Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • I vyn för att rapportera på enskild student (enpersonsrapportering) är det nu möjligt att ändra ett attesterat resultat. Nya systemaktiviteter: "Resultat: Förbered ändring av attesterat resultat" och "Resultat: Attestera förberedda ändringar av attesterade resultat".

  [LTRE-41032]
 • Nya BI-objekt i uppföljningsdatabasen: "BI_AKTORER", "BI_AVSKILJANDEN" samt "BI_AVSTANGNINGAR".

  [LTRE-41825]
 • Nu finns möjlighet att skapa en ny "Annan merit" direkt i ett tillgodoräknandeärende. Ny systemaktivitet: "Resultat: Lägga till och vidimera annan merit i samband med tillgodoräknande".

  [LTRE-38566]
 • Nu går det att göra ändringar i ett tillgodoräknandeärende även efter att det klarmarkerats. Ändring kan endast göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet.

  [LTRE-41732]

Förbättrade funktioner 

 • Nationell översikt: nu visas även Anknytning på kurspaketering

  [LTRE-41367]
 • Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.

  [LTRE-41681]
 • När man i ett tillgodoräknandeärende valt "Annan specifikation" som mål så visas nu även dess engelska benämning.

  [LTRE-41763]
 • I examensärenden syns nu även vilken beviskombination som valdes då ärendet skapades. Detta visas också i ärendesammanfattningen.

  [LTRE-41665]
 • När man i ett tillgodoräknandeärende väljer ett "Annat resultat" eller "Annan merit" som grund visas nu även omfattning i rullistan (på samma sätt som för vanliga resultat).

  [LTRE-41762]
 • Behörighetshistorik för behörighetsprofil: Sorteringsordning har uppdaterats (senast först).

  [LTRE-41443]
 • Behörighetshistorik för behörighetsprofiler och användarbehörigheter: Tidpunkt visas nu i rätt format.

  [LTRE-41457]
 • Felmeddelanden som visas när inloggning i Ladok har misslyckats har förtydligats.

  [LTRE-41076]
 • Ändringsloggen för studiedeltagande har ändrats i de fall studenten själv har initierat en ändring. Nu loggas enbart "Studenten" som användare, och inte namn/personnummer, för att skydda student som eventuellt kan få alias under pågående utbildning.

  [LTRE-41757]
 • Systemaktiviteten "Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till användare" gör det nu möjligt att se historik för användare och lokala behörighetsprofiler. Systemaktiviteten "Studentinformation: Sök student i hela Ladok - nationell rättighetsnivå" ger fortfarande behörighet att se historiken.

  [LTRE-41745]


Viktiga rättningar

 • Rättning i studentgränssnittet så att anmälan till gemensamma aktivitetstillfällen inte ska kunna kopplas till fel kurs.

  [LTRE-41760]
 • I "Utdata: Studieaktivitet och -finansiering" hanteras nu personer med äldre lokalt interimspersonnummer korrekt.

  [LTRE-41692]
 • Uppföljningsdatabasen: felaktiga slutdatum för IO_AKTOR har rättats.

  [LTRE-41643]
 • Det är nu möjligt att rapportera in studieaktivitet och -finansiering även efter genomfört tillfällesbyte.

  [LTRE-41275]
 • I Utbildningsinformation har funktionaliteten korrigerats så det inte är möjligt att lägga in Studieaktivitet och -finansiering om studieperioderna ligger omlott. Då behöver studieperioderna registervårdas så de ligger efter varandra.

  [LTRE-41276]
 • Uppdatering av folkbokföringsuppgifter täcker nu även studenter som tidigare saknat folkbokföringsbevakning.

  [LTRE-41830]
 • Nu uppdateras uppföljningsrapporten "Utfall HST och HPR" löpande med nytt data samt förändringar i befintligt data.

  [LTRE-41156]
 • I "Bevisinformation" visas nu korrekt källa för en fördefinierad text (Bevistyp, Bevisbenämning eller Beviskombination). I de fall ingen fördefinierad text finns så visas ingen källa.

  [LTRE-41807]
 • Rättning för SCB-rapporter så det är möjligt att välja period även i de fall någon period saknas i grunddata.

  [LTRE-41713]
 • Rättning i uppföljningsrapporten "Genomströmning kurspaketeringstillfälle" så det är möjligt att söka på underliggande kurspaketeringar även i de fall det saknas förväntat deltagande.

  [LTRE-41730]
 • I vyn för att rapportera på enskild student (enpersonsrapportering) så visas nu eventuell markering om att modul som utgår korrekt.

  [LTRE-41750]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Nya systemaktiviteter:

"Resultat: Lägga till och vidimera annan merit i samband med tillgodoräknande"

"Resultat: Förbered ändring av attesterat resultat"

"Resultat: Attestera förberedda ändringar av attesterade resultat"


Ändrade systemaktiviteter:

"Behörighetsadministration: Koppla lokala behörighetsprofiler till användare"

"Studentinformation: Sök student i hela Ladok - nationell rättighetsnivå" 


Borttagen systemaktivitet:

Den nationella systemaktiviteten "Studentinformation: Administrera folkbokföringsadress" har tagits bort, eftersom den inte fyllde någon funktion längre.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Uppföljning

 • Har lagt till nytt BI objekt BI_AKTORER

  [LTRE-41860]
 • Har lagt till nytt BI objekt BI_AVSKILJANDEN

  [LTRE-41861]
 • Har lagt till nytt BI objekt BI_AVSTANGNINGAR

  [LTRE-41862]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]


Alla ärenden i version 


LTRE-39344

inaktivera möjligheten att öppna "förbered tillfällesbyte" tills sidan laddats om

LTRE-41857

Systemfel, java-time vid sökning på tidsintervall i Händelsefel

LTRE-41847

/data/db/db2/db2inst1 saknas på dbl3ufrohostar där replikeringen aldrig körts

LTRE-41764

Jobbet ladok-reports går fel

LTRE-41850

Studieaktivitet och -finansiering, visning olika i GUI och exporterat underlag

LTRE-41823

kolumn visar inte hela datumet

LTRE-41760

Anmälan till gemensamt aktivitetstillfälle kopplas till fel kurs-kurstillfälle

LTRE-41692

Utdata Studieaktivitet och -finansiering - Valideringsfel vid utsökning

LTRE-41664

Import av behörigheter och användare fungerar inte som det ska

LTRE-41643

IO_AKTOR - felaktiga tom_datum för aktören

LTRE-41275

Går inte inte rapportera in Studieaktivitet om doktoranden gjort ett tillfällesbyte

LTRE-41863

Formulären visas inte korrekt vid dubbelklick på fliknamnet

LTRE-41276

Kan inte lägga in studieaktivitet och finansiering om studieperioder går omlott

LTRE-41830

Folkbokföringsbevakning: Vissa studenter får aldrig något nytt datum

LTRE-41156

Rapporten Utfall HST och HPR uppdateras inte vid nytt/förändrat data

LTRE-41807

"Källa: Beviskombination" står i mallarna för bevisinformation vid samtliga tomma fält

LTRE-41713

Period-fält för SCB-rapport läser inte upp halvårsperioder från grunddata

LTRE-41730

Endast underliggande kurspaketeringar med förväntade deltagare ta med i rapporten

LTRE-41750

Ny vy - Information om modul som utgår

LTRE-38628

Minska mängden API-anrop från integrationerna

LTRE-41767

Identifiera problem-SQL

LTRE-41877

EMREX: Mockning av emreg för testmiljöer

LTRE-41748

Lägga ID på sökknappar

LTRE-41734

Studentuppgifter: Annan merit , annat ursprung har felaktigt max antal tecken

LTRE-41367

Anknytning till Extra och Nationell översikt (SCB behov)

LTRE-41681

Studieaktivitet och -finansiering ska gå att dokumentera för period efter kurspaketeringstillfälllets slutdatum

LTRE-41763

Visa även engelska benämningar för annan specifikation i TG-ärende

LTRE-41665

Visa beviskombination i ett bevisärende

LTRE-41762

Visa omfattning för annan merit och annat resultat i dropdownen i TG-ärende

LTRE-41326

Ta bort systemaktiviteten Studentinformation: Administrera folkbokföringsadress

LTRE-41443

Förbättring i visning av behörighetshistorik för behörighetsprofiler

LTRE-41457

Visning av tidpunkt för historik för användarbehörigheter och behörighetsprofiler

LTRE-41076

Förbättra felmeddande vid inloggning i GUI och studentgränssnitt steg 1

LTRE-41765

UTRED: Få verifieringssidan att se mer officiell ut

LTRE-41757

Ändringslogg Studiedeltagande: Justera visning av användare när åtgärd initierad av student

LTRE-41745

Behörighet för behörighetshistorik

LTRE-41336

EMREX: Ny tjänst

LTRE-41032

Förenkla funktionen för att ta bort och lägga in nytt resultat i ett flöde, delmål 1

LTRE-38679

Flik som visar det som en användare ska attestera

LTRE-41825

Komplettera BI-objekt

LTRE-38910

Rättningsfunktion: Ta bort koppling till Studentregistret, låt generera interimspersonnummer och uppdatera personuppgifter

LTRE-38566

Förenkla att lägga till annan merit i tillgodoräknandet, till färre klick och steg

LTRE-41732

Möjliggör ändringar i klarmarkerat TG-ärende

LTRE-41636

Referenser till representationer får dåliga namn

LTRE-41633

Exkludera eventproduction/eventconsumption-resurser från swagger-dokumentationen

LTRE-41632

Sök: Skriv tester för att verifiera att händelser ska inte gå till "error" om Elastic search inte är kontaktbar

LTRE-40250

Uppgradera Cucumber från version 1 till 4

LTRE-41168

Testerna i Sök är beroende av att det finns en lokal ElasticSearch igång

LTRE-41843

Dokumentation av mediatyper ej OpenAPI-kompatibel

LTRE-41827

NeoLoad: fel i resultatrapporteringen

LTRE-41903

Openapi: Properties (Idenititet och KatalogIdentitet) i representationer får fel typ och saknar referenser i dokumentationen

LTRE-41888

Openapi-dokumentation: Format för datumperiod och personnummer med konstanter

LTRE-41871

Skapa mätpunkter för GUI/Student-gateway

LTRE-41844

3pp:er version 1.43

LTRE-41889

Openapi: Utred och inför bästa lösningen för enums i parametervärden

LTRE-41962

Promethius mätpunkter för Ladok Extra

LTRE-41893

Lagra elmo-filerna i fileservice

 • No labels