Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nya funktioner och systemaktiviteter

 • Ny rapport i Uppföljning: Inaktiva Studenter.
  Information om HST som utgörs av inaktiva studenter.
 • Konsumtionen av antagningar/uppdaterade behörighetsvillkor från NyA stödjer nu NyA's meddelanderamverk med individuella texter (beslutsinformation).
 • Nytt koncept med informationsbehörighet som möjliggör att en användare kan begränsas till att endast få behörighet till att administrera utbildningsinformation för en grupp av utbildningstyper, t.ex. Grund och avancerad nivå eller Forskarutbildning.

  I denna leverans kommer systemaktiviteterna och i senare leverans aktiveras systemaktiviteterna. OBS! För att få tillbaka exakt det gamla beteendet så ska man lägga till den nya systemaktiviteten "Informationsbehörighet - Alla utbildningstyper" i sina behörighetsprofiler för utbildningsinformation.

  Nya systemaktiviteter:
  Utbildningsinformation: Informationsbehörighet - Alla utbildningstyper
  Utbildningsinformation: Informationsbehörighet - Grund och avancerad nivå
  Utbildningsinformation: Informationsbehörighet - Forskarutbildning
  Utbildningsinformation: Informationsbehörighet - Förutbildning
  Utbildningsinformation: Informationsbehörighet - Uppdragstubildning
  Utbildningsinformation: Informationsbehörighet - Polisutbildning
  Utbildningsinformation: Informationsbehörighet - YH-utbildning

Förbättrade funktioner

 • Ny struktur för anonymiseringskoden finns tillgänglig med löpnummer i koden, (prefix)-0001(löpnr)-ABC.
  OBS att denna ligger som defaultvald vilket innebär att det krävs ett aktivt val för att erhålla det tidigare utseendet med (prefix)-ABC-DEF.
 • Lagt på två databasindex för att få snabbare svar i Utdata Utbytesstudier
 • Endast de studiefinansieringstyper som är giltiga inom respektive datumperiod blir valbara när man dokumenterar eller redigerar studieaktivitet och studiefinansiering.
 • Systemaktiviteterna för Lägg till/Ändra/Ta bort studieavgiftsbetalning för period slagits samman till en systemaktivitet. "Studiedeltagande: Administrera studieavgiftsbetalning för period"
 • Systemaktiviteter som rör 'vidimering' har bytt namn för att bättre spegla att det är vidimering och inte attestering.
 • Från sprint 95 är det möjligt för studenten att hämta eget intyg över förväntat deltagande samt se tidigare sparade intyg i studentgränssnittet. För det behöver systemaktiviteten Student studiedeltagande: Hämta eget intyg över förväntatdeltagande läggas till studentprofilen.
  Intyg över förväntat deltagande utan angiven tidsperiod kommer inte längre att ta med förväntade deltagande med perioder som slutar innan dagens datum.
 • Nu finns möjlighet att ta bort inkonverterade Aktörer.
  Även ändring av till och med datum och anteckning är möjlig.
 • I och med version 95 utgår nu följande fält från informationsobjekten (dem markerades som "utgångna" från och med version 92).
  IO_HST_REGISTRERING: STUDIEPERIODSTART och STUDIEPERIODSLUT
  IO_STUDIEDELTAGANDE_ANTAGNING: FORSTA_UNDERVISNINGSDATUM och SISTA_UNDERVISNINGSDATUM
  IO_REGISTRERING: STUDIEPERIODSTART och STUDIEPERIODSLUT
  IO_BEVIS_PRECISERING: PRECISERINGS_TYP och PRECISERINGSGRUPPERING_TYP

  Läs mer i dokumentationen om informationsobjekt.
 • Det är nu möjligt att välja flera ärenden av en viss ärendetyp och avsluta dessa samtidigt.
 • Attestera-knappen är inte längre tillgänglig för avslutade tillgodoräknande-ärenden.
 • Deltagarlista kurspaketering kan nu lista även för flera kurspaketeringstillfällen (alla på kurspaketeringen eller utvalda). Väljer man flera får man dock missvisande information om vilket valt kurspaketeringstillfälle informationen avser i t.ex. popup-fönster och exporterade CSV-filer.
 • Variabeln "Användare" finns nu för användning i bevistexter. Där den anges (tex. i Diploma Supplement-punkten för underskrift) skrivs användarens namn ut i bevisdokumentet.

IK

 • Bättre rubrik i sållningslistan när det gäller lokala avvikelser i benämningar av grunddata.
 • Varianten "Omregistrering efter avbrott" kommer nu inte två gånger om i sållninglistan.
 • Felet att läskurs i forskarutbildning utan forskarkurskod inte kund hittas vid konvertering av examen på grund-/avancerad nivå om kursen använts i examens kurspuppsättning är nu rättat.
 • Ändrad hantering av konvertering av kontaktuppgifter, e-postadress, telefonnummer (SMS) samt aktuell tidsbegränsad adress konverteras nu alltid om det inte finns någon uppgift sedan tidigare.
 • Anteckning för beslut i utfärdad examen innehåller nu även handläggarkod från EXAREND2 (examensärenden).

Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.

Viktiga rättningar

 • Plockat bort missvisande varning vid byte från interimspersonnummer till ett annat interimspersonnummer som både finns i Ladok och i den gemensamma studenttjänsten.
 • Personnummerbyte där studenten saknar personnummer sen tidigare är nu möjligt.
 • Objekten BI_STUDENTER och IO_STUDENTUPPGIFTER innehåller nu endast studenter som är kopplade till det egna lärosätet. Om uttagsdatum används måste det sättas till samma datum som fixen levereras eller senare eftersom kopplingen saknas i historiska uppgifter.
 • Känd brist: Inkonverterade studenter som saknar förväntat deltagande kommer inte med även fast de ska räknas som kopplade till lärosätet. Se: LTRE-29906
 • Förbättrat felmeddelande vid försök till personnummerbyte på student som inte är synkroniserad med gemensamma studenttjänsten.
 • Intyget för förväntat deltagande visar nu datum för studentens perioddeltagande i stället för datum för kurstillfället
 • Nu syns även studieordningens kod när man begränsar på bevistyp i rapporten Studietid - aktivitet respektive rapporten Utfärdade bevis.

API-förändringar

 

Ny resurs för att utannonsera via EMIL som ger validering direkt. Vi återkommer med mer information om den.

Utbildningsinformation
Borttag av oanvänt attribut Obligatorisk i ModulEvent. Attributet var tänkt att ange om en modul var obligatorisk eller inte men har aldrig använts. För att veta om modulen är obligatorisk så måste man i stället titta på kursinstansens struktur (samma modul kan ingå i flera kursinstanser inom samma kurs).

Studiedeltagande

Deltagare innehåller nu UIDt för tillfället som studenten läser, UtbildningstillfalleUID

En ny resurs för att söka deltagare på ett kurspaketeringstillfälle finns nu också

/studideltagande/deltagande/kurspaketeringstillfalle

StudiedeltagandeGrunddatavarde har nu ett nytt attribut Giltighetsperiod.

Resultat

ExamineradOmfattning nytt attribut i ResultatEventPart. Används i ResultatPåUtbildningTillStatusEvent.

Populeras i samband med att resultat ges på en utbildning som har "Utan specificerad omfattning". Används främst för forskarstudier.

Uppföljning

Utgångna (deprecated) kolumner från IO-vyerna är nu borttagna.

Alla ärenden i version 0.95


KeySummaryT
LTRE-29858Ny variant av kontroll om användare redan konverteratsBug
LTRE-29834Ge tydligare felmeddelande om IK shutdown misslyckas pga oläsbar L2-dbBug
LTRE-29820Studietakt längd på kod för kort i uppföljningBug
LTRE-29802Rensa bort irrelevanta HH och LNU databaserBug
LTRE-29694Vi behöver byta namn på rubriken för de i sållningslistan som har avvikelse i grunddatavärdeBug
LTRE-29690Fel tabell i sqlBug
LTRE-29600Filtrera bort de utbildningstyper som rör forskarstudier från CSN-säck och händelserBug
LTRE-29598Fel vid skapande av prefix när ÅÄÖ användsBug
LTRE-29530Sållning "Omregistrering efter avbrott" kommer två gånger i sållningslistan.Bug
LTRE-29660Missvisande varning vid försök till byte från T-nr till T-nrBug
LTRE-29629Resultat och sållningsfiler ska inte vara tempfiler med deleteOnExit...Bug
LTRE-29631Antalet feed-konsumenttrådar i UF räcker inte till alla lärosäten som är i produktionBug
LTRE-29538Kan inte byta personnummer från tomt till svenskt personnummerBug
LTRE-29520Endast hantera studenter med koppling till aktuellt lärosätet i UppföljningsdomänenBug
LTRE-29116Kontaktuppgifter visas inte i Examen och bevisBug
LTRE-28719Tjänstekonfigurationsflaggor som styr konsumtion av händelser kontrolleras för sällanBug
LTRE-28754Utfärdandedatum saknas i detaljvy för utfärdade bevis utan preciseringBug
LTRE-26022Ta bort attributet Obligatorisk från ModulEventBug
LTRE-29414Info om kurser som får avbrott visas inte vid dok av avbrott på kurspaketeringBug
LTRE-29306FelVidEtableringExternt återställs inte när man skapar ett interimspersonummer för student.Bug
LTRE-29305Nullpointer när man försöker byta pnr på student med interimspnr och FelVidEtableringExterntBug
LTRE-29217HPR_RESULTAT innehåller några makulerade resultatBug
LTRE-22534Rapporten SD-antagning visar fel antal "nyantagna endast på utbildningstyp" för Ämne på forskarnivåBug
LTRE-26641Intyget för förväntade deltagare ska visa studieperioder i stället för perioden för kurstillfälletBug
LTRE-23667SD-antagning. Avvikelser vid begränsning av "Nyantagna, på senare del"Bug
LTRE-23665SD-antagning. Avvikelser vid begränsning av "Nyantagna, inget val"Bug
LTRE-23666SD-antagning. Avvikelser vid begränsning av "Nyantagna, på kurspaketering"Bug
LTRE-23067Visa koden för Studieordning för Bevistypen i resultatet av Studietid - aktivitetBug
LTRE-29828IK:s kod för aktivera tjänstekonfigurationer ska inte anropa aktiveraStudentinformationBlockeraUppdateringAvIdentitetsuppgifterBug
LTRE-29827NeoLoad: lägg till test för utdata sök in-/ut-resandeImprovment
LTRE-29803Vid tilldelning av ärende kan man inte se skillnad på användare med samma namnImprovment
LTRE-29749Bara giltiga studiefinansieringar ska kunna användas vid rapporteringImprovment
LTRE-29732L2-cache:ning är avslagen i SD (utbildningstyper)Improvment
LTRE-29463Lägg till attribut 'Resultat på kurs vid attestering av modul' för IK-mallar enligt wikin.Improvment
LTRE-29594Lägg upp LIU baserat på den dump vi har och titta på LADOKSUPP-638Improvment
LTRE-29582Slå samman systemaktiviter till "Studiedeltagande: Administrera studieavgiftsbetalning för period"Improvment
LTRE-29493Byt namn på Systemaktiviteter som rör vidimering till 'vidimera'Improvment
LTRE-29477Bättre felmeddelande om DOKKURS2.DATUM är tomt.Improvment
LTRE-28975Stöd för att som handläggare söka på det korrekta personnumret för aliasstudenterImprovment
LTRE-28779Visa uppgifter om ursprung och kod för ingående kurser i konverterade utfärdade bevisImprovment
LTRE-28543Intyg förväntat deltagande i studentGUIImprovment
LTRE-28396Förbättra flexibiliteten för anonymiseringskoderImprovment
LTRE-28236Ta bort konverterad aktörskopplingImprovment
LTRE-28786Ta bort utgångna (deprecated) kolumner från informationsobjektImprovment
LTRE-24934Inför GUI stöd för att kunna avsluta ärenden (masshantering)Improvment
LTRE-29384Attestera-knappen i TG ska inte vara tillgänglig om ett ärende är avslutatImprovment
LTRE-29343Skrivningspoäng syns inte i Resultat från tidigare kursversionerImprovment
LTRE-29236Fixa innehållet i YH-mallarnaImprovment
LTRE-29219CSN: MAU ska konverteras till MAH i event och REST tills CSN är redo att ta emot MAUImprovment
LTRE-29168Komplettera deltagarlistan Kurspaketering med ytterligare utsökningsfunktionalitet m.m.Improvment
LTRE-27601Beslutsfattare måste komma med på DS vid utfärdandeImprovment
LTRE-27377Undersök hur tidpunkterna för feed-konsumering hanterasImprovment
LTRE-29403SCB:AktivitetForskarnivå innehåller inte tillägg från föregående periodImprovment
LTRE-29905Kontrollera om eventuella utbildningstyper/bevistyper måste införas i nya Ladok för IKn för aktuellt lärosäteImprovment
LTRE-29399Problem med att hämta ut resultatverifikat på kursbetyg till excel.Incident
LTRE-28474Behörighet på utbildningstyp i UtbinformationNew Feature
LTRE-29419Extint: Gör det möjligt att lagra lärosäteskoder per externt systemNew Feature
LTRE-29139Dokumentera beslut för Antagning respektive Individuell studieplanStory
LTRE-29037Visa varningsmeddelande resultatnoteringar vid ändra/ta bort resultatStory
LTRE-11022UTRED och implementera: Rapport för att redovisa inaktiva studenterStory
LTRE-29381Möjlighet att ange omfattning för individ för kurs utan omfattning i samband med resultatrapporteringStory
LTRE-29334Ta hänsyn till from datum av dokumenterat studieuppehåll vid visning av tillståndStory
LTRE-27854NyA: Hantering av ny meddelandehantering i NyA som påverkar "villkorsmeddelanden"Story
LTRE-27893Sorteringsordning för utbildningstillfällen (Studiedokumentation)Story
LTRE-27652Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 95Story
LTRE-22406Uppgradera hibernate: 5.2.2.Final -> 5.2.12.FinalTask
LTRE-29841Uppgradera aws-java-sdk-s3: [1.11.216,) -> 1.11.246Technical Improvment
LTRE-29809Uppgradera jackson: 2.9.2 -> 2.9.3Technical Improvment
LTRE-29801Uppgradera maven-javadoc-plugin: 3.0.0.M1 -> 3.0.0Technical Improvment
LTRE-29789Uppgradera spring: 5.0.1.RELEASE -> 5.0.2.RELEASETechnical Improvment
LTRE-29785Uppgradera janino: 3.0.7 -> 3.0.8Technical Improvment
LTRE-29481CM: Ändra cron, backuper etc, sprint 95Technical Improvment
LTRE-29605Uppgradera httpclient: 4.5.3 -> 4.5.4Technical Improvment
LTRE-29610Uppgradera org.apache.jclouds: 2.0.2 -> 2.0.3Technical Improvment
LTRE-29578Uppgradera js-3pp sprint 95Technical Improvment
LTRE-29576Lägg på två index för att få snabbare svar i Utdata UtbytesstudierTechnical Improvment
LTRE-29361CSP: Få bort unsafe-inline för scriptTechnical Improvment
 • No labels

2 Comments

 1. Betyder tomma att det inte har gjorts några ändringar, dvs inga api-ändringar? Behövs kanske någon form av status på denna sidan så vi kan veta om informationen är komplett!

  1. Mycket bra synpunkt, Håkan, det här tar vi med oss för framtiden. 
   Jag dubbelkollar så att det inte är något som missats och ser till att om det inte är några förändringar så skall det tydligt framgå.