Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 91

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Länk till inspelning

Extraleveranser i denna version

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Från listan över studenter som är anmälda till ett aktivitetstillfälle är det möjligt att göra en export till csv som inkluderar personnummer, namn samt anonymiseringskod. Det är de studenter som visas i gränssnittet som tas med i exporten.
 • Vi har skapat en ny utdatafunktion för Utfärdade bevis. Användare med behörighet Bevis: Läsa bevisinformation har möjlighet att använda denna funktion.
 • Vid skapande av aktivitetstillfällen är det nu möjligt att lägga till ett valfritt prefix som tas med som en del av anonymkoden för respektive student. 

Förbättrad funktionalitet

 • Användare som har varit behöriga att ta bort Klarmarkerade resultat kan nu markera flera studenter och välja att ta bort klarmarkering. Resultatet återgår då till status Utkast. Tidigare kunde enbart ett resultat i taget tas bort.
 • En felaktigt etablerad studentidentitet som saknar koppling till något lärosäte och inte har ett aktivt skydd kan tas bort.
 • Vi har sett över och likriktat visning av tillstånd på utbildningar och utbildningstillfällen på flikarna Översikt, Studiedeltagande samt Studieplan. I samband med det skriver vi även ut Tidigt avbrott i klartext.
 • Fliken Studiedeltagande original har försvunnit, nu finns det enbart en flik för att visa Studiedeltagande.
 • Vid gruppering av en rapport i Uppföljning där en del av resultatet inte har något värde i den valda grupperingen, så visas tidigare de summerade längst ner utan ledtext. Vi har nu lagt till en ledtext "Utanför vald gruppering" så att det ska bli enklare att förstå vad som visas.

Nationella utbildningsmallar

 

Kända fel och brister

 

Nya/ ändrade systemaktiviteter

 • Bevis Läsa bevisinformation ger nu möjlighet att använda funktionen för Utdata om utfärdade bevis.

 Viktiga rättningar

 • Funktionalitet för Sök population har flyttats och återfinns nu under menyn Utdata.
 • Inloggningssidan till administratörsgränssnitt och studentgränssnitt har delvis fått ny text för att likrikta dessa sidor.
 • Noter i registreringsintyg kommer ut korrekt.
 • Tillfällen där studietakt fri har angetts visas nu utan studietakt i studentgränssnittet, tidigare stod det -1%.
 • Utbildningsområde som enbart var kopplat till kurs fanns inte med som begränsningsalternativ i HPR och HST-rapporterna, det är nu åtgärdat.
 • Vi hade problem att vid sökning av student på interimspnr som student bytt från, så fick man i vissa fall inte någon träff vid lokal sökning utan var tvungen att använda sig av nationell sökning då det gamla interimspersonnumret inte var korrekt kopplat till lärosäte. Det är nu ändrat så att utsökning på personnummer som student har bytt från ska ge träff vid aktuellt lärosäte.

 API-förändringar

Examen

Tillägg av preciseringsinformation i representationen för UtfardatBevisUtdata.

Resultat

Nytt attribut i Aktivitetstillfalle (prefix). Används för att skapa ett prefix för anonymkoder.

Studiedeltagande

Nytt fält Tillfallesdeltagande.TillstandKurspaketering som beskriver tillstånd på kurspaketering och kurspaketeringstillfällesdeltagande.

Innehåller dessutom ett "sammanfattat" tillstånd för deltagandet som är lämpligt att visa om man vill sammanfatta både deltagande och kurspaketering som ett tillstånd

Ny resurs för att hämta aktuella kurspaketeringsinstanser för en student

/studiedeltagande/utbildning/kurspaketering

IK

Nytt
 • IK konverterar nu tabell FOSKOLA (Forskarskola) som utbildningssamarbete. (Om endast det aktuella lärosätet använder forskarskolan blir den den enda parten i samarbetet. Om något annat lärosäte har konverterat sina forskarskolor och de delar någon kod för forskarskola med aktuellt lärosäte utökas utbildningssamarbetet med aktuellt lärosäte.  Märkning av forskarskola på antagning till ämne på forskarnivå (FOANT2.FOSKOLA) konverteras nu också och läggs på det tillfälle som skapas för antagningen. Avgränsat till SU denna sprint. Slås på för alla lärosäten i kommande sprint.)
 
Förändringar / förbättringar
 • Förbättring i konvertering av tillgodoräknanden, när beskrivning av betygsskala återfinns i tabellen PERSATKN.
 • Förbättrad information om sållad kurs i examen på forskarnivå.
 • Buggrättning avseende konvertering av avklarad / avbrott på forskarämne.
 • Buggrättningar i konverteringen av uppdragsutbildning som avser program.
 • Diverse mindre buggrättningar som upptäckts av SU i samband med verifieringsomgång 2.
 
Övrigt
 • Förbättringar/tillägg i verifieringsskripten.
 • Stöd till produktionssättande lärosäten, bl. sql-verifiering och i dagliga IK-körningar.
 • Preparering av nya databaser som ska användas i MIT-integration (och utbildningsmiljö).

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels