Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • På startsidan finns nu en ny flik för användare med attesteringsrättigheter, som visar allt som finns att attestera för aktuell användare. Observera att resultatet måste vara klarmarkerat efter att Ladok uppgraderades till version 1.44 för att det ska visas i denna flik.

  [LTRE-41956]
 • Nu finns bara en startsida, den ursprungliga startsidan har tagits bort. Fliken för kurstillfällesfavoriter har flyttats till den nu gällande startsidan. Av prestandaskäl har information om vilka resultat som finns att attestera tagits bort från fliken "Mina kurser (organisationsrättigheter)".

  [LTRE-41649]

Förbättrade funktioner 

 • Rättning i import av behörighetsprofiler och användarbehörigheter vid återställning av produktionsdatabas i integrationstest- och testmiljön. Effekten av detta kommer att märkas först vid uppgradering till version 1.45 i dessa miljöer.

  [LTRE-41995]
 • Vid fördelning till ärendekorgar är det nu möjligt att lägga in regler för att fördela tillgodoräknandeärenden utifrån den kurspaketering som ärendet är kopplat till.

  [LTRE-39348]
 • Vid anmälan till aktivitetstillfälle för flera studenter visas nu information om det finns hinder mot att en student anmäls eller avanmäls.

  [LTRE-38712]
 • Verifieringssidan för intyg har förbättrats.

  [LTRE-41967]
 • Nya BI-objekt i uppföljningsdatabasen: "BI_BORTTAGNA_UTFARDADEBEVIS", "BI_KOMMUNER", "BI_LAN", "BI_NIVAERINOMSTUDIEORDNING", "BI_ORGANISATIONSENHETSTYPER", "BI_PRECISERINGAR", "BI_PRECISERINGSGRUPPERINGAR", "BI_PRECISERINGAR_LOKALMARKNING", "BI_UNDERVISNINGSTIDER", "BI_UTBILDNINGSTYPER_UTSOKNINGSGRUPP", "BI_UTFARDATBEVIS_INGAENDEPART" samt "BI_UTFARDATBEVIS_PRECISERINGAR".

  [LTRE-41966]
 • Vid ändring av attesterat resultat görs nu kontroll mot medarbetarrättigheter. För att förbereda ändring krävs rapporteringsrättighet (om rättighetskonfiguration är aktiverad), för att attestera ändring krävs attesteringsrättighet.

  [LTRE-41954]


Viktiga rättningar

 • Nu visas den aktuella handläggarens användarnamn i ändringslogg studiedeltagande när nytt individuellt åtagande skapas.

  [LTRE-42111]
 • Fliken gällande utsökning av skyddade identiteter, som felaktigt visades i version 1.43, har tagits bort. Visningen av fliken innebar dock inte att sökning av skyddade identiteter har kunnat göras, utan fliken var bara synlig.

  [LTRE-42013]
 • Utdata - Studieavgiftsbetalning fungerar nu korrekt även om uppgift om studietakt saknas på utbildningstillfälle.

  [LTRE-41988]
 • Rättat så att inriktningar och tillfällen med utbildningstypen UPHPINR inte döljs för NyA.

  [LTRE-42119]
 • Rättning så det inte visas som att student lagt till förväntat deltagande till individuella åtaganden i ändringslogg Studiedeltagande.

  [LTRE-42072]
 • Sorteringen i Underlag för anmälan inom program är rättad.

  [LTRE-42059]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

 • Svensk och engelsk benämning på kurspaketeringar kan innehålla en text mellan 1 och 255 tecken.


API-förändringar

Examen

 • Genomfört aviserad förändring: AterautentiseringReturnURI borttagen från RättaUtfärdatBevisRepresentation då den inte fyller någon funktion

  [LTRE-41497]

Resultat

 • Genomfört aviserad förändring: AterautentiseringReturnURI borttagen från AnnanMeritRättningRepresentation, AnnatResultatRättningRepresentation och TillgodoräknandeRättningRepresentation då den inte fyller någon funktion

  [LTRE-41497]
 • Ny relation i Aktivitetstilfällesmöjlighet för listning av varningar.

  [LTRE-38712]
 • All hantering av 'medarbetarkopplingar' är nu utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'. Resursen kommer framgent inte ge något svar då tabellerna är tömda på uppgifter.

  [LTRE-41657]

Ärendehantering

 • Genomfört aviserad förändring: AterautentiseringReturnURI borttagen från BeslutRepresentation och BeslutsinformationRepresentation då den inte fyller någon funktion

  [LTRE-41497]
 • Nytt värde för enumen FördelningskategoriRepresentation: Utbildningskod

  [LTRE-39348]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]

Utbildningsinformation

 • GET filtrera/export är nu deprecated. Använd istället PUT filtrera/export

  [LTRE-43045]


Alla ärenden i version 


LTRE-42111

Felaktig användare i Ändringslogg studiedeltagande

LTRE-42066

Hanteras required rätt i openapi-dokumentationen?

LTRE-42040

Rätta openapi-hantering av listor av enums

LTRE-42038

sok-api har onödigt beroende till resultat-api (i död kod)

LTRE-42037

kataloginformation-api har ett tokigt (onödigt) beroende till extintegration-api

LTRE-42013

Användare med nationell behörighet kommer åt flik för sökning av skyddade identiteter

LTRE-41988

Visa utdata även om uppgifter saknas

LTRE-41951

Uppgradera cucumber från 4 till 5

LTRE-42119

Får inte in inriktningar för program i NyA

LTRE-42015

Fel namn i json

LTRE-42012

Räknaren av requests i API-gateway mäter även anrop som överskrider rate-limit

LTRE-42072

Loggning Student fast en administratör har registrerat

LTRE-42059

UFAIP: Sortering fungerar inte

LTRE-42018

NeoLoad: attestering går alltid fel

LTRE-41968

Sätt example i api-dokumentationen

LTRE-42011

Dölj knappar för historik om behörighet saknas

LTRE-41995

Import av behörigheter och användare genererar för lite events

LTRE-39348

Ärendekorgar: Skapa stöd för fördelningskategori kurspaketering

LTRE-39667

Se över om vi kan utöka lagringstiden i "Kibana"

LTRE-38712

Indikation varför avstängd/student med avbrott inte kan anmälas till aktivitetstillfälle

LTRE-41967

Intyg: Förbättringar av verifieringsidan

LTRE-41966

Komplettera BI-objekt

LTRE-41954

Lägg på automatisk uträkning av bästa kurs även för ändra attesterat resultat

LTRE-41914

Kör nightly prod-tester mot klonade kopior av ladoktest-miljöer

LTRE-41795

Visa klarmarkerade rättningsunderlag i att-attestera fliken

LTRE-41956

Släpp fliken "Att attestera" till alla lärosäten

LTRE-41649

Övergång till en startsida

LTRE-41952

Openapi: Renodla lösningen för enums

LTRE-41934

Ersättare till runat.sh

LTRE-41845

3pp:er version 1.44

LTRE-38977

EMREX: Ta in senaste ELMO specifikationen

LTRE-41178

Integrationstesterna för alla domäner körs inte när man ändrat i ladok-commons, ladok-parent eller ladok-parent-java, vilket de borde

LTRE-40253

Uppgradera till Apache Tomcat 9.0.31

LTRE-39591

Felaktig kontroll av benämning vid uppdatering av Kurs

LTRE-42075

Angularkonvertering av Kurssök

LTRE-42031

Utöka gränser ökning i användarbehörighetshistoriken

LTRE-41902

Uppdatera mockito

LTRE-41959

Konvertera bort användandet av linkDropdown till förmån för ladok-link-dropdown

LTRE-41912

Openapi: Dubbletter av OperationID måste få unika namn

LTRE-41891

Openapi: List_Identitet_ och List_IdentitetRepresentation_ representeras felaktigt i Openapi-dokumentationen

LTRE-41808

Angularkonvertering av TG

 • No labels