Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innan lärosätet påbörjar verifieringsfasen ska nedanstående vara klart. Är allt inte klart kan produktionssättningsteamet besluta att flytta fram lärosätets produktionssättning. 

Uppgifterna nedan behöver finnas tillgängliga och sammanställda på lärosätet under verifiering och produktionssättning. 


Senast 2 veckor innan verifieringsomgång 0

OmrådeVad ska görasVar görs dettaAnsvarigStatus
TestmiljöSäkerställ att det finns en testmiljö för gamla Ladok tillgänglig senast två veckor innan verifieringsomgång 0. Testmiljön för gamla Ladok får inte användas för andra ändamål (inte heller för test av Resultatleveransen).lokalt  
TestmiljöBeställt borttag av lärosätets testmiljö gamla Ladok från testmiljön för Resultatleveransen (via SD+). Borttaget ska beställas till 1,5 vecka innan verifieringsomgång 0.SD+  
Verifiera dataBeställ dagliga kopior från driftcentral för gamla Ladok för dagliga IK körningar. De dagliga IK körningarna görs mot en projektintern miljö som lärosätet inte får tillgång till. Däremot får lärosätet tillgång till resulatet från IK körningen. Meddela via SD+ vilka som ska ha mail/information om resultat från dagliga IK körningar (använd denna mall i SD+). SD+  
Studentgränssnitt

Ska studentgränssnittet testas i verifieringsomgång 0 måste en beställning i SD+ göras med lärosätets inställningar. Se punkt längre ner i denna lista.

SD+  
Gamla Ladok

Beställ från driftcentral L2

  • Användare som ska vara kvar i test/produktionsmiljö när gamla Ladok stängs (köra batchar, kolla att inga öppna ärenden finns). Dessa användare behöver tillgång till Noveau samt SQL
  • Användare som ska släppas in i testmiljön efter att IK körning gått för att verifiera data. Dessa användare behöver tillgång till Noveau samt SQL
  • Om LW tjänsterna ska vara igång i testmiljön eller inte (behövs endast om LW08 ska köras under testerna)

Beställning till LDC: mail till ladok-drift@ldc.lu.se 

Beställning till ITS i Umeå: mail till <hsk>ladok@its.umu.se

Beställning till Uppsala IT: mail till ladok-applikationsdrift@its.uu.se + bengt.smeds@uadm.uu.se (ange användarnamn i Ladok och för SQL användare även IP adress + kontaktuppgifter till den som gör beställningen)

till driftcentral L2  Senast 6 veckor innan verifieringsperioden påbörjas (verifieringsomgång 1) 

OmrådeVad ska görasVar görs dettaAnsvarigStatus
Logotyp o kontaktuppgifterLogotyper till startsida, studentgränssnitt samt intyg och bevis samt kontaktuppgifter till startsidan beställda. Läs mer Logotyp och kontaktuppgifter.SD+  
Gamla Ladok

Beställ lagring av gamla Ladok om så önskas. Beställning sker via SD+(ärendetyp: "Åtkomst till läskopia av gamla Ladok") och det går att välja antingen bara lagring av databas/Trafla eller även LW-tjänsterna för uppföljning. Med beställningen följer att ni ger ITS rätt att begära att få data från Ladok2-driftstället. Lagring av gamla Ladok ingår i konsortieavgiften.

Läs mer här Ladok.se

SD+  
Produktionssättning

Säkerställ att lärosätet klarar stängningsperioden utan problem. Skapa rutiner för hur man kommer åt data från gamla Ladok under stängningsperioden, om det behövs (skriv ut/ladda ner t ex anmälningslistor tentor, uppföljningsuppgifter mm)

lokalt  
Alias/skydd

Lärosätets skyddade studenter är genomgångna och de studenter som fortsatt ska ha skydd finns sammanställda lokalt (Förberedelser alias/skyddade personuppgifter inför produktionssättning

lokalt  
StudentgränssnittSäkerställ att lärosätet skickar med personnummer vid inloggning för att kunna använda studentgränssnittet:lokalt  
Gamla Ladok

Gå igenom kurs- och programtillfällen i gamla Ladok och säkerställ att lärosätet förstår vad som händer vid produktionssättning:

Överväganden inför produktionssättning

Programtillfällen som avser antagning direkt till inriktning

Ny punkt 170914

lokalt  
Gamla Ladok

Fastställ om lärosätet kommer att ha kurs- och programtillfällen som inte kommer att vara synkade vid produktionssättning (beroende på när urvalsresultatet publiceras). Om så är fallet måste lärosätet göra en plan för när dessa ska läggas in i nya Ladok.

Ny punkt 170914

lokalt  

Senast 4 veckor innan verifieringsperioden påbörjas 

OmrådeVad ska görasVar görs dettaAnsvarigStatus
PraktisktMinst två personer från lärosätet är inplanerade att delta i verifieringstester samt produktionssättning. Samma personer som ska delta i produktionssättningen SKA delta i båda testomgångarna. Byts nyckelpersonal ut inför eller under verifieringsperioden kan det innebära att produktionssättningen inte kan genomföras enligt plan (konsortiet bedömer hur väl rustat lärosätet är att klara produktionssättningen).lokalt  
PraktisktLärosätet har säkerställt att de kan använda Adobe Connect (har fungerade headset, tillgång till fast nät vid möten, har laddat ner plugins för att kunna dela skärm testa Adobe Connect)lokalt  
Integrationer

Beställ certifikat till verifieringsmiljö o produktionsmiljö via SD+, ärendemall Beställa certifikat - (REST-gränssnittet och uppföljningsdatabasen). Certifikaten ska testas både vad gäller konnektivitet och behörigheter i verifieringsmiljön. Obs, certifikaten mot produktionsmiljön levereras inte till lärosätet förrän under de sista dagarna inför produktionssättningen då dessa inte kan testas förrän produktionssättningen i stort är slutförd på grund av att det är först då som lärosätet är initierat i produktionsmiljön.

SD+  
IntegrationerSäkerställ att de integrationer som ska testas har tillgängliga testmiljöer lokalt. Om det är viktigt att datat i dessa testmiljöer är från samma datum som den data som används i Ladok måste datum för när datat kopieras synkas. Stäm av med Produktionssättningskoordinatorn som ansvarar för kommunikation med L2 Driftcentral och datum för kopiering från produktion till test för L2.lokalt  
Användare och behörigheterSkicka in filer för användare och behörigheter till SD+. Läs mer här:  Filer för användare och behörigheterSD+  
Användare och behörigheter

Beställ behörighet för att etablera student och/eller hantera skyddade personuppgifter via SD+. Alla nationella behörigheter sätts av supporten och ansvarsförbindelse måste skrivas under av varje aktuell person som får en nationell behörighet. Läs mer här: Ansöka om nationella behörigheter

SD+  
Gamla Ladok

All registervård ska vara klar och alla batchar körda enligt plan senast en månad innan verifieringsperioden ( lista över batchar som ska köras). Det innebär även att:

lokalt  
Gamla Ladok

Redan under förberedelsefasen behöver lärosätet kontrollera vilka öppna ärenden som finns i gamla Ladok (pågående reultatrapportering, examensärenden, tentamensanmälan).

Mycket viktigt att lärosätet förstår vad som inte konverteras, läs mer här Kontrollera att inga öppna ärenden finns.

Under verifieringsfasen är det inte nödvändigt att allt är stängt, men det är viktigt att lärosätet regelbundet går igenom vad som är öppet och säkerställer att allt är städat innan produktionssättningen påbörjas.


lokalt  
Verifiera dataSenast en månad innan verifieringsperioden (testomgång 1) ska lärosätet ha genomfört en komplett verifiering av data, läs mer här Verifiera data. Ett möte bokas med produktionssättningsteamet för att gå igenom de frågetecken som dyker upp. Under verifieringsperioden finns inte möjlighet för att hantera större mängder frågorlokalt + möte med produktions-sättningsteamet  
Nya Ladok

Innan verifieringsperioden påbörjas ska lärosätet förstå skillnaderna i uppföljning i gamla och nya Ladok. Det gäller HST och HPR men också andra typer av uppföljning. Stöd i detta kan ges av produktionssättningsteamet men det är viktigt att lärosätet själva tar ansvar för detta. Lämpligen bör personer som vanligen arbetar med årsredovisning och uppföljning finnas med i testerna. Inför genomgången av uppföljning ska detta vara klart Förberedelser inför genomgång av Uppföljning

lokalt  
StudentgränssnittBeställ inställningar av studentgränssnittet (property fil) i SD+. nyckelfardigtstudentgranssnitt. Läs mer om studentgränssnittet här: lathundSD+  
Produktionssättning

Meddela vem ska få mail från IK körning i verifieringsmiljön och produktionsmiljön (i SD+, använd denna mall).

SD+  
Produktionssättning

Den data som manuellt ska matas in i produktionsmiljön har dokumenterats, både innan användarna släpps in samt efter användarna släppts in (grunddata och mallar). Läs mer här.

lokalt  
KatastrofplanEn lokal katastrofplan beskriver hur lärosätet hanterar en situation där produktionssättningen måste avbrytas. Kontakt- och beslutsvägar behöver vara tydliga samt vem göra vad för att återställa gamla Ladok med alla lokala integrationer. Se exempel från Malmö högskola: https://ladok.se/produktionssattning/kontinuitetsplan-produktionssattninglokalt  

 

Senast 2 veckor innan verifieringsperioden påbörjas 

OmrådeVad ska görasVar görs dettaAnsvarigStatus
NyA Ladok

Säkerställ att studenterna är etablerade med skydd i produktionsmiljön för nya Ladok (Inläggning av alias/skyddade personuppgifter i produktion)

(detta görs senast innan den andra testomgången)

produktionsmiljön nya Ladok  
Gamla Ladok

Säkerställ att den/de användare som ska använda Nouveau under stängningsperioden (för batchar mm) har rätt behörigheter, preferenser mm samt är ägare av batchbeställningar. Se Kör batchar i gamla Ladok

produktionsmiljön gamla Ladok  
Gamla Ladok

Säkerställ att en DIFF-ÅR körts för senaste december (behöver inte vara gjort innan testerna men innan produktionssättningen).

Ny punkt 170915

   
ProduktionssättningLärosätet har gått igenom de steg som genomförs under verifieringstesterna och säkerställt att man förstått de arbetsuppgifter som ska utföras (se Verifieringstester). Lärosätet ansvarar för att ställa ev frågor om hur stegen utförs till ansvarig Produktionssättningskoordinator innan testerna påbörjas.lokalt  
Produktionssättning

Säkerställt att inga planerade underhåll eller driftstörningar finns för lärosätets IT miljö som kan störa produktionssättningen

Ny punkt 170915

lokalt  
Gamla Ladok

Säkerställ att lärosätet har bemanning som kan registervårda dagligen inför tester och produktionssättning. Dagarna inför produktionssättning behövs beredskap även kvälls- och helgtid.

Ny punkt 170915

lokalt  
Användare i Jira

Se över vilka användare som ska ha tillgång till JIRA

Ny punkt 171013

   
Gamla Ladok

Rensa e-postadresser för inaktiva studenter genom att köra rättningsskriptet L3_UPDATE_TELEKOM_2107 med hjälp av DB03. Ytterligare information finns i registervårdshandbok 26. OBS! Skriptet kan ta lång tid att köra. 

Ny punkt 171017

lokalt  


 

 


 

  • No labels
Write a comment…