Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Inställning för om återautentisering vid attestering/vidimering ska göras varje gång eller om den ska vara giltig under en viss tid kan nu göras för alla ställen där återautentisering används (d.v.s. resultat, tillgodoräknande, andra meriter, andra resultat och bevis). Inställningen för detta görs under Systemadministration - Grunddata - Konfiguration av autentisering.

  [LTRE-40581]

Förbättrade funktioner 

 • Ytterligare förbättringar i massetablering av identitet har gjorts, bl.a. att hinder uppstår om samma personnummer förekommer fler än en gång i listan av identiteter som ska etableras.

  [LTRE-41411]
 • Nationell översikt visar nu underliggande kurspaketering/inriktning under överliggande kurspaketering, på samma sätt som i översiktsfliken (../).

  [LTRE-41264]
 • Nu hanteras semikolon korrekt vid export till CSV-fil.

  [LTRE-40759]
 • Nu fungerar det i studentgränssnittet att begränsa resultatintyg på kurspaketering.

  [LTRE-39713]
 • Kontroll för befintlig modul vars omfattning överstiger kursens omfattning har justerats så att det nu är möjligt att för modul i status påbörjad höja status till komplett. Dessutom har kontrollen justerats så att den endast utgår från version av kurs.

  [LTRE-41415]
 • Betavyn för resultatrapportering för en student (enpersonsrapportering) är nu ordinarie vy. Den tidigare vyn kommer att gå att växla till under våren.

  [LTRE-41345]
 • I funktionaliteten Ta bort registrering för flera är det nu möjligt att ta bort registrering även efter tillfällesbyte. Dessutom finns ny systemaktivitet "Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera efter studieperiodens slut" vilken är kompletterande till "Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera".

  [LTRE-41392]
 • Uppföljningsrapporten "Utfall HST och HPR" har kompletterats med utsökningsparametern Lokal märkning: värde.

  [LTRE-40970]
 • Vid export av underlag för uppföljningsrapporten "Utfall HST och HPR" finns nu möjlighet att välja till information om utbildningstillfälle och/eller Lokal märkning nyckel/värde i underlaget

  [LTRE-40972]


Viktiga rättningar

 • När man visar kopplade användare till en behörighetsprofil är återigen länken till användaren korrekt.

  [LTRE-41521]
 • Nu visas andra meriter inom examen med korrekt omfattning även i studentgränssnittet.

  [LTRE-41301]
 • Rättning i studentgränssnittet så att tydligt felmeddelande nu visas ifall något går fel när en student försöker anmäla sig eller avanmäla sig till ett aktivitetstillfälle.

  [LTRE-41251]
 • När man lägger in Annat resultat och glömmer ett obligatoriskt värde för "Betygsskala fritext" kommer nu en varning och man har chans att komplettera med det som saknas.

  [LTRE-40981]
 • Länken till "Ej hanterade antagningar" visas nu korrekt i Studiedeltagande-fliken.

  [LTRE-41528]
 • I nationella översikten visas nu modulresultat som finns på äldre version korrekt.

  [LTRE-41441]
 • Uppföljningsrapporten "Genomströmning kurstillfälle" är nu rättad så att registreringar inte räknas dubbelt då det finns flera versioner av underliggande kurspaketering.

  [LTRE-41387]
 • Bevisärende: Ändringar som gjorts i dispositionslistan visas nu korrekt när man växlar till fotnotsvyn.

  [LTRE-41393]
 • I Bevisinformation har en rättning skett så att den bevisbenämning som man valt under en flik återigen följer med till nästa flik när man växlar mellan flikarna.

  [LTRE-41098]
 • Summeringen i den nationella översikten sker nu på samma sätt som i Översikt för studenten.

  [LTRE-41321]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet

"Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera efter studieperiodens slut"
Systemaktiviteten är kompletterande till systemaktiviteten "Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera"


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


Information API-dokumentation

Tjänsternas resurser dokumenteras nu med openapi-standarden vilket innebär att man som integratör har möjlighet att begära ut en yaml- eller json-fil som beskriver tjänstens REST-API. Detta kommer i framtida versioner tillgängliggöras som en ny variant av HTML-dokumentation. 
[LTRE-41295]

Ett första steg har tagits för att förbättra dokumentationen av event-representationer. Synpunkter/önskemål om ytterligare förbättringar mottages tacksamt!
[LTRE-41323]

Dokumentationen av REST-klasser och Event-klasser har nu separerats i olika HTML- och XSD-filer. Detta kan påverka API-integratörer som genererar sin klient-kod baserat på dessa kontrakt. Mer information hittas under /restdoc på respektive miljö.
[LTRE-41322]

API-förändringar

Examen

 • Nya attribut i ResultatIntygParametrarRepresentation för att begränsa resultatintyg på kurspaketering: kurspaketeringsinstansUID och onskadeUtbildningar

  [LTRE-39713]
 • Systemaktivitet 'Ta bort notering i bevisärende' var felaktigt satt som produktionsklar. Den är nu satt som ej produktionsklar

  [LTRE-40702]
 • I och med ärende https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-40581 har all hantering av attestering förändrats i Ladok. I och med det går det nu inte längre att som API-användare anropa attesteringsunderlag/bevisunderlag/{underlagUID} för att attestera bevis. Den möjligheten var dock inte egentligen avsedd för API-användare.

  [LTRE-41159]

Uppföljning

 • Har lagt till avgränsnings- och grupperingsmöjlighet på lokalt märkningsvärde för utfallsrapporten HST/HPR

  [LTRE-40970]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]


Alla ärenden i version 


LTRE-41521

Länk till användarprofil leder till startsidan

LTRE-41301

Andra meriter visas med felaktig omfattning inom Examen i studentgränssnittet

LTRE-41251

Tydligare felmeddelande vid anmälan till aktivitetstillfälle

LTRE-40981

Fel uppstår när annat resultat ska sparas och obligatoriskt värde för 'Betygsskala fritext' saknas

LTRE-41528

Ej hanterad antagning syns inte längre på Studiedeltagande-fliken

LTRE-41509

Fel i intyg efter tillfällesbyte, annat resultat försvinner och räknas inte som resultat

LTRE-41482

sök tjänsten saknas i 'wait-for-services-startup'

LTRE-41441

Nationell översikt: Avklarade moduler visas inte på nationell översikt om kursen är ej avklarad

LTRE-41420

ladok3-demo-xx ska inte ha autofs

LTRE-41387

Genomströmning kurstillfälle: Registreringar räknas dubbelt

LTRE-40452

NeoLoad: aktivera den nya startsidan

LTRE-41393

Ändringar i dispositionslistan ligger inte kvar

LTRE-41098

Bevisbenämning under Bevisinformation

LTRE-41321

Nationell översikt: Fel summering

LTRE-41249

Starta stage-team3-test-server-jobbet en timme tidigare?

LTRE-41411

Förbättringar Massetablering av identiteter: (1) Dubbla förekomster av pnr i listan, (2) Trimning av fält för kön

LTRE-41264

Nationell översikt GUI: Underliggande paketering visas inte i anslutning till överliggande paketering

LTRE-40971

Utfall HST/HPR: Införa möjlighet för användaren att välja information i rapportunderlaget

LTRE-40759

Semikolon hanteras inte korrekt i vissa CSV-exporter

LTRE-39713

SG: Möjlighet att begränsa resultatintyg på kurspaketering

LTRE-41565

Överväg att återinföra nscd för att minska beroendet till extern DNS

LTRE-41415

Justera kontroller för befintlig modul vars omfattning överstiger kursens

LTRE-41345

Gör betavyn för resultatöversikt till ordinarie vy

LTRE-41392

Det är inte möjligt att ta bort registrering för flera efter tillfällesbyte

LTRE-40970

Utfall HST/HPR: Lägg till utsökningsparameter Lokal märkning: värde (SQL)

LTRE-40972

Utfall HST/HPR: Införa Tillval för Utbildningstillfälle och Lokal märkning nyckel/värde.

LTRE-40752

Utvärdera mitogen för bättre prestanda i ansible

LTRE-41456

NeoLoad: fix testsviten efter ändringar i Resultat-domänen

LTRE-41432

Rätta dashboards för API-, Event- och JVM metrics

LTRE-40581

Inför ny hantering av återautentisering (resultat, TG, andra resultat, bevis)

LTRE-41295

Använda OpenAPI / Swagger för API-dokumentation istället för WADL =_ HTML

LTRE-41323

Förbättra dokumentationen av events

LTRE-41322

Skilj på dokumentationen för REST och events

LTRE-40643

Dokumentation av summering

LTRE-39359

Sätt @Category(IntegrationTest.class) på de tester som är integrationstester (startar spring-kontext)

LTRE-41061

Sök: händelser ska inte gå till "error" om Elastic search inte är kontaktbar

LTRE-41036

3pp:er version 1.41

LTRE-38759

Lägg till "delta-feeds-paus"-backup jobb i upgrade-jobbet för Prod

 • No labels