Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 75

 

 

Ingår version: version H-pre75

Release : 0.75.0-20170212_133713

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/


Inspelning av sprintdemo:  https://connect.sunet.se/p4v3z2x8uwa/

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Hantering av Skyddsvärda personer är färdigutvecklad och systemaktiviteten Studentinformation: Hantera skyddade personuppgifter är öppnad. Läs mer om hanteringen på wikin Hantera skyddade identitetsuppgifter.
 • Funktionalitet för att utfärda Bevis till skyddad person är på plats och systemaktiviteten Bevis: Hantera bevis för student med skyddade personuppgifter är öppnad. Om användaren har behörighet Bevis: Hantera bevis för student med skyddade personuppgifter så används de skyddade personuppgifterna i beviset, annars används alias-uppgifterna.
 • Adresslista för deltagare på kurstillfälle med  paketeringstillfälle, aktivitetstillfälle samt deltagare i grupp kan tas fram i en csv-fil med följande innehåll: Personnummer, Namn, c/o, Utdelningsadress, Postnr, Postort, Telefonnummer/SMS, E-post. Man kan i nuläget inte välja att tex endast ta  med folkbokföringsadress. I första hand hämtas postadress och i andra hand folkbokföringsadress om postadress är tomt.
 • Uppgifter om in- och utresande studenter publiceras till NyA.
 • I nationella mallarna för vissa utbildningstyper kan man nu ange att det ska vara möjligt att ändra innehåll i tillfällesperioder samt lägga till nya tillfällesperioder i utbildningsinformation fastän tillfället är i status Komplett. Deltagare på utbildningstillfället får då automatiskt uppdaterade och/eller nya tillfällesperioddeltaganden förutsett att ingen registrering har skett på den period som förändras.
 • När en användare söker efter en student är det möjligt att hämta uppgifter om senaste registrering via kryssrutan Visa med senaste kursregistrering och kurspaketering. Rutan visas när sökresultatet presenteras.
 • Infört möjlighet att för deltagare på ett kurspaketeringstillfälle visa resultat för utvalda kurser. Kräver systemaktiviteten Studiedeltagande: Visa kursresultat för deltagare på kurspaketering. Har användaren tillgång till systemaktiviteten visas knappen Lägg till kurs, där man söker fram de kurser vars resultat man vill se för studenterna. Flera kurser kan läggas till, men det går bara att välja en i taget.

IK Nytt

 • Alla utbildningsmallar för MAH genomgångna, dvs anpassningar i IK-mallar utifrån de nationella mallarna i Produktionsmiljön.
 • Konvertering av praktik slutförd.
 • Konvertering av terminsregistrering som utbildningstillfällesstruktur från PROGPLH/PROGPLK slutförd.
 • Konverterar typ av aktivitetstillfälle från TENTTYP.
 • Konverterar grupper inom forskarnivån.
 • Konverterar personlig anteckning på kurs resp. forskarämne.
 • Konverterar studiebehörigheter: grundexamen från annat lärosäte resp. särskilt tillstånd för kurser - forskarnivå

Förändringar / förbättringar

 • Förbättringar i konverteringen av aktivitet och försörjning. Nu tas även planerad (ej definitiv) försörjning med som beslut i Individuell studieplan.
 • Diverse buggrättningar.

Förbättrad funktionalitet

 
 • Vid konvertering av uppgifter från tabellen GAMMALNY (byte av personnummer) visas information om vem som gjorde bytet och när det skedde i en anteckning kopplad till studentens identitetshistorik.
 • Avisering till attestanter om att det finns resultat att attestera har fått en översyn och meddelandet har blivit lite förenklat för att bli tydligare.

 Viktiga rättningar

 • Ett fel uppstod om en användare attesterade ett resultat på en modul och sedan tog bort attesteringen, och därefter klarmarkerade ett nytt resultat på samma modul med ett tidigare datum. Då räknade översiktssidorna för Rapportering och Attestering inte med det nya klarmarkerade betyget, utan tolkade det som att den studenten har ett borttaget betyg. Därför visas antalet Klarmarkerade fel. I värsta fall kunde det leda till att antalet klarmarkerade var 0 om man gjort detta för samtliga. I detta fall blir inte länken i Attestera-flikens översikt klickbar och det går alltså inte att nå attesteringsvyn därifrån. Detta är nu rättat så att antal presenteras rätt efter rapportering och klarmarkering med nytt tidigare datum.
 • Vi hade ett fel i beräkning av utbildningsandelar HPR, HST som rättades i sprint 72. Under sprint 73 och 74 föll den rättningen bort, men är nu på plats igen.
 • Tidigare om en student hade gjort återbud, tidigt avbrott eller om dess registrering hade tagits bort, så visades studenten ändå i resultatrapporteringsvyn. Det är nu ändrat och dessa studenter sorteras bort vid visning. Studenter som har gjort avbrott senare, står med men är överstrukna och information ges om hindret.
 • HST räknas ut genom att multiplicera hst per dag med det antal dagar. Antal dagar räknas ut med hänsyn till utsökningsperiod, tillfällets studieperiod och halvår. Tyvärr kunde det i sällsynta fall leda till att antalet dagar blir negativt när undervisningsperioden låg över halvårsskifte. Det är nu åtgärdat så att det aldrig blir negativt utan 0 istället.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • Studentinformation: Hantera skyddade personuppgifter. Gör det möjligt för användare att hantera skyddsvärda studenter vid lärosätet.
 • Bevis: Hantera bevis för student med skyddade personuppgifter. Gör det möjligt för användare att utfärda bevis med korrekta identitetsuppgifter för skyddad student.
 • Studiedeltagande: Visa kursresultat för deltagare på kurspaketering. Gör det möjligt för användare att följa upp hur det går på specifika kurser för studenter på ett paketeringstillfälle.

API-förändringar

I version 75 blir det inga brytande förändringar.

Utökningar

Utbildningsinformation
I Utbildningsinformation finns nu en länk från utbildningstyp till studieordning samt en ny API-ingång för att hämta studieordning via ID.

Studiedeltagande
Fältet "LasesPaYtterstaNiva" i "UnderlagForForberedelseAvKurspaketeringstillfallesbyte" i Studiedeltagande används ej, har markerats som deprecated. Fältet är en rest från tidigare versioner och har aldrig varit obligatoriskt.

Lagt till resurs + representation för att hämta information om senaste kurs och eventuell yttersta kurspaketering för en student. 

Nu går det att hämta adresslista/kontaktuppgifter- för deltagare på ett kurstillfälle.

Möjligheten att ändra Antagningsinfo och anmälningsavgiftsinfo har lagts till.

Studentinformation
Studenterna som visas i Sök student-vyn i Studentinformation innehåller numera uppgift om avliden. 

Resultat
GiltigSomSlutbetyg nytt attribut i AttesteratResultatMakuleratEvent för att kunna bedöma om det makulerade resultatet är godkänt eller underkänt.

Nya attribut (BetysskalaID och BetygsgradID) i AnnatResultatRepresentation
Möjlighet att välja en befintlig betygsskala och betygsgrad. Fritext betygsskala eller en befintlig betygsskala måste väljas.

 

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels