Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Studentgränssnitt

Studentgränssnitt

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.35.0Studentgränssnittet visar studentens personnummer i sidhuvudet.LTRE-39881
Bug
1.36.0Rättning är gjord i studentgränssnittet så att totalsumman visas korrekt.LTRE-40234

Utbildningsinformation

Utbildningsinformation

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.39.0Det är nu möjligt för integrationer att ta bort utbildning i status utkast.LTRE-39930
Bug
1.38.0I Utbildningsinformation visas inte längre kolumnen "version" i det fall utbildningen inte versionshanteras.LTRE-40332

Studentinformation

Studentinformation

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.38.0Massetablering av identiteter har fått ett mellansteg där eventuella hinder och varningar visas per rad för att uppmärksamma att namn och födelsedatum matchar en redan befintlig identitet. Utformningen av vyn är ändrad så att det nu finns en flik för etablera en identitet, massetablera identiteter respektive visa etableringar.LTRE-38535

Improvment

1.38.0När student etableras i Ladok skapas nu bevakning av folkbokföringsadress direkt.LTRE-39671

Studiedeltagande

Studiedeltagande

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.38.0För återbudsärenden har ärendetext förtydligats. "Återbud har meddelats i ett externt system (NyA) men utbildningstillfället är redan påbörjat i Ladok."LTRE-39454

Improvment

1.38.0

I deltagarlistan för kurspaketeringar är nu texten "Visa alla i denna version" ändrad till "Visa alla deltagare inom kurspaketering". Genom att kryssa i rutan visas deltagare från alla tillfällenoavsett version av kurspaketeringen.

LTRE-40302
Improvment
1.39.0Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras i ett separat fönster direkt från deltagarlistan för en kurspaketering.LTRE-40301

Resultat

Resultat

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

New Feature

1.34.0Betavy för att rapportera och attestera resultat för en enskild student har införts. Vyn gör det möjligt att rapportera och attestera resultat på en tidigare kursversion än den som studenten är registrerad på, samt gör det enklare att hantera resultaten om det är en och samma person som både rapporterar och attesterar resultaten. LTRE-38591

Improvment

1.34.0Deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle kan nu sorteras.LTRE-36691

Improvment

1.35.0konfigurationsmöjlighet för att ange vilken startsida som ska användas vid respektive lärosäte. LTRE-39696
Improvment
1.35.0Rapportering av resultat via studentens översikt (nya betavyn för ändamålet) stoppar nu användaren från att rapportera resultat för del av kurs som även ger resultat på kurs ("enda prov") om vald kursversion är annan än den som studenten för tillfället är registrerad på.LTRE-40128

New Feature

1.36.0Ny funktion för massinläggning av resultat, kopierat från exempelvis Excel, kan nu nås via rapporteringsvyn för aktivitetstillfällen. Kräver systemaktivitet: "Resultat: Klistra in resultat via aktivitetstillfälle". LTRE-40098

Improvment

1.36.0Det är nu möjligt att koppla annat resultat, med ursprung "Eget lärosäte", direkt mot yttre kurspaketering.LTRE-39335
Improvment
1.36.0Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar eventuell anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via det tidigare kurstillfället.LTRE-38349
Improvment
1.37.0Det är nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp för resultatnoteringar som ännu inte har använts.LTRE-40647

Improvment

1.37.0Det är nu möjligt att ändra om en redan använd resultatnotering ska visas för student eller inte. Kräver systemaktivitet: "Resultat: Ändra visning av resultatnotering när innehåll finns".LTRE-36559

Improvment

1.37.0I tillgodoräknande kan nu en grund endast förekomma en gång i samma ärende.LTRE-40051

Improvment

1.37.0Betavyn för att rapportera och attestera resultat för en enskild student har förbättrats. Bland annat visningen av resultat från andra versioner och hur man väljer version att hantera resultat på.LTRE-40229
Improvment
1.37.0Rapporteringslistan vid uttag av csv-fil får nu ett kortare namn (d.v.s. utan kursbenämning och modulbenämning) för att motverka problem med att öppna filen i excel.LTRE-40290

New Feature

1.38.0Nu finns möjlighet att för "Andra meriter" ställa in om återautentisering ska göras varje gång eller om återautentiseringen ska vara giltig under en viss tid. Gäller när meriten vidimeras eller görs möjlig att ta med i examen.
Inställningen för detta görs under: Systemadministration -> Grunddata -> Konfiguration av autentisering.
LTRE-40491

Improvment

1.38.0När resultat rapporteras in på ett aktivitetstillfälle så läggs förslag på examinationsdatum in automatiskt (utifrån aktivitetstillfällets datum). Detta görs både i rapporteringsvyn för aktivitetstillfället och i funktionen "Klistra in resultat".LTRE-40711

Improvment

1.38.0

Nu förhindras tillgodoräknande av hel kurs när deltagande (d.v.s. registrering utan avbrott) finns på kursen eller om godkänt modulresultat finns på kurs med avbrott.

LTRE-40050

Improvment

1.38.0Förbättring så att endast kurspaketeringar utan avbrott eller återbud går att välja för att koppla tillgodoräknande till. Detta har ändrats både i administratörsgränssnittet och i studentgränssnittet.
Förbättring är även gjord så att varning ges om man försöker koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering som ännu inte är påbörjad (förväntat deltagande).
LTRE-40245
Improvment
1.38.0Vid skapande av medarbetarrättigheter för rapportörer/attestanter på individuella åtaganden kan man nu se den aktuella studentens namn och personnummer. Detta gäller endast individuella åtaganden som är skapade i nya Ladok (dvs. inte konverterade åtaganden).LTRE-40551
Improvment
1.39.0Resultatintyg som hämtas i administratörsgränssnittet kan nu begränsas på kurspaketering.LTRE-40556
Bug
1.38.0Rättning så att man alltid hamnar i ett aktivitetstillfälles rapporteringsflik om man går in på ett aktivitetstillfälle från kursöversiktens rapporteringsflik.LTRE-40717
Bug
1.38.1Rättat problem med att koppla resultatnoteringar till andra kurstillfällenLTRE-40850 

Examen

Examen

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.37.0I Bevisinformation är nu knappen "Ny bevistyp" dimmad för användare som inte har behörighet att skapa ny bevistyp.LTRE-39677

New Feature

1.38.0Under bevisinformation kan man även konfigurera om titel ska komma med i bevis eller ej. Detta sker per bevistyp och hanteras i Bevisinställningar.
Kräver ny systemaktivitet "Bevis: Administrera inställningar för titel i bevis"
LTRE-31039

Bug

1.35.0Rättning har gjorts så att information om överlappande kurser i examenshandläggningen återigen syns.LTRE-39874

Utdata

Utdata

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.39.0"Utdata: Studieaktivitet och -finansiering": har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för aktuell period under förutsättning att de har en registrering för den aktuella perioden.LTRE-35214
Bug
1.35.0"Utdata: Studieavgiftsbetalning": rättat vilka värden som kommer i Tillståndskolumnen då CSV-fil hämtas.LTRE-39759

Bug

1.35.0"Utdata: utbytesstudier": kolumnen "Läses inom" kommer nu med när CSV-fil hämtas.LTRE-39886 
Bug
1.36.0"Utdata: Aktör" är nu rättad så att när filtrering görs på "Registrering inom" kommer inte längre doktorander med förväntat deltagande med.LTRE-39937

Bug

1.39.3"Utdata: Studieaktivitet och -finansiering" är nu rättad så att även doktorand med dokumenterad studieaktivitet och -finansiering men som saknar registrering inom vald period/angivet datumintervall tas med i sökresultatet.LTRE-41124

Uppföljning

Uppföljning

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

New Feature

1.38.0Ny rapport: "Utfall HST och HPR". Rapporten räknar fram antal helårsstudenter och helårsprestationer inom ett givet tidsintervall utifrån gjorda begränsningar och grupperingar samt presenterar de båda uppgifterna i resultatet.

Rapporten är under utveckling. Det innebär dels att summeringar kan avvika jämfört med rapporterna i Uppföljning vid vissa begränsning/grupperingar, dels att betaversionen endast har ett begränsat antal parametrar, t.ex. saknas Lokal märkning: värde och Utbildningstillfälle. Fler utsökningsparametrar kommer att läggas till efter hand. Läs mer i Ladok systemdokumentation.
LTRE-40565
Bug
1.34.2Datumstämplar som vid migrering av data inom Uppföljning blivit felaktiga är nu korrekta.LTRE-40021
Bug
1.35.0SCB-rapporten Examina: grund- och avancerad nivå rapporterar nu rätt antal borttagna examina.LTRE-40074

Bug

1.35.0Rättning i Uppföljningsrapporten HPR: när användaren väljer att avgränsa på Finansieringsformgrupp.LTRE-40120

Bug

1.37.0Uppföljningsrapporten "Helårsprestationer" (HPR) använder nu bästa möjliga registrering när uppgifter ska hämtas som är beroende av placeringen i studentens studieplan. I första hand används registreringen som studenten var registrerad på när resultatet lades in. Tidigare användes alltid förstagångsregistreringens placering.

Vissa typer av avgränsningar/grupperingar kan ge andra summor/fördelningar än tidigare men totalsumman av HPR påverkas inte. Om ett uttagsdatum bakåt i tiden används så används dom nya reglerna på historiskt data, vilket kan ge en skillnad mot redan uttagna rapporter för samma uttagsdatum.
LTRE-39648
Bug
1.39.0I BI_RESULTAT är nu URSPRUNGLIGT_KURSTILLFALLE_UID korrekt vid tidigt avbrott (återkallad registrering).LTRE-40186
Bug
1.39.0Rapportunderlaget för HPR-rapporten är korrigerad så att det inte blir flera rader vid olika benämning på kursens versioner. Nu används benämning från senaste version av kurs.LTRE-40678
Bug
1.39.0Utsökningen av studieavgiftsbetalning i HST-rapporten är korrigerad. Nu hämtas alltid studieavgiftsbetalning från studentens första registrering (FFG) på kurstillfälle. Tidigare hämtades det från registrering på aktuell studieperiod.
Förändringen påverkar även data bakåt i tiden, t.ex. när uttagsdatum används.
LTRE-40746
Bug
1.39.0SCB-rapporten Examina: grund- och avancerad nivå är korrigerad så att en examen som både skapas och tas bort under utsökningsperioden inte kommer med i rapporten.LTRE-40774

Bug

1.39.3I HST-rapporten hämtas värdet för studieavgiftsbetalning nu från studentens FFG-registrering. Tidigare hämtades värdet från FO-registrering efter tillfällesbyte.LTRE-41192

Kataloginformation

Kataloginformation

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.36.0Varje antagningsomgångskod är nu unik i grunddata, vilket innebär att man inte kan skapa flera antagningsomgångar med samma kod på lärosätet.LTRE-36008

Improvment

1.36.0Under: Systemadministration -> Användare och behörigheter -> Behörighetsprofiler har en ny filtreringsmöjlighet införts för att filtrera profilerna på rättighetsnivå.LTRE-40173
Improvment
1.37.0Vid skapande av flera användarbehörigheter rensas nu tidigare valda värden när man skapar ytterligare en användarbehörighet.LTRE-39071
Improvment
1.37.0När behörighetsprofiler läggs till för en användare sorteras nu listan för behörighetsprofiler i alfabetisk ordning.LTRE-38496
Improvment
1.38.0Användarbehörighetsexporten går nu betydligt fortare och får inte timeout.LTRE-40394

Bug

1.37.0Vid hantering av behörighetsprofiler fungerar nu kortkommandot Ctrl+S även i Firefox för att spara.LTRE-39121 

GUI

GUI

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

Improvment

1.34.0De sista resterna av de gamla flödena för individuella tillfällen har städas bort. Nu måste följande systemaktiviteter användas för respektive funktion:
Studiedeltagande: Skapa individuellt tillfälle
Studiedeltagande: Tillfällesbyte - förbered tillfällesbyte, individuellt
LTRE-39948

Improvment

1.34.0Nationell översikt: nivå inom studieordning visas nu för respektive kurs. Under informations-i för utbildningstillfälle visas utbildningstyp, studieordning och utbildningsform.LTRE-40075

Improvment

1.34.0Nationell översikt: under ett informations-i kan man nu se alla tillfällesuppgifter rörande ett kurspaketeringstillfälle.LTRE-39806
Improvment
1.34.0Nationell översikt: resultatsummeringen inkluderar nu även annat resultat om ursprunget är eget lärosäte.LTRE-39942

Improvment

1.35.0Nationell översikt: information om uppehåll som finns inlagda för en student visas nu.LTRE-40231
Improvment
1.35.0Nationell översikt: möjlighet att filtrera kurslistan på nivå inom studieordning, utbildningstyp och utbildningsform finns nu.LTRE-40182

Improvment

1.36.0Nationell översikt: tillgodoräknande med mål "Kurs" visas nu.LTRE-40109
Improvment
1.37.0Nationell översikt: visningen av tillgodoräknande har blivit mer heltäckande och visar numera vilken kurspaketeringen de tillhör, samt grunderna annan merit/resultat och målet "Annan specifikation".LTRE-40468
Improvment
1.37.0Alla flikar i Ladok har ändrat utseende i syfte att vara tydligare.LTRE-39997

Improvment

1.39.0

Nationell översikt: ny design med tydliga kolumnrubriker och bättre utnyttjande av bredden. 

Improvment
1.39.0Nationell översikt: huvudområde och successiv fördjupning visas nu.LTRE-40803
Improvment
1.39.0Nationell översikt: tillgodoräknande med mål "Del av kurs" visas nu på samma sätt som den vanliga översikten; med stjärna och omfattning.LTRE-40615

Improvment

1.39.0Nationell översikt: möjlighet att filtrera ut innehåll i en examen finns nu.LTRE-41004
Improvment
1.39.0Nationell översikt: annat resultat nu visas inom en kurspaketering om den är kopplad till en sådan.LTRE-40619

Improvment

1.39.0Nationell översikt: land visas nu för extern part som finns i annat resultat/annan merit.LTRE-40862

Övriga systemkomponenter

Övriga systemkomponenter

TypInfört i versionBeskrivning av förbättring respektive rättningReferens

New Feature

1.37.0Grundläggande stöd för SWAMID AL2-MFA-HI infört. Konfigurationer av autentisering som inte hade någon säkerhetsnivå har plockats bort. Arbete pågår inom konfigurationer som kräver autentisering.LTRE-38717
New Feature
1.37.0Grundläggande stöd för SWAMID AL2 infört.LTRE-38716

Improvment

1.37.0Samgruppering av summeringar inom studieordning PU18 och PU99 har införts i integrationen för CSN.LTRE-40201

New Feature

1.39.0Det är nu möjligt att kräva att en inloggning i studentgränssnittet, för en student med, respektive utan, svenskt personnummer, måste ske med SWAMID AL2 och få detta säkerställt vid inloggning.LTRE-40631

Improvment

1.39.0Nu krävs det alltid en (engångs-)återautentisering vid uppdatering av grunddatat "Konfiguration av autentisering". Dessutom krävs att man återautentiserar sig på den säkerhetsnivå man ändrar till eller från (den "högre" nivån kontrolleras).LTRE-40770
  • No labels