Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Möjlighet att via masshantering ta bort registrering för flera studenter har införts. En ny systemaktivitet 'Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera' har införts i samband med detta. Möjligheten gäller för första samt följande registeringar inom ett tillfälle. Det är inte möjligt att använda funktionaliteten för Ta bort registrering för flera efter genomfört tillfällesbyte.

  [LTRE-39319]

Förbättrade funktioner 

 • I underlag för anmälan inom program finns det nu möjlighet att även söka fram studenter som har förväntat deltagande på programtillfällen eller inriktningstillfällen.

  [LTRE-34628]
 • I underlag för anmälan inom program visas numera även benämning på program i sökresultatet. Under extra info ("i"-knappen) visas även benämning på inriktning om sådan finns.

  [LTRE-31785]
 • Vid massetablering av studenter ges nu tydligare information när en identitet inte kan etableras.

  [LTRE-41377]
 • Vid massetablering av studenter skapas nu en länk till studentöversikten om identiteten har etablerats.

  [LTRE-41376]
 • Hinder för att skapa modul med omfattning som överstiger kursens omfattning har införts. Det är inte heller möjligt att höja status på redan skapad modul där omfattning överstiger kursens omfattning.

  [LTRE-40676]
 • Ladoks REST-dokumentation finns nu även tillgängligt via API:t, utan krav på SWAMID-inloggning (https://api.ladok.se/restdoc/). I övrigt samma URL:er som i REST-dokumentationen med med SWAMID-inloggning (https://www.start.ladok.se/restdoc/).

  [LTRE-40648]
 • Om studenten gjort tidigt avbrott på en kurs, där hen fått ett tillgodoräknande, kommer detta tillgodoräknande inte med på resultatintyget.

  [LTRE-38110]
 • Det finns nu möjlighet att se historik på ändringar i användarbehörigheter och behörighetsprofiler. I nuvarande version kan det vara en fördröjning i uppdateringen på ca 5 minuter, rättning är planerad.

  [LTRE-40399]
 • Nationella översikten visar nu betygsskala bredvid betyget på avklarade kurser eller moduler.

  [LTRE-40846]
 • Nationell översikt visar nu eventuella aktörer inom respektive kurspaketering.

  [LTRE-40815]
 • Vyn för Kurs - Deltagande - Hantera flera - Ta bort förväntat deltagande är kompletterad med information om vilket kurstillfälle det förväntade deltagandet avser.

  [LTRE-39318]
 • I den nationella översikten har förbättringar gjorts av hur innehåll i examen presenteras.

  [LTRE-41092]
 • I historikposten för skapade tillgodoräknanden tas nu eventuell kurspaketeringskoppling också med. Ändringen inkluderar även redan gjorda tillgodoräknanden.

  [LTRE-41034]
 • URL:er i systemet är uppdaterade för att följa nya riktlinjer, detta innebär t.ex. att sparade länkar eller bokmärken kan behöva uppdateras.

  [LTRE-41069]


Viktiga rättningar

 • Nu kommer kurser som ingår i inriktning med korrekt på resultatintyg vid begränsning på kurspaketering även vid tillfällesbyte på inriktning/program.

  [LTRE-41383]
 • Ett kvarstående fel från konverteringen av tidsramverket som förhindrade vissa anrop från integrationer mellan utbildningsdatabaser och Ladok har rättats.

  [LTRE-41296]
 • I den nationella översikten visas nu avbrottsdatum korrekt.

  [LTRE-41222]
 • Koppling av resultatnotering till ett kurstillfälle går nu återigen att ta bort så länge man inte börjat använda resultatnoteringen på det aktuella kurstillfället.

  [LTRE-41218]
 • I studentöversikten är nu summeringar inom kurspaketering som inkluderar rättade tillgodoräknanden korrekta även för uppgifter som dokumenterats före version 1.32 (11/9), LTRE-39054.

  [LTRE-41123]
 • Resultatintyg begränsat på kurspaketering tar nu även med tillgodoräknad modul på kurs kopplad till kurspaketeringen.

  [LTRE-41317]
 • Summeringar i t.ex. studentöversikten gällande tillgodoräknanden har rättats. Tidigare visades felaktig information ifall samma modul funnits med som mål fler än en gång i ett och samma tillgodoräknande.

  [LTRE-41289]
 • Det som tidigare i resultatloggen för tillgodoräknande visades (felstavat) som 'HuvdakligKurspaketering' visas nu som 'Kurspaketering.'

  [LTRE-40841]
 • I underlag för anmälan inom program fungerar nu sökning av program med eller utan inriktning korrekt.

  [LTRE-39890]
 • I Uppföljning är det nu möjligt att avmarkera parametrar via förstoringsglaset även i webbläsaren Edge.

  [LTRE-40533]
 • Vid massetablering hindras nu etablering om användaren anger annat än K eller M för att markera kön.

  [LTRE-41030]
 • I uppföljningsrapporter, när avgränsning på organisationsenhet eller utförande organisationsenhet görs, kommer nu uppgifter om HST respektive HPR som ligger direkt under översta nivån i organisationsstrukturen med.

  [LTRE-40737]
 • Resultatintyg begränsat på kurspaketering fungerar nu som det ska även om studenten har gjort tillfällesbyte på kurspaketeringen.

  [LTRE-41177]
 • Vid utskrift av uppföljningsrapporter i Firefox skrivs nu alla sidor ut. Tidigare skrevs endast första sidan ut.

  [LTRE-40902]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet:
"Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera"

Ogiltig systemaktivitet:
"Bevis: Ta bort notering i bevisärende" - Denna styr i nuläget ingen funktionalitet


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Kataloginformation

 • Lade till resurs för att hämta autentiseringsinformation för inloggad användare. Detta gör det möjligt att i GUI-footern se aktuell inloggningstid och assurance level, även efter en återautentisering

  [LTRE-40683]

Resultat

 • Ny resurs noteringsdefinition/tabortkoppling för att ta bort koppling till ett visst kurstillfälle från en noteringsdefinition

  [LTRE-41218]

Studiedeltagande

 • Utökat DeltagareKurstillfalleOrderByEnum så att det går att sortera efter den kurspaketering som kurstillfälle läses inom

  [LTRE-39318]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]


Alla ärenden i version 


LTRE-39015

NeoLoad: 422:or vid resultat-rapportering

LTRE-41383

Kurser kommer inte med i intyg efter tillfällesbyte på inriktning och programinriktning

LTRE-41296

Fel vid överföring av programtillfällen till Ladok från utbildningsdatabas

LTRE-41245

Annat resultat - Kurspaketering visas dubbelt efter kurspaketeringstillfällesbyte

LTRE-41222

Nationella översikten: Avbrottsdatum på kurs visas som examinationsdatum

LTRE-41218

Man ska kunna ta bort koppling till resultatnotering ifall den inte använts i det aktuella kurstillfället

LTRE-41123

Justering av migrering för omräkning av summeringar

LTRE-41103

Rätta felaktigheter i dokumentationen av Resultaträttigheter

LTRE-41317

Tillgodoräknad modul på kurs kopplad till kurspaketering kommer inte med i resultatintyg om man begränsar på kurspaketering

LTRE-41289

Hantera visningar av TG då modul varit mål för TG fler än en gång i ett och samma TG

LTRE-40841

Rätta historikpostrepresentation och migrera bort HuvdakligKurspaketering

LTRE-39890

UFAIP: Underlag för anmälan inom program: begränsning på inriktning och inriktningstillfälle fungerar ej korrekt

LTRE-40533

Det går inte att avmarkera parametrar via förstoringsglaset i uppföljning i webbläsaren Edge

LTRE-41127

upgrade till 1.39 failar pga av prometheus

LTRE-41047

Begränsa händelser som konsumeras av Sök-tjänsten

LTRE-41030

Fel tecken på kön vid massetablering ger inget felmeddelande och etablerar med fel kön

LTRE-40737

Avgränsning på organisationsenhet eller utförande organisationsenhet påverkar totalsumman i ett visst läge

LTRE-41310

copy branding files fails

LTRE-41290

database-restore återställer backuper med ladok3-online=true

LTRE-41177

Begränsning av resultatintyg på kurspaketering fungerar inte alltid efter kurspaketeringstillfällesbyte

LTRE-41090

Enforcing när tillåtAPIAnvändare = false för metoder med icke-standardiserad behörighetskontroll

LTRE-41067

Filtrera bort HeartBeat samt Datamigreringar från accessloggen

LTRE-41038

Extern studenttjänst kan skicka tillbaka personnummer vid fel, vilket vi då loggar så det syns på rubriken i kibana

LTRE-40902

Uppföljningsrapporter: Utskrift i Firefox, skriver bara ut första sidan

LTRE-39472

[säkerhet] SWAMID AL2 och SWAMID AL2-MFA-HI (tvåfaktorsinloggning) i Ladok

LTRE-40983

Uppdatera 3pp:er version 1.40

LTRE-34628

UFAIP: Möjlighet att ta med förväntat deltagande på paketering

LTRE-34375

Hantera att studieperiod saknas i Studiedeltagande

LTRE-31785

UFAIP: Utöka informationen som visas med benämning

LTRE-41377

Ge bättre feedback på om en identitet blivit etablerad eller inte (Massetablera identiteter)

LTRE-41376

Länka personnummer på en etablerad identitet till vyn studentöversikt (Massetablera identiteter)

LTRE-41214

Nationell översikt / Extra API: Prestanda förbättingar. Hibernate cache.

LTRE-41068

Tillåt alltid Avbryt i Konfiguration av autentisering

LTRE-40676

Förhindra så det inte går att skapa modul med större omfattning än kursen.

LTRE-40648

Publicera restdoc även i API:t utan SWAMID-inloggning

LTRE-40625

Systemdokumentation: Förtydliga att vi inte stödjer Safari för Windows

LTRE-38110

Resultatintyg: TG på modul ska inte visas om tidigt avbrott finns på kursen

LTRE-40399

Visa historik på behörigheter ska fungera när söktjänsten är på plats

LTRE-40607

Förenkla koden kring att lägga till nya mätvärden

LTRE-40846

Nationell översikt: Visa betygsskala

LTRE-40815

Nationell översikt: Visa aktör(er)

LTRE-38312

DB Övervakning, övergripande

LTRE-39563

Publicera senaste feedid/händelse för lärosäten vid database-restore

LTRE-39318

Komplettera vyn för ta bort förväntat deltagande

LTRE-39628

Konsekvent namnsättning av gateways/frontends

LTRE-41079

Låt studenter välja ett annat lärosäte om de inte uppfyller AL2-krav

LTRE-41052

Separera informationsruta för återautentisering och tvåfaktorsautentisering

LTRE-41017

Ladok Extra 1.40

LTRE-40872

Nationell översikt: Vid filtering bör lärosäten utan innehåll döljas från resutatet

LTRE-40771

Förändra sql vid förlängning av folkbokföringsbevakning

LTRE-40769

Ta bort grunddatakategorierna "Aktivitet som kräver autentisering" och "Säkerhetsnivå för autentisering"

LTRE-40683

Uppdatera inloggningsinformation i footern när återautentisering har skett

LTRE-40672

Varningstexter visas inom modalen vid Studieval

LTRE-40629

Meddela användare om de återautentiserar med fel användare

LTRE-41092

Nationell översikt: Korrigera visning av innehåll i examen

LTRE-41034

Ta med kurspaketering i historik för då ett TG skapas

LTRE-41033

TG: Ändra begreppet "huvudsaklig kurspaketering" till "kurspaketering"

LTRE-39319

Ta bort registrering för flera

LTRE-41260

Problem med examens migrering V1_40_1000 tyder på problem i migreringsramverket

LTRE-41248

Angular: Konvertera rika objekt för sökning

LTRE-41242

Mätpunkter i API-gateway behöver ha en tag för generic/uppföljning

LTRE-41071

Uppgradera Prometheus till 2.14 eller senare

LTRE-40984

3pp:er version 1.40

LTRE-38146

Använd fler HTTP-headers?

LTRE-40487

Se till att alla integrationstester i söktjänsten går igenom och failar bygget om inte

LTRE-40427

Serialisera inloggningstid som instant (long) i UserContext.Autentiseringsinformation

LTRE-40506

köra vmware-verify i get-current-state

LTRE-40694

Dyr SQL-fråga när ingående moment för kurstillfälle ska hämtas

LTRE-39554

lägg in slack vid boot av prod-maskiner

LTRE-39875

Händelsefel uppstår när utbildningsinstans ändras för tillfälle utan studieperiod

LTRE-41141

Vår hantering av okända exceptions i LadokExceptionHandler är undermålig

LTRE-41135

Aktivera GUI:t för historik på behörighetsprofiler

LTRE-41070

Aktivera komprimering av WAL i prometheus

LTRE-41020

Angular: Konvertera administrationService

LTRE-40938

Städa bort stödet för CHECKED_PERMISSIONS

LTRE-40680

Det fattas index för handlaggare_uid i arendetabellen

LTRE-41206

Satte ignore på några tester i ExtraApiTest eftersom de inte fungerar när man kör i jenkins/med docker

LTRE-41157

EventStream hanteringen i uppföljning bör vara snällare vid fel

LTRE-41134

Sök: Inaktivera current-index-spåret

LTRE-41106

Mismatchande versioner mellan projektets pom.xml/package.json och Dockerfilerna

LTRE-41099

Mystiska exceptions java.time.temporal.UnsupportedTemporalTypeException

LTRE-41069

Angular: Strukturera routes enligt nya principer

LTRE-41012

Byt till senaste Node LTS (12)

LTRE-40910

EMREX: Ny tjänst: emrex

 • No labels