Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 98

Release: Version 0.98

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kompletteringar i denna version:

Nyheter


 

Nya funktioner och systemaktiviteter

 • Nytt Informationsobjekt, IO_KURSPAKETERING_SJALVSTANDIGA som innehåller information om självständiga kurspaketeringar. För mer information se dokumentationen.
 • Nytt Informationsobjekt, IO_KURSPAKETERING_OSJALVSTANDIGA som innehåller information om osjälvständiga kurspaketeringar, t.ex. Inriktning. För mer information se dokumentationen.
 • Ny utdatafunktion för att söka ut aktörer kopplade till en kurspaketeringstillfällesantagning. Kräver systemaktivitet: "Studiedeltagande: Läsa information".
 • Nu finns möjlighet att välja typsnitt i bevis. De typsnitt man kan välja på är Arial, Calibri, Verdana, Georgia (default), Times New Roman, Garamond och Book Antiqua. Typsnitten väljs vid redigering av dokumentkonfigurationer genom att ange dem för mallparametrarna "defaultFont" och "headerFont". Med headerFont avses bevisbenämningens svenska och engelska namn, samt studentens namn i bevis med avvikande förstasida. På alla andra ställen används defaultFont.
 • Nu finns möjlighet till masshantering av statusbyte på utbildningstillfälle under ny meny 'Hantera flera' under Utbildningsinformation). Nya systemaktiviteter:
  Utbildningsinformation: Hantera flera utbildningstillfälle byt status till påbörjad
  Utbildningsinformation: Hantera flera utbildningstillfälle byt status till komplett

Förbättrade funktioner

 • Maxgräns för utsökning av utdata angiven till 30s (för att minska risken att tjänsten Studiedeltagande drabbas av överbelastning) samt ytterligare prestandaoptimeringar.
 • Prestandaoptimering för utsökning av Underlag för anmälan inom program.
 • Ny möjlighet att begränsa vad som ska visas i resultatintyget har implementerats. I studentgränssnittet och Admin gui kan användaren genom att klicka för en checkbox välja: Ta inte med oavslutade kurser
 • Antagningsmottagningen (från NyA) släpper inte igenom antagningar där student redan har påbörjade studier på utbildningen (inkl. studier med avbrott/uppehåll) utan fastnar som en "Ej hanterad antagning".
 • En student kan nu se sina dokumenterade beslut för individuell studieplan i studentgränssnittet.
 • Uppgift om aktivitetsgrad tas med på registreringsintyg när sådan finns.
 • Nu skickar pingintegrationen i Ladok3 ut registreringar och resultat tillhörande polisutbildning.
 • Ny parameter för dokumentmallen Bevis, visaUtfardandeDatumForstasida, finns nu för att styra huruvida utfärdandedatum ska visas på bevisets förstasida. Administreras i dokumentkonfigurationen.
 • Nu blir det endast en fotnot för tillgodoräknanden då fotnot innehåller samma information.
 • När koppling av attestant görs till kurs är det nu lite tydligare vad som avses

IK

 • Vid konvertering av lokala värden för Förkunskapsnivå, Fördjupningsnivå och Ämnesklass sätts nu slutdatum till 2007-06-30

 • Betald termin från AVGPROGR konverteras som betalning på studieperiod. Ej betald och återbetald termin konverteras som anteckning på program.

 • IK hanterar nu diarienr "DR EXAMEN" och "LIC EXAMEN" på samma sätt som "EXAMEN" i foant2, dvs dessa konverteras till Avklarad istället för Avbrott

 • IK konverterar nu kontaktuppgifter för alla kommande lärosäten.

 • Vid import av personnummerbyten så sätter nu IK sekel för det personnummer som bytts från till samma sekel som det som bytts till.

 • Om program märkts som uppdragsutbildning via LOKPROG kontrolleras nu att serien för märkningen är 'L3UPP'. Om serien är felaktig ger IK felmeddelande.

 • IK upptäcker nu även nationella error_events i uppföljning

 • PTILL.AVGFRI konverteras nu korrekt som en noteringen på tillfällets beslut.

 • IK loggar nu avklarat program med rubriken "Avklarad - Externt system" istället för "Avbrott - Externt system".

 • Utresande utbytesåtaganden får nu omfattning även om studenten ännu inte är registrerad på åtagandet. Benämningen för åtagandet har nu också terminsangivelse.

Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.

Viktiga rättningar

 • När registreringsintyg datumavgränsas för en kurs med flera studieperioder tas endast de studieperioder som ligger inom den avgränsade tidsperioden med.

 • Rättat upp resultatet av konvertering av aktivitetstillfällen enligt önskemål från LU. Konvertering av aktivitetstillfällen (tentamenstillfällen) tillsvidare endast från LU.

 • Rättning av felaktig gruppering av studenter vid sökning av underlag för anmälan inom program.

 • Sökparametrar i URL:en rensas när man byter Utdata-flik.

 • Pingintegrationen utgår nu från halvår för att bättre visa vilken termin som ett utresande utbyte sker inom. Utbytet kan t.ex. starta 4/1 på en vårtermin och nu visar LadokPing vårterminen. Tidigare kunde ett sådant utbyte visas som att det inföll på höstterminen innan eftersom höstterminerna ofta sträcker sig en bit in i januari.

 • Nu visas Andra resultat åter i studentgränssnittet

 • HST-rapporten visar nu uppdaterad organisationsenhet efter registervård

 • Åter möjligt att ändra plats/lokal på aktivitetstillfälle

API-förändringar

Examen

Ytterligare förbättringar i APIt för intyg. Ny parameter visaEndastAvklaradeKurser för att endast visa avklarade kurser i intyget. 

Ny funktion för att manuellt utfärda bevis. Det innebär en ny reusrs för lokal bevistyp samt ny representation. 
Det innebär också ett nytt attribut i UtfardatBevisEvent "ExterntBeslut" för att avgöra om beslutet är taget internt i systemet, eller externt.
Studiedeltagande

Nytt API för utdata för behörighetsvillkor och hantering av dessa. Används primärt för lokala antagningssystem. 

Ej produktionsfärdiga utökningar i REST-API:t för att kunna ändra placering på kurspaketeringstillfällesdeltagande.

Ny möjlighet för inloggad student att hämta individuell studieplan via rel http://relations.ladok.se/studiedeltagande/beslut/individuellstudieplan

 

Utgående API:er

/resultat/student/{studentuid}/resultatintyg utgår och ersätts av /examen/student/{studentuid}/resultatintyg

Utgår i version 0.100.

 

Informationsobjektet IO_UTBILDNINGSINFORMATION utgår från och med version 0.100 och ersätts av informationsobjektet IO_KURSTILLFALLE.

Kolumn STUDIEAVGIFTSBELAGD som publicerats i informationsobjektet IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA av misstag, tas bort från och med version 0.101.

 

Resursen /studiedeltagande/tillganglighet/sparrad/studiestrukturreferens och relationen "http://relations.ladok.se/studiedeltagande/sparrad" kommer att tas bort, tidigast i sprint 100.

Använd /sparr respektive "http://relations.ladok.se/studiedeltagande/sparr" istället.

 

Det från och med version 99 deprecated att via PUT på /studentinformation/studieavgiftsskyldighet/{uid}uppdatera statusen för borttagen. Använd istället DELETE på studentinformation/studieavgiftsskyldighet/{uid}.

Alla ärenden i version 0.98


TKeySummary
BugLTRE-30588Kurstillfälle behåller organisationsenhet vid flytt till ny version av kurs som är i status komplett
BugLTRE-26820Konvertera telefonnummer, e-post, tidsbegr adress, hantera för lärosäten efter Lund
BugLTRE-30745Rättning av data: Det publiceras mer än 100 avgiftsskyldighetshändelser vid ett och samma tillfälle
BugLTRE-30456Tillfälle som har utbildning med ej aktuell version går inte att Hubbla
BugLTRE-30654Importera inte FOBEH två ggr
BugLTRE-30778jython och rhino dependas in av dokumenthantering
BugLTRE-30825Verifierbart intyg - samma värde för StudentUid och Uid
BugLTRE-30861Systemaktiviteten för utsökning studentpopulation behöver kompletteras med en funktion
BugLTRE-30678Boxar utanför period i tillfällesstruktur går inte att avpublicera
BugLTRE-30639Vi missar import av studenter som har fler än en rad i LOKANTLS på samma inriktning, oavsett kull
BugLTRE-30632Vi missar import av studenter som har en rad i LOKANTLS på terminen i egenhsk.intermin med kull före den terminen, som samtidigt har en rad i lokantlb på kullterminen.
BugLTRE-29627Studiedeltagande borde skapa error-events för modulresultat som saknar registrering
BugLTRE-29533Fabricera historik för dom 31 studenteventen som hamnar i error
BugLTRE-30360Felaktiga länkar vid filtrering av aktivitetstillfällesmöjligheter
BugLTRE-30886UtbildningstypEventHandler ska lita på eventdata och inte ta egna beslut
BugLTRE-30668Irrelevant attribut STUDIEAVGIFTSBELAGD i IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA markeras som utgående från och med sprint 101
BugLTRE-16475I Personnummerbytesimportern antas att alla som byter personnummer är födda på 1900-talet, är det alltid sant?
BugLTRE-30714Rätt upp händelseordning för felaktigt publiceringsordning vid företablering
BugLTRE-30447Registreringsintyg: Vid begränsa på period kan registringar utanför perioden komma med
BugLTRE-30906IK bör kasta exception om rader i lokprog märkta L3SERIE, UPPDRAG hittas
BugLTRE-30571Pause/Unpause för feeds fungerar inte för UF
BugLTRE-30394Rätta konvertering av tentamenstillfällen
BugLTRE-31081Lärosätenas externa feeds kan koppla händelser för långt fram i tiden vid pending
BugLTRE-31013Spara event i larosate_handelser vid omkörning av error_events
BugLTRE-30852UFAIP: Gruppering av studenter tar ej hänsyn till olika inriktningar/inriktningstillfällen
BugLTRE-30983Konvertera in utfärdade Examina med flaggan externtBeslut=true
BugLTRE-30820Att hämta recent feed via ExtInt returnerar slumpmässigt "Internal Server Error"
BugLTRE-30949Vid byte till MAU med NyA kommer inte antagingar/uppdaterade villkor/återbud över till Ladok
BugLTRE-30637Utdata: Filterargument för på datumintervall kopieras felaktigt mellan utdataflikar
BugLTRE-29815Sista annonseringsdag ska krävas vid förhandsgranskning av EMIL
BugLTRE-30311Utannonseringstidpunkt visas inte korrekt i GUI
BugLTRE-30363UTRED: Fel vid hämtning av aktivitetstillfällesmöjligheter när student bytt kursversion
BugLTRE-30969Avancerad registervård av huvudämne
BugLTRE-30581Felaktig visning av studieperiod för utresande i LadokPing
BugLTRE-31017Regel för redan påbörjad utbildning körs ej i vissa lägen vid mottagning av extern antagning
BugLTRE-29536IK:n hanterar inte error-events i Uppföljning korrekt
BugLTRE-30910Andra resultat visas inte i SG
BugLTRE-30941HST-rapporten visar inte uppdaterad organisationsenhet efter registervård
BugLTRE-30954Ej längre möjligt att ändra plats/lokal på aktivitetstillfälle
BugLTRE-30980Se över och korrigera information om avgift på tillfällen
BugLTRE-31115Ändra historikloggning för avklarad/avbrott
ImprovmentLTRE-30618Förbättra felhantering kring init/reset av EventLoaderImpl
ImprovmentLTRE-30228Inför nya inställningar för bufferpooler och importtrådar i prod
ImprovmentLTRE-30631Utöka sökning för markering om avklarad på fo-nivå
ImprovmentLTRE-30844Ta bort datum vid konvertering av utb.samarbete för FOSKOLA
ImprovmentLTRE-28268Skapa nytt informationsobjekt: IO_KURSPAKETERING_OSJALVSTANDIGA
ImprovmentLTRE-30793"Ändra" namn på attribut i IO_KURS och IO_MODUL
ImprovmentLTRE-307842 Ändra backupid till sekunder i manage-backup.pl
ImprovmentLTRE-28664Omläsningen av error-events görs varje gång som händelser skall konsumeras
ImprovmentLTRE-26417UFAIP: Optimera prestanda vid sökning
ImprovmentLTRE-29630Val att endast ta med avklarade kurser i resultatintyg
ImprovmentLTRE-30372Antagningsmottagningen ska inte släppa igenom antagningar där student redan har studier (inkl studier med avbrott)
ImprovmentLTRE-30797Feedskaparen får inte köra före datamigrering i uppföljning
ImprovmentLTRE-28539Visa students dokumenterade beslut för individuell studieplan i studentgränssnittet
ImprovmentLTRE-30487Förbättra historikposterna för studenter med alias
ImprovmentLTRE-30578Lägg till Polisutbildning i LadokPing
ImprovmentLTRE-30497Förhindra ändring av utbildningsområde på kurs när fördelning av utb omr/org finns på kurstillfälle/modul
ImprovmentLTRE-28974Parameter som styr om utfärdandedatum ska visas på förstasida av bevis
ImprovmentLTRE-29616Fotnot om beslutsdatum (TG) i bevis ska bli samma om man har flera TG
ImprovmentLTRE-26096Förtydliga koppling av attestant till kurs
ImprovmentLTRE-18305UTRED: Skapa fotnoter som går att använda till flera kurser/TG i bevis
New FeatureLTRE-29589UTRED: Få event om att skydd finns/tas bort i FBF skickat till lärosätets feed
New FeatureLTRE-5818AVGPROGR - Studieavgift för program
New FeatureLTRE-30675UTRED Visa Förväntade deltaganden, registreringar
New FeatureLTRE-28475UTRED: Behörighet på utbildningstypgruppering vid anta till kurstillfälle
New FeatureLTRE-28433Ändra status för flera tillfällen samtidigt
New FeatureLTRE-28587Utdata Tillfällesantagningar med behörighetsvillkor
StoryLTRE-23807Skapa nytt informationsobjekt: IO_KURSPAKETERING_SJALVSTANDIGA
StoryLTRE-22590Skapa historik över användares för- och efternamn
StoryLTRE-23500Ta med uppgift om aktivitetsgrad på registreringsintyg
StoryLTRE-29543Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 98
StoryLTRE-30503Utdata Aktör
StoryLTRE-26402Möjlighet att ändra typsnitt i bevis
TaskLTRE-30428Sätt giltighetsperiod t o m till 2007-06-30
Technical ImprovmentLTRE-30585Uppgradera spring: 5.0.2.RELEASE -> 5.0.3.RELEASE
Technical ImprovmentLTRE-30597Uppgradera: jboss-transaction-api_1.2_spec: 1.0.1.Final -> 1.1.1.Final
Technical ImprovmentLTRE-30596Uppgradera httpclient: 4.5.4 -> 4.5.5
Technical ImprovmentLTRE-30649Uppgradera jackson: 2.9.3 -> 2.9.4
Technical ImprovmentLTRE-30648Uppradera org.hibernate-jpa-2.1-api: 1.0.0.Final -> 1.0.2
Technical ImprovmentLTRE-30708Uppgradera spring-security: 4.2.3.RELEASE -> 4.2.4.RELEASE
Technical ImprovmentLTRE-30720Uppgradera dependency-check-maven: 3.1.0 -> 3.1.1
Technical ImprovmentLTRE-30536CSP: Få bort resterande (200) unsafe-inline för styles i administratörsgränssnittet
Technical ImprovmentLTRE-29790Uppgradera spring-security: 4.2.3.RELEASE -> 5.0.1.RELEASE
Technical ImprovmentLTRE-30885Identifier i EMIL-filerna måste byta "mah" mot "mau" i när NyA/Hubble byter intern kod till MAU
Technical ImprovmentLTRE-30580Prestanda utdata: Lägg till transaktionstimeout samt ta bort distinct för alla utdata-sökningar
Technical ImprovmentLTRE-26502Ta bort persistering av feed-xml i UF
 • No labels