Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Delmål/funktionalitetBeskrivning

Övergripande mål, märkning

Listning per mål  

Förändring i prioritetAnm.
Planerad leverans Q1 2020Rättningar, löpande

Övrigt prioriterat, löpande

Angelägna förbättringar;

Underlag för anmälan inom program - ta med förväntade deltagare, Q1


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING
Angular, löpande

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

SWAMID AL2 och SWAMID AL2-MFA-HI (tvåfaktorsinloggning) i Ladok, Q1

VP20:SÄKER_INLOGGNING

Smidigare deltagarhantering för aktivitetstillfällen, Q1

Smidigare hantering vid upprepad attestering, Q1

Underlätta att lägga till annan merit i tillgodoräknande, Q1


VP20:RESULTATPROCESSAPI: Uppgift om medarbetarrättigheter, Q1
VP20:UTÖKNING_API

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Ta bort registreringar för fler, Q1
VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

Historik på behörighetsprofil, Q1
VP20:BEHÖRIGHETSSTYRNING_SAMT_SPÅRBARHET

Planerad leverans Q2 2020Rättningar, löpande

Övrigt prioriterat, löpande

Angelägna förbättringar;

Kopiera utfärdat bevis för dubbeletablerade studenter LTRE-39658, Q2

Studieavgiftshantering, Q2

Kompletteringar SCB inför hösten 2020, Q2


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING

Användbarhetsförbättringar, löpande


VP20:ANVÄNDBARHET

Angular, löpande

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

Prestanda för utdata, Q2

Förbättrad CSV-fil för utdata


VP20:UTDATA
Resultatrapportering från Canvas till Ladok via LIS, Q2

Kunna göra ändringar i TG-ärenden innan det attesterats, Q2


VP20:RESULTATPROCESS

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Bevisansökan fungerar likadant som TG-ansökan - bifoga dokument, Q2

Angelägna förbättringar för TG-ansökan.


VP20:STUDGRÄNSSNITT
Planerad leverans Q3 2020Rättningar

Övrigt prioriterat

Angelägna förbättringar;

Ärendehantering/ Ärendekorgar

Kompletteringar för MiV


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING
Flyttas till 2021

Användbarhetsförbättringar, löpande


VP20:ANVÄNDBARHET

Angular, löpande

Studentinformation - förvaltningbarhet, Q3

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING


Arbetet pausat

Studentgränssnitt, Q3

Översikt pågående resultatrapportering, Q3

Utdata - ärenden, Q3


VP20:UTDATAFlyttas till 2021

Förenkla vid ta bort och lägg in nytt resultat, en student.

Rapportör ska kunna se redo för resultat oavsett period

Integration kan ange vem som klarmarkerat resultat.

Vy för attestanter på startsida


VP20:RESULTATPROCESSIntyg

Intyg förväntat deltagande, Registrerigsintyg, Resultatintyg

Nationellt 

Inresande utbytesstudenter - behov av redovisning av underkända resultat

Layout och tillgänglighetsförbättringar i dokumenten

Förbättring verifieringssidan

VP20:UTDATA

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Utöka Utfall HST och HPR
VP20:UTÖKNING_BEFINTLIGA_RAPPORTER

Effektiv hantering av och åtkomst till utvalda studenter, Q3

Angelägna förbättringar för deltagande Q3


VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

Utforma systemaktiviteter för att ge möjlighet att bättre styra användares möjlighet att lägga till deltagande, Q3
VP2020:BEHÖRIGHETSSTYRNING_SAMT_SPÅRBARHET

EMREX är integrerad i Ladok

Nationellt intyg (se Intyg)

Sökning av folkbokföringsuppgifter mot Skatteverket, Q3

Permanent lösning för SCB-användare, Q3

VP20:ERSÄTTA_PING

Planerad leverans Q4 2020Rättningar

Övrigt prioriterat

Angelägna förbättringar;

Fotnotshantering bevis

Kompletteringar för MiV


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING

Flyttad från Q3

Angular, Q4Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

Utökade parametrar för utsökning i utdata, Q3-Q4


VP20:UTDATAFörenkla hantering för sena förändringar av moduler i kurs, Q4

Förenkla hantering för sena förändringar av betygsskala, Q4


VP20:UI_SENA_FÖRÄNDRINGAR

Stöd för den informationsmängd som mobilitetssystem behöver (Moveon+Mobilityonline mfl) finns i LIS-adaptern, Q4
VP20:STUDENTMOBILITET

Intyg

Intyg förväntat deltagande, Registrerigsintyg, Resultatintyg

Nationellt 

Inresande utbytesstudenter - behov av redovisning av underkända resultat

Layout och tillgänglighetsförbättringar i dokumenten

Förbättring verifieringssidan

VP20:UTDATA
Flyttad från Q3

Kompletteringar Socialstyrelsen, Q4

CSN, Q4

Teknisk lösning för medgivande, Q4

Vetenskapsrådet, Q4

Arbetsförmedlingen, Q4

EMREX är integrerad i Ladok

Nationellt intyg (se Intyg)

Sökning av folkbokföringsuppgifter mot Skatteverket, Q3

Permanent lösning för SCB-användare, Q3


VP20:ERSÄTTA_PING


Flyttad från Q3

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Bättre stöd för inmatning av resultat för stora grupper, Q4

Delge studenten resultatnoteringar innan resultatet är attesterat.


VP20:RESULTATPROCESS
Multifaktorautentisering för åtkomst av Aliasadministration, Q4
VP20:INFORMATIONSSÄKERHET

Förenkla flöde för individuella åtaganden som tillfällen.
VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

...