Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

I versionsinformationen hittar du de förändringar och förbättringar som skett i varje version av Ladok. Versionsinformationen är ett komplement till Ladoks systemdokumentation.

Åtkomst till länkade JIRA-ärenden

Sidorna med versionsinformation innehåller länkar till ingående JIRA-ärenden. För att kunna ta del av innehållet i länkade JIRA-ärenden behöver du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA samt vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Ladoks versionsnummer

Efter varje sprint genereras en x.x.0-version. Ifall det skulle behövas så byggs fler versioner ihop (x.x.1, x.x.2 etc) i takt med att produkten förfinas inför uppgraderingen av produktionsmiljön. Versionsnumren följer detta mönster:

[Sprintens hundratal].[sprintens tio och entalsdel].[version inom sprinten]

När uppgraderingen av produktionsmiljön sker kan den tredje siffran i versionsnumret vara 0 eller högre beroende på hur många iterationer som behövts innan kvaliteten anses vara tillräckligt hög. Skulle det behövas extra uppgraderingar i produktionsmiljön mellan ordinarie uppgraderingar följer versionsnumret samma mönster.

Huvuddelen av de ärenden som producerats under sprinten återfinns i x.x.0-versionen, och kompletteringar till denna hittar man i de efterföljande versionerna.