Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 77

 

Ingår version:

Release : 0.77.0-20170309_104938

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  https://connect.sunet.se/p4hn25po9y8/

Extraleveranser i denna version

Nyheter

Ny funktionalitet

 
 • En lokal mall som ännu inte har publicerats går nu att ta bort genom att trycka avbryt. På detta sätt kan man "börja om" i de fall man hamnat i ett läge att den nationella mallen förändrats och att detta förhindrar publicering av den lokala mallen.
 • Finns en student två gånger i Ladok är det möjligt att ange vilken av identiteterna som ska användas fortsättningsvis. Den identitet som blir ersatt ska inte längre användas i systemet. Kräver systemaktiviteten Studentinformation: Ersätt nu gällande student. Det finns ännu ingen automatiserad hantering av att flytta studenters meriter till korrekt identitet, utan det får ske manuellt.
 • Det har tillkommit en möjlighet att se progress på kurstillfällen. Under menyn Kurstillfälle på fliken Resultatuppföljning är det möjligt att se resultat på moduler och kurs för studenter som läser det/de utvalda kurstillfällena. Om en student har bytt kurstillfälle så visas dennes resultat enbart i samband med att man väljer det tillfälle som studenten senast var aktiv på.
 • På fliken Studiedeltagande (beta) finns det ett nytt gränssnitt för en administratör att utföra val för en student i administratörsgränssnittet. Kräver systemaktiviteten Studiedeltagande: Studieval – utföra val inom valperiod eller Studiedeltagande: Studieval – tillåt val utanför valperiod.

IK:

 • Kurspaketeringstillfällesbyte med hjälp av programtermin klar. Innefattar även byte av kurstillfälle, i de fall fortsättningsregistrering ligger efter bytet.
 • Om ovanstående används med uppgift om kull finns, tas kull in som en anteckning på program.


Förbättrad funktionalitet

 
 • Det har tillkommit ytterligare tillstånd i deltagarlistan för kurspaketeringstillfällen. Det är möjligt att filtrera listan med hjälp av respektive tillstånd
  • Pågående med spärr: Visas för de studenter som läser på tillfället men av någon anledning inte är i takt med resten av gruppen. En administratör har då manuellt lagt in en spärr så att de inte automatiskt får nya kurstillfällen via kurspaketeringstillfällets struktur.
  • Ej pågående tillfällesbyte: Visas för studenter som har läst på framsökt tillfälle, men har bytt till annat tillfälle och läser vidare inom det.
  • Ej pågående, uppehåll: Visas för studenter som har ett dokumenterat uppehåll på utbildningen där startdatum har passerats och förutsatt att de inte har återupptagit studier på utbildningen igen på detta eller annat tillfälle.
 • Dokumentation av Annan merit har utökats för att bli mer utförligt när det används vid tillgodoräknanden eller bevis.
 • Dokumentation av Annat resultat har utökats för att bli mer utförligt när det används vid tillgodoräknanden eller bevis.
 • I Studiedeltagandefliken Översikt visas nu mer information om varje kurs (utbildningstypens benämning, huvudområde och/eller fördjupningskod om det finns angivet).
 • I översikten och i deltagarlistan för kurspaketering så tas tillgodoräknad omfattning med i summeringar.
 • Vi har infört ytterligare en rapportparameter i rapporterna Helårsstudenter, Helårsprestationer samt Studiedeltagande-registrering som gör det möjligt att begränsa rapportutsökningen på resultat som genererats av studenter där studieavgiftsbetalning inte är aktuellt.

IKn:

 • Bugg-rättningar när det gäller:
  • Praktik
  • Planerad aktivitet och försörjning (anteckning)
  • Uppgifter från FFGLIN / OMREGLIN (anteckning)
 • Tillägg av utbildningskod (där det finns) i Annan merit
 • Ett antal tekniska åtgärder


Nationella utbildningsmallar

 

 Viktiga rättningar

 
 • Vi har arbetat med att få bättre prestanda vid utsökning av deltagarlista för kurspaketeringstillfälle.
 • Om mål för tillgodoräknande har valts att visas i bevis, sätts ett "-" i kolumnen för betyg i pdf:en, tidigare var det bara blankt.
 • Då en ny version av navigeringsscriptet infördes för resultatrapportering så slutade möjligheten att skriva in 0 och 1 i datumfälten. Det är nu rättat så att det fungerar igen.
 • Vid inloggning mot studentgränssnittet om studenten inte finns på lärosätet så visades fel meddelande. Det är nu rättat så att personen får bättre feedback om varför det inte fungerar.
 • Tabbordning i resultatrapporteringen är ändrad så att endast skrivningspoäng och betygskolumnen är tabbara

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 
 • Studentinformation: Ersätt nu gällande student. Gör det möjligt för en användare att om en student finns två gånger i Ladok ange vilken av identiteterna som ska användas fortsättningsvis. Den identitet som blir ersatt ska inte längre användas i systemet.
 • Studiedeltagande: Studieval – utföra val inom valperiod. Ger en administratör behörighet att utföra val för en student i administratörsgränssnittet.
 • Studiedeltagande: Studieval – tillåt val utanför valperiod. Ger en administratör behörighet att utföra val för en student i administratörsgränssnittet trots att valperiod inte har öppnat/har passerats.

API-förändringar

Noterbart är att ett nytt event för att ta bort utbildningstillfällen har tillkommit.

Tillägg

Resultat
Nya representationer för Resultatuppföljning på kurs
Nya attribut ResultatAlternativBenamning och Utbildningskod i AnnanMerit.
Nytt attribut Kurstillfalleskod i Status
Nytt attribut ResultatAlternativBenamning i AnnanMerit och AnnanMeritAttesteratEvent.

Examen
Nya attribut ResultatAlternativBenamning och Utbildningskod i AnnanMerit

Studentinformation
Tillägg med löpnr i StudieavgiftsskyldighetEvent för att hantera "flera beslut i ett beslut"

Studiedeltagande
Ny länk/REST-ingång för att välja flera boxar inom samma transaktion. Integrationer som väljer flera boxar inom valboxar kan använda den nya länken för att få rollback om fel uppstår för någon box.
Prestandaförbättring, fältet KoppladUtbildning i Grupp är nu deprecated och kommer inte att populeras längre. Istället finns fältet KoppladUtbildningIdentitet som pekar på en utbildning. Dessutom kommer en länk till den utbildningen att finnas på gruppen. Integrationer som förlitat sig på att få hela utbildningen direkt måste hämta den separat efter att gruppen är hämtad.

Utbildningsinformation
Nytt event UtbildningstillfalleBorttagetEvent

 

Brytande ändringar

Resultat
Betygsskalakod är borttaget från AnnatResultat

 

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels