Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 87

 

Ingår version:

Release :

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  https://connect.sunet.se/p5y3ojmdmsd/

Extraleveranser i denna version

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Funktion för att skapa och föra över statistikfiler till SCB är utvecklad och tillgänglig i och med sprint 87. För att använda funktionen krävs systemaktiviteterna Ext integration: SCB administration samt Uppföljning: Exportera fil till SCB. Funktionen för att skapa filer finns under menyn Uppföljning.
 • Funktionalitet för att ange överlapp mellan kurser är utvecklad. För att kunna skapa överlapp krävs systemaktiviteten Utbildningsinformation: Administrera överlappningar. Dokumentation av överlapp kan ske även när kursen är i status Komplett.
 • I informationsobjektet IO_STUDIERESULTAT finns nu uppgifter om titel med i de fall det förekommer. Det möjliggör uttag av projekttitlar vid UKÄ:s granskningar.
 • I funktionen Sök population är det nu även möjligt att söka ut studenter som har fått en viss examen utfärdad under önskad tidsperiod.
 • Vi har skapat historik för aktivitetstillfällesanmälningar, där framgår det om en administratör eller student har anmält respektive avanmält studenten till aktivitetstillfällen. Även uppgift om studentens anonymkod för det aktuella tillfället finns med i historiken. Historiken hittar ni för respektive student under Studentuppgifter, Ändringslogg aktivitetstillfällesanmälan.
 • På fliken Deltagande för en Kurspaketering har det tillkommit en möjlighet att ta ut en fil över valda studenters kurs- och modulresultat inom en kurspaketering. Markera de studenter som du vill följa upp och aktivera knappen Lista med kurs- och modulresultat. För att göra detta krävs systemaktiviteten Studiedeltagande: Visa kurs- och modulresultat för deltagare på kurspaketering.

Förbättrad funktionalitet

 • I tidigare versioner av systemet har vi gjort det möjligt att flagga vissa resultat för borttag. Finns flaggade resultat så visas det nu upp för kopplade attestanter på startsidan, på samma sätt som när det finns resultat att attestera.
 • För etablerade studenter så är det nu möjligt att importera uppgift om studenters epost-adresser i de fall de saknas i Ladok.
 • Vid massregistrering av flera studenter är det inte längre möjligt att gå förbi hinder hos studenten även om användaren har sådan behörighet.
 • Användare i systemet som har behörigheten Studentinformation: Läsa information kan nu se om studenten tidigare har varit avstängd. För att dokumentera en ny avstängning krävs fortfarande behörigheten Studentinformation: Dokumentera avstängning.
 • För att direkt kunna ge en användare feedback om utannonsering av tillfället gick bra eller inte är hanteringen omgjord. Observera att användare som ska kunna utannonsera tillfällen nu behöver ha behörighet till systemaktiviteten Utbildningsinformation: Förhandsgranska utannonsering, samt systemaktiviteten Utbildningsinformation: Utannonsera utbildningstillfälle.

Nationella utbildningsmallar

Inför denna version har utbildningstyperna Programinriktning och Programinriktningstillfälle (i samtliga studieordningar) och Individuellt kurstillfälle, inresande (2007 års studieordning) bytt benämning till Inriktning och Inriktningstillfälle respektive Individuellt kurstillfälle.

 Viktiga rättningar

 • Rättningar i studiedeltagandefliken (beta) har korrigerats i de fall många tillfällesbyten och förändring av placeringar i plan hade skett för en enskild student, då kunde det hända att vissa tillfällen/kurser inte visades.
 • Vid resultatrapportering har fliken Koppla medarbetare har bytt namn till Medarbetare för att förbättra utseendet vid mindre skärm.
 • För utbildningstillfällen så har fliken Ingående delar bytt namn till Struktur.
 • Kurser med fler huvudområden än ett har orsakat beräkningsfel i HST- och HPR-rapporterna, uppgifterna har nu tagits bort ur informationsobjekten och ligger istället i en ”tillvalsmeny” så nu blir summeringarna korrekta.
 • Vid hämtning av studentuppgifter från den gemensamma studenttjänsten läggs nu mellannamn in som förled till efternamnet enligt [mellannamn][ett mellanslag][efternamn]. Om den totala längden för efternamnet (inkl. mellannamn) överskrider Ladoks gräns för hur långt ett efternamn får vara sparas efternamn utan mellannamn.

 Nya/förändrade systemaktiviteter

 •  Ext integration: SCB administration samt Uppföljning: Exportera fil till SCB är öppnade. Tillsammans ger de aktiviteterna möjlighet att skapa statistikfiler och föra över dessa till SCB.
 • Utbildningsinformation: Administrera överlappningar är öppnad.
 • Studiedeltagande: Visa kurs- och modulresultat för deltagare på kurspaketering är öppnad.
 • Användare i systemet med behörigheten Studentinformation: Läsa information kan nu se uppgift om students tidigare avstängningar.
 • Användare som ska utannonsera tillfällen behöver ha behörighet till systemaktiviteten Utbildningsinformation: Förhandsgranska utannonsering, samt systemaktiviteten Utbildningsinformation: Utannonsera utbildningstillfälle.

API-förändringar

Övergripande ändringar

Rate limit är påslagen i version 87. Vid överskridande av mängden anrop per sekund svarar systemet med 429 Too Many Requests
Efter varje anrop finns en två headers, en för uppföljning och en för alla andra tjänster. X-Rate-Limit-Remaining-uppfoljning och X-Rate-Limit-Remaining-generic
Börjar värdet gå nedåt från 19 är det tid att dra ned på takten. Ladok3 tillåter 30 anrop/s för tjänsterna och 40 anrop/s för uppföljning. 

 

Resultat

Nytt attribut i RapporteringsfilterKurstillfälleRepresentation (AntalForbereddaForBorttag)

Studiedeltagande

Definitioner av representationer för utdata-funktion rörande studieavgifter. StudieavgiftsbetalningPaKurstillfallesantagning och SokresultatStudieavgiftsbetalningPaKurstillfallesantagningar finns nu.

Funktionaliteten i version 87 kan ses som ett utkast, i version 88 kommer en mer komplett funktionalitet.

Utbildningsinformation

Refaktoriserad modell för Kunskapsöverlappningar. Stora förändringar jämfört med förra versionen. Funktionaliteten är under utveckling.

 

Kända fel och brister

 • När man importerar e-postadresser (Studiedokumentation -> Avancerat -> Kontaktuppgifter) så säger instruktionen i dialogen att rubriken ska vara "Personnummer;E-postadress". Men den ska vara "Personnummer;Epostadress", alltså utan bindesstreck. I samma dialog ska personnumret, vid lyckad import, länka till den aktuella studenten men den länken är trasig. Allt ovan är rättat i 0.88.
 • I version 0.87 är det inte möjligt att ta ut underlag för de rapporter i Uppföljning som hanterar aktivitet. Det är rättat i version 0.88

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels