Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Under bevisinformation kan man även konfigurera om titel ska komma med i bevis eller ej. Detta sker per bevistyp och hanteras i Bevisinställningar. Kräver ny systemaktivitet "Bevis: Administrera inställningar för titel i bevis"

  [LTRE-31039]
 • Ny rapport, Utfall HST och HPR, som räknar fram antal helårsstudenter och helårsprestationer inom ett givet tidsintervall utifrån gjorda begränsningar och grupperingar samt presenterar de båda uppgifterna i resultatet. Rapporten är under utveckling. Det innebär dels att summeringar kan avvika jämfört med rapporterna i Uppföljning vid vissa begränsning/grupperingar, dels att betaversionen endast har ett begränsat antal parametrar, t.ex. saknas Lokal märkning: värde och Utbildningstillfälle. Fler utsökningsparametrar kommer att läggas till efter hand. Läs mer i Ladok systemdokumentation.

  [LTRE-40565]
 • Nu finns möjlighet att för Andra meriter ställa in om återautentisering vid vidimering ska göras varje gång eller om återautentiseringen ska vara giltig under en viss tid. Inställningen för detta görs under Systemadministration - Grunddata - Konfiguration av autentisering.

  [LTRE-40491]

Förbättrade funktioner 

 • För återbudsärenden har ärendetext förtydligats. "Återbud har meddelats i ett externt system (NyA) men utbildningstillfället är redan påbörjat i Ladok."

  [LTRE-39454]
 • Förbättring vid resultatrapportering av aktivitetstillfälle så att förslag på examinationsdatum läggs in automatiskt utifrån aktivitetstillfällets datum. Motsvarande förbättring har även gjorts i funktionen "Klistra in resultat" för resultatrapportering på aktivitetstillfälle.

  [LTRE-40711]
 • Massetablering av identiteter har fått ett mellansteg där eventuella hinder och varningar visas per rad för att uppmärksamma att namn och födelsedatum matchar en redan befintlig identitet. Utformningen av vyn är ändrad så att det nu finns en flik för etablera en identitet, massetablera identiteter respektive visa etableringar.

  [LTRE-38535]
 • Användarbehörighetsexporten går nu betydligt fortare och får inte timeout.

  [LTRE-40394]
 • När student etableras i Ladok skapas nu bevakning av folkbokföringsadress direkt.

  [LTRE-39671]
 • Vid skapande av medarbetarrättigheter för rapportörer/attestanter på individuella åtaganden kan man nu se den aktuella studentens namn och personnummer. Detta gäller endast individuella åtaganden som är skapade i nya Ladok (dvs. inte konverterade åtaganden).

  [LTRE-40551]
 • Vid sökning av kurs i Studiedokumentation när man väljer att visa summeringar visas inte längre någon uppgift för utbytestillfällen i kolumnen "Klara för resultat på kurs".

  [LTRE-40507]
 • Text justerad i vyn Kurspaketering, deltagande, för att tydliggöra att det är möjligt att visa deltagare för alla tillfällen oavsett version för kurspaketering

  [LTRE-40302]
 • Förbättring så att endast kurspaketeringar utan avbrott eller återbud går att välja att koppla tillgodoräknande till. Detta har ändrats både i administratörsgränssnittet och i studentgränssnittet. Förbättring är även gjord så att varning ges om man försöker koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering som ännu inte är påbörjad (förväntat deltagande).

  [LTRE-40245]
 • Nu förhindras tillgodoräknande av hel kurs när deltagande, dvs registrering utan avbrott, finns på kursen eller om godkänt modulresultat finns på kurs med avbrott.

  [LTRE-40050]
 • Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost har nu tagits bort från REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation. Nu finns bara "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy kvar som tidigare aviserats

  [LTRE-40171]


Viktiga rättningar

 • Rättning så att man alltid hamnar i ett aktivitetstillfälles rapporteringsflik om man går in på ett aktivitetstillfälle från kursöversiktens rapporteringsflik.

  [LTRE-40717]
 • I Utbildningsinformation visas inte längre kolumnen "version" i det fall utbildningen inte versionshanteras.

  [LTRE-40332]
 • Vid ändring av beviskombination i ett bevisärende beter sig nu valen som förväntat.

  [LTRE-40159]
 • I integrationen för CSN grupperas nu resultat inom studieordningen PU18 korrekt inom program.

  [LTRE-40200]
 • Rättning i Nationell översikt så att korrekt summering av tillgodoräknande för del av kurs visas.

  [LTRE-40837]
 • Rättning så att de tillgodoräknanden som tidigare inte visades på rätt plats (tillhörande kurspaketering) i Nationell översikt och Studentöversikten nu visas med korrekt koppling. Berörda lärosäten informeras separat.

  [LTRE-40618]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet

"Bevis: Administrera inställningar för titel i bevis"


Förändrad/ny systemaktivitet

"Bevis: Administrera bevisinställningar" har förändrats och delats upp i två systemaktiviteter.

 • Den ursprungliga systemaktiviteten har avgränsats till att endast styra inställningar för beslutsfattande och har därmed fått ny benämning: "Bevis: Administrera inställningar för beslutsfattande" 
 • Ny systemaktivitet behöver tilldelas för styrning av inställningar för moduler i bevis: "Bevis: Administrera inställningar för moduler i bevis"Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • Nytt attribut i LokalBevistypsinformationRepresentation som heter ProjekttitelSkrivsUtIBevis.

  [LTRE-31039]
 • Ny ingång för att skapa lokal bevistypsinställning och enskilda ingångar för att uppdatera beslutsfattande av utfärdande, moduler i bevis och projekttitel i bevis.

  [LTRE-40669]
 • Indikator på resultatintyg om kurs är annat resultat eller inte

  [LTRE-40677]

Resultat

 • Borttagna resursmetoder för slutföra attest av Annan merit gällande: skapa, rätta, ta bort, ange om kan ingå i bevis, ange om kan ingå i gemensam examen. Ny hantering av återautentisering medger borttaget av resursmetoderna. Påverkar inte integrationer då de inte kan använda sig av resursmetoder som rör attestering.

  [LTRE-40491]
 • Ny queryparam för /utbildningsinstans/filtrera kallad tamedpersonuppgiftervidindividuellkurs som anger om personuppgifter ska tas fram för individuella kurser. Nytt attribut i Utbildningsinstans kallad IndividuellReferens, som är en Student. Även Resultatrattighet har nu det attributet, men oavhängigt någon ny queryparam.

  [LTRE-40551]
 • Ny resursmetod resultatrattighet/kontrollerarapporteringsmojlighet för kontroll huruvida en viss användare kan rappportera resultat för en uppsättning studenter och utbildningar. Nya representationer för ändamålet: KontrolleraRapporteringsrattighetLista och KontrolleraRapporteringsrattighet

  [LTRE-40608]

Studentinformation

 • Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost har nu tagits bort från REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation. Nu finns bara "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy kvar

  [LTRE-40171]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]


Alla ärenden i version 


LTRE-40725

Skapa en api-integrationsanvändare för prestandatester

LTRE-40717

Om man står i rapporteringsfliken för en kurs (Översikt) ska länken till ev. aktivitetstillfälle alltid leda till dess rapporteringsflik

LTRE-40679

Avgränsning på UTBILDNINGSTYPSGRUPP i HPR-rapporten får ett resultat men finns ingen rad i underlaget

LTRE-40451

pam_ssh_agent_auth misslyckas med att skapa PAM-konfiguration

LTRE-40332

Utbytesåtagande, utresande - Uppgifter visas i fel kolumn i listning

LTRE-40577

gui-gateway/proxy dubbelkomprimerar för vissa värden av Accept-Encoding

LTRE-40159

Korrigering gällande förval vid ändring av bevisbenämning

LTRE-40589

Push till arendehantering skapar inte ett helt bygge i Jenkins

LTRE-40200

CSN: Kurser inom PU18 saknar koppling till program

LTRE-40865

Fel länkar i feeds

LTRE-40837

Nationell översikt: Summeringen stämmer inte vid tg del av kurs

LTRE-40783

Skapa certifikat för prestandaanvändare i testmiljön

LTRE-40687

NeoLoad: länkextraheringen fungerar inte längre

LTRE-40894

Spåra vart KMH:s REST-anrop kommer ifrån

LTRE-40618

Felaktiga kopplingar till kurspaketeringar i tillgodoräknande.

LTRE-40133

Datumväljare klarar inte av att radera sitt innehåll

LTRE-35024

Resultatintyg: Även andra resultat från eget lärosäte ska gå att peka ut

LTRE-39454

Förtydligad ärendetext för återbudsärende i Studiedeltagande

LTRE-40712

Lägg in stöd för att starta replikering i database-restore-processen

LTRE-40711

Ge förslag på datum i rapportering av aktivitetstillfälleshanteringen

LTRE-40668

Nationell översikt: Korrigera information om Beta

LTRE-40649

Tappade behörigheter

LTRE-38535

Ny massetablering av studenter med dubblettkontroll

LTRE-40394

Export av användarbehörigheter ofullständig

LTRE-39902

Förtydliga valen vid attestering av tillgodoärende

LTRE-39671

Skapa alltid folkbokföringsbevakning redan vid etablering via NyA

LTRE-40608

Skapa API-ingång för att kontrollera om en användare kan rapportera

LTRE-40551

Visa referens för individuellt åtagande vid skapande av kursrättigheter

LTRE-40507

Kurssök: "Klara för resultat" ska inte ta med utbytesstudier där man inte kan få resultat

LTRE-40398

Prometheus slutar övervaka om description innehåller tecken utanför US-ASCII

LTRE-40302

Ändra text för "Visa för alla i denna version" i vyn Kurspaketering - Deltagande

LTRE-40245

TG: Förhindra koppling till paketering då avbrott finns på kurspaketering

LTRE-40238

Spara vissa databasbackuper jättejättelänge

LTRE-40819

Förenkla GUI:t för konfiguration av autentisering för aktiviteter med gamla återautentiseringen

LTRE-37196

Uppdate python version in ladok3ansible

LTRE-40617

Ladok Extra 1.38

LTRE-40244

TG: Förhindra koppling till paketering då återbud finns på kurspaketeringstillfälle

LTRE-40616

API: Nationell översikt 1.38

LTRE-40535

Återinför kontroll av omstartade tjänster efter rpm-uppgraderingar

LTRE-40198

TG: Varning/information vid koppling till paketering som inte är påbörjad

LTRE-40050

Förhindra tillgodoräknande av hel kurs när registrering eller modulresultat finns

LTRE-40822

Föreslå rätt datum för datum vid inklistring

LTRE-40784

Förbättra felmeddande vid inloggning utan AL2

LTRE-40681

Det fattas index för TILLGODORAKNANDERESULTATMAL.TILLGODORAKNANDE_UID

LTRE-31039

Möjlighet att konfigurera om titel ska med i bevis eller inte

LTRE-37695

Styrning av rate-limit för REST API per användare

LTRE-39574

Skapa mätpunkter för feedramverket

LTRE-40565

Rapporten Utfall HST och HPR (beta)

LTRE-40391

Logga alla händelser som har konsumerats

LTRE-40491

Inför ny hantering av återautentisering för andra meriter

LTRE-40749

Ändra separator i räknarnamn till "."

LTRE-38108

joda-time är EOL, rekommenderad ersättare är java.time + https://github.com/ThreeTen/threeten-extra

LTRE-40368

3pp:er version 1.38

LTRE-40595

Uppgradera fop och batik till senaste version

LTRE-40559

Omstart av bakgrundsmigreringar borde scheduleras

LTRE-40278

Inför möjlighet att kräva återautentisering/MFA vid varje enskild "attestering"

LTRE-40171

Ta bort deprecated lista med studenthistorik (ska genomföras sprint 138)

LTRE-40281

GUI: Skapa modal dialog för återautentisering (dvs. ej byta flik)

LTRE-40804

Kräv inte säkerhetsnivå vid redigering av "Konfiguration av autentisering"

LTRE-40634

Möjliggör förhöjd autentisering utan tidskrav

 • No labels