Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Studentgränssnitt

Studentgränssnitt

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.41.0Nu går det att begränsa resultatintyg på kurspaketering i studentgränssnittet.LTRE-39713
Improvment1.43.0Felmeddelanden som visas om inloggning i Ladok misslyckas har förtydligats.LTRE-41076

Improvment

1.44.0Verifieringssidan för intyg hämtade i studentgränssnittet har förbättrats.LTRE-41967
Bugg1.41.0Nu visas andra meriter inom examen med korrekt omfattning även i studentgränssnittet.LTRE-41301

Bugg

1.41.0Tydligt felmeddelande visas nu om något går fel när en student försöker anmäla sig eller avanmäla sig till ett aktivitetstillfälle.LTRE-41251

Bugg

1.43.0Rättning i studentgränssnittet så att anmälan till gemensamma aktivitetstillfällen inte ska kunna kopplas till fel kurs.LTRE-41760

Utbildningsinformation

Utbildningsinformation

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.40.0Hinder har införts mot att skapa modul med omfattning som överstiger kursens omfattning. Det är inte heller möjligt att höja status på en redan skapad modul där omfattning överstiger kursens omfattning.LTRE-40676
Improvment1.41.0Hindret mot att skapa modul med omfattning som överstiger kursens omfattning har justerats. Det är nu möjligt att höja status för en befintlig modul från status påbörjad till komplett även om modulens omfattning överstiger kursens omfattning.
Dessutom har kontrollen justerats så att den endast utgår från version av kurs.
LTRE-41415
Bugg1.40.0Ett kvarstående fel från konverteringen av tidsramverket som förhindrade vissa anrop från integrationer mellan utbildningsdatabaser och Ladok har rättats.LTRE-41296
Bugg1.42.0Nu fungerar det korrekt att växla mellan menyvalen "Kurs, grundnivå" och "Kurs, avancerad nivå".LTRE-41687

Studentinformation

Studentinformation

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Bugg

1.43.0Uppdatering av folkbokföringsuppgifter täcker nu även studenter som tidigare saknat folkbokföringsbevakning.LTRE-41830
Bugg1.44.0Fliken gällande utsökning av skyddade identiteter (som felaktigt visades i version 1.43) har tagits bort. Notera att visningen av fliken inte innebar att sökning av skyddade identiteter har kunnat göras, utan fliken var bara synlig.LTRE-42013

Studiedeltagande

Studiedeltagande

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Ny funktion

1.40.0Ny funktionalitet har införts för att ta bort registrering för flera studenter, detta kräver den nya systemaktiviteten: "Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera".
Det går bara att ta bort registreringar på kurstillfällen vars studieperiod inte har passerats ännu och det går inte att ta bort registrering för studenter som gjort tillfällesbyte. 
LTRE-39319
Improvment1.40.0Vyn under Kurs -> Deltagande -> Hantera flera -> Ta bort förväntat deltagande är kompletterad med information om vilket kurstillfälle det förväntade deltagandet avser.LTRE-39318
Improvment1.41.0I funktionaliteten "Ta bort registrering för flera" är det nu möjligt att ta bort registrering även efter tillfällesbyte.
Dessutom finns ny systemaktivitet "Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera efter studieperiodens slut", vilken är kompletterande till "Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera".
LTRE-41392
Improvment1.43.0Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.LTRE-41681
Improvment1.43.0Ändringsloggen för studiedeltagande har ändrats för de fall studenten själv har initierat en ändring. Nu loggas enbart "Studenten" som användare, och inte namn/personnummer, för att skydda studenter som eventuellt kan få alias under pågående utbildning.LTRE-41757
Bugg1.40.0I studentöversikten är nu summeringar inom kurspaketering som inkluderar rättade tillgodoräknanden korrekta även för uppgifter som dokumenterats före version 1.32 (11/9), LTRE-39054.LTRE-41123
Bugg1.42.0När en ny studieplan läggs till för en student går det inte längre att trycka "Nästa" om tillfälle inte är valt.LTRE-41529
Bugg1.43.0Det är nu möjligt att rapportera in studieaktivitet och -finansiering även efter genomfört tillfällesbyte.LTRE-41275
Bugg1.43.0

Det är inte längre möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering om studieperioderna ligger omlott. Studieperioderna behöver i dessa fall registervårdas så de ligger efter varandra.

LTRE-41276
Bugg1.44.0Nu visas den aktuella handläggarens användarnamn i "Ändringslogg studiedeltagande" när nytt ett individuellt åtagande skapas.LTRE-42111

Resultat

Resultat

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.40.0Om tidigt avbrott finns på en kurs där studenten fått ett tillgodoräknande kommer det tillgodoräknandet inte med på resultatintyget.LTRE-38110

Improvment

1.40.0I ändringsloggen för tillgodoräknanden visas nu även eventuell koppling till kurspaketering. Detta gäller även redan gjorda tillgodoräknanden.LTRE-41034

Ny funktion

1.43.0

I vyn för att rapportera på enskild student (enpersonsrapportering) är det nu möjligt att ändra ett attesterat resultat. 

Nya systemaktiviteterna krävs: "Resultat: Förbered ändring av attesterat resultat" och "Resultat: Attestera förberedda ändringar av attesterade resultat".

LTRE-41032
Improvment1.43.0När "Annan specifikation" används som mål i ett tillgodoräknandeärende så visas nu även engelsk benämning.LTRE-41763
Improvment1.43.0När man i ett tillgodoräknandeärende väljer ett "Annat resultat" eller "Annan merit" som grund visas nu även omfattning i rullistan för dem (på samma sätt som för vanliga resultat).LTRE-41762
Improvment1.44.0Vid ändring av attesterat resultat görs nu kontroll mot medarbetarrättigheter. För att förbereda ändring krävs rapporteringsrättighet (om rättighetskonfiguration är aktiverad), för att attestera ändring krävs attesteringsrättighet.LTRE-41954
Improvment1.44.0Vid anmälan till aktivitetstillfälle för flera studenter visas nu information om det finns hinder mot att en student anmäls eller avanmäls.LTRE-38712
Bugg1.40.0Resultatintyg som begränsats på kurspaketering tar nu även med tillgodoräknade moduler som finns på kurser inom kurspaketeringen.LTRE-41317
Bugg1.40.0Summeringar i t.ex. studentöversikten gällande tillgodoräknanden har rättats. Tidigare visades felaktig information ifall samma modul funnits med som mål fler än en gång i ett och samma tillgodoräknande.LTRE-41289
Bugg1.40.0

I ändringsloggen för tillgodoräknande har rättning gjorts så det som tidigare visades (felstavat) som "HuvdakligKurspaketering" visas nu som "Kurspaketering".

LTRE-40841

Bugg

1.40.0I resultatintyg kommer nu kurser inom en inriktning med korrekt även när intyget begränsas på kurspaketering där tillfällesbyte genomförts.LTRE-41383

Bugg

1.41.0

När man lägger in ett "Annat resultat" och inte fyller i "Betygsskala fritext" visas nu en varning och man kan komplettera med det som saknas.

LTRE-40981
Bugg1.42.0Det går nu att koppla ett tillgodoräknande även mot kurspaketeringar där det tidigare funnits återbud, men sedan gjorts ny antagning.LTRE-41107
Bugg1.43.0

I vyn för att rapportera på enskild student (enpersonsrapportering) så visas nu markering om att modul utgår korrekt.

LTRE-41750
Bugg1.43.1

Om attesterat resultat som har ifyllda resultatnoteringar förbereds för att ändras så visas nu en varningstriangel med informationstext om att resultatnoteringarna kommer att tas bort i samband med ändringen.

LTRE-42019

Examen

Examen

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Ny funktion

1.41.0Inställning för om återautentisering vid attestering eller vidimering ska göras varje gång eller om den ska vara giltig under en viss tid kan nu göras för alla funktionaliteter där återautentisering används (d.v.s. resultat, tillgodoräknande, andra meriter, andra resultat och bevis).
Inställningen görs under Systemadministration -> Grunddata -> Konfiguration av autentisering.
LTRE-40581
Bugg1.41.0Ändringar som gjorts i dispositionslistan i ett bevisärende visas nu korrekt när man växlar till fotnotsvyn.LTRE-41393
Bugg1.41.0Rättning i bevisinformation så att den bevisbenämning som man valt under en flik återigen följer med till nästa flik när man växlar mellan flikarna.LTRE-41098

Utdata

Utdata

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Bugg

1.42.0I "Utdata: Sök population" fungerar det nu att hämta adresslistor även för studenter med interimspersonnummer.LTRE-41449

Bugg

1.43.0I "Utdata: Studieaktivitet och -finansiering" hanteras nu personer med äldre lokalt interimspersonnummer korrekt.LTRE-41692

Uppföljning

Uppföljning

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.41.0Uppföljningsrapporten "Utfall HST och HPR" har kompletterats med utsökningsparametern "Lokal märkning: värde".LTRE-40970
Improvment1.41.0Vid export av underlag för uppföljningsrapporten "Utfall HST och HPR" finns nu möjlighet att välja till information om utbildningstillfälle och/eller lokal märkning nyckel/värde i underlagetLTRE-40972

Ny funktion

1.42.0

Nytt BI-objekt:

 • BI_FINANSIERINGSFORMSGRUPP 
LTRE-36027

Improvment

1.42.0Objekten IO_KURS och BI_UTBILDNINGSINTANSER är kompletterade med information om attributet "Resultat på kurs vid attestering av modul".LTRE-41455
Improvment1.42.0I HPR-rapporten tas nu prestationer som gäller uppsats/självständigt arbete där titel inleds med bindestreck med i underlaget.LTRE-41403
Improvment1.42.0IO-objekten IO_UTFARDADEBEVIS och IO_REGISTRERING har kompletterats med utbildningssamarbeten.LTRE-41189

Ny funktion

1.43.0

Nya BI-objekt:

 • BI_AKTORER
 • BI_AVSKILJANDEN
 • BI_AVSTANGNINGAR
LTRE-41825
Improvment1.44.0Nya BI-objekt:
 • BI_BORTTAGNA_UTFARDADEBEVIS",
 • BI_KOMMUNER
 • BI_LAN
 • BI_NIVAERINOMSTUDIEORDNING
 • BI_ORGANISATIONSENHETSTYPER
 • BI_PRECISERINGAR
 • BI_PRECISERINGSGRUPPERINGAR
 • BI_PRECISERINGAR_LOKALMARKNING
 • BI_UNDERVISNINGSTIDER
 • BI_UTBILDNINGSTYPER_UTSOKNINGSGRUPP
 • BI_UTFARDATBEVIS_INGAENDEPART
 • BI_UTFARDATBEVIS_PRECISERINGAR
LTRE-41966
Bugg1.40.0I uppföljningsrapporterna är det nu möjligt att avmarkera parametrar via förstoringsglaset även i webbläsaren Edge.LTRE-40533
Bugg1.40.0När avgränsning på organisationsenhet eller utförande organisationsenhet görs i uppföljningsrapporter kommer nu uppgifter om HST respektive HPR som ligger direkt under översta nivån i organisationsstrukturen med.LTRE-40737
Bugg1.40.0Vid utskrift av uppföljningsrapporter i Firefox skrivs nu alla sidor ut (tidigare skrevs endast första sidan ut).LTRE-40902
Bugg1.41.0Uppföljningsrapporten "Genomströmning kurstillfälle" är nu rättad så att registreringar inte räknas dubbelt då det finns flera versioner av underliggande kurspaketering.LTRE-41387
Bugg1.43.0Felaktiga slutdatum för IO_AKTOR har rättats.LTRE-41643
Bugg1.43.0Nu uppdateras uppföljningsrapporten "Utfall HST och HPR" löpande med nytt data samt förändringar i befintligt data.LTRE-41156
Bugg1.43.0Rättning för SCB-rapporter så att det är möjligt att välja period även i de fall någon period saknas i grunddata.LTRE-41713
Bugg1.43.0Rättning i uppföljningsrapporten "Genomströmning kurspaketeringstillfälle" så att det är möjligt att söka på underliggande kurspaketeringar även i de fall det saknas förväntat deltagande.LTRE-41730

Kataloginformation

Kataloginformation

Inga förbättringar är införda under perioden.

GUI

GUI

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.40.0Nationell översikt: betygsskala visas bredvid betyget på avklarade kurser eller moduler.LTRE-40846
Improvment1.40.0Nationell översikt: aktörer visas nu.LTRE-40815
Improvment1.40.0Nationell översikt: förbättring av hur innehåll i examen presenteras.LTRE-41092

Improvment

1.40.0Vid massetablering av studenter ges nu tydligare information om anledning till att en identitet inte kan etableras.LTRE-41377
Improvment1.40.0Vid massetablering av studenter skapas nu en länk till studentöversikten för de etablerade identiteterna.LTRE-41376
Improvment1.41.0Vid massetablering av studenter uppstår nu hinder uppstår om samma personnummer förekommer fler än en gång i listan av identiteter som ska etableras.LTRE-41411
Improvment1.41.0

Nu hanteras semikolon korrekt vid export till CSV-fil (kan göras på flera ställen i systemet).

LTRE-40759

Improvment

1.41.0Nationell översikt: underliggande kurspaketering/inriktning visas nu under överliggande kurspaketering (på samma sätt som i översiktsfliken).LTRE-41264

Improvment

1.42.0Nationell översikt är inte längre beta.LTRE-41278
Improvment1.42.0Nationell översikt: avbrott visas inte längre i betygskolumnen, utan bara i detaljvyn på en ej avklarad kurs.LTRE-41379

Improvment

1.42.0Nationell översikt: Tillgodoräknanden med flera ingående mål på samma modul visas och summeras nu korrekt.LTRE-41305
Improvment1.42.0Nationell översikt: Nu fungerar utskrift av sidan bättre.LTRE-41714
Improvment1.42.0Nationell översikt: Förbättrad visning av studentens e-post och telefonnummer.LTRE-41715

Improvment

1.43.0Nu visas tydligare felmeddelanden om inloggning i Ladok har misslyckas.LTRE-41076

Improvment

1.43.0Nationell översikt: nu visas även anknytning på kurspaketering.LTRE-41367

Bugg

1.40.0Nationell översikt: avbrottsdatum visas korrekt.LTRE-41222

Bugg

1.41.0Nationell översikt: Summeringen i den nationella översikten sker nu på samma sätt som i fliken "Översikt".LTRE-41321
Bugg1.42.0I resultatrapportering för en student (enpersonsrapportering) markeras inte längre fältet "Examinerad omfattning" som obligatorisk.LTRE-41729

Övriga systemkomponenter

Övriga systemkomponenter

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.40.0I "Underlag för anmälan inom program" finns det nu möjlighet att även söka fram studenter som har förväntat deltagande på programtillfällen eller inriktningstillfällen.LTRE-34628

Improvment

1.40.0Ladoks REST-dokumentation finns nu även tillgängligt via API:t, utan krav på SWAMID-inloggning (https://api.ladok.se/restdoc/). I övrigt samma URL:er som i REST-dokumentationen med med SWAMID-inloggning (https://www.start.ladok.se/restdoc/).LTRE-40648
Improvment1.40.0Det är nu möjligt att se historik för ändringar i användarbehörigheter och behörighetsprofiler. LTRE-40399

Improvment

1.43.0Systemaktiviteten "Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till användare" gör det nu möjligt att se historik för användare och lokala behörighetsprofiler. Systemaktiviteten "Studentinformation: Sök student i hela Ladok - nationell rättighetsnivå" ger fortfarande behörighet att se historiken.LTRE-41745
Improvment1.43.0Sorteringsordning har uppdaterats för behörighetshistoriken av behörighetsprofiler (senast visas först).LTRE-41443
Improvment1.43.0I behörighetshistoriken över behörighetsprofiler och användarbehörigheter visas tidpunkt i rätt format.LTRE-41457
Improvment1.44.0Rättning i import av behörighetsprofiler och användarbehörigheter vid återställning av produktionsdatabas i integrationstest- och testmiljön. Effekten av detta kommer att märkas först vid uppgradering till version 1.45 i dessa miljöer.LTRE-41995

Bugg

1.40.0I "Underlag för anmälan inom program" fungerar nu sökning av program med eller utan inriktning korrekt.LTRE-39890

Bugg

1.42.0I "Underlag för anmälan inom program" visas nu benämning på program korrekt i sökresultaten.LTRE-41380
Bugg1.44.0I "Underlag för anmälan inom program" är sorteringen rättad.LTRE-42059
Bugg1.44.0Rättat så att inriktningar och tillfällen med utbildningstypen UPHPINR inte döljs för NyA.LTRE-42119
 • No labels