökan är brådskande. Vi ser detta först när vi har jobbat oss fram till det ärendet. En liten flagga eller liknande i listan skulle göra oss uppmärksam redan när ärendet kommer in om att ett meddelande finns.

Gun, Camilla
Förbättringar Ärendehantering allmänt ( t.ex. fler statusar, avslag, ärendekorgar på startsidan)Karim, Håkan2

Förbättrad notifiering/meddelanden för att kunna slutföra ärenden. Kunna bevaka ett ärende där man väntar på att en sista kurs ska attesteras i Ladok för att slippa att manuellt bevaka ett ärende: Bevakningen som fanns i Ladok Noveau saknas enormt mycket.

Gun, Karolina1
Resultathantering

Förbättrad import av resultat och resultatnoteringar.

Importfunktionen av resultat: ändra till EN stor importruta (tabbseparerad fil). Import även av resultatnoteringar behövs.

Karim, Karolina
Förbättrad administration av medarbetarrättigheter. Även förbättrad import av medarbetarrättigheter och behörigheter från andra system. Håkan, Gun, Karolina, Camilla
Summering av betygsfördelning i resultatlistor.Camilla2
Löpande förbättringar av resultathantering bör prioriteras då användargruppen är så stor.Prioriteringsrådet
Tillgodoräknande

Utökande möjlighet och bättre redigering av TG beslut.

Utökade möjlighet till ändringar av beslutade och avslutade tillgodoräknande.
Bättre status för avslutat ärende typ avslag

Stellan, Karim
Studentgränssnittet

Översyn av Tillgodoräknandeprocessen från ansökan till beslut.

TG i studentgränssnittet utvecklat ytterligare med
Val av: internt TG/Annat lärosäte Sverige/Annat lärosäte Utland
Val av: namn på lärosäte
Val av: kurspaketering för ev utbyte
Student väljer vilka kurser internt eller annat lärosäte Sverige som ska utgöra grund för TG genom att välja de kurserna i rullista.
Student fyller i per kurs Utland: kurskod, kursbenämning originalspråk, kursbenämning engelska, betygsdatum, huvudområde, utbildningsnivå, antal hp à annat merit för validering av handläggare
Behov av att kunna återskicka ärende till student för komplettering
Behov av att kunna ge negativt beslut

Möjlighet för studenter att göra ändringar i TG-ansökan samt att lättare kunna se och följa inskickade ärenden.

Stellan, Karim1

Möjlighet för studenter att ansöka/anmäla:

-om/anmäla studieuppehåll

-byte av personnummer

-ansöka om avbrott

Karim
Möjlighet för lärosätet att lägga upp egna ansökningar i studentgränssnittet (som fritext ärenden).Håkan, Karolina1
Ännu mer förbättringar av intyg (vi vet ännu inte exakt vad som kommer 2020, men det finns nog fler viktiga behov)Karim
Kunna lämna återbud på paketering (före registrering)Karim
Möjliggöra för hantering av "Tentamen på annan ort"Karolina
Behov av att hantera information om hjälpmedel på ett aktivitetstillfälle. Lärosätet definierar en dynamisk länk som kan tas omhand i ett separat system.Dennis1
Möjlighet för en administratör att logga in i studentgränssnittet (i en testmiljö) som en enskild student för att kunna ge stöd och hjälp.Karolina1
När studenten själv byter eller lägger in epostadress eller telefonnummer bör detta verifieras av studenten för att säkerställa att det blir rätt (tex via ett verifieringsmail).Karim, Håkan1
Studiedeltagande

Möjliggöra att skapa kurstillfällen enbart för omregistreringar (kanske UI, men berör främst regler i SD)Karim
Preferensstyrning per lärosäte för att automatiskt ge undantag för avgiftsbetalning för omregistreringarKarim
Förbättra deltagarlistorna. Summeringar i deltagarlistorna - per status och per kurspaketering (en matris där båda aspekterna framgår). I deltagarlistorna (och i summeringarna), visa info om behörighetsvillkor och ej betald studieavgift (för avgiftsskyldiga). Lärarna saknar idag information i deltagarlistorna.Karim2
Förenkla flöden inom studiedeltagande exempelvis för tillfällesbyten, forskarnivå, utbyten.Gun
Förbättring av hantering av senare del.Karim
Förbättringar av dokumentationen för APIet vad gäller studiedeltagande så att det är tydligt vilka tillstånd  ett studiedeltagande har (verksamheten använder inte alltid begreppen i Ladok).Dennis1
Behov av att kunna associera kurstillfällen till varandra tex samläsning, individuella tillfällen.Håkan
Utbildningsinformation

Göra sena förändringar av version av utbildning.

Flytta kurstillfälle i status komplett till ny version av kurs (med deltagande)
Flytta kurstillfälle i status komplett till ny version av kurs (utan deltagande)

Betygsskala i moduler

Stellan, Camilla3
Loggning även på ändring av utbildningsinformation med vem som gjort detStellan, Håkan, Gun*
Kunna använda kopieringsmöjlighet av befintlig utbildningsinformation (inkluderat struktur)Stellan, Karolina1
Förbättra hanteringen/förenkla flödet för strukturer.Gun
Förbättrad registervård som ändringar av studieperioder och val om det ska slå igenom. Utökade möjligheter till registervård i utbildningsinformationen på program/kurs/tillfällen med och utan studenter registrerade. Ändra studieperiod senare i processen med möjlighet att välja om det ska påverka eller inte påverka registrerade studenter.Stellan
Registervård av koderKarim
En generell sökning i utbildningsinformation för att få ut ett lärosätes samlade utbud samt möjlighet att få ut resultatet på fil.Camilla, Dennis, Karolina
I studiedokumentation på ett tillfälle går det inte att ta sig till utbildningsinformation.Karolina, Dennis
Kataloginformation/Grunddata

Loggning även på ändring av kataloginformation med vem som gjort det som är tillgänglig för administratörer att följa upp.Stellan, Håkan
Nedlagda objekt ska inte komma upp i listningar.Gun
Utdata och uppföljning

Vid utsökning i utdata finns behov av att kunna anpassa vilken information både lägga till och ta bort information Tex. students programtillhörighet

Stellan
Tillgängliggöra mycket mer data som BI-objekt (det går alldeles för långsamt)Karim2
Alla rader vid export även av Adressuppgifter (inte enbart CSV)Karim
Kunna exportera adresslista även från Uppföljningsfliken (eller komplettera befintlig export-utdata med epost)Karim
Olika finansieringsform på samma kurstillfälle (corona-uppföljning väldigt knepig) procentuellt uppdelning, finform per student.Karim
Användbarhet

Grafisk markering (olika färg eller ikoner på olika utbildningstyper, paketering osv.)Prioriteringsrådet
Spara användarinställningar internt i Ladok, ej i cookies. Bygg ut vad som sparas (t.ex. antal rader som ska visas på skärmen)Karim1

Allmän punkt om småförbättringar i GUI:t som gör stor nytta för användare (som t.ex. LADOKSUPP-11151 - Getting issue details... STATUS , söka student via epost/telefonnummer, klickbara länkar till studenter i grupphanteringen och i UI→referens till individuella utbildningar/tillfällen )

Karim3
När man skickar en länk till en funktion i Ladok bör denna fungera även om användare inte är inloggad.Karim
De mest använda funktionerna i admingränssnittet behöver tillgänglighetsanpassas (alttexter saknas på flera ställen).Gun
Vissa listor (tex ärenden) är inte sorterade och kastas om när man klickar på sidan.Camilla
Hantering mot externa system (NyA, CSN, SCB m.m.)

En förbättring av integration mot NyA vad gäller studenters val av kurser och inriktningar (även på kurspaketeringsnivå och inte bara program för val av kurser och inriktningar).Stellan
Öka möjligheten för lärosätena att felsöka i överföringar från Ladok till NyA så att lärosätena kommer åt den information som skickats till NyA (XML-filen som visar exakt vad som skickats).Dennis
Behov av att CSN kan hantera mer information från Ladok tex vilka program/kurser lärosätena ger, veckor för studenter, borttag av registreringar.Håkan1
Integrationer

Förbättrad dokumentation av API mot Ladok.Stellan, Karim
Förbättrad dokumentation av eventen och när/varför de kommerKarim

Unika registrerings_uid:er för förenklad hantering av integrationer vid borttagningar (se LADOKSUPP-10924 - Getting issue details... STATUS )

Karim
Funktion (sannolikt en dynamisk webbsida) där vi på lärosätena själva kan plocka fram en lista över våra certifikat (API och uppfDB)Karim
Förenkla APIer för lärosätenas integrationer så att de blir mer sammansatta och man slipper använda flera olika för en integration.Dennis1
Övrigt

Hålla isär informationsbehörigheter mellan behörighetsprofiler inom samma organisation (se https://jira.its.umu.se/browse/LADOKSUPP-9667 ) [rör i dagsläget Studiedeltagande och Utbildningsinformation, men är mer en "ramverksfråga"]Karim, Gun
Logg-funktionerna ska finnas även utifrån Utbildning/-stillfälle (utöver utifrån student)Karim*
Logg-funktionerna ska finnas även utifrån användare (utöver utifrån student)Karim*
Förbättringar praktik (visa land, utdata, m.m.)Karim
Förtydliga vad varje systemaktivitet innebärKarolina
Generellt när man tar ut listor ur systemet få summering av innehållet. Exempeltis deltagarlistor, resultatuppföljning.prioriteringsrådet
Generera utskick till student vid beslut tex vid beslut om TG, intyg.Gun
Förbättrad hantering av dubbeletablerade identiteterCamilla

Hur gallring i Ladok ska hanteras behöver utredas (tex bilagor med känsliga uppgifter). https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-39446

Håkan

När studenter begär ut all information om sig själva ur Ladok behövs bättre systemstöd.  LTRE-31349 - Getting issue details... STATUS  

Håkan
Förbättringar till hantering av forskarutbildning. Det som inte hinns med under 2020 behöver komma med 2021.prioriteringsrådet
Fler inloggning för studenter och alumner via e-legitimation.Håkan1
  • No labels