Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Delmål/funktionalitetBeskrivning

Övergripande mål, märkning

Listning per mål  

Förändring i prioritetAnm.
Planerad leverans Q1 2020Rättningar, löpande

Övrigt prioriterat, löpande

Angelägna förbättringar;

Underlag för anmälan inom program - ta med förväntade deltagare, Q1


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING
Angular, löpande

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

SWAMID AL2 och SWAMID AL2-MFA-HI (tvåfaktorsinloggning) i Ladok, Q1

VP20:SÄKER_INLOGGNINGSmidigare deltagarhantering för aktivitetstillfällen, Q1

Smidigare hantering vid upprepad attestering, Q1

Underlätta att lägga till annan merit i tillgodoräknande, Q1


VP20:RESULTATPROCESSAPI: Uppgift om medarbetarrättigheter, Q1
VP20:UTÖKNING_API

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Ta bort registreringar för fler, Q1
VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

Historik på behörighetsprofil, Q1
VP20:BEHÖRIGHETSSTYRNING_SAMT_SPÅRBARHET

Planerad leverans Q2 2020Rättningar, löpande

Övrigt prioriterat, löpande

Angelägna förbättringar;

Fotnotshantering bevis, Q2

Kopiera utfärdat bevis för dubbeletablerade studenter LTRE-39658, Q2

Studieavgiftshantering, Q2

Kompletteringar SCB inför hösten 2020, Q2

Kompletteringar för MiV, Q2


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING


Användbarhetsförbättringar, löpande


VP20:ANVÄNDBARHET

Angular, löpande

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

Prestanda för utdata, Q2

Förbättrad CSV-fil för utdata


VP20:UTDATA
Integration kan ange vem som klarmarkerat resultat, Q2

Resultatrapportering från Canvas till Ladok via LIS, Q2

Kunna göra ändringar i TG-ärenden innan det attesterats, Q2

Vy för attestanter på startsida


VP20:RESULTATPROCESS
Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Bevisansökan fungerar likadant som TG-ansökan - bifoga dokument, Q2
VP20:STUDGRÄNSSNITT

Planerad leverans Q3 2020Rättningar

Övrigt prioriterat

Angelägna förbättringar;

Ärendehantering/ Ärendekorgar


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING


Användbarhetsförbättringar, löpande


VP20:ANVÄNDBARHET

Angular, löpande

Studentinformation - förvaltningbarhet, Q3

Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

Studentgränssnitt, Q3

Utökade parametrar för utsökning i utdata, Q3-Q4

Komplettera vyer som listar tillfällesinformation, Q3

Utdata - pågående rapportering, Q3

Utdata - ärenden, Q3


VP20:UTDATA

Effektiv hantering av och åtkomst till utvalda studenter på startsida, Q3

Delge studenten resultatnoteringar innan resultatet är attesterat, Q3

Förenkla vid ta bort och lägg in nytt resultat, en student.

Rapportör ska kunna se redo för resultat oavsett period


VP20:RESULTATPROCESS
Intyg

Intyg förväntat deltagande, Registrerigsintyg, Resultatintyg

Nationellt 

Inresande utbytesstudenter - behov av redovisning av underkända resultat

Layout och tillgänglighetsförbättringar i dokumenten

Förbättring verifieringssidan

VP20:UTDATA
Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Utöka Utfall HST och HPR
VP20:UTÖKNING_BEFINTLIGA_RAPPORTER

Effektiv hantering av och åtkomst till utvalda studenter på startsida, Q3

Förenkla flöde för individuella åtaganden som tillfällen, Q3

Angelägna förbättringar för deltagande Q3


VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

Utforma systemaktiviteter för att ge möjlighet att bättre styra användares möjlighet att lägga till deltagande, Q3
VP2020:BEHÖRIGHETSSTYRNING_SAMT_SPÅRBARHET

EMREX är integrerad i Ladok

Nationellt intyg (se Intyg)

Skolverket

Sökning av folkbokföringsuppgifter mot Skatteverket, Q3

Permanent lösning för SCB-användare, Q3


VP20:ERSÄTTA_PINGPlanerad leverans Q4 2020Rättningar

Övrigt prioriterat

Angelägna förbättringar;


VP20:RÄTTNING_FÖRBÄTTRING

Hantera visning av alternativ benämning samt specifierat omfattningsvärde konsekvent, Q4

Tydliggöra ett deltagandes tidigare placering i plan under studiedeltagandefliken.


VP20:ANVÄNDBARHET
Ner


Angular, Q4Arbete till följd av byte av ramverk för GUIVP20:TEKNISK_FÖRBÄTTRING

Angelägna förbättringar för TG-ansökan, Q4
VP20:STUDGRÄNSSNITT

Utökade parametrar för utsökning i utdata, Q3-Q4

Utdata - borttagna/ändrade resultat, Q4

Förbättringar i utdata t ex sortering och filtrering av sökresultatet

Förbättringar i vyerna Deltagande för kurs samt kurspaketering.

Komplettera vyer som listar tillfällesinformation.


VP20:UTDATA


Ner

Ner


Förenkla hantering för sena förändringar av moduler i kurs, Q4

Förenkla hantering för sena förändringar av betygsskala, Q4


VP20:UI_SENA_FÖRÄNDRINGAR

Förenkla flödet för tillfällesbyte av kurs både för administratör samt student, Q4

Ge information om överlappning vid registrering samt skapa förväntat deltagande, Q4


VP20:STUDENTS_DELTAGANDE

Kvalitetssäkring av Genomströmning kurs samt Genomströmning kurspaketeringstillfälle

Kvalitetssäkring av Studiedeltagande - antagning


VP20:UTÖKNING_BEFINTLIGA_RAPPORTERStöd för den informationsmängd som mobilitetssystem behöver (Moveon+Mobilityonline mfl) finns i LIS-adaptern, Q4
VP20:STUDENTMOBILITET

Kompletteringar Socialstyrelsen, Q4

CSN, Q4

Teknisk lösning för medgivande, Q4

Vetenskapsrådet, Q4

Arbetsförmedlingen, Q4


VP20:ERSÄTTA_PING

Utökning BI-ojekt, löpande
VP20:UTÖKNING_BI-OBJEKT

Bättre stöd för inmatning av resultat för stora grupper, Q4

Överblick via bokmärkta kurser på startsidan, Q4


VP20:RESULTATPROCESS

Multifaktorautentisering för åtkomst av Aliasadministration, Q4
VP20:INFORMATIONSSÄKERHET

...