Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 88

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 88

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Ny funktion för att ta ut rapport över Studieavgiftsbetalningar. De användare som har behörighet att läsa uppgifter om Studiedeltaganden kommer även att kunna läsa denna rapport.
 • Vi har gjort det möjligt att i gränssnittet för administratörer lägga in meddelanden som visas för alla. Typ av meddelanden är främst att vi kommer att stänga ner systemet, detta så att man som användare hinner förbereda sig.
 • För aktivitetstillfällen har det hittills varit möjligt för studenter att anmäla sig oavsett om de saknar eller har godkänt resultat på den modul/kurs som aktivitetstillfället avser. Vi har nu ändrat den funktionaliteten så att default för nya aktivitetstillfällen är att de är stängda för studenter som redan har klarat av modul/kurs. De får då ingen anmälningslänk i studentgränssnittet. Vill lärosätet, så är det möjligt, att för respektive tillfälle markera att det ska vara öppet för studenter som har ett godkänt resultat. Alla befintliga tillfällen har fått markeringen att de är ”öppna” eftersom det var så systemet fungerade tidigare. Det är möjligt att editera sina tillfällen och ändra denna uppgift för de som önskar. 
 

Förbättrad funktionalitet

 • Migrationsverket får nu information om en students senaste tidigare personnummer samt även interimspersonnummer om det råkar vara ett så kallat lokalt interimspersonnummer från gamla Ladok. Tidigare exponerades endast nationella interimspersonnummer mot MiV.
 • Menyn för att navigera i systemet är omgjord för att ge en bättre översikt och enklare navigering. Det har bland annat tillkommit ett menyval för Utdata (som än så länge enbart innehåller Studieavgifter) samt Avancerat (som lyfter fram funktionalitet som tidigare låg dold under Systemadministration).
 • Vid konsumering av händelser från gemensamma studenttjänsten aktiveras all logik för att synkronisera studenten. Vilket medförde att nya ärenden skapades även om inget hade förändrats. Det är nu omgjort så att inga ärenden skapas om studentens uppgifter är oförändrade.
 • I Sök population är det nu möjligt att basera sin utsökning på utfärdade examen och dess preciseringar.
 • Det är nu möjligt att ta bort sitt senast skapade Resultatverifikat för att kunna skapa ett på nytt. Denna förbättring möjliggör att kunna ta ut resultatverifikat för resultat som har skapats via Resultatleveransen innan konvertering till nya Ladok.
 • Filtreringsdialoger som finns i Studiedeltagande och Resultat har tidigare stängts ner när ett val har gjorts och användaren har på nytt varit tvungen att öppna menyn för att se vilka val som är gjorda, eller göra fler val. Dessa dialoger är nu omgjorda så att man gör alla sina val och därefter sker filtrering när användaren är nöjd med sitt val.
 • I rapporterna som skapas under menyalternativet Uppföljning kan vi nu hantera semikolon i benämningar. Finns semikolon i benämningar för utbildningar eller dylikt så kommer vi inte att bryta för ny kolumn. 

Nationella utbildningsmallar

Inför denna version har utbildningstyper lagts upp och nationella utbildningsmallar publicerats för utbildning och utbildningstillfällen inom polisutbildning samt YH-utbildning.

Attributet Utbildningssamarbete har lagts till som tilläggsuppgift i nationell utbildningsmall för Programtillfälle (1993 års studieordning, 2007 års studieordning), Ämnestillfälle, forskarnivå (2007 års studieordning) samt Ämnestillfälle, forskarutbildning (1993 års studieordning).

Formatregel för attributet Kod justerad för Inriktningstillfälle (2007 års studieordning)


IK

Förändringar / förbättringar
·         Anteckningar i examensärenden där bevis är utfärdat tas nu med.
·         Konvertering av tabellen IGALLRAD är tillagd.
·         Förbättrad hantering av avgifter på annat tillfälle än det som återfinns i AVGKURS.
·         Förbättrad hantering av studieuppehåll på program.
 
Övrigt
·         Stöd till produktionssättande lärosäten.
·         Preparering av nya databaser som ska användas i MIT-integration (och utbildningsmiljö)
·         EXAMKUR2.UTFDAT är nu bortmigrerat från annan merit för de lärosäten som var berörda. 

 Viktiga rättningar

 • Problem med uppgifter om en students studieavgiftsskyldighet har rättats.
 • I sprint 87 var det inte möjligt att exportera rapportunderlag för 3 rapporter som rör studieaktivitet, det är nu fixat.
 • Borttag av uppehåll kan nu göras från fliken Studieplan igen.
 • Integratörer som sökte på överliggande utbildning uid (t.ex. program uid) för att få fram alla ingående inriktningar (utan att ange utbildningstyp) fick även med alla självständiga utbildningar. Det är nu rättat så att självständiga utbildningar inte kommer med.
 • I resultatverifikatet redovisades tidigare godkända kurser med 0 i omfattning om de hade moduler, detta är ändrat och utbildningens omfattning framgår.
 • För studenter med återbud på en kurspaketering är det nu inte möjligt att göra studieval. Studenten får heller inte in antagningar när kurstillfällen publiceras från strukturen.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • Studiedeltagande: Läsa information ger nu behörighet att läsa uppgifter om status för studieavgiftsbetalningar.
 

API-förändringar

Examen

Utökning av AktivitetForskarniva med katalogposter för land och högskola.

Utökning av ExternAntagningEvent med AvserInresandeUtbyte.

Kataloginformation

Utbildningssamarbete. Nytt grunddata för att stödja utbildningssamarbeten mellan lärosäten. Nya REST-resurser och nytt UtbildningssamarbeteEvent. Funktionaliteten är under utveckling och kommer att förändras.
OrganisationEvent. Nytt attribut 'namn' för att likforma hanteringen av benämning. Attributet benamningar är deprecated.

Resultat

Tillägg till restdokumentationen, för två XML-enumerationer som saknades i schemat. StudieresultatTillstandVidAttesteringEnum och StudieresultatTillstandVidRapporteringEnum.

Nytt attribut i Aktivitetstillfalle (TillatAnmalanForStudentMedGodkantResultat).

ResultatUID tillagt i Studentresultat.

Nya representationer StudieresultatAnmaldaEnum, StudieresultatForAttesteringPaAktivitetstillfälleSokVarden,

StudieresultatForAttesteringsunderlagSokVarden, StudieresultatForRapporteringPaAktivitetstillfalleSökVarden och

StudieresultatForRapporteringSokVarden

Ny representation för AndraResultat avsedd för studentgränssnittet.

Studiedeltagande

Nu finns ett mer komplett API för studieavgifter.

Utbildningsinformation

REST-tjänsten /utbildningsinformation/utbildningstillfalle/filtrera kan nu ta startperiodID (och utbildningUID) som parametrar.
Kunskapsoverlappning hade fel namespace och har nu rätt namespace.

Kända fel och brister

 • Massutfärdande av Kursbevis kan inte ske, det är ett sent upptäckt fel som rättas till version 0.89.

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels