Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 96

Release: Version 0.96

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Extraleveranser i denna sprint

Nyheter


 

Nya funktioner och systemaktiviteter

 
 • I denna leverans kommer systemaktiviteterna som styr behörigheter i Utbildningsinformation att aktiveras vilket leder till att användare som inte fått kompletterande systemaktiviteter saknar behörighet. Se även leveransinformation för sprint 95.
 • Lagt till ett nytt informationsobjekt som innehåller information om kurstillfällen.
 • Nu finns möjlighet att ta bort förväntat deltagande på kurstillfälle för flera studenter samtidigt.
 • Man kan nu flytta en organisation i hierarkin genom att välja en ny överliggande organisation. Observera att behörigheter ärvs nedåt i organisationshierarkin vilket innebär att en flytt av organisation kan slå både positivt och negativt på användares behörigheter. Se dokumentation för detaljer.
 • Dokumenterat en SQL-fråga för att utifrån studieaktiviteter lista studentuppgifter och studieaktivitet under en viss period. Se https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/SQL-bibliotek

Förbättrade funktioner

 

 • Man kan nu inte längre uppdatera organisationskod. Anledningen är att detta inte kan hanteras i NyA. Se dokumentation för detaljer.
 • Ändring införd under Mina kurser på startsidan så att man default visar ett år tillbaka. Man kan sedan själv styra vilken period man vill se. Det val man gör kommer att sparas och vara förvalt vid nästa inloggning med samma webbläsare.

 • Etablera student (både enskild och massetablering) kompletterar personnummer med sekel om det saknas.
 • Studieavgifsskyldighetspost baserad på att medborgarskapsflagga saknas i den gemensamma studenttjänsten, där studenten inte har några andra poster, erhåller status Avgiftsskyldig från och med när studieavgifter infördes i Sverige (2011-07-01, tidigare sattes dagens datum).
 • Ett återbud från NyA tar bort ev. förekommande "Ej hanterad antagning" istället för att medföra händelsefel.
 • Alla spärrar av den gamla typen (datumbaserade spärrar/val ej tillgängligt från och med) har nu konverterats till den nya typen (spärrad eller inte spärrad)
 • Ett antal nya BI-objekt har lagts till, se dokumentationen på: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/BI-objekt
 • Sökfält för personnummer och import av personnummer till grupp kompletterar automatiskt med sekelsiffror och bindestreck om det saknas.
 • Det är nu möjligt att ange 0% studieaktivitet vid dokumentation av studieaktivitet och försörjning.
 • Inaktivering och aktivering av behörigheter kan nu ske med en ny eventtyp; AnvandarbehorigheterEvent. Integratörer kan behöva konsumera denna nya händelsetyp om status på användarbehörigheter är av intresse.

IK

 
 • Engelsk benämning används nu ej för att kontrollera om grunddata för finansieringsform redan finns nationellt.
 • S k ’hjälp-sql’ är korrigerad / förbättrad i flertalet kategorier.
 • Valuta tas nu med tillsammans med omfattning vid skapande av annan merit som representerar kurs i utfärdad examen (EXAMKUR2, FEXAMKUR)
 • Beslutsdatum för antagning (FOANT2.BESDATUM konverteras nu.

Nationella utbildningsmallar

 • Nya utbildningsregler för informationsbehörighet inlagda på utbildningstyper
 • Kurs, forskarutbildning (1993) samt Kurstillfälle, forskarutbildning (1993) är tillagt som möjligt innehåll för Ämnestillfälle, forskarnivå (2007)

Viktiga rättningar

 • Samtliga studenter som är kopplade till lärosätet är nu tillgängliga i Uppföljning. Tidigare saknades studenter utan förväntade deltaganden som konverterats in vid informationskonvertering.

API-förändringar

Utbildningsinformation

Möjlighet att läsa om ett tillfälle är utannonserat via EMIL genom resursen /extintegration/emil/utannonseringar/utbildningstillfalle/{uid}

Kräver systemaktiviteten Utbildningsinformation: Läsa information. 

Resultat

När man söker aktivitetstillfällen för en student via APIt som vanlig användare hämtas nu samma länkar som när 

man är inloggad som student för att få tillgång till att skapa aktivitetsmöjligheter.

Nytt attribut VisaForStudent för att styra vilka resultatnoteringar som ska visas i studentgränsnittet. Används i Noteringsdefinition och SkapaNoteringsdefinition.

Studiedeltagande

TillfallesantagningUID exponeras nu i Deltagare för att underlätta masshantering av borttag förväntat tillfällesdeltagande.

Ny resurs för att ta bort flera tillfällesdeltaganden: /studiedeltagande/tillfallesdeltagande/tabortflera

Ny query-parameter ladokinternAntagning i rest-tjänsten deltagare som möjligör filtrering på tillfällesantagning med antagningskälla "intern" eller filtrering på dem som har med antagningskälla "extern".

 

Uppföljning

Nya BI-objekt, se hela listan här https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/BI-objekt

Nytt informationsobjekt IO_KURSTILLFALLE.

 

Utgående API:er

Resursen "/studiedeltagande/tillganglighet/sparrad/studiestrukturreferens" och relationen "http://relations.ladok.se/studiedeltagande/sparrad" kommer att tas bort, tidigast i sprint 100. Använd "/sparr" respektive "http://relations.ladok.se/studiedeltagande/sparr" istället.

 

Det från och med version 99 deprecated att via PUT på /studentinformation/studieavgiftsskyldighet/{uid} uppdatera statusen för borttagen. Använd istället DELETE på /studentinformation/studieavgiftsskyldighet/{uid}

Alla ärenden i version 0.96


BugLTRE-29717Felaktig visning av tidigare inmatade uppgifter i "byt personnummer"-wizarden
BugLTRE-29084Alla java-datamigrerare i Uppföljning körs om man lägger till ett nytt lärosäte
BugLTRE-28185Ladok3 ska inte beställa FBF-uppgifter med interimspersonnummer vid veckovisa uppdateringar
BugLTRE-28485Kolla våra kopior av *alla* prodsatta db, kolla om vi har den från prodsättningsdagen, annars beställ kopia
BugLTRE-27969UTRED: Info-texter saknas i Studiedeltagandefliken (beta)
BugLTRE-30034Två lärosäten kan inte byta kod mot NyA
BugLTRE-30023Val av datum i kalender ger oväntat avslut i pågående inläggning
BugLTRE-30013Kurs utan omfattning ger errorevent i examen
BugLTRE-29881Organisation för individuell kurs för inresande.
BugLTRE-30233SkyddadePersonuppgifterEvent skapas inte när ett andra skydd upprättas för en student
BugLTRE-29923Olika länkar kommer på Resursfråga
BugLTRE-29918Nedladdning av Registreringsintyget blir inte automatiskt PDF
BugLTRE-30186Uppföljning. SD-antagning och Utfärdade bevis. Vid gruppering på underliggande paketering ”försvinner” den första rubrikraden.
BugLTRE-30185SD-antagning. Studenter som senare i utbildningen antagits till ny inriktning inom en kurspaketering ingår med alla inriktningar i resultatet
BugLTRE-28357Status-tester mot NyA/Studenttjänsten bryr sig inte om tjänstekonfigurationerna
BugLTRE-29906Koppling mellan student och lärosäte som skapas av IK saknas i Uppföljning
BugLTRE-29939Folkbokföringsadresser saknas på adresslistor
BugLTRE-30086Fel i hjälptext för antagning till program
BugLTRE-29349Uppföljning. Att begränsa på en märkningsnyckel fungerar inte vid gruppering av värde
BugLTRE-30287Nullpointer för UU i StrukturPrograminriktningstillfällenIProgramtillfällenImporter
BugLTRE-29817Problem med utbildningssmarbete när man lägger på ett nytt lärosäte ovanpå prodkopia
BugLTRE-29689Se över hantering av IKVO#createHelpInformation
BugLTRE-30167Utbytesavtal hamnar i fel land i Utdata
BugLTRE-30317Lyft ut "Inriktningstillfällen inom programtillfällen (struktur)" ur 0.96
BugLTRE-30271Spärr via EJUPPLIN måste ta hänsyn till ev tillfällesbyte via OMREGLIN.
BugLTRE-29843SCB: Ändrad ämnestillfällestyp ska rapporteras
BugLTRE-30276Går inte att hämta sparade nationella resultatintyg
BugLTRE-30312Går inte utannonsera tillfällen med &-tecken
BugLTRE-30116Beställning av FBF-uppgifter från GUI på interimspersonnummer.
BugLTRE-30358Nullpointer i loggning som inte borde kunna nås
BugLTRE-30359Fel i annan merit i utfärdat bevis för forskarkurser som ej har poang i fexamkur
BugLTRE-30323Daglig IK smäller pga NULL exception
ImprovmentLTRE-29273NullPointer i FeedRereader (datamigreringsramverket)
ImprovmentLTRE-29784Avbrott på program framgår inte på registreringsintyg
ImprovmentLTRE-29683Lärare har svårt att rapportera eftersläpare
ImprovmentLTRE-29583Formatera ärendetext för urvalsuppgiftsärenden
ImprovmentLTRE-29140Studiedeltagande: Kurspaketeringstillfälle kan sakna tillfällesperioder i status Påbörjad
ImprovmentLTRE-28528Förbättring av etablera studenter: ange personnummer utan sekel
ImprovmentLTRE-29943Ta bort -XX:+UseParallelGC och låt JVM:en sköta detta själv
ImprovmentLTRE-29934Inför progressindikation för datamigrering
ImprovmentLTRE-29935Uppföljning: Kurspaketeringstillfälle kan sakna tillfällesperioder i status Påbörjad
ImprovmentLTRE-29220Forskarutbildning - Alla kurser klara: valmöjlighet att visa dokumenterat beslut önskas
ImprovmentLTRE-27342Tidigarelägg from-datum på studieavgiftsskyldighet för studenter med svenskt personnummer
ImprovmentLTRE-29856Hantering av externt återbud som lämnas på "Ej hanterad antagning"
ImprovmentLTRE-23043Texter ska döljas i studiedeltagande på kurssida
ImprovmentLTRE-28302Möjliggör periodavgränsning på intyg över förväntat deltagande
ImprovmentLTRE-29987Kolla om createAtomFeedXmlFrom kan optimeras med avseende på minnesförbrukning
ImprovmentLTRE-29636Testa utökade bufferpooler på prodlik miljö för att minska prodsättningstiden
ImprovmentLTRE-28711Migrera gamla spärrar till nya spärrar
ImprovmentLTRE-29344Skapa resterande BI-objekt
ImprovmentLTRE-28545Kunna visa resultatnoteringar i student-gui
ImprovmentLTRE-20953Vad gör vi av certifikatanvändarna?
ImprovmentLTRE-26760Rensa bort gammal property och kod runt tjänstekonfiguration (IK)
ImprovmentLTRE-27900Annat resultat ska räknas med i omfattningen i studentöversikten (admin-GUI)
ImprovmentLTRE-25042Förbättring av studentsök: söka på personnummer utan sekel
ImprovmentLTRE-29126Möjlighet att kunna lägga 0 % studieaktivitet för doktorand
ImprovmentLTRE-29830Lägg till ett beroende mellan tjänstekonfigurationer för blockering av
ImprovmentLTRE-29804Loggning av ändring tjänstekonfigurationsflaggor
ImprovmentLTRE-29913Säkerställ att NyA får Latin1-encoding i REST och feeds
ImprovmentLTRE-29930Optimera bulkändring av användarbehörigheter
IncidentLTRE-30206Dubblett på Utbildningsområdesfördelning (per organisation)
IncidentLTRE-30307Inaktivera avancerad registervård av organisationsenhet
IncidentLTRE-30207Koden för en självständig kurspaketering är inte unik i systemet på ett lärosäte
IncidentLTRE-29800Systemfel Gateway Timeout - Synkronisera kurstillfällen mot NyA
New FeatureLTRE-29430Anpassa Migrationsverkets integration till konfigurerbar lärosäteskod
New FeatureLTRE-29224Ändra grunddatabeskrivning för Extern part
New FeatureLTRE-29171UTRED: Skapa utdatafunktion, Studentuppgifter
New FeatureLTRE-29925Samtest av konsumtion av beslutsinformation (nytt API för konsumtion av villkor och texter)
New FeatureLTRE-27521Skapa vet. foarb för fo-stud med pågående studier
New FeatureLTRE-29429Anpassa NyA-integrationer till konfigurerbar lärosäteskod
New FeatureLTRE-28452Komplettera Mecenatuppgifter med aktivitet där det förekommer
StoryLTRE-29920Registervårdsnivå för Studieavgiftsbelagd ska vara avancerad
StoryLTRE-30077Justera hur struktur på kurspaketeringstillfälle uppdateras och kontrolleras
StoryLTRE-29928Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 96
StoryLTRE-23806Skapa nytt informationsobjekt: IO_KURSTILLFALLE
StoryLTRE-29734Möjlighet att ta bort förväntat deltagande på kurstillfälle för flera studenter
StoryLTRE-21259Förtydliga att ett utbildningstillfälle är utannonserat
StoryLTRE-17379Förändra organisationsstruktur
TaskLTRE-29971Anpassa vetenskapligt forskningsarbete för LTRE-25331
Technical ImprovmentLTRE-29540Lägg till LärosäteID i poster i NyA-säcken
Technical ImprovmentLTRE-29584Lägg till LarosatesID i poster till CSN
Technical ImprovmentLTRE-30165Uppgradera maven-site-plugin: 3.6 -> 3.7
Technical ImprovmentLTRE-30139Uppgradera aws-java-sdk-s3: 1.11.246 -> 1.11.255
Technical ImprovmentLTRE-29915Uppgradera org.apache.commons:commons-text: 1.1 -> 1.2
Technical ImprovmentLTRE-30178RPU har inte länk till TG om modulen är utan omfattning
Technical ImprovmentLTRE-30173Uppgradera assertj-core: 3.8.0 -> 3.9.0
Technical ImprovmentLTRE-30202Uppgradera dependency-check-maven: 3.0.2 -> 3.1.0
Technical ImprovmentLTRE-29821CM: Ändra cron, backuper etc, sprint 96
Technical ImprovmentLTRE-29363CSP: Få bort unsafe-eval för script
Technical ImprovmentLTRE-21808Ta bort möjligheten att ändra organisationskod
 • No labels

2 Comments

 1. Det saknas information om "Resultatnoteringar - kan visas för student" som togs upp under sprintdemon som ny funktionalitet här nämns den bara som "Nytt attribut VisaForStudent för att styra vilka resultatnoteringar som ska visas i studentgränstitten. Används i Noteringsdefinition och SkapaNoteringsdefinition." under API. Jag har litat på att denna sidan skulle vara change log men när ny funktioner inte finns här blir det svårt att lita på att denna lista är komplett och en bra samman fattning.

   

  1. Hej Håkan!
   Tack för din input. Vi som är berörda har diskuterat detta och vi håller med dig om att denna information borde ha lyfts fram bättre.
   Varje leverans innehåller många ärenden och för att informationen skall bli hanterlig så väljs de ärenden ut vilka bedöms som de mest intressanta att lyfta fram. Det som du hittar överst på sidan skall därför betraktas som "highlights" och inte som en fullständig changelog. En fullständig changelog hittar du istället längst ned på denna sida i form av en lista med ingående ärenden i leveransen.
   I detta fall har vi helt enkelt missat att lyfta fram denna funktionalitet som en highlight. Vi beklagar detta och skall göra vårt bästa för att förbättra detta i framtiden.