Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innan lärosätet påbörjar verifieringsfasen ska nedanstående vara klart. Är allt inte klart kan produktionssättningsteamet besluta att flytta fram lärosätets produktionssättning. 

Uppgifterna nedan behöver finnas tillgängliga och sammanställda på lärosätet under verifiering och produktionssättning. 


Senast 6 veckor innan testomgång 0

OmrådeVad ska görasVar görs dettaAnsvarigStatus
Verifiera dataBeställ dagliga kopior från driftcentral för gamla Ladok för dagliga IK körningar. De dagliga IK körningarna görs mot en projektintern miljö som lärosätet inte får tillgång till. Däremot får lärosätet tillgång till resulatet från IK körningen. Meddela via SD+ vilka som ska ha mail/information om resultat från dagliga IK körningar (använd denna mall i SD+).SD+ 


Senast 2 veckor innan testomgång 0

OmrådeVad ska görasVar görs dettaAnsvarigStatus
TestmiljöSäkerställ att det finns en testmiljö för gamla Ladok tillgänglig senast två veckor innan verifieringsomgång 0. Testmiljön för gamla Ladok får inte användas för andra ändamål (inte heller för test av Resultatleveransen).lokalt  
TestmiljöBeställt borttag av lärosätets testmiljö gamla Ladok från testmiljön för Resultatleveransen (via SD+). Om lärosätet har en särskilt dedikerad miljö för verifieringstesterna skall detta steg inte genomföras.
SD+  
Gamla Ladok

Beställ från driftcentral L2

  • Användare som ska vara kvar i test/produktionsmiljö när gamla Ladok stängs (köra batchar, kolla att inga öppna ärenden finns). Dessa användare behöver tillgång till Noveau samt SQL (superanvändarna)
  • Användare som ska släppas in i testmiljön efter att IK körning gått för att verifiera data. Dessa användare behöver tillgång till Noveau samt SQL (verifieringsanvändare)
  • Om LW tjänsterna ska vara igång i testmiljön eller inte (behövs endast om LW08 ska köras under testerna)

Beställning till LDC: mail till ladok-drift@ldc.lu.se 

Beställning till ITS i Umeå: mail till  its-ladokdrift@umu.se

Beställning till Uppsala IT: mail till ladok-applikationsdrift@its.uu.se + bengt.smeds@uadm.uu.se (ange användarnamn i Ladok och för SQL användare även IP adress + kontaktuppgifter till den som gör beställningen)

till driftcentral L2  
Logotyp o kontaktuppgifterLogotyper till startsida, studentgränssnitt samt intyg och bevis samt kontaktuppgifter till startsidan beställda. Läs mer Logotyp och kontaktuppgifter.SD+  
Gamla Ladok

Beställ lagring av gamla Ladok om så önskas. Beställning sker via SD+(ärendetyp: "Åtkomst till läskopia av gamla Ladok") och det går att välja antingen bara lagring av databas/Trafla eller även LW-tjänsterna för uppföljning. Med beställningen följer att ni ger ITS rätt att begära att få data från Ladok2-driftstället. Lagring av gamla Ladok ingår i konsortieavgiften.

Läs mer här Ladok.se

SD+  
Produktionssättning

Säkerställ att lärosätet klarar stängningsperioden utan problem. Skapa rutiner för hur man kommer åt data från gamla Ladok under stängningsperioden, om det behövs (skriv ut/ladda ner t ex anmälningslistor tentor, uppföljningsuppgifter mm). Informera användare och berörda kring system om stängningsperioden.

lokalt  
Alias/skydd

Lärosätets skyddade studenter är genomgångna och de studenter som fortsatt ska ha skydd finns sammanställda lokalt (Förberedelser alias/skyddade personuppgifter inför produktionssättning

lokalt  
StudentgränssnittSäkerställ att lärosätet skickar med personnummer vid inloggning för att kunna använda studentgränssnittet:lokalt  
Gamla Ladok

Gå igenom kurs- och programtillfällen i gamla Ladok och säkerställ att lärosätet förstår vad som händer vid produktionssättning:

Överväganden inför produktionssättning

Programtillfällen som avser antagning direkt till inriktning

Det är möjligt att vid behov synka utbildningstillfällen mot NyA även efter produktionssättning. Detta hanteras av supporten tillsammans med produktionssättningsteamet. Det går att göra flera gånger och tar bara någon minut.

Ny punkt 170914

lokalt  
Gamla Ladok

Fastställ om lärosätet kommer att ha kurs- och programtillfällen som inte kommer att vara synkade vid produktionssättning (beroende på när urvalsresultatet publiceras). Om så är fallet måste lärosätet göra en plan för när dessa ska läggas in i nya Ladok.

Ny punkt 170914

lokalt  
PraktisktMinst två personer från lärosätet är inplanerade att delta i verifieringstester samt produktionssättning. Samma personer som ska delta i produktionssättningen SKA delta i båda testomgångarna. Byts nyckelpersonal ut inför eller under verifieringsperioden kan det innebära att produktionssättningen inte kan genomföras enligt plan (konsortiet bedömer hur väl rustat lärosätet är att klara produktionssättningen).lokalt  
PraktisktLärosätet har säkerställt att de kan använda Adobe Connect (har fungerade headset, tillgång till fast nät vid möten, har laddat ner plugins för att kunna dela skärm testa Adobe Connect)lokalt  
Integrationer

Beställ certifikat till verifieringsmiljö o produktionsmiljö via SD+, ärendemall Beställa certifikat - (REST-gränssnittet och uppföljningsdatabasen). Certifikaten ska testas både vad gäller konnektivitet och behörigheter i verifieringsmiljön. Obs, certifikaten mot produktionsmiljön levereras inte till lärosätet förrän under de sista dagarna inför produktionssättningen då dessa inte kan testas förrän produktionssättningen i stort är slutförd på grund av att det är först då som lärosätet är initierat i produktionsmiljön.

Följande certifikat går att beställa:

REST: certifikat för produktionsmiljön och certifikat för verifierigsmiljön och detta certifikat gäller sedan automatiskt även för testmiljön,

Uppföljningsdatabasen: finns endast i produktionsmiljön

SD+  
IntegrationerSäkerställ att de integrationer som ska testas har tillgängliga testmiljöer lokalt. Om det är viktigt att datat i dessa testmiljöer är från samma datum som den data som används i Ladok måste datum för när datat kopieras synkas. Stäm av med Produktionssättningskoordinatorn som ansvarar för kommunikation med L2 Driftcentral och datum för kopiering från produktion till test för L2.lokalt  
AnvändareBeställ behörighet till en uppstartsanvändare som ska läggas upp i verifieringsmiljön inför testomgång 0. Läs mer här:  Användare och behörigheterSD+  
Användare och behörigheter

Beställ nationella behörigheter i SD+ till de användare som ska ha det i produktionsmiljön (främst behörighet för att etablera student och/eller hantera skyddade personuppgifter). Alla nationella behörigheter sätts av supporten och ansvarsförbindelse måste skrivas under av varje aktuell person som får en nationell behörighet. Endast de användare som skrivit på ansvarsförbindelsen för tillgång till nationell behörighet i verifieringsmiljön. Läs mer här: Ansöka om nationella behörigheter

Förtydligad 180919

SD+  
Gamla Ladok

All registervård ska vara klar och alla batchar körda enligt plan ( lista över batchar som ska köras). 

Kör batchar EB48 och EB50 dagligen (när lärosätet har dagliga IK körningar). Läs mer om engångsbatchar här.

Revidera punkt 171215

lokalt  
Gamla Ladok

Redan under förberedelsefasen behöver lärosätet kontrollera vilka öppna ärenden som finns i gamla Ladok (pågående resultatrapportering, examensärenden, tentamensanmälan).

Mycket viktigt att lärosätet förstår vad som inte konverteras, läs mer här Kontrollera att inga öppna ärenden finns.

Under verifieringsfasen är det inte nödvändigt att allt är stängt, men det är viktigt att lärosätet regelbundet går igenom vad som är öppet och säkerställer att allt är städat innan produktionssättningen påbörjas.


lokalt  
Nya Ladok

Innan testerna påbörjas ska lärosätet förstå skillnaderna i uppföljning i gamla och nya Ladok. Det gäller HST och HPR men också andra typer av uppföljning. Stöd i detta kan ges av produktionssättningsteamet men det är viktigt att lärosätet själva tar ansvar för detta. Lämpligen bör personer som vanligen arbetar med årsredovisning och uppföljning finnas med i testerna. Inför genomgången av uppföljning ska detta vara klart Förberedelser inför genomgång av Uppföljning

lokalt  
Studentgränssnitt

Beställ inställningar av studentgränssnittet (property fil) i SD+. Nyckelfardigtstudentgranssnitt. Läs mer om studentgränssnittet här: Studentgranssnitt

OBS! När studentgränssnittet ska aktiveras i produktionsmiljön görs detta manuellt och slår igenom nästa dag. Därför är det möjligt att aktivera studentgränssnittet i produktion tisdagar-fredagar (inte måndag).

Konfigurera tjänster i studentgränssnittet:

https://www.support.ladok.se/WorkOrder.do?reqTemplate=3301&requestServiceId=3

 Konfigurera utseendet i studentgränssnittet:

https://www.support.ladok.se/WorkOrder.do?reqTemplate=4202&requestServiceId=3

SD+  
Produktionssättning

Meddela vem ska få mail från IK körning i verifieringsmiljön och produktionsmiljön (i SD+, använd denna mall).

SD+  
Verifiering av data

Lärosätet har en plan för hur konverterad data ska verifieras.

Ny punkt 171205

lokalt  
Produktionssättning

Den data som manuellt ska matas in i produktionsmiljön har dokumenterats, både innan användarna släpps in samt efter användarna släppts in (grunddata och mallar). Läs mer här.

lokalt  
KatastrofplanEn lokal katastrofplan beskriver hur lärosätet hanterar en situation där produktionssättningen måste avbrytas. Kontakt- och beslutsvägar behöver vara tydliga samt vem göra vad för att återställa gamla Ladok med alla lokala integrationer. Se exempel från Malmö högskola: Kontinuitetsplan-produktionssättning_-exempel-1 (1).docxlokalt  

 

Senast 2 veckor innan testomgång 1

OmrådeVad ska görasVar görs dettaAnsvarigStatus
NyA Ladok

Säkerställ att studenterna är etablerade med skydd i produktionsmiljön för nya Ladok (Inläggning av alias/skyddade personuppgifter i produktion)

produktionsmiljön nya Ladok  
Gamla Ladok

Säkerställ att den/de användare som ska använda Nouveau under stängningsperioden (för batchar mm) har rätt behörigheter, preferenser mm samt är ägare av batchbeställningar. Se Kör batchar i gamla Ladok

produktionsmiljön gamla Ladok  
Gamla Ladok

Säkerställ att en DIFF-ÅR körts för senaste december (behöver inte vara gjort innan testerna men innan produktionssättningen).

Ny punkt 170915

   
ProduktionssättningLärosätet har gått igenom de steg som genomförs under verifieringstesterna och säkerställt att man förstått de arbetsuppgifter som ska utföras (se Testomgång 1). Lärosätet ansvarar för att ställa ev frågor om hur stegen utförs till ansvarig Produktionssättningskoordinator innan testerna påbörjas.lokalt  
Produktionssättning

Säkerställt att inga planerade underhåll eller driftstörningar finns för lärosätets IT miljö som kan störa produktionssättningen

Ny punkt 170915

lokalt  
Gamla Ladok

Säkerställ att lärosätet har bemanning som kan registervårda dagligen inför tester och produktionssättning. Dagarna inför produktionssättning behövs beredskap även kvälls- och helgtid.

Till tester är det någon av de dumpar från produktionsmiljön som den "dagliga" Ik körningen går på som används. Det är därför fellistor och bortsållade poster från de "dagliga" IK körningarna som måste registervårdas.

Ny punkt 170915

lokalt  
Användare i Jira

Se över vilka användare som ska ha tillgång till JIRA

Ny punkt 171013

   
Gamla Ladok

Rensa e-postadresser för inaktiva studenter genom att köra rättningsskriptet L3_UPDATE_TELEKOM_2107 med hjälp av DB03. Ytterligare information finns i registervårdshandbok 26. OBS! Skriptet kan ta lång tid att köra. 

Rensa SMS-nummer för inaktiva studenter genom att köra rättningsskriptet L3_UPDATE_TELEKOM_2134 med hjälp av DB03. Ytterligare information finns i registervårdshandbok 27. OBS! Skriptet kan ta lång tid att köra. 

OBS! SMS och epost tas inte med i företableringen av studenter. Därför kan man avvakta med rensningen till just innan produktionssättningen.

 Reviderad punkt 180126

lokalt  
Produktionssättning

Undersök hur lärosätet ska hantera Hubble under produktionssättningen. Fastställ om Hubble ska pekas om så snart nya Ladok är uppe eller om man ska man vänta några dagar. Detta beror på hur lärosätet sätter EMIL-attributet educationEvent-expires samt om det kommer att finnas utannonserade kurstillfällen på antagning.se vid produktionssättningen.

Ny punkt 171102

   
Användare och behörigheterBeställ behörighet till de användare som ska ha tillgång till verifieringsmiljön under testomgång 1. Beställning sker via SD+. Läs mer här:  Användare och behörigheterSD+  
Gamla Ladok (personuppgifter)

Lärosätet har genomfört all registervård kring personuppgifter (mer information finns på Ladok.se):

  1. Gått igenom tabellen GALLRAD – det finns förnamn och efternamn på alla
  2. Gått igenom tabellen IGALLRAD – innehåller bara avlidna. Alla har både förnam och efternamn
  3. Rensning av personer utan aktivitet (RV14+RB06) är klar
  4. UB80-körningar gjorda och rättat de fel som dykt upp
  5. Alla skyddade personuppgifter i gamla Ladok (produktionsmiljö) är korrekt upplagda (Förberedelser alias/skyddade personuppgifter inför produktionssättning) och inga ändringar görs i gamla Ladok för dessa studenter som inte också är genomförda i nya Ladok

Detta är en förutsättning för att kunna göra företablering av studenter.

Samtliga punkter ovan måste också göras löpande inför produktionssättning.

Ny punkt 171115

lokalt  
FöretableringLärosätet har beställt företablering av studenterna i SD+, använd mallen Företablering av studenterlokalt  
Verifiera dataLärosätet ska ha genomfört en komplett verifiering av data med fokus på stickprov av konverterad data, läs mer här Verifiera data. Detta görs i testomgång 0. Ett möte bokas med produktionssättningsteamet för att gå igenom de frågetecken som dyker upp. Under verifieringsperioden finns inte möjlighet för att hantera större mängder frågorlokalt + möte med produktions-sättningsteamet  
Gamla Ladok

Beställ från driftcentralen för gamla Ladok hur LadokOpen ska hanteras under produktionssättningen. Ska stängas då produktionsmiljön stängs för de flesta användare eller vid annan tidpunkt.

Ny punkt 171129

   


 

Senast 1 vecka innan testomgång 2

OmrådeVad ska görasVar görs dettaAnsvarigStatus
Användare och behörigheter

Skicka in fil med övriga användare till SD+. Läs mer här:  Användare och behörigheter

SD+  

 

 


  

  • No labels