Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 74

 

 

Ingår version: version G

Release :   0.74.0-20170125_160015

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/


Inspelning av sprintdemo:  Demo efter sprint 74

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Söka fram studenter på  lärosätets som har skyddade identitetsuppgifter. Om man har rätt behörighet ("Studentinformation: Hantera skyddade personuppgifter") så visas en extra flik ("Skyddade studenter") i vyn för sökning av studenter. Framsökta studenter har en länk direkt till sidan med studentens skyddade uppgifter (korrekta identitet).
 • Infört möjlighet att ta ut adresslista på studenter som är kopplade till en grupp. Adresslistan innehåller just nu namn, c/o adress, gata, postort, epost.
 • Det är nu mjöligt att dokumentera Studiebehörighet på tre olika sätt.
  • I form av fritext.
  • I form av examen
  • Som undantag från behörighet.

Förbättrad funktionalitet

 
 • Visning av resultat samt Anmälan till aktivitetstillfälle i Studentgränssnittet följer nu standard-utseende.
 • Vid scrollning på långa sidor visas nu information om i vilket sammanhang användaren befinner sig, ex student, utbildning osv.
 • När deltagare läggs till i ett aktivitetstillfälle så sorteras studenter bort om de redan har resultat på modul eller kurs som aktivitetstillfället avser, på så vis blir det enklare att se hur många som är möjliga deltagare.
 • Om utbildningstypen som använts i tillgodoräknande inte stöds av LadokPing visas en informationstext i benämningen på tillgodoräknandet. I det meddelandet visas inte längre information om vilken enhet omfattningen har, eftersom omfattningen inte anges vid ej stödd utbildningstyp.
 • Nu går det att koppla en Utbildning till en praktik. I GUI:t kan användaren bara välja mellan de utbildningar som studenten har ett förväntat deltagande på.

 Viktiga rättningar

 
 • Fotnoter för betygsskalor har förtydligats i Bevis och Intyg.
 • Vi har rättat en bugg som hindrade kontrollen att en tillfälleskod ska vara unik per inom kalenderhalvår och lärosäte.
 • Om Annat resultat in går i ett Bevis så visas nu betygsbenämning och inte kod som tidigare.
 • Vi har haft problem med att ta visa tillfällen i Studiedeltagande om man i Utbildningsinformation har sparat ett tillfälle utan kompletta studieperioder. Om man nu försöker spara en tillfällesperiod och inte angett en komplett uppsättning värde (studieperiod + omfattning) så går det inte att spara och ett felmeddelande visas. Försöker man spara en tom tillfällesperiod (varken studieperiod, registreringsperiod, omfattning eller utbildningsområdesfördelning angivet) så sparas inte tillfällesperioden.
 • Det är möjligt att ha samma kod för Extern part så länge de ligger i olika länder. Kontroll på unikhet sker för kod+land.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 
 • Commons: Administrera händelsefel, borttag av felhändelse. Gör det möjligt för behöriga användare att ta bort event felaktiga event ur systemet.
 • Commons: Administrera händelsefel, omförsök av felhändelse. Gör det möjligt för behöriga användare att på nytt skicka ett event som tidigare inte kunde tas om hand av systemet.

API-förändringar

Version 73 gick inte ut till någon extern miljö. Nästa version för externt bruk blir 74. Här finns ett schema över när uppgraderingarna sker, http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Övergripande så har ett arbete gjorts med en genomgång och förtydligande av vilka fält som är obligatoriska i representationer, både i REST och events.
Vi är inte helt framme med alla ändringar, men det är ett stort arbete som gjorts för att förbättra de scheman som finns. Detta innebär inga ändringar i API:t, men de scheman som finns är tydligare med vad som krävs och inte. Eftersom samma representation används i många fall både som input och output visar schemat bara de attribut som krävs i båda fallen.
Vi har också tagit bort nästan alla onödiga representationer i de scheman som finns för events.

Brytande förändringar:

Kravändring huruvida man kopplar en utbildning mot praktik
Man kan bara koppla praktik mot en kurs eller kurspaketering efter ändringen.
Kopplingen heter numera UtbildningUID istället för de tre tidigare kopplingarna ModulUID, KursUID och KurspaketeringUID


Benämningar och koder tillagda för betygsskala och betygsgrad i AnnatResultat
Attributen Resultat och Betygsskala är deprecated och kommer att försvinna om någon sprint.
Dessa är ersatta ned Betygsgradkod och Betygsskalekod.


Relationen http://schemas.ladok.se/studiedeltagande/studiebehorighet/tillfallesantagning var feldöpt och är borttagen
Den är ersatt med relationen http://schemas.ladok.se/studiedeltagande/tillfallesantagning/student
i den nya resursen /studiedeltagande/tillfallesantagning/student/{uid} Använd den nya relationen.


Tillåt inte tomma tillfällesperioder i utbildningsinformation
Nu går det inte att spara en tillfällesperiod som saknar studieperiod och omfattning


Icke-brytande förändringar:

Events för aktivitetstillfälle
Nu finns events för att prenumerera på nya och förändrade aktivitetstillfällen


Hämta externa parter för ett visst land
REST-tjänst för externpart har nu en ny queryparam landID


Hämta externa parter och avgränsa på typ av extern part (utländsk högskola, svensk högskola etc)
REST-tjänst för externpart har nu en ny queryparam typAvExternPartID


Ny representation och resurs för adresslista
Ny funktionalitet införd för adresslistor


Nytt fält TillstandI18n på representationen Deltagare
Förenklad hantering av tillstånd på deltagare på tillfälle. Återbud stöds nu som tillstånd.


Tillägg av sortering på omfattning för kurspaketeringstillfällesdeltagande
Detta ger möjligt att sortera på summerad godkänd omfattning. Enum för kurspaketeringstillfälle
och kurstillfälle är nu uppdelad för korrekt REST-dokumentation.


Tillståndsfiltrering sammanslaget till en queryparam 'deltagaretillstand' i stället för en parameter per tillstånd
Enum DeltagaretillstandEnum anger giltiga värden i REST-dokumentation


Ny enum för sortering på kolumnen period-i-ordning i deltagarlistan för kurspakateringstillfälle
Den nya heter DeltagareKurspaketeringstillfalleOrderByEnum.PERIOD_I_ORDNING_ASC.


Nytt anrop för att kontrollera deltagares prestation mot kurs

För att se vilka deltagare som har avklarat specifika kurser finns nu ett systemstöd.

 

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels