Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Leveransinformation sprint 97

Release: Version 0.97

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kompletteringar i denna version:

Nyheter


 

Nya funktioner och systemaktiviteter

 • Ny utdatafunktion för att söka ut studieaktiviteter och dess finansieringar. Kräver systemaktivitet: "Studiedeltagande: Läsa information".
 • Huvudområde samt Successiv fördjupning öppnas för registervård med systemaktiviteten Utbildningsinformation: Registervård: avancerad.
 • Ny systemaktivitet: Utbildningsinformation - Avbryt publicering av innehåll i utbildningstillfällesstruktur.

  OBS! Denna systemaktivitet får inte aktiveras av lärosäte förrän lärosätets eventuella integrationer har anpassat sig (finns ett nytt event som heter BoxBorttagenEvent som måste hanteras först).
 • Nytt informationsobjekt IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA med information om osjälvständiga kurspaketeringstillfällen.
 • Man kan nu massimportera användarbehörigheter i CSV-format. Man når funktionen via Systemadministration -> Användare och behörigheter -> Användarbehörigheter. Observera att exportformatet innehåller fler kolumner än importformatet vilket innebär att man inte direkt kan återanvända exportfiler som importfiler utan att först dölja/ta bort vissa kolumner.
  Ingår i systemaktiviteterna:
  "Behörighetsadministration: Skapa och ändra användare" (endast tillgång till knappen)
  "Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till en användare"
  "Behörighetsadministration: Koppla behörighetsprofiler med läsrättighet till en användare"
 • Det är nu möjligt att se vilka användare som är kopplade till en vald behörighetsprofil. Kräver systemaktivitet: "Kataloginformation: Läsa information"
 • Nu är det möjligt att ta bort ett förväntat deltagande på kurspaketeringstillfälle. Tidigare var det bara möjligt för kurstillfällen.
  Ny systemaktivitet: "Studiedeltagande: Ta bort förväntat deltagande - kurspaketeringstillfälle"
 • Nu är det möjligt att ändra placering i plan även om kursen är Avklarad (dvs. även när studenten har resultat som är giltigt som slutbetyg på kursen)
 • Nu finns det möjlighet för studenten att skapa ett verifierbart Resultatintyg i studentgränssnittet. För att kunna göra det krävs att systemaktiviteten "Student-Examen: Hantera eget resultatintyg" finns på studentprofilen

Förbättrade funktioner

 • Utökat maxlängden för fältet Beskrivning under Studentuppgifter -> Alla kurser klara från 2000 tecken till 4000 tecken.
 • Automatisk komplettering av personnummer med sekelsiffror på personnummer infört på följande ställen:
  Avancerat -> E-post, flera studenter
  Avancerat -> Antagning, flera studenter
 • Givet att man har läsrättigheter så räcker det nu med "Bevis: Massutfärda kursbevis" för att få utfärda. Både att visa som zip och direkt i webbläsaren
 • Startsidans länk "Klara för attestering" leder till studentens aktuella tillfälle även efter tillfällesbyte.
 • Summering finns nu även under rubriken Andra resultat i Studentöversikten.
 • Sortering av kursinnehåll i utfärdade bevis bibehåller nu den ordning som anges i dispositionen (eller av IKn vid konvertering)
 • Förbättrat utformning vid val av format för anonymiseringskod samt återgått till tidigare defaultvärde.

IK

 • Anpassat konvertering av utfärdade examensbevis, så att innehållet kommer i samma ordning som i gamla Ladok.
 • Enhet skrivs nu ut i annan merit som avser innehåll i utfärdade examensbevis.
 • Nu läggs programinriktningstillfällen som infaller samtidigt som ett programtillfälle (koppling via program och termin) in i programtillfällets struktur i nya Ladok.
 • IK tar nu hand om fältet MODERORG i tabellen INST (organisationsstruktur).
 • Rättat fel avseende det som visas i sållningslistan för grunddata där lokal benämning inte stämmer mot nationell benämning om det är samma kod.
 • Nu sätts attributet studieavgiftsbelagd på alla tillfällen för senare del som IK skapar. Om tillfället ska vara studieavgiftsbelagt beror på starttermin.
 • Rättat text i systeminformation som skickas efter ik-körning.
 • IK konverterar nu kontaktinformation för ESH och FHS.
 • IK hanterar nu speciell bevistyp för FHS-märkta examina.

Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.

Viktiga rättningar

 • Prestandaförbättringar av Utdata -> Studieavgiftstbetalning.
 • Ladok tar nu hand om uppdateringar, från NyA, på för- och efternamn för alias.
 • Förbättrat databasprestandan för utsökningen av studenter i samband med studentsynkronisering mot gemensamma studenttjänsten.
 • Koden för preciseringen examensämne på forskarnivå kan nu innehålla 3 till 8 tecken


 

API-förändringar

Examen

Ny resurs /examen/studieintyg/student/{studentuid}/resultatintyg för att hämta intyg i examensdomänen.

Detta ersätter den nu gällande resursen i /resultat /resultat/student/{studentuid}/resultatintyg

Anledningen är möjligheten att få med avklarade examen i resultatintyget.

Ett nytt API kommer levereras i 0.98 för bättre och mer konsistent hantering av vanliga intyg och verifierbara intyg.

Ny händelse, UtfardatBevisUppdateradEvent

Skickas till en början ut för att komplettera vissa inkonverterade bevis med andra meriter (dessa saknas i dess UtfärdatBevisEvent).

Studiedeltagande

AndradPlaceringIPlanEvent kan nu publiceras även om kursen är avklarad för studenten (studenten har godkänt resultat på kurs). 

Nya resurser för studieaktivitet och finansiering.

Ny utdata för aktör. APIt finns som förhandstitt, men är inte aktiverat ännu.

Uppföljning

Nytt informationsobjekt IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_SJALVSTANDIGA.

Ubildningsinformation

UtbildningstillfalleProjektion innehåller nu attributet Benamningar med svensk och engelsk benämning. Attributet Benamning kommer tas bort på sikt.
Nytt event BoxBorttagenEvent. Sker vid avpublicering i strukturen. 

Utgående API:er

/resultat/student/{studentuid}/resultatintyg utgår och ersätts av

/examen/student/{studentuid}/resultatintyg

Version 100 tas resursen i resultat bort.

Informationsobjektet IO_UTBILDNINGSINFORMATION utgår från och med version 0.100 och ersätts av informationsobjektet IO_KURSTILLFALLE.

Kolumn STUDIEAVGIFTSBELAGD som publicerats i informationsobjektet IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA av misstag, tas bort från och med version 0.101.

Resursen "/studiedeltagande/tillganglighet/sparrad/studiestrukturreferens" och relationen "http://relations.ladok.se/studiedeltagande/sparrad" kommer att tas bort, tidigast i sprint 100.

Använd "/sparr" respektive "http://relations.ladok.se/studiedeltagande/sparr" istället.

Det från och med version 99 deprecated att via PUT på /studentinformation/studieavgiftsskyldighet/{uid} uppdatera statusen för borttagen. Använd istället DELETE på /studentinformation/studieavgiftsskyldighet/{uid}.

Alla ärenden i version 0.97


KeySummaryT
LTRE-30350TEST: Spärr via EJUPPLIN måste ta hänsyn till ev tillfällesbyte via OMREGLIN.Bug
LTRE-29585Fel om man försöker spara TG med Annan specifikation som målBug
LTRE-30265Om inte aktivitetstillfällecachen ska användas till nåt, rensa bort denBug
LTRE-30381Logga systeminformationen som skapas i ImportExecutor.skapaSystemInformation vid uppstartBug
LTRE-29818Links must have discernible textBug
LTRE-28332Extint-API skapar trådar av intern natur i den tjänst som använder API:etBug
LTRE-30507Förbättra publicering av externa händelser vid error-eventsBug
LTRE-30322Återinför "Inriktningstillfällen inom programtillfällen (struktur)"Bug
LTRE-28574sprakkod=en i utbildningsinformation/utbildningstillfalle/filtrera fungerar inte mot apiBug
LTRE-29626Ett antal registreringar är i osynk mellan Studiedeltagande och ResultatBug
LTRE-30308Uppdatera anpassade objekt i uppföljning när utbildningsinstans och utbildningstillfälle ändrasBug
LTRE-30272Beställ användarbehörigheter är trasigBug
LTRE-30365Hur kunde det bli nullpointer i loggning som inte borde kunna nås?Bug
LTRE-30016Bug i låshanteringen?Bug
LTRE-30471Nedlagd-flaggan på grunddata missbrukas till att kolla om post ska sållas med 'avvikande grunddata'Bug
LTRE-30516Behörighet för att se om tillfälle är utannonseratBug
LTRE-30430Olika uppgifter i uppföljningsrapporterna "Studiedeltagande - registrering" och "Helårsstudenter" för Kurser som bytt organsiatorisk enhet fr o m 2018-01-01Bug
LTRE-30263Rätta implementation av LTRE-30010 enligt Svens specBug
LTRE-297152017-12-05 Ett error event för RegistreringEvent på KIBug
LTRE-30567Systemaktiviteten Utbildningsinformation Informationsbehörighet Forskarutbildning har fått fel namn.Bug
LTRE-30387Index för LÄROSÄTE_HÄNDELSER skapas trots att det inte finns något behov vid datamigrering.Bug
LTRE-29883Spärrdialog visar endast initialt valt tillfälle - rätta missvisande textBug
LTRE-30157Lista med kurs- och modulresultat: ej korrekt information om tillfälle i CSV-filBug
LTRE-30155Visa resultat på följande kurser - visar endast resultat från första valda tillfället vid flera valda tillfällenBug
LTRE-19519Grunddata för studielokalisering ska kräva ortBug
LTRE-30284Förbättring av felhantering vid koppling av externa feedsBug
LTRE-30629NPE vid konsumering av ResultatPåModulAttesteratEventBug
LTRE-28135Alias får inte inledande versalBug
LTRE-29948Förbättra prestanda vid Synkronisering av osynkroniserade studenterBug
LTRE-30630Import av användarbehörigheter tar inte hänsyn till användarens kopplingsbehörigheter (LOKAL/NATIONELL/LÄS)Bug
LTRE-30444Ändra inkonvertering av utfärdade bevis som innehåller andra meriterBug
LTRE-30480Bugg i avvikande studieavgiftsbetalningBug
LTRE-29786Konvertera telefonnummer, e-post, tidsbegr adress, hantera för ESH och FHSBug
LTRE-30642EmilResource tar inte hänsyn till konfigurerbar lärosäteskod vid hämtning av EMIL-xmlBug
LTRE-29836Dålig prestanda för Utdata: StudieavgiftsbetalningBug
LTRE-30663Behörighet att importera användarbehörigheter behöver tillpassasBug
LTRE-30054Felaktigt resultat i SQL- uppföljningsdatabasenImprovment
LTRE-30130Konfigurera bevis (logotyp) (HH)Improvment
LTRE-30117Logotyp till engelska bevis - HHImprovment
LTRE-30120Logotyp till bevis och intyg - FHSImprovment
LTRE-29940Ändra texten för val av format på anonymiseringskodImprovment
LTRE-30314Andra resultat ska summeras separat i studentöversikten (admin-GUI)Improvment
LTRE-30111Utöka fältet Beskrivning under Alla kurser klaraImprovment
LTRE-30309Komplettera med sekelsiffror på saknade ställenImprovment
LTRE-30499MIT-IK: Dataladda inte systemaktivitet "Utbildningsinformation: Ej produktionsklar registervård"Improvment
LTRE-27379Utgår IO_UTBILDNINGSINFORMATIONImprovment
LTRE-30134Systemaktiviteten "Bevis: Massutfärda kursbevis" ska räcka för att utfärdaImprovment
LTRE-30534Byta logotyp i maintenance-meddelandetImprovment
LTRE-30211Startsidans länk "Klara för attestering" ska efter tillfällesbyte alltid leda till studentens aktuella tillfälleImprovment
LTRE-30320Ta bort MIT_VERSION/ladok3.mit.version från IK-mail / filerImprovment
LTRE-29246Sortering av innehåll i utfärdade bevisImprovment
LTRE-30501Organisationsenhet i grupperade attributet "Utbildningsområde per organisationsenhet" har fel registervårdsnivåImprovment
LTRE-28863DOK: Dokumentationen som rör Ärende behöver uppdaterasImprovment
LTRE-29903Namnbyte på systemaktiviteter i studentinformationImprovment
LTRE-28546Verifierbart resultatintygImprovment
LTRE-30005Byt text i Ersatt identitet-ärendeImprovment
LTRE-30203Migreringsstatus missledande vid omförsök efter exceptionImprovment
LTRE-29842Förenkla kod kring tjänstestatushanteringenImprovment
LTRE-29864Tillåt fler tecken i kod för examensämne på forskarnivåImprovment
LTRE-29512Särskiljande information i studentgränssnitt resp. administratörsgränssnittImprovment
LTRE-29129Visa uppgifter om allt innehåll i konverterade utfärdade bevis i ändringsloggenImprovment
LTRE-29096Backa koden för sekvensid-migreringImprovment
LTRE-30644Problem med timeout vid uppstart av uppföljning i IK-mode.Improvment
LTRE-30006Dela upp nationell systemaktivitet för Ersätt nu gällande studentImprovment
LTRE-30208Informera: Fem lärosäten har sjävständiga kurspaketeringar som inte har unik utbildningskodIncident
LTRE-30652Inaktivera avancerad registervård av organisationsenhetIncident
LTRE-30446Ta ut listor på diff produktion / dataladdning MIT-IKNew Feature
LTRE-25638Masshantering för behörighetstilldelningNew Feature
LTRE-26473Ta bort förväntat deltagande från kurspaketeringstillfälleNew Feature
LTRE-29490Migrera IK:s inkonverterade fritextgrunder till AnnanMeritNew Feature
LTRE-30279Hantera Alias-händelser från NyA som innehåller uppdaterat aliasNew Feature
LTRE-30258Gör det möjligt att se vilka användare som har en användarbehörighet för en viss behörighetsprofilNew Feature
LTRE-26125UTRED: Förändra publicerad strukturStory
LTRE-29733UTRED: Ändra i studenters studieplanerStory
LTRE-30112UTRED: Utformning av masshantering i UIStory
LTRE-29542Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 97Story
LTRE-30146"Dra ihop" ruta med vilka kurspaketeringstillfällen som visas i "Kurspaketering -Deltagande"Story
LTRE-29895UTRED: Hantering av tillgängliggöra vid ta bort spärr samt återuppta studier efter studieuppehållStory
LTRE-30012Utdata Studieaktivitet och finansieringStory
LTRE-30014PoC Utdata AktörStory
LTRE-30299Förändra publicerad struktur - avbryt publiceringStory
LTRE-25128Flytta Avklarade kurser mellan strukturerStory
LTRE-23809Skapa nytt informationsobjekt: IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGAStory
LTRE-25966Registervård avancerad, Huvudområde och successiv fördjupningStory
LTRE-29997FHS - anpassa till serie och klass för utfärdade examinaTask
LTRE-29738Koppla in deltagande i kurs under ämnesdeltagandeTask
LTRE-29008Hantera att vi nu har både anonymiserad UU och 'riktig' UUTask
LTRE-30445Ärenden för senare del ska har avgiftsbelagd = JTask
LTRE-28031Ta bort avgränsning: Ta hand om tabellförändring i tabellen INST - för allaTask
LTRE-30508Koppling ant. på inriktning till ant. på programTask
LTRE-30293Ändra hantering av hur man väljer anonymkodens formatTechnical Improvment
LTRE-29362CSP: Få bort unsafe-inline för stylesTechnical Improvment
LTRE-30305Sprint 97: Studentgränssnitt - Uppgradera koden till senaste version av AngularTechnical Improvment
LTRE-29563Ändring av organisation ska påverka befintliga registreringar/resultat (HST_REGISTRERING/HPR_RESULTAT)Technical Improvment
LTRE-29462Övergå till fullständing db2 statistik istället för samplad när produktion är i GUI-lägeTechnical Improvment
 • No labels