Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Möte 2021-06-18, kl 09:30-11:30

Deltagare

 • Karim Andersson, LU
 • Gun Wallius, GU
 • Håkan Fasth, HH
 • Tor Fridell LIU
 • Johan Olofsson, KTH
 • Mari Sandin, ORU
 • Erik Ångman, UMU
 • Anette Pettersson, HIS
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet

Frånvarande

PunktPunktNamnAnteckning
1Lokala vs nationella koderMattias Sällström

Om en lokal kod är samma som en nationell kod kan det bli problem för lokala integrationer. Alla koder har ett unikt ID, vi rekommenderar att man använder IDt för identifiering. Lärosätena behöver vara medvetna om att koderna inte är unika.

Vi funderar på om vi ev kan förtydliga detta för lärosätena. 

2Nya aktivitetstillfällestyperMagnus Mörck och Gunnar Råhlén

Nya aktivitetstillfällestyper har lagts upp för LIS-adaptern. Under en kort period överlappade namnen för dessa med de befintliga, nu är de namngivna med tillägget LIS. 

Önskemål finns att kunna filtrera bort grunddatavärden som inte är giltiga på ett visst lärosäte.

3Hantering av samordningsnummer

Linda Strand-Lundberg


Diskussion pågår med UHR om samordningsnummer och det gemensamma studentregistret. UHR kommer inte rekvirera samordningsnummer, men tanken är att det gemensamma studentregistret bör kunna hantera styrkta samordningsnummer på sikt.

4Renodla vyerna Deltagande - Kurs, Deltagande - Kurspaketering

Karin Schelén


Vyerna Kurs/Kurspaketering - Deltagande
Vyerna används till mer än att visa vilka studenter som läser (är aktiva) på ett tillfälle
Det vill säga även de studenter som inte är aktiva på ett tillfälle behöver kunna vara möjliga att filtrera fram ex vis Återbud, Ej pågående pga tillfällesbyte
5Önskemål om bekräftelse när studenter anmäler sig till aktivitetstillfälle

Victor Claesson


Tentor man har anmält sig till finns på förstasidan i nya Ladok för studenter. Det finns också en sida som visar alla examinationstillfällen. 

Det finns inga planer på att skicka ut mail med bekräftelse på anmälan. Man ser sin bekräftelse i gränssnittet, mail är osäkert. Samverkansgruppen står bakom vägvalet.

Det pågår användningstester med studenter. 

6

Magnus Mörck

Representanter från konsortiet planerar att träffa alla lärosäten under nästa år. Då vill vi träffa dessa personer:

 • lokala kontaktpersoner
 • lokala tekniska kontaktpersoner
 • lokala objektägare
 • IT-chef
 • ev förvaltningschef


Det kommer mer information efter sommaren och förslag på frågor att prata om. 

7

Mötesdatum för hösten

17/9 kl 10-12 

15/10 kl 10-12

12/11 kl 10-12

10/12 kl 10-12Möte 2021-05-21, kl 09:30-11:30

Deltagare

 • Karim Andersson, LU
 • Gun Wallius, GU
 • Håkan Fasth, HH
 • Tor Fridell LIU
 • Johan Olofsson, KTH
 • Mari Sandin, ORU
 • Erik Ångman, UMU
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet

Frånvarande

 • Anette Pettersson, HIS
PunktPunktNamnAnteckning
1Demo av Tydligare vyer för attestering och rapportering (ca 30 min)

Moa Eriksson

Klara Nordström

Victor Claesson

Lösningen släpps för BETA-test på BTH i nästa sprint. Användningstester görs på fler lärosäten.

Moa och Klara demade lösningen.

Tidplan för utrullning till alla lärosäten är inte klar, blir  troligtvis någon gång efter terminsstart i höst.

2Meddelande till verksamheten när studenten gör tidigt avbrott 

Victor Claesson

Funktionen saknas och är inte prioriterad i utvecklingen just nu. 

En lösning kan vara att skapa upp informationsärenden. Diskussion i gruppen om detta är en bra lösning och slutsaten är att det inte är önskvärt. Eventuellt när ärendehanteringen har förbättrats.

3

Avbrott på kurspaketering i Ladok för studenter och i anslutning till det LTRE-46825 - Studentärenden: Ny ärendetyp Avbrottsärenden SORTED 

När man utvecklar stöd för ansökan om studieuppehåll för studenter i Ladok bör man passa hantera uppehåll samtidigt.

Victor Claesson

Victors bilder: Avbrott pa program.pptx

Önskemål att kunna slå av och på funktionaliteten per lärosäte.

Uppehåll finns också med i framtida planer.4

Nästa möte 18/6:

Hantering av samordningsnummerMöte 2021-04-23, kl 0930-1130

Deltagare

 • Karim Andersson, LU
 • Gun Wallius, GU
 • Håkan Fasth, HH
 • Tor Fridell LIU
 • Johan Olofsson, KTH
 • Mari Sandin, ORU
 • Erik Ångman, UMU
 • Anette Pettersson, HIS
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet


PunktRubrikNamnAnteckning
1Hantering vid förändring av systemaktiviteter

Magnus

Karin Schelén

Matz-Ola Cajdert

Ny vägledning framtagen för olika fall när förändringar skett av systemaktiviteter. Hantering av nya systemaktiviteter

Önskemål att när lärosätena behöver ändra systemaktiviteter så vill man kunna göra detta i leveransen innan då själva förändringen i systemet sker. Så att man har god tid på sig att göra själva förändringen.

2Tydligare vyer för attestering och rapportering

Victor Claesson

Klara Nordström

Victors bilder Tydligare vyer rapportering.pptx

Synpunkter:

 • bra tidplan vad gäller test o leverans, möjligtvis vore det bra med leverans en sprint senare
 • önskar enklare utbildningsmaterial innan sommaren för att kunna förbereda lärarna, även med en motivering om varför vi gör förändringen
 • det behövs två olika typer av utbildningsmaterial, ett till administratörer (som förklarar förändringen) och ett annat till lärare (enklare)
3Uppföljning verksamhetsplan 2021 per kvartal 1Magnus
4Från mötet med Lokala kontaktpersonerGun m.fl.

Statistiken som visar användningen av Ladok är intressant för lärosätena. 

5Vad händer inom Ladok just nu på respektive lärosäteAllaKort avstämning av läget kring Ladok hos alla.

Nästa möte 21/5

Möte 2021-03-19, kl 0930-1130

Deltagare

 • Karim Andersson, LU
 • Gun Wallius, GU
 • Håkan Fasth, HH
 • Tor Fridell LIU
 • Johan Olofsson, KTH
 • Mari Sandin, ORU
 • Erik Ångman, UMU
 • Anette Pettersson, HIS
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet
PunktPunktNamnAnteckning
1https://ladok.se/resultaten-fran-enkat-om-uppfoljningsdatabasen Jan Johansson

Jannes bilder: Enkat uppfoljningsdatabasen.pptx

En enklare uppkoppling mot uppföljningsdatabasen önskas. Och ett SQL bibliotek.


2

Ärenden som berör avgränsningen för produkten Ladok


Matz-Ola Cajdert

Frågor som berör funktionalitet som ligger på gränsen till vad som ska ingå i Ladok. Svårt för teamen att bedöma och den strategiska produktägaren får ibland ta frågan. 


Några inrapporterade ärenden som rör studentuppgifter, ICE kontakt och disciplinär varning:

https://jira.its.umu.se/browse/LADOKSUPP-11696

https://jira.its.umu.se/browse/LADOKSUPP-12326


Vi bör utgå från 1993:1153 för att utröna vad Ladoks uppgift är.

Risk att Ladok sväller.

Magnus ser problem med att ta med båda uppgifterna i Ladok.

3Förbättringar i produktionsmiljönStaffan Ekstedt

Staffans bilder Ladok Lopande Leveranser.pptx

Det är möjligt att prenumerera på förändringar av releasedokumentationen på Confluence, därmed kan man sluta med mailutskick vid varje uppgradering.


Bra med snabba rättningar men...Stressigt för den lokala Ladokförvaltningen när det kommer förändringar/ förbättringar ofta, man måste ständigt hålla sig uppdaterad. 

4Uppgradering av utbildningsmiljönStaffan Ekstedt

Önskan från konsortiet att flytta uppgradering av utbildningsmiljön till dagen före uppgradering av produktionsmiljön.


Gruppen ser inga problem med det. Information kommer och planen är att börja med detta i maj. 

5Utskick från konsortiet

Anna Åhnberg

De utskick vi gör till lokala kontaktpersoner.

Annas bilder 2021-03-19 AA Samverkansgruppen.pptx

Hur upplever ni de utskick som vi gör?

 • Mycket information men det är den information som lärosätena behöver. Ibland dubbletter av information om man prenumererar på driftmeddelanden
 • Tidpunkten är bra. Ibland önskas bättre framförhållning tex vid större förändringar i funktionaliteten. 
 • Innehållet är bra. Ibland inte helt tydligt om åtgärder krävs eller inte. 
 • Åtgärder. Om alla måste vidta samma åtgärd varför görs de då inte centralt? tex systemaktiviteter
 • Kategorierna är bra. 
 • Vore bra om någon fler på lärosätet kan få informationen. Det är möjligt att också lägga till en funktionsadress för utskicken. Det är också möjligt att prenumerera via RSS flöden. Eller att utskicken går till ett ärendehanteringssystem.
6Lärosätenas support behöver kunna simulera studenter (logga in som studenter).Victor Claesson

Önskemål att kunna se samma sak som student i testmiljön men helst även i produktionsmijlön.


Teamet som jobbar med studentgränssnittet har utredett frågan. 

Svårt med produktionsmiljön eftersom det bara går att ge läsrättigheter där. Enklare i testmiljön. Men vill vi släppa in studenter där? I så fall får användaren ange vilken student man loggar in som. Och att det är begränsat via behörigheter vilka som har denna möjlighet. 

Just nu finns ingen plan när/om detta implementeras.

7

Frågor till panel på Ladokträffen 24/3 https://ladok.se/kalender

Malin o MagnusFundera gärna ut någon fråga att ställa till styrelsen på Ladokträffen nästa vecka. Om ni har frågan klar skicka till Magnus.morck@ladok.se innan 24/3
8APIer för de nya intygenMagnus MörckLösning är på gång.

Möte 2021-02-19, kl 09:30-11:30

Deltagare

 • Karim Andersson, LU
 • Gun Wallius, GU
 • Håkan Fasth, HH
 • Tor Fridell LIU
 • Johan Olofsson, KTH
 • Mari Sandin, ORU
 • Erik Ångman, UMU
 • Anette Pettersson, HIS
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet
PunktNamnAnteckning
Inledning

Presentation av deltagare

Syftet med mötet är att ha dialog mellan konsortiet och representanter från lärosätena om olika frågor för att bättre förstå behoven för att kunna förbättra konsortiets tjänster.

Agenda o anteckningar från mötet
Läggs i Confluence. Skicka gärna in punkter till mötet i förväg. Senast måndag innan mötet skickas ev punkter till Malin.
Koppling till ATI-gruppen
Önskemål från ATI-gruppen att de får information från dessa möten. Johan Olofsson sitter i ATI-gruppen och tar med sig aktuella frågor dit.

Ny Confluence yta

Magnus och MalinPå ytan Ladok - Samverkan med lärosätena läggs agenda o anteckningar från dessa möten. Även Grovplanen för innevarande år finns här.
Vad vill man se på extern demon?Klara Nordström

På extern demon har upplägget varit detsamma under lång tid. Klara undrar vad vill man se på extern demon? Förslag:

 • Även om man deltar på demon behöver man lägga tid på att förstå nya/förändrade funktioner och hur de ska användas på lärosätet.
 • Upplägget på demon är bra
 • Ett förslag är att lägga mindre tid på enkla förändringar utan fokusera på det som är lite knepigare
 • Bra att ha med folk från teamen som kan svara på frågor
 • Frågor som inte kan besvaras under demon återkopplas inte. Kan de tas upp i slutet på kommande demo?
 • Det finns information som tas upp på demon som inte finns någon annanstans
 • Om möjligt låta ett pilotlärosäte berätta om erfarenheter från att använda viss funktionalitet
InformationsbehörigheterKarin Schelén
APIer för de nya intygenMagnus Mörck

Vi kommer med mer information på kommande möten. Vi tittar på hur vi ska hantera APIerna till de nya nationella intygen vad gäller åtkomst till andra lärosätens data.  

Kommande möten
19/3
23/4
21/5
18/6


Möte 2021-01-22, kl 09:30-11:30

Deltagare

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Karim Andersson, LU
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Gun Wallius, GU
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet
 • Carina Ytterström, Ladokkonsortiet
 • Anette Eriksson, Administrativt stöd, Ladokkonsortiet

Deltog ej

 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet
 • Stellan Englen, CTH
 • Håkan Fasth, HH
PunktNamnAnteckning
Presentation av arbetet med de nya intygenMatz-Ola Cajdert/ Carina Ytterström

Prioriteringsrådet fick en förhandspresentation av de nya intygen. Information och demo till alla kommer på sprintdemon den 26/1.

Sammanställning av arbetet med de nya intygen:

 • Nationella intygen - driftsatt
 • Resultatintygen - levereras 27/1
 • Registreringsintyg - pågående arbete
 • Intyg över förväntat deltagande - pågående arbete
Samverkansgruppen för LadokMalin Zingmark

Prioriteringsrådet byter namn till samverkansgruppen och får några nya deltagare:

 • Johan Olofsson, Kungliga tekniska högskolan
 • Mari Sandin, Örebro universitet
 • Tor Fridell, Linköpings universitet
 • Anette Pettersson, Högskolan i Skövde
 • Erik Ångman, Umeå universitet

De nya medlemmarna sitter med i gruppen under 2021-2022.

Följande medlemmar har suttit med i prioriteringsrådet under 2020 och sitter kvar under 2021:

 • Karim Andersson, Lunds universitet
 • Håkan Fasth, Högskolan i Halmstad
 • Gun Wallius, Göteborgs universitet

Följande medlemmar slutar:

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Stellan Englen, CTH

Malin Zingmark tar över efter Anette Eriksson som administrativt stöd.

https://ladok.se/nya-deltagare-i-samverkansgruppen

Synpunkt från prioriteringsrådet: Det vore önskvärt med representation från ATI-gruppen i någon form.

Malin tar med sig önskemålet till första mötet med samverkansgruppen.

Kommande möten under vårenMalin Zingmark

Tid kl 0930-1130:

19/2
19/3
23/4
21/5
18/6

Återrapportering av tidigare punkt:

Public Feeds - ger tillgång till alldeles för mycket information

Malin ZingmarkLadokkonsortiet är väl medvetna om problemet. Inget är åtgärdat ännu men synpunkten tas med i arbetet med att förbättra dokumentationen för APIet.
Sista mötet med PrioriteringsrådetAnette Eriksson/ Malin Zingmark

Till sist tackade vi Camilla Gustafsson, Karolina Tuvesson, Stellan Englen och Dennis Lundberg för alla kloka synpunkter och goda råd under deras tid i prioriteringsrådet.


Möte 2020-12-18, kl 09:30-11:30

Deltagare

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Håkan Fasth, HH
 • Karim Andersson, LU
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Gun Wallius, GU
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet
 • Annika Björklund, Ladokkonsortiet
 • Karin Schelén, Ladokkonsortiet
 • Anette Eriksson, Administrativt stöd, Ladokkonsortiet

Deltog ej

Stellan Englen, CTH

NrFråga/ informationNamnAnteckning

I Ladoks verksamhetsplan och budget 2020 beskrivs under ”Förbättrat stöd för resultathantering”:
”Det finns behov att kunna meddela studenter resultatnoteringar innan resultatet är attesterat”
Annika Björklund

Vi har under året arbetat med användartester kring eventuella lösningar på behovet att meddela studenter resultatnoteringar innan resultat är attesterat, och vi har fått en bred och givande feedback.Med anledning av den feedback vi fått, som till stor del består av farhågor kring risk för feltolkning av vad som är en resultatnotering kontra vad som är ett gynnande myndighetsbeslut, så har vi kommit till ett vägskäl. Lösningen att delge resultatnoteringar skulle innebära för många riskfaktorer varför vi i dagsläget väljer att inte gå vidare med denna. Vi kommer istället att inkorporera arbetet med att kommunicera med studenter, på det sätt som behovet visar på kring frågan om resultatnoteringar, i det större arbetet kring resultatrapportering under 2021.

Prioriteringsrådets kommentarer:

Behovet att kunna kommunicera med studenterna kvarstår men det måste ske på ett säkert sätt.


Hantering av ändringsbehovKarin Schelén

Prioriteringsrådets kommentarer:

 • Bra att det tydliggörs.
 • Det är viktigt med tydlig information till rapportörerna hur de fortsatt kan följa arbetet inom området.
 • För att minska följdfrågor och är det viktigt att utvecklingsärendena (LTRE) beskrivs tydligt.

Vi tar med oss frågan och utvärderar till våren om det blivit bättre.


Utbildningsplanering- Hur ska vi fånga behoven?Malin/ Anette

Inga supportärenden på önskad funktionalitet ska skickas in i Jira .

Information läggs ut löpande på Ladok.se


Hur ska vi lärosäten veta att vi använder systemet på bästa sätt?

Införandeprojekten innebar att vi gick igenom allt och på så sätt var vi ganska säkra på att vi använde systemet som tänkt. Jag tror vi behöver hjälpa varandra med det här för införandeprojekten fick den konsekvensen. Är inte bara ett problem för mindre eller smålärosäten.

Tex om vi missar att lägga in en systemaktivitet som i praktiken slår igång en ny eller förbättrad funktion. Detta kan lätt missas men kan ju vara ett val lärosätet gör, svårt att veta vad som är vad. https://jira.its.umu.se/browse/LADOKSUPP-11973

Tankar: Revision gjord av supporten för att se till att ny funktion tas i drift, uppföljning på användandet av nya funktion, 'peer-review' av varandra osv. Kan göras stort eller smått. 

Inskickad av Håkan

Prioriteringsrådets kommentarer:

Konsortiet kan säkert bidra men lärosätena måste fortsätta och även bli bättre på att dela med sig och tipsa varandra

Önskemål om att återuppta de gamla regionträffarna

Magnus och Malin tar med sig frågan till konsortieledningen.


Möte 2020-12-04, kl 09:30-11:30

Deltagare

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Håkan Fasth, HH
 • Karim Andersson, LU
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Gun Wallius, GU
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet
 • Anna Sandberg Telléus, Ladokkonsortiet
 • Anette Eriksson, Administrativt stöd, Ladokkonsortiet

Deltog ej

Stellan Englen, CTH


NrFråga/ informationNamnAnteckning

Vad händer med prioriteringsrådet efter årsskiftet?Magnus


På en "examen- och TG dag" framkom en del frågor gällande examen- och TG utvecklingen i Ladok.

Håkan


På supportstugan Examenshandläggning den 3/12 förklarade Anna Sandberg-Telléus arbetet med ändringsbehovsärenden samt svarade på de frågor som uppkommit på "examen- och TG dagen".

Inspelning och presentation från supportstugan:

https://ladok.se/moten/utbildningar-och-supportstugor


Hur och vem gör prioriteringar?

Håkan


Punkten hänger delvis ihop med punkten ovan.

Det finns en beskrivning på hantering av ändringsbehov Ändringsbehov vilket många inte känner till. Den behöver uppdateras och spridas.

Ändringsbehoven som skickas in till Jira ska beskrivas som behov och inte lösningsförslag. Förslag från prioriteringsrådet på hur vi kan hjälpa lärosätena med det:

 • Supporten informerar avsändaren om ärendet enbart innehåller ett lösningsförslag och ger tips på hur det kan formuleras
 • Tydliggöra i Jira att behovet ska beskrivas i första hand sedan eventuellt lösningsförslag.

LTRE- ärendena behöver beskrivas som behov så man tydligt kan koppla ihop det med supportärendet.


VP2021Magnus/ Malin


Public Feeds - ger tillgång till alldeles för mycket information.HåkanMagnus/Malin tar på sig att påminna lärosätena om detta och uppmanar till försiktighet.

Nya Studentgränssnittet - Saknar information tex skulle det kunna vara Lathund för planerad funktionalitet.Gun

17/2 får alla tillgång till nya studentgränssnittet.

En demo är planerad i dec eller strax efter julledigheten där vi visar upp hur gränssnittet fungerar idag.

Ett infomationsmöte inför leverans kommer i slutet av januari eller februari.

Information kommer i nyhetsbrevet..

Utbildningsmaterial är planerat till några veckor innan leverans.


Källkod för nya Studentgränssnittet önskasKarimKarim skriver en Jira

Nästa möte 2020-12-18, kl 09:30-11:30

Sista mötet med nuvarande deltagare 22/1, kl 09:30-11:30Möte 2020-11-06

Deltagare

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Håkan Fasth, HH
 • Karim Andersson, LU
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Staffan Eksted, Ladokkonsortiet
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Mattias Sällström, Ladokkonsortiet
 • Carina Ytterström, Ladokkonsortiet
 • Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, Ladokkonsortiet
 • Anette Eriksson, Administrativt stöd, Ladokkonsortiet

Deltog ej

 • Stellan Englen, CTH
 • Gun Wallius, GU
 • Dennis Lundberg, MDH
NrFråga/ informationNamnAnteckning

Hantering av avbrottStaffan Ekstedt/ Malin Zingmark

ITS och Ladokkonsortiet har varsin katastrofplan som initierades vid avbrottet den 13/10. Ladokkonsortiet är ingen egen myndighet och ska därför inte rapportera incidenter till MSB utan det gjordes av ITS den 13/10.

Det är lite oklart när lärosätena själva ska rapporera incidenter av detta slag. I fallet den 13/10 skulle det inte göras. Magnus tar med sig frågan om det går att förtydliga detta.

På Ladokkonsortiets retro efter incidenten framkom att informationsvägarna måste ses över. Räcker det med mailchimp som användes den här gången eller behöver driftmeddelandena och ladok.se flyttas till ett annat lärosäte än Umeå universitet? En enkät är utskickad till 10 lärosäten för att ta in synpunkter.

2Teknisk visionMattias Sällström

Genomgång av Ladoks tekniska vision Teknisk vision.pptx

API förändringarna som presenterades är planerade till 2021.

2BI/IO-objektMattias Sällström

Det pågår ett arbete med att se över utdata, rapporter och BI/IO-objekt.

Det är behov och prioriteringar som styr hur många BI/IO-objekt som kan levereras per år.

Fortsatta diskussioner förs utanför prioriteringsrådet mellan Håkan, Karim, Mattias och Magnus.


Stängning av Ping

Carina Ytterström/ Matz-Ola Cajdert

Inledningsvis var informationen från Ladokkonsortiet otydlig men kompletterande information har gått ut.

Ladokkonsortiet stänger inte Ladok-Ping förrän ersättande funktionallitet finns i drift och det gäller både nationella intyg och folkbokföringsuppgifter.

Planen är att funktionaliteten ska driftsättas 18/11 men uppstår något problem så driftsätts den dagarna efter, vi behöver alltså inte invänta nästa sprint.


Rapport från VP- arbetetMalin ZingmarkNu finns en lista med storleksuppskattade mål som VP-gruppen den 18/11 ska hjälpa till att prioritera.

Ej behandlade punkter
Inga punkter

Information om förändringar i grovplanenAnette Eriksson

Uppföljning av våra mål för 2020 per kvartal 3Magnus Mörck

Det ser bra ut! Alla mål utom 3-4 st kommer levereras under 2020.

Ett av målen som medvetet skjuts till februari 2021 är studentgränssnittet. Det  beror på att lärosätena inte vill driftsätta det nya studentgränssnittet innan terminsstart.

Vissa mål är också omformulerade till nästa år eftersom kraven har förändrats.

En anledning till att alla mål inte kommer levereras är att Angularkonverteringen tog längre tid än beräknat.


Möten resten av höstenMagnus Mörck

Möten på 1 timme varannan vecka upplevs stressigt så vi provar en annan modell, vi bokar av nästa möte och förlänger våra två sista möten till 2 timmar per möte.

Det blir 4/12 och 18/12 kl 09:30-11:30

Möte 2020-10-23

Deltagare

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Gun Wallius, GU
 • Håkan Fasth, HH
 • Karim Andersson, LU
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet
 • Anders Stenebo, Ladokkonsortiet
 • Linda Strand- Lundberg, Ladokkonsortiet
 • Klara Nordström, Ladokkonsortiet
 • Anette Eriksson, Administrativt stöd, Ladokkonsortiet

Deltog ej

 • Stellan Englen, CTH
NrFråga/informationNamnAnteckning

Information om UX-arbetetAnders SteneboInformation om arbetet med studentgränssnittetKlara Nordström


5

GB/GBA-hantering i Ladok LTRE-32388 - Getting issue details... STATUS

Linda Strand-Lundberg

Prioriteringsrådet tyckte att det är en stor fråga som fler måste få chansen att yttra sig i. Mauritz och Magnus tar det vidare och återkommer.

6

Behov av viss systemaktivitet: API: Lista studenter med skyddade folkbokföringsuppgifter vid eget lärosäte."  LTRE-30873 - Getting issue details... STATUS

Linda Strand-Lundberg

I dagsläget inget stort behov.

Vi återkommer till frågan om ett halvår.


Information om förändringar i grovplanenAnettePunkten flyttas till nästa möte

Möte 2020-10-09

Deltagare

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Gun Wallius, GU
 • Håkan Fasth, HH
 • Karim Andersson, LU
 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Janne Johansson, Ladokkonsortiet
 • Malin Zingmark, Ladokkonsortiet
 • Magnus Mörck, KF, Produktägare Ladok
 • Anette Eriksson, KAU, Administrativt stöd

Deltog ej

 • Stellan Englen, CTH
NrFråga/ informationNamnAnteckning
1Hantering och information av övergripande förändringar som berör många användare (t.ex. startsida)Gun Wallius

Prioriteringsrådet framförde att vid större förändringar som rör många användare bör:

 • Informationen komma tidigare
 • Informationen finnas på engelska
 • Tidpunkten informeras om tidigt.

Det har diskuterats olika lösningar inom konsortiet och Magnus tar med sig synpunkterna till fortsatta diskussioner kring detta.

2Information om utökning av BI-objekten.Jan Johansson

Janne Johansson föredrog hur teamet (konsortiet) jobbar med frågan om IO/BI under året. Idag finns ca 30 IO och ca 100 BI. Under året (1:a kvartalet) har det tillkomit 26 st. Det är det som funnits tillgängliggjort i Uppföljning. Idag är allt inom uppföljning tillgängliggjort. Det som inte ännu inte är utvecklat är IO/BI som finns under andra domäner. Det är svårare och mer tidskrävande.

En ”lista” har sammanställts med eventuella tänkbara IO/BI. I den ingår priorådets tidigare lista. Ca 35 totalt finns nu.

Idag är alla (förutom dem små lärosätena i Stockholm) uppkopplade mot uppföljningsdatabasen. Ca hälften använder sig både av BI-verktyg och hälften skriver bara egna sql-script.

En utbildning är under planering. Eftersom det är så olika behov måste en inventering göras vad man önskar.

Magnus tar med sig synpunkterna och frågan tas upp igen på prioriteringsrådsmötet den 6/11. 


Rapport från VP- arbetet

Malin Zingmark

Den input som priorådet lämnade har vävts samman med förslag från teamen inom Ladokkonsortiet.

Det har pågått ett intensivt internt arbete med att lyfta målen till en högre nivå och ett förslag för prioritering jobbas nu fram.

11/11 ska VP- gruppen samlas och göra en prioritering

I slutet på november fattar sedan styrelsen beslut

3Funktion för att markera ett program som påbörjat (utan kursregistreringar)Karim AnderssonLadokkonsortiet är väl medvetna om behovet och det pågår en utredning om hur man bäst ska lösa det i Ladok.
4Förändringar i GUI:t som påverkar API:t måste vara bakåtkompatibelt och att man får samma data tillbaka. Detta bör aviseras i god tid.Dennis LundbergMagnus tar med sig frågan och återkommer 6/11.

Ej behandlade punkterMagnus/AnetteKort redogörelse av inskickade punkter som ej tas upp i prioriteringsrådet utan behandlas på annat sätt. 

Information

Justeringar i Grovplanen.

Punkter till prioriteringsrådet.

Punkter som flyttas till nästa möte: Klaras information om studentgränssnittet och Anders information om UX-arbetet.

Nästa möte

Magnus/Anette

Två punkter har ändrat namn i Grovplanen.

Ändrade rutiner gällande inlämning av punkter till prioriteringsrådet. Vi vill ha punkterna inskickade till Magnus eller Anette istället för att skriva dem här.

Nästa möte: 23/10
Möte 2020-09-11

Deltagare

 • Camilla Gustafsson, MDH
 • Dennis Lundberg, MDH
 • Karim Andersson, LU
 • Håkan Fasth, HH
 • Gun Wallius, GU
 • Magnus Mörck, KF, Produktägare Ladok
 • Anette Eriksson, KAU, Administrativt stöd

Deltog ej

 • Karolina Tuvesson, BTH
 • Stellan Englen, CTH


NrFråga/informationNamnAnteckning

InledningMagnus

Inga förändringar i mötesstrukturen görs under hösten utan vi behåller vårens upplägg.

Punkter till prioriteringsråden ska skickas in senast måndag samma vecka.  Då har alla några dagar på sig att sätta sig in i punkterna samt Magnus hinner ta upp dem med team produkt ansvariga (TPA).


Era förväntningar på prioriteringsrådet? Hur ser ni på arbetet i höst?Magnus

Diskussionsforum.

Hjälpa till med inbördes prioritering.

Föra in frågor.

Konsortiets bollplank.

Dialogforum.

Lyfta nytillkomna krav.

Ge råd vid nytillkomna krav.

Ge råd när det är lämpligt att implementera funktionalitet.

Ge direktåterkoppling hur leveranserna tas emot (speciellt om det är långt mellan önskemål och leverans)


Q2 uppföljning

Färdplan Q3-Q4

Magnus

Kommentarer vid genomgången av uppföljning och färdplan:

Frågetecken för tidplanen för ett nytt studentgränssnitt. Leverans till alla lärosäten planeras fortfarande till i slutet på året- början på nästa år. Vi bjuder in Klara och Andes till nästa prioriteringsråd för att berätta om arbetet med studentgränssnittet.

Prioriteringsrådet var lite kritiska gällande utökningen av BI-objekten. Ett arbete gjordes i början på året men därefter upplevs det inte gjorts så mycket. Magnus tar med sig frågan och återkommer vid nästa möte.

Bra sammarbete melan ATI-gruppen och Ladokkonsortiet i integrationsfrågor.

Det görs integrationstester på flera håll gällande resultat mellan Ladok och Canvas.


Rapport från VP- arbetetMagnus

Synpunkter är insamlade från alla delar av Ladokkonsortiet.

Nu påbörjas arbetet med ytterligare bearbetning och prioritering.

Presenteras därefter för prioriteringsrådet i slutet på oktober.

1Hantering och information av övergripande förändringar som berör många användare (t.ex. startsida)GunPunkten flyttas till nästa möte • No labels