Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 92

Release: Version 0.92.0

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Extraleveranser i denna version

Nyheter


 

Nya funktioner och systemaktiviteter

 • Nytt informationsobjekt IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_SJALVSTANDIGA innehåller information om utbildningstillfällen för självständiga kurspaketeringar. 

  För mer information se dokumentation om informationsobjekt
 • Ny utdatafunktion för uppehåll i studier på kurspaketering. Kräver systemaktivitet: "Studiedeltagande: Läsa information".
 • Sök studenter med interimspersonnummer i den gemensamma studenttjänsten. Återfinns under Studiedokumentation -> Avancerat Ny nationell systemaktivitet "Studentinformation: Sök student externt".

Förbättrade funktioner 

 • Hinder mot att Inriktning(ej självständig) läggs till som yttersta nivå. Kurspaketeringstillfällesantagning konsumerad från NyA tillåts endast att skapas som yttersta antagning i Ladok (ny studieplan) om utbildningstypen är självständig. I övriga fall läggs antagningen bland "Ej hanterade antagningar" för manuell placering inom befintlig plan.
 • Publicering sker av angivet avbrottsdatum för tidigt avbrott och aktuellt datum vid manuellt borttag av registrering/omregistrering. Nödvändigt för CSN
 • Två kolumnnamn i informationsobjekten ändrar namn. STUDIEPERIODSTART och STUDIEPERIODSLUT börjar från och med version 92 fasas ut och kommer helt utgå i version 95. Använd STUDIEPERIOD_STARTDATUM och STUDIEPERIOD_SLUTDATUM istället 
  För mer information se dokumentation om informationsobjekt
 • Informationsobjekten IO_STUDIEAKTIVITET och IO_HELARSEKVIVALENT_AKTIVITET har utökats med UTBILDNINGSTILLFALLE_KOD, UTBILDNINGSTILLFALLE_STARTDATUM och UTBILDNINGSTILLFALLE_SLUTDATUM. 
  För mer information se dokumentation om informationsobjekt
 • Uppdaterade logotyper för Konstfack (ny beskärning) och Stockholms Universitet (rätt färg).
 • Två kolumnnamn i informationsobjektet IO_BEVIS_PRECISERING ändrar namn. Utfasningen inleds i version 92 och de gamla kolumnnamnen kommer att vara helt borta i version 95. I IO_BEVIS_PRECISERING fasar vi ut PRECISERING_TYP och PRECISERINGSGRUPPERING_TYP till förmån för PRECISERINGSTYP respektive PRECISERINGSGRUPPERINGSTYP 
  För mer information se dokumentation om informationsobjekt
 • Möjligheten att sätta spärr för uppgifter från utbildningstillfällsstruktur i ett kurspaketeringstillfällesdeltagande för en student har förenklats. Nu hanteras spärren som en på/av-flagga istället för som ett datum. Spärren hanteras nu fristående från övriga funktioner (till exempel uppehåll). 

  Redan inlagda spärrar med datum finns kvar och fungerar som tidigare, men nya spärrar kan endast läggas in på det nya sättet.

 

 

IK

 • Om ämne på forskarnivå är märkt med samarbete kommer nu IK konvertera ämnestillfällen som tillhör det ämnet med koppling till samarbetet ifråga.
 • Om en student har programstudier inom inresande utbyte kommer eventuella uppehåll att läggas på utbytet. Detta då Ladok3 kräver att uppehåll läggs på den yttersta kurspaketeringen för en påbörjad utbildning.
 • HKR och KAU får nu telekom konverterad
 • Konfiguration för att fortsätta efter fel ska nu fungera igen
 • Nu sållar inte IK tyst de studieuppehåll som den stött på som tidigare ansågs ligga före första antagning vid kullbyte i programantagning.
 • IK lägger nu till max 10000 sållade per kategori till sållningsfilen, visar dock hur många det var från början
 • Hantering av felfil, sållningsfil, senaste antagningsevent och mailskickande nu mer robust.

 

 

Nationella utbildningsmallar

 

Viktiga rättningar

 • Ping hämtar nu tillgodoräknanden med grund på annat lärosäte.
 • Rättat fel gällande att uppdateringar av Extern part ej hanterades korrekt.
 • Rättning i Extern integration: 
  • EMIL-information till NyA, attributet attributet expires i EducationInfo
 • Rättningar i Extern integration avseende behörighetskrav för utbildning: 
  • EMIL-information till NyA, attributet eligibilityDescription i EducationInfo 
  • Rättning av hantering av utbildningshändelser 
  • Omläsning av tidigare felaktigt hanterade utbildningshändelser
 • Hantering av KurspaketeringTillStatusEvent i Studiedeltagande rättad.


 

API-förändringar

Övergripande

Nu finns en XSD-diff att tillgå under <miljö>/restdoc/xsd-report/

Resultat:

Nytt attribut i Utbildningsinstans (ResultatPaKursVidAttesteringAvModul). Används för att styra att attestering av resultat på modulen även resulterar i ett attesterat kursresultat. Kan endast gälla vid endast en modul,"enda prov".

Studiedeltagande

Nya fält Deltagare.TillstandKurspaketering och Deltagare.TillstandKurs. De beskriver tillstånd för deltagandet på kurs och kurspaketering.Innehåller dessutom ett "sammanfattat" tillstånd för deltagandet som är lämpligt att visa om man vill sammanfatta både deltagande på kurstillfälle och kurs som ett tillstånd.

En ny utdatafunktion för att söka ut personer som har uppehåll, på kurspaketering, inom ett visst datumintervall.

Information om manuell spärr (Sparrad) på Tillfallesdeltagande.

Nytt fält Aterkallandedatum tillagd i AterkalladregistreringEvent/AterkalladOmregistreringEvent.

Uppföljning

Vissa kolumnnamn i informationsobjekten(IO) kommer att byta namn. Utfasningen påbörjas i version 92 och de gamla kolumnnamnen kommer helt att vara borta i version 95. Se dokumentation av informationsobjekt på wikin för mer information: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/Informationsobjekt

IO_STUDIEAKTIVITET och IO_HELARSEKVIVALENT_AKTIVITET utökat med UTBILDNINGSTILLFALLE_KOD, UTBILDNINGSTILLFALLE_STARTDATUM och UTBILDNINGSTILLFALLE_SLUTDATUM.  

Nya vyer med fakta/dimensioner för BI-verktyg. Se mer här https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/BI-objekt 

Utgående API:er
Version 94

Resultat

I resultat så har Ladok3 tidigare skickat in listor med studenter eller kurstillfällen som queryparametrar. Den konstruktionen gör att URL:er blir för långa och fel uppstår.De resurserna har nu ersatts med en PUT med en representation som innehåller mängden studenter eller kurstillfällen. I och med version 94 försvinner dessa resurser.

GET /resultat/studieresultat/rapportera/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID} ersätts av

PUT /resultat/studieresultat/rapportera/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}/sok

GET /resultat/studieresultat/attestera/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}

ersätts av

PUT /resultat/studieresultat/attestera/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}/sok

GET /resultat/studieresultat/rapportera/aktivitetstillfalle/{aktivitetstillfalleUID}

ersätts av

PUT /resultat/studieresultat/rapportera/aktivitetstillfalle/{aktivitetstillfalleUID}/sok

GET /resultat/studieresultat/attestera/aktivitetstillfalle/{aktivitetstillfalleUID} ersätts av

PUT /resultat/studieresultat/attestera/aktivitetstillfalle/{aktivitetstillfalleUID}/sok

GET /resultat/studieresultat/student/{studentUID}/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}

tas bort och ersätts av ovanstående funktionalitet

Version 96

Studiedeltagande

Deltagare.TillstandI18n ersätts av annan funktionalitet kring tillstånd, beskriven i version 91 och 92.

/studiedeltagande/tillganglighet/sparrad/studiestrukturreferens utgår. Använd /studiedeltagande/sparr/* istället

Alla ärenden i version 0.92.0

KeySummaryT
LTRE-28382Uppgradera commons-compress: 1.14 -> 1.15Bug
LTRE-28377Publicerade strukturer visas inte i gränssnittetBug
LTRE-28442Få igenom CTH i körningar.Bug
LTRE-28472GET on /fileservice returns 500Bug
LTRE-28056TEST: Hantera uppehåll för programtillfälle som ligger i utbytestillfälleBug
LTRE-27952Techteamet? Går inte att köra tester i extintegration-apiBug
LTRE-28473/fileservice/management/status returns failed:trueBug
LTRE-27690Konvertera telefonnummer, e-post, tidsbegr adress, hantera för HKR och KAUBug
LTRE-28008Fel vid hämtning då student har tillgodoräknande som grund på annat lärosäte via PingBug
LTRE-27964IK:n går fel direkt om man har konfigurerat att den ska fortsätta efter felBug
LTRE-28556Alt benämning/spec omf värde för tillfällen i lista för enskilda utbildningar visas inteBug
LTRE-28057TEST: Hantera fulsållningen av studieuppehåll för alla lärosätenBug
LTRE-28699Alla postern i LOKANTLS kommer inte medBug
LTRE-28461Sållning i avbrott på program försvinnerBug
LTRE-28018Timeout vid attestering av resultatBug
LTRE-27139BI_UTBILDNINGSINFORMATION.TITEL_SKA_ANGES är inte korrekt för kurserBug
LTRE-28420Det går att av misstag skapa flera uppehåll (med samma datum)Bug
LTRE-28307Grunddata som har egna attribut utöver de gemensamma grunddataattributen måste uppdatera de egna attributenBug
LTRE-28741Evig loop vid nedstängning i MIT-IKBug
LTRE-28706Se till att ik-körningar kan köras lokalt med Lärosätestillstånd=aktivt_lärosäteBug
LTRE-28455EMIL: Educationinfo/expires får fel värdeBug
LTRE-28129Visning av förkunskapskrav på antagning.seBug
LTRE-28767Fliken tilläggsuppgifter på tillfällen funkar inteBug
LTRE-28370ErrorEvents i Uppföljning: RegistreringEvent kan inte tas om hand i uppföljningBug
LTRE-28742Tagit bort div som visar ej driftsatt funktionalitetBug
LTRE-28809Migreringar saknar index på händelse-tabellenBug
LTRE-28205Ta reda på vad som händer vid stora mängder sållade, och hantera det som gjorde att det small i SU:s nattkörningBug
LTRE-28206Titta över hantering av 'avslutad ikkörning', mail, felfiler och senasteantagningsevent hanteringen påverkar varandra för mycketBug
LTRE-28361KurspaketeringTillStatusEvent kan inte hanteras i studiedeltagandeBug
LTRE-26284Visa lokala interimspersonnummer i informationsobjektImprovment
LTRE-28482Förtydliga dokumentationen av informationsobjekten map fristående kursImprovment
LTRE-27682UTRED: visning av period när tillfälle startar/slutar utanför vald periodImprovment
LTRE-28365Komplettera dataladdad behörighetsprofilImprovment
LTRE-28356Rensa bort preciseringstyper som inte användsImprovment
LTRE-28359Spara användares inställningarImprovment
LTRE-28239Justera tillstånd i Sök deltagare på kurspaketeringImprovment
LTRE-27816Standardbeteende för flervalskomponentImprovment
LTRE-28014Justera tillstånd i Sök deltagare på kursImprovment
LTRE-28240Studiedeltagande(beta): Förtydliga vilket deltagande som är aktuellt efter tillfällesbyteImprovment
LTRE-28131Byte av interimpersonnummer i Ladok trots att båda numren finns i tjänstenImprovment
LTRE-28667Utred varför IK:n går långsamt när vi har en prod-kopia i bottenImprovment
LTRE-27437Antagning till "Osjälvständig" utbildning ska ej få skapas som yttersta (varken från GUI eller när det inkommer via externt system ex. NyA)Improvment
LTRE-27887DEMO (KF): Studiedeltagande ska publicera angivet avbrottsdatum i händelse för avbrott typ 2 (tidigt avbrott) behövs av CSNImprovment
LTRE-22366Komplettera informationsobjekten med utbildningstillfällets start- och slutdatumImprovment
LTRE-25453Komplettera IO med uppgift om ämnestillfällets start- och slutdatumImprovment
LTRE-28588Logotyp för examensbevis för KF/SUImprovment
LTRE-27905Ensa benämningarna i informationsobjektImprovment
LTRE-27090Stöd för manuell spärrImprovment
LTRE-28254Generera Mecenat-filImprovment
LTRE-26959Resultat - ordningsföljd för moduler ska vara kodImprovment
LTRE-28510Hoppa över feeds från SI som inte är relevanta för lärosätetImprovment
LTRE-27889CSN: Inkludera angivet avbrottsdatum i händelse för återkallad registrering pga tidigt avbrottStory
LTRE-28423Första version av dokumentera utfärdad gemensam examenStory
LTRE-13450HPR - utsökning av sent inkomna prestationer (december)Story
LTRE-27648Dataladdning av grunddata och mallar, sprint 92Story
LTRE-26401API för att hantera förväntade deltaganden från externa system (lokal integration) med villkorStory
LTRE-23808Skapa nytt informationsobjekt: IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_SJALVSTANDIGAStory
LTRE-27299DEMO (MU): UTDATA: Skapa utdata för Uppehåll på kurspaketeringStory
LTRE-20304DEMO: Söka student i Gemensamma studenttjänsten (GST)Story
LTRE-28731Uppdatera verifiering.xmlTask
LTRE-28059Konvertera samarbetesmärkning via FOAMNETask
LTRE-28680Samlingsärende för leverans av sprint 92 - 0.92.0-20171102_203128Task
LTRE-27274Ändra hantering av DOKKURS2Task
LTRE-28309Uppgradera jackson: 2.9.1 -> 2.9.2Technical Improvment
LTRE-28393Ta bort gammal jQuery från inloggningssidanTechnical Improvment
LTRE-28358Uppgradera aws-java-sdk-s3: 1.11.213 -> 1.11.214Technical Improvment
LTRE-28384Uppgradera aws-java-sdk-s3: 1.11.214 -> 1.11.215Technical Improvment
LTRE-28414Uppgradera aws-java-sdk-s3: 1.11.215 -> 1.11.216Technical Improvment
LTRE-28445Uppgradera aws-java-sdk-s3: 1.11.216 -> [1.11.216,)Technical Improvment
LTRE-28416Uppgradera org.owasp:dependency-check-maven: 3.0.0 -> 3.0.1Technical Improvment
LTRE-27949Strama åt valideringen för verifierbart nationellt intygTechnical Improvment
LTRE-28360CM: Ändra cron, backuper etc, sprint 92Technical Improvment
LTRE-28629Avveckla MQT för finansieringsform för ffgTechnical Improvment
 • No labels