Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Välkommen till NyA-förvaltningens informationssidor för lärosätenas IT-funktioner. Här avser vi informera om systemförändringar som förutsätter särskilda insatser kring lokala anpassningar. Informationen här är ett komplement till den information som UHR lämnar till de produktionsansvariga (PA) på respektive lärosäte, vilket betyder att om det som står här inte stämmer överens med information till PA så gäller det senare.

Rollen produktionsansvarig (grovt uttryckt) ansvarar för antagningsverksamheten på lärosätet.

Syftet med denna sida är att säkra att information kring integrationsfrågor och andra tekniska för IT-sidan relevanta frågor når ut på lärosätet. Förvaltningens kanal till IT-verksamheten går annars via nätverket för Sveriges universitets- och högskolors IT-chefer, ITCF.

För närvarande är all information här helt öppen för vem som helst att ta del av.

Ansvarig för dessa sidor är Reijo Soréus, reijo.soreus@uhr.se.


Aktiviteter och möten

Planering pågår. Sammankallande till möten är Reijo Soréus, kontaktperson för deltagande i arbetsgruppen är Per Hörnblad (ATI-gruppen).

Syftet med workshopen är att komma överens om en verklighetsbeskrivning av hur etableringen av användare i NyA genom lokala grupphanteringssystem ska gå till och vilka funktioner som behövs i NyA:s API för användarbehörigheter.

Mötet resulterade i enighet om att inrätta en arbetsgrupp för integration av användarhanteringen i NyA med lokala system på lärosätet. Informationen kring integrationslösningen behöver bli bättre, lösningen idag uppfattas som för begränsad och det finns synpunkter på att UHR har valt fel lösning. Allt detta ska kunna diskuteras i arbetsgruppen.

Presentation av den planerade nya hanteringen av användarbehörigheter (och användare) i NyA.

  • No labels
Write a comment...