Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En samling av länkar till VP målen 2020 finns här LTRE-41494 - Getting issue details... STATUS

MålBehovMärkning i JIRAUr JIRA
Grundläggande förvaltning


Rättningar och angelägna förbättringar till redan levererad funktionalitet
hanteras löpande.

Som användare är det viktigt att buggar
och angelägna förbättringar hanteras
kontinuerligt och att kritiska fel rättas
skyndsamt.

VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

I den löpande utvecklingen av Ladok beaktas användbarhet

Som användare finns behov
av att användargränssnittet och
funktionaliteten i Ladok är anpassad så
att det dagliga arbetet går att bedriva
effektivt.

VP20:ANVÄNDBARHET


epic name Key epic status
Loading...
Refresh


Löpande tekniska förbättringar har genomförts.

För att säkerställa att Ladok är
förvaltningsbart finns det t ex behov av att:
•konvertera ramverket för
användargränssnittet
•skapa möjlighet att driftsätta
tjänsterna mer oberoende av
varandra
•påbörja arbetet med ett
designsystem för
användargränssnittet
•refaktorisera vissa delar av system

VP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrat stöd till studenter


Studentgränssnittet är bättre anpassat efter studenternas behov så att tillgänglig funktionalitet används i högre utsträckning

Studenter vill ha en mer tydlig översikt i
studentgränssnittet och ett
mobilanpassat användargränssnitt så att
de kan se sina uppgifter och hantera
sina ärenden via mobilen.

VP20:STUDGRÄNSSNITT

epic name Key epic status
Loading...
RefreshFler möjligheter att välja vad som visas i intygen är införda så att intyg styrker
studier på önskvärt sätt.

Som student och administratör vill jag
kunna välja vad som ska visas i intyget.
Det finns behov av att fler uppgifter
visas, t ex programuppgifter och
utbildningssamarbeten.

VP20:INTYG

epic name Key epic status
Loading...
Refresh


Förbättrad användbarhet


Det finns en effektiv hantering av students deltagande inklusive
forskarutbildningar och utbytesstudier.

Förbättra och förenkla hantering av
students deltagande, både för enstaka
samt flera (masshantering).
En förbättrad hantering inkluderar både att
dokumentera samt ta ut information om
deltagande. Detta skapar förutsättningar för effektivare administration för t ex forskarutbildning och utbytesstudier, samt synliggör utbildningssamarbeten.

VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrat stöd till utdata och uppföljning


Det finns ett utökat utbud av
utdatafunktionalitet.

Lärosätena har behov av ytterligare
utdatafunktionalitet t ex uppföljning av
studenter med fler filtreringsmöjligheter.

VP20:UTDATA

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Behov av utökning av befintliga
rapporter har identifierats och införts.

Som administratör och ansvarig för
uppföljning behövs fler möjligheter för
uppföljning samt utökade
filtreringsmöjligheter i befintliga
rapporter.

VP20:UTÖKNING_BEFINTLIGA_RAPPORTER

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

BI-objekten är utökade.

Som administratör behöver vi komma åt
mer information, BI-objekten behöver
bli fler och större.

VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrat för till resultatrapportering för resultathantering


Förändringar är införda som underlättar
och säkerställer processen för
resultathantering.

Som lärare och administratör behöver
man bland annat kunna ändra resultat
på ett enklare sätt, söka fram ej attesterade resultat, bidra till att alla moment blir attesterade, få bättre stöd vid inmatning för stora grupper. Det finns behov att kunna meddela studenter resultatnoteringar innan resultatet är attesterat.

VP20:RESULTATPROCESS

epic name Key epic status
Loading...
Refresh


Förändringar avseende hantering av skyddsvärda personuppgifter


Förändringar är kartlagda och om möjligt införda i enlighet med resultatet från SUHFs utredning om skyddsvärda personuppgifter.

Ta hand om utfallet av den utredning avseende hantering av uppgifter för skyddsvärda personuppgifter som initierats av SUHF. Utredningen kan resultera i systemförändringar eller en förstudie som kartlägger större systemförändringar som behöver göras.Förbättrat stöd till lokal förvaltning av Ladok


Lärosätena förstår vilka behörigheter
som ska delas ut till användarna.

Som lokal Ladokförvaltare
är det svårt att administrera behörigheter till användare då vi inte förstår vad systemaktiviteterna innebär och hur de hänger ihop.

VP20:DOKUMENTATION_BEHÖRIGHET

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Utbildningsmaterialet är uppbyggt så att det är möjligt att anpassa lokalt.

Som utbildningsansvarig lokalt är det
svårt att länka till det centrala
utbildningsmaterialet eftersom det täcker för mycket. Det finns behov av att kunna länka till mer specifikt utbildningsmaterial som berör olika
användare.Fler möjligheter att hantera sena
förändringar och felaktigheter i utbildningsinformation är införda.

Som lokal Ladokförvaltare har man behov att kunna hantera sena förändringar och felaktigheter i utbildningsinformation under förutsättning att det inte finns/har funnits deltagande på utbildningstillfälle.

VP20:UI_SENA_FÖRÄNDRINGAR

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättringar inom studiedeltagande är införda vad gäller förfining av systemaktiviteter samt möjlighet att identifiera förändringar i behörighetstilldelning.

Som lokal Ladokförvaltare har jag behov
av att kunna styra behörigheter på lägre
nivå än idag och även via historik/loggning kunna spåra vem som gör vad. Det blir idag mycket fel för att användarna har för breda behörigheter.

VP20:BEHÖRIGHETSSTYRNING_SAMT_SPÅRBARHET

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Avveckla LadokPing


Förutsättningar som Ladokkonsortiet kan påverka är på plats för att LadokPing kan stängas ned/avvecklas.

Då LadokPinginte längre är ändamålsenlig och är svår att underhålla finns behov av att ersätta funktionaliteten i LadokPing och införliva denna i Ladok. Det finns fortsatt stort behov av funktionaliteten hos lärosätena och det finns lagkrav rörande utlämnande av uppgifter till externa myndigheter.

VP20:ERSÄTTA_PING

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrad informationssäkerhet


En säkrare inloggning/identifiering i systemet är införd.

Lärosätena önskar mer säkerhet i vilka som har tillgång till systemet och även vilka som utför vissa arbetsuppgifter, t ex genom AL2 och multifaktorsautentisering.

VP20:SÄKER_INLOGGNING

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättringar avseende informationssäkerhet har införts.

Det finns behov av att öka
informationssäkerheten genom att:
•På fler sätt kunna upptäcka
pågående
och historiska intrång
och andra missbruk av systemet.
•Tydliggöra behörigheter o roller
samt säkerställa spårbarhet
inom Ladokkonsortiet speciellt
gällande drift och utveckling.
•Öka säkerheten vid eventuella
intrång genom att skydda viss
data

VP20:INFORMATIONSSÄKERHET

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok


Det finns dokumentation och statistik tillgänglig som underlättar arbetet med att bygga effektiva lokala integrationer till Ladok och i förlängningen minskar detta störningar för andra lärosäten.

Som integratör finns behov att få bättre beskrivningar av events samt APIer, när de genereras och hur de fungerar, exempel på hur man bygger prestandaeffektiva integrationer utan att äventyra Ladoks tillgänglighet samt statistik på hur lärosätets integrationer beter sig

VP20:BESKRIVNING_INTEGRATION

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Ett grundläggande stöd för att hantera studentmobilitet är infört.

Som administratör i kompletterande
system för hantering av utbytesstudier
önskar man enklare möjligheter att
integrera
med Ladok.

VP20:STUDENTMOBILITET

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Möjligheten för integrationer att få ut det de behöver har utökats.

Som integratör behöver man rikare eller anpassade objekt i APIt för att slippa göra kompletterande anrop och för att underlätta felsökning.

VP20:UTÖKNING_API

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Utredningar


En förstudie som beskriver rekommenderad lösning för ett gemensamt stöd för utbildningsplanering är genomförd som ger underlag till stämmobeslut.

Det finns önskemål om ett mer kostnadseffektivt och mindre sårbart stöd för utbildningsplanering.En förstudie är genomförd/påbörjad som föreslår lämpliga områden och tänkbara lösningar för att effektivisera stödet för utbildningsadministration.

Det finns önskemål om att effektivisera utbildningsadministrationen genom digitalisering.Ladokkonsortiet medverkar till att minska uppkomsten av
dubbeletablerade identiteter.

Det finns behov av att minska
uppkomsten av dubbeletablerade
identiteter.

VP20:MINSKA_DUBBELETABLERING

epic name Key epic status
Loading...
Refresh

Behov av funktionalitet för utbildningssamarbeten är utredd och tidsuppskattad.

Det finns behov av bättre stöd för att hantera utbildningssamarbeten mellan lärosäten (funktionalitet+utdata).En dokumentation av Ladokkonsortiets arbetssätt finns framtagen som beskriver verksamhetens huvudprocesser i ett kvalitetsledningssystem. En översyn av ett antal processer är påbörjad.

Ladokkonsortiets verksamhet och tjänster involverar flera olika aktörer och för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten finns behov av beskrivningar av arbetssätt och rutiner.


  • No labels