Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Leveransinformation sprint 93

Release: Version 0.93.0

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Extraleveranser i denna version

Nyheter


 

Nya funktioner och systemaktiviteter

 • Möjlighet att ange undantag vid dokumentation av studieavgiftsbetalning för enskild kurstillfällesantagning, tex. då studenten ska läsa färdigt kurser inom ett program som denne har påbörjat som avgiftsbefriad eller omfattas av gynnande förvaltningsbeslut.
  Kräver systemaktivitet:
  [Studiedeltagande: Administrera studieavgiftsbetalning undantag]
 • REST-API stödjer nu att behörighetsvillkor kan läggas in vid skapande av kurstillfällesantagning (fristående eller inom studieplan). Kan även läggas till eller tas bort på befintlig tillfällesantagning. Syftet är primärt att stödja lokala antagningssystems integrationsbehov.
  Kräver systemaktivitet:
  [Studiedeltagande: Lägg till behörighetsvillkor]
  [Studiedeltagande: Ta bort behörighetsvillkor]
 • En nytt attribut har införts som kan läggas till i mallen för kurs för att få resultat på kurs samtidigt som modulresultat attesteras, "Resultat på kurs vid attestering av modul". För att det ska kunna användas krävs att kursen enbart har en modul, samt att det är samma betygsskala på kurs och modul samt att projekttitel inte ska anges på kursnivå utan enbart på modulnivå.
 • Systemaktiviterna för registervård (Utbildningsinformation: Registervårda utbildningsinstans och Utbildningsinformation: Registervårda utbildningstillfälle) är nu utökade med nedanstående attribut.
  Andra ämnesord än för utbildningen, Annan beskrivning än för utbildningen sv/eng, Avser endast inriktning, Notering, Periodnummer i NyA, Startar på grundnivå och slutar på avancerad nivå, Startperiod, Tillträdesnivå, Avses leda till, Fördjupningsnivå, Förkunskapsnivå och Endast inom kurspaket.
 • Möjlighet att återaktivera ett inställt utbildningstillfälle. Användare med behörighet att ställa in utbildningstillfälle Utbildningsinformation: Ställa in utbildningstillfälle har även behörighet att återaktivera ett utbildningstillfälle.
 • När student ansöker om bevis i studentgränssnittet har de nu möjlighet att välja att ta med tillgodoräknad utbildning.

 

Förbättrade funktioner

 • För uppföljningsrapporter har vi kompletterat så att alla begränsningsparametrar har ett förstoringsglas som underlättar vid val av alternativ i långa listor.
 • Vid skapande av nya beviskombinationer eller titt på befintliga, så visas numera kod före benämningen för preciseringar. Tidigare stod inte kod med.
 • Dialoger som visas vid registrera och avbrott har kompletterats med information om tillfällen, tidigare visades enbart information om utbildning.
 • Fler scenarios medför nu att ett antagningsärende, återbudsärende eller behörighetsvillkorsärende skapas av systemet för manuell hantering på lokal nivå när problem uppstår i integrationen mellan NyA och Ladok. Bakgrunden är övergången med antagningsomgångar som startade när Ladok2 användes till att nu behöva hanteras i Ladok3 som ibland medför att vissa scenarios i integrationen inte kan hanteras med full automatik.
 • Funktionalitet för att manuellt kunna hantera antagningsärenden/behörighetsvillkorsärenden skapad av systemet i samband med integrationen mot NyA under produktionssättningsåren genom att kunna lägga till eller ta bort behörighetsvillkor på en tillfällesantagning i Ladok via GUI:t.
  Kräver ny systemaktivitet:
  [Studiedeltagande: Lägg till behörighetsvillkor]
  [Studiedeltagande: Ta bort behörighetsvillkor]

IK

 • IK konverterar inte längre projekttitel på kurs från resultatleveransen.
 • IK konverterar inte resultat från resultatleveransen som har på något sätt ändrats i GODKPROV/UNDKPROV/GODKKURS dvs fått annan IANV än Ladok3.

Nationella utbildningsmallar

 • Ny utbildningstyp Tillfälle för utbytesåtagande, utresande (Högskoleutbildnng 2007 års studieordning)
 • Kompletterat svensk och engelsk benämning med Individuellt/individual för följande utbildningstyper:
  • Individuellt tillfälle för utbytesåtagande, utresande (Högskoleutbildning 2007 års studieordning)
  • Individuellt utbytesåtagande, forskarnivån, utresande (Högskoleutbildning 2007 års studieordning)
  • Individuellt tillfälle för utbytesåtagande, forskarnivån, utresande (Högskoleutbildning 2007 års studieordning)
  • Individuellt tillfälle för utbytesåtagande, utresande (Högskoleutbildning 1993 års studieordning)
 • Utökat möjligt innehåll för följande utbildningstyper
  • Programtillfälle (Högskoleutbildning 2007 års studieordning)
  • Inriktningstillfälle (Högskoleutbildnng 2007 års studieordning)
  • Utbytestillfälle, utresande (Högskoleutbildnng 2007 års studieordning)
  • Individuell kurs, grundnivå, inresande (Högskoleutbildnng 2007 års studieordning)
  • Individuell kurs, avancerad nivå, inresande (Högskoleutbildnng 2007 års studieordning)
 • Kompletterat nationella utbildningsmallar med Utbildningsområde/Utbildningsområde per organisationsenhet för Kurs, Kurstillfälle och Modul inom Utbildningsformen Polisutbildning
 • Kompletterat nationella utibildningsmallar avseende utbildningstyper för kurs med attributet Resultat på kurs vid attestering av modul
 • Korrigerat hantering av attributet Fritextord (engelska) avseende multiplicitet i de nationella utbildningsmallarna för Kurstillfälle, Programtillfälle samt Kurspakettillfälle (alla 2007 års studieordning). Fritextord (engelska) kan nu anges flera gånger.

Viktiga rättningar

 • Uppföljning hanterar nu ändringar av placeringar i plan för kurstillfällen korrekt.
 • Projekttitlar som hör till underkända resultat visas nu inte i Bevis.
 • I Uppföljning hämtas alltid finansieringsform från förstagångsregistreringstillfället.

API-förändringar

Examen

Tillägg av attribut för gemensam examen i (BeviskombinationBevismetadata). Ger möjlighet att dokumentera gemensam examen. 

 

Resultat

Förberett för att införa löpnummer på anonymkod.

Nytt attribut i Aktivitetstillfalle (Lopnummer) finns men Ladok3 kommer inte att ta hänsyn till värdet i sprint 93.

 

Studentinformation

Det är nu deprecated att via PUT på /studentinformation/studieavgiftsskyldighet/{uid} uppdatera statusen för borttagen.

Använd istället DELETE på /studentinformation/studieavgiftsskyldighet/{uid}

 

Studiedeltagande

Ny resurs för att hantera verifierbara intyg för en student. Aktiveras i version 94.

 

Nytt event: StudieavgiftsbetalningPaStudieplanEvent. Aktiveras i version 94 och kommer då också att ha ett annat namn då underliggande implementation omstruktureras.

 

API stödjer nu att behörighetsvillkor kan lägga in vid skapande av kurstillfällesantagning (fristående eller inom studieplan).

Kan även läggas till eller tas bort på befintlig tillfällesantagning. Syftet är primärt att stödja lokala antagningssystems integrationsbehov. 

 

Utökning med Undantag i värdemängden Studieavgiftsbetalningsvarde för att stödja undantagsregler samt gynnande förvaltningsbeslut. Se tidigare meddelande i Google-gruppen för detaljer.

 

Utbildningsinformation

Möjligt att återaktivera inställda utbildningstillfällen.

Ny REST-endpoint 'ateraktivera_installt' samt nytt event UtbildningstillfalleAteraktiveratEvent.

 

Nu är det möjligt att hitta igen överliggande utbildning (t.ex. program) för en ej självständig utbildningsinstans (t.ex. programinriktningstillfälle).

Utbildningsinstans-representation utökad med OverliggandeUtbildningUID

Alla ärenden i version 0.93

KeySummaryT
LTRE-28002Informationen i IK_BORTSALLADE stämmer inteBug
LTRE-28774Studieplaner har den gamla spärr-dialogenBug
LTRE-28532Aktivitetestillfälle - inga deltagare läggs tillBug
LTRE-286631167139 error-events av typen ExternStudentEventRepresentation i produktionBug
LTRE-28323Utdata utbytesstudier visar ej Kod i tre resultatkolumnerBug
LTRE-28860Förbättra beslutsfattare för tillgodo inom forskarutbildningBug
LTRE-28708Plocka nyare regvårdade lärosäten ur -mitint allt eftersom de blir klaraBug
LTRE-26453Justera hantering för knappen "Utannonsera" när datum för "Sista annonseringsdag" är passeratBug
LTRE-28633Team1: Hantera error events i produktion i RR+EX+(include tjänster)Bug
LTRE-28632Team2: Hantera error events i produktion i UI+UF+(SD)Bug
LTRE-27084Felaktig visning av datum för kurstillfälle i StudiedeltagandeBug
LTRE-28631Team3: Hantera error events i produktion i KI+SI+EI+(SD)Bug
LTRE-28970Konvertering av UTBYTE kan få dubbla poster om student har poster i UBUTSTUD.Bug
LTRE-28896Korrigera vilka resultat från resultatleveransen som ska konverterasBug
LTRE-28712Ändrad placering i plan event justerar inte Registrering korrekt i UppföljningBug
LTRE-28995Hittar inte programtillfälleBug
LTRE-29059Samarbete på utfärdad examen, fortfarande bara SUBug
LTRE-29094Slå av sekvensid-migreringenBug
LTRE-25881Rätta felaktiga uppgifter om nivå inom studieordning för utbildningstypBug
LTRE-28573Projekttitel ska inte med i bevis (PDF) för tidigare underkända modulresultatBug
LTRE-29149Automatisk beställning av folkbokföringsuppgifter kör för oftaBug
LTRE-28901HprResultat hämtar inte finansieringsform från ffg-tillfälletBug
LTRE-27421Utfärdade bevis som saknar omfattning ska få omfattningBug
LTRE-27170Externa feeds kan innehålla händelser i fel ordningBug
LTRE-28713Förbättra IK-rättning av modul och kursresultat som konverteras mot kursversion utan modulerBug
LTRE-29154GUI: Knappen "Visa utfärdat bevis" visas inte längreBug
LTRE-29193GUI: I deltagare kurspaketering går det inte längre att visa resultat på följande kurserBug
LTRE-28426UTDATA: Gör det möjligt att avgränsa på enbart preciseringstyp när man söker utdata utfärdade examenImprovment
LTRE-28444Engelskt datumformat för variabeln "DatumFörAvslutadeStudier" ska vara samma som för andra engelska datumImprovment
LTRE-27881Sluta skapa ärenden rörande studieavgiftsskyldighetImprovment
LTRE-28736Ärendetext för skyddad adress-ärenden bör uppdaterasImprovment
LTRE-28865REST: Lägg till "överliggande utbildning uid" i UtbildningsinstansRepresentationImprovment
LTRE-28769Konfigurerbara gränsvärden för återläsning av antagningshändelserImprovment
LTRE-22035Begränsnings-dialog saknas för vissa rapportparametrar i UppföljningImprovment
LTRE-26633Visa kod för precisering i beviskombinationerImprovment
LTRE-29029Ta inte med projekttitel på kurs från resultatleveransenImprovment
LTRE-28549Förenkla hanteringen av behörighetsvillkorsärendenImprovment
LTRE-27238Dialogerna för registrera och avbrott på kurs skulle kunna förtydligasImprovment
LTRE-28784Utred: Ersätt error_events i EI och KI med ärenden till verksamheten (för att hanteras på lokal nivå)Improvment
LTRE-28740Anpassa Uppföljning till det nya studieavgiftsbetalningsvärdet UndantagImprovment
LTRE-28190Möjliggör export och import av användare, dess behörigheter och systemaktiviteterImprovment
LTRE-28799Utred varför IK:n går långsamt när vi har en prod-kopia i bottenImprovment
LTRE-28565Filtrera bort interna resurser från RestDoc genereringImprovment
LTRE-25818Inför en filtjänst (storage server) i ladok3New Feature
LTRE-28295Registervård Utbildningsinformation, nivå normalNew Feature
LTRE-28328Återaktivera inställt tillfälleNew Feature
LTRE-22755Möjlighet att välja TG i bevisansökan från studentgränssnittetNew Feature
LTRE-27104Undantag från skyldighet att betala studieavgift för enskilt kurstillfälle för studentStory
LTRE-28293Realisera hantera förväntade deltaganden från externa system (lokal integration) med villkorStory
LTRE-27649Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 93Story
LTRE-28557Hantera förändring vid ny version/registervård av organisationsenhet vid beräkning av prestation i UppföljningStory
LTRE-24403Lägg till studiebehörighet i IO_STUDIEDELTAGANDE_ANTAGNINGStory
LTRE-28676Registervård normal, Resultat på kurs vid attestering av modulStory
LTRE-25940Resultat på hel kurs med endast ett prov - "enda prov"-funktionalitet önskasStory
LTRE-28929Uppgradera commons-lang3: 3.6 -> 3.7Technical Improvment
LTRE-28027Förhindra hängning vid pending eller error duplikatTechnical Improvment
LTRE-27910Uppgradera spring: 4.3.12.RELEASE -> 5.0.1.RELEASETechnical Improvment
LTRE-28703CM: Ändra cron, backuper etc, sprint 93Technical Improvment
LTRE-28564Filtrera bort interna resurser i REST-dokumentationenTechnical Improvment
 • No labels