Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 76

 

Ingår version:

Release : 0.76.0-20170224_201339

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  https://connect.sunet.se/p2a8lym16yi/

 


 

Nyheter

Ny funktionalitet

 
 • Handledares värdering av forskarkurser konverteras nu som tillgodoräknande
 • Godkända kurser vars betygsklassning är "T" (för tillgodoräknande) som tillgodoräknande utan "grundas på"-del.
 • Det är möjligt att inom en paketering sätta upp studieval och låta studenter välja sina kurser via studentgränssnittet. Möjliga val presenteras för studenterna och de kan göra val tills valregel är uppfylld. Detta arbetssätt kan användas när det inte finns behov av att bland studenterna  göra behörighetsprövningar eller urval.
 • Det är möjligt för nya Ladok att ta emot händelser om återbud som en student har lämnat i NyA. På liknande sätt skickas även lagda återbud i Ladok över till NyA. Är det inte möjligt för Ladok att avgöra om ett återbud ska accepteras från NyA (ex om registrering redan har skett) så skapas ett ärende upp som en administratör manuellt får titta på och ev åtgärda.
 • Vi levererar en ny flik Studiedeltagande (beta), samtidigt finns det gamla fliken Studiedeltagande (original) kvar. Den nya fliken är omarbetad för att ge en bättre överblick över en students studier. Funktionalitet från den gamla fliken Studiedeltagande samt Studieplan har förts samman på den nya fliken, här visas registreringar, information om uppehåll, avbrott mm. Det är även från denna flik som justeringar i en students studier kan ske, dvs tillägg av utbildningar, registreringar, avbrott, uppehåll, studieval mm. Den gamla fliken kommer att finnas kvar under en övergångsperiod medan användarna vänjer sig vid det nya utseendet/hanteringen.

Förbättrad funktionalitet

 
 • IK är anpassad till de nya bevistyper som lagts in i produktion.
 • Förändringar i importen för VALDKURS så att rätt tillfällen hittas och korrekta uppgifter hamnar på sållningslistan.
 • Förbättrad hantering avseende forskarnivån. I nya Ladok kommer forskarutbildning tydligare att delas upp i 1993-års och 2007-års studieordning. För forskarutbildningsämnen som har antagning både före och efter 1 juli 2007 (som kan ses tillhöra två studieordningar), så kommer en kod att skapas upp för 1993-års studieordning och en för 2007-års studieordning. Koden för 1993-års studieordning kommer att få ett prefix (93-) för att inte skapa dubbletter. För 2007-års studieordning behålls den befintliga koden. På så sätt kan lärosätena använda befintliga koder även framåt.
 • Anpassning gjord avseende nya utbildningstyper för in- och utresande, 1993-års studieordning.
 • Vi har infört krav på att attestant ska vara kopplad till kurstillfälle eller kurs för att få attestera resultat. Om studenter från flera tillfällen blandas vid resultatrapporteringen kan lärare enbart arbeta med de studenter som hör till det tillfälle som han är kopplad till. Övriga studenter visas utgråade. Vid val att avisera attestant visas enbart de användare som är kopplade till tillfälle/kurs.
 • Skapandet av individuella åtaganden för ex studenter på forskarnivå samt utresande utbytesstudenter har förenklats. Allt sker nu i samma dialog i gränssnittet. Det är möjligt att tilldela användare behörighet att enbart skapa denna typ av utbildning och tillfälle genom att tilldela dem systemaktiviteterna Utbildningsinformation: Skapa individuell utbildning samt Utbildningsinformation: Skapa individuellt utbildningstillfälle. Användare som har behörighet att skapa utbildningar och tillfällen i Utbildningsinformation får även skapa individuella sådana.
 • Uppgifter om anmälningsavgift för en student visas och är ändringsbara under fliken Studentuppgifter, Anmälningsavgift. Systemaktiviteterna Studiedeltagande: Anmälnings- och studieavgiftsbetalning – endast läsa och Studiedeltagande: Administrera anmälnings- och studieavgiftsbetalning styr behörighet för att läsa och administrera anmälningsavgift.
 • Innan sprint 76 så kunde en student visas flera gånger i en deltagarlista om hen hade flera antagningar till samma tillfälle. Detta är nu korrigerat så om flera antagningar finns så visas enbart status för den antagning som är ”aktiv”.
 • Begreppen för de olika tillstånd en student kan ha i Deltagarlistor är uppdaterade. Som default visas de studenter som har status Ej påbörjad (antagen) samt Pågående (registrerad), det är även möjligt att välja till och visa studenter med status Avbrott, Avklarade, Återbud. Vi kommer under sprint 77 att utöka deltagarlistorna med fler statusar för bl a Uppehåll.
 • Vid dokumentation av Annat resultat är det möjligt att lägga till en betygsskala (som är definierad på lärosätet). Man måste välja en betygsskala eller fylla i en fritextvariant. Uppgiften om betygsskala används bl a vid utfärdande av Bevis.
 • För en student som har ett dokumenterat Uppehåll på en paketering har vi lagt till funktionalitet att Uppehållet räknas som avslutat från och med det datum som en student på nytt börjar ett tillfälle som hör till samma utbildning (paketering). Det gör det möjligt att visa studenter med status Uppehåll mer korrekt i deltagarlistor.
 • Nu filtreras registreringar och avbrott som avser utresande bort från feeden och säcken som går mot CSN. 
 • Vi har gjort GUI-förändringar på fliken Studentöversikt för en student. Den ska fokusera mer på en allmän översikt för vald student. Användaren ska få en bild vad som är gjort, vad studenten behöver göra och vad som kommer framledes.
 • På fliken Studentöversikt: Om det finns en kurs som har flera studieperioder anges det i tillståndskolumnen som Registrerad (2) vilket innebär att studenten är registrerad på studieperiod 2.
 • I nedanstående mallar har vi gjort attributet Studieperiod med omfattningsvärde ändringsbart oavsett status. Det möjliggör att studieperioder kan förändras och läggas till allteftersom lärosätet vet mer om utbildningarna.
  • Tillfälle för vetenskapligt forskningsarbete (2007VFTF)
  • Tillfälle för individuellt åtagande, forskarnivå (2007FATTF)
  • Ämnestillfälle, forskarnivå (2007FATF)
 • Hantering av studieavgiftsskyldighet har förbättrats. Vid synkning mot gemensam studenttjänst uppdateras avgiftsskyldighet automatiskt om det leder till avgiftsbefrielse. Skulle det istället innebära att student är avgiftsskyldig i gemensam studenttjänst med avgiftsbefriad i Ladok leder det till att ett ärende skapas på de lärosäten som studenten är kopplad till där det framgår att det finns en ny bedömning där studenten anses vara studieavgiftsskyldig.

Nationella utbildningsmallar

 

 Viktiga rättningar

 
 • Vi har haft problem att skapa upp underlag till HPR-rapporten i Uppföljning utan att nya Ladok slutar att svara. Tillfällig lösning på problemet är att timeouttid är uppsatt till 40 min det fungerar då bra att ta ut underlag för ett helt år för MaH.
 • Uppdaterat EMIL-identifierarna för kurs och kurstillfälle med halvårssiffra så att man kan ha två kurstillfällen under samma år med samma kod.
 • Nu får man upp datum för senaste modulresultat automatiskt vid rapportering av betyg på hel kurs. 

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 
 • Systemaktiviteten Studiedeltagande: Studieavgiftsbetalning – endast läsa har bytt namn till
  Studiedeltagande: Anmälnings- och studieavgiftsbetalning – endast läsa
 • Systemaktiviteten Studiedeltagande: Administrera studieavgiftsbetalning har bytt namn till Studiedeltagande: Administrera anmälnings- och studieavgiftsbetalning
 • Utbildningsinformation: Skapa individuell utbildning. Ger enbart behörighet för att skapa utbildning av typen individuell.
 • Utbildningsinformation: Skapa individuellt utbildningstillfälle. Ger enbart behörighet för att skapa utbildningstillfällen av typen individuell.

API-förändringar

 I version 76 kommer följande förändringar. Notera att vi har en ny typ av förändringar som är ”deprecated” vilket innebär en förvarning om ett API som kommer att tas bort eller ersättas. Se speciellt delen om StudieavgiftsskyldighetEvent

 

Utökningar

 

Resultat

Nytt attribut Utbildningskod i AnnanMeritRepresentation och AnnanMeritAttesteratEvent

 

Studiedeltagande

Nytt fält ExterntSystem för att kunna avgöra om ett AterbudEvent har sitt ursprung i ett externt system (ex. NyA)

Lagt till anrop för att lista kurstillfällen som kan läggas till som fristående kurser

Nytt fält SummeradHeltTillgodoraknande för att kunna visa korrekta summeringar på studentens översiktsida och på deltagarsidan

Nytt attribut, Registreringsperiod, på Perioddeltagande för att kunna visa upp informationen i studiedeltagande-fliken

Lagt till information om återupptagna studier på uppehåll och när tillfällesdeltagande har pågående uppehåll

 

Deltagarlistan har ändrat uppsättningen tillstånd som deltagarna skall ha. Det finns nu fler tillstånd att välja på. Dessutom är det ett antal verksamhetsmässiga begreppsbyten. Berörda resurser

studiedeltagande/deltagare/kurstillfalle/studentidentiter

studiedeltagande/deltagare/kurspaketeringstillfalle/studentidentiter

studiedeltagande/deltagare/kurstillfalle/{kurstillfalleUID}

studiedeltagande/deltagare/kurstillfalle?kurstillfalleUID=

studiedeltagande/deltagare/kurspaketeringstillfalle/{kurspaketeringstillfalleUID}

studiedeltagande/deltagare/kurspaketeringstillfalle/{kurspaketeringstillfalleUID}/kontrolleramotkurs 

Relevant enum för tillstånden är DeltagaretillstandEnum. Den här delen av systemet är under aktiv utveckling och kommer att ändras i närtid.

 

Deprecated

 

Studentinformation

StudieavgiftsskyldighetEvent publiceras för alla studenter för alla högskolor eftersom uppgiften är nationell. Vi misstänker att ingen extern integration är intresserade av den här händelsen. Det publiceras flera hundra tusen händelser för alla högskolor, och om ingen är intresserad kommer vi sluta publicera den här händelsen. Hör av er om den här informationen är relevant som händelser, annars tar vi bort den.

 

Studenthistorik har haft en felaktig struktur där en Studenthistorikpost har ärvt från Student. Nu är den mer fristående och innehåller bara de relevanta fälten. När man hämtar studenthistoriken returneras både den nya och gamla representationen. Byt till den nya så snart som möjligt, vilket gör att vi kan ta bort den gamla.

 

Studiedeltagande

DeltagaretillstandEnum

Deprecated är FORVANTAD_DELTAGARE och PABORJAD och de är ersatta av EJ_PABORJAD respektive PAGAENDE. De kommer gamla kommer att tas bort i och med sprint 77.

 

Resultat

Resursen

studieresultat/student/{studentUID}/utbildningsinstans/{utbildningsinstansUID}

kommer att tas tas bort.

Använd istället resurs 'sök studieresultat för rapportering/attestering' och ange studentUID som queryparam

 

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels