Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Uppföljningsdatabasen: Ett nytt BI-objekt BI_FINANSIERINGSFORMSGRUPP som innehåller uppgifter om gruppen och ingående finansieringsformer har skapats.

  [LTRE-36027]

Förbättrade funktioner 

 • Nationell översikt: Titel som rapporterats in på en modul visas nu.

  [LTRE-41477]
 • Uppföljningsdatabasen: IO_KURS samt BI_UTBILDNINGSINTANSER är kompletterade med information om attributet resultat på kurs vid attestering av modul.

  [LTRE-41455]
 • Uppföljning: Prestationer som gäller uppsats/självständigt arbete där titel inleds med bindestreck tas nu med i underlaget i HPR-rapporten.

  [LTRE-41403]
 • Nationell översikt är inte längre beta.

  [LTRE-41278]
 • Nu finns möjlighet att ta bort en notering som en användare (student eller användare på lärosätet) lagt in i ett bevis- eller tillgodoräknandeärende, ifall dessa blivit felaktiga. Nya systemaktiviteter: "Bevis: Ta bort notering i bevisärende" och "Resultat: Ta bort notering i tillgodoräknandeärende".

  [LTRE-40702]
 • Minimibredden på datumfält inom resultatrapportering har utökats så att datumet inte döljs om webbläsarfönstret minskas.

  [LTRE-41474]
 • Nu krävs endast systemaktiviteten"Resultat: Administrera resultatnotering" för att kunna ta bort koppling till resultatnotering.

  [LTRE-41445]
 • Nationell översikt: Avbrott visas nu inte i betygskolumnen utan bara i detaljvyn på en ej avklarad kurs.

  [LTRE-41379]
 • Nationell översikt: Tillgodoräknanden med flera ingående mål på samma modul visas och summeras nu korrekt.

  [LTRE-41305]
 • Uppföljningsdatabasen: IO-objekten IO_UTFARDADEBEVIS samt IO_REGISTRERING har kompletterats med utbildningssamarbeten.

  [LTRE-41189]
 • Vid tillgodoräknande mot annan specifikation har listan med utbildningstyper begränsats så bara de utbildningstyper för vilka lärosätet har lokala utbildningsmallar visas.

  [LTRE-39579]
 • Nu finns möjlighet att lägga till enstaka student till aktivitetstillfälle genom att söka på personnummer.

  [LTRE-39872]
 • Nationell Översikt: Nu fungerar utskrift av sidan bättre.

  [LTRE-41714]
 • Nationell översikt: Förbättrad visning av studentens e-post och telefonnummer.

  [LTRE-41715]
 • Ändringsloggen för aktivitetstillfällesanmälan har ändrats i de fall studenten har anmält sig själv. Nu loggas enbart "Studenten" som användare, och inte namn/personnummer, för att skydda student som eventuellt kan få alias under pågående utbildning.

  [LTRE-41224]
 • REST-API:t tillåter nu fler XML-kompatibla datumformat.

  [LTRE-41716]


Viktiga rättningar

 • I Utbildningsinformation fungerar det nu korrekt att växla mellan menyvalen "Kurs, grundnivå" och "Kurs, avancerad nivå".

  [LTRE-41687]
 • I utdata: Sök population fungerar det nu att hämta adresslistor även för studenter med interimspersonnummer.

  [LTRE-41449]
 • Underlag för anmälan inom program: Benämning på program visas nu korrekt i sökresultaten.

  [LTRE-41380]
 • I funktionen för att lägga till ny studieplan går det inte längre att trycka nästa om tillfälle inte är valt.

  [LTRE-41529]
 • I resultatrapportering för en student (enpersonsrapportering) markeras inte längre fältet "Examinerad omfattning" som obligatorisk.

  [LTRE-41729]
 • Det går nu att koppla ett tillgodoräknande även mot kurspaketeringar där det tidigare funnits återbud, men sedan gjorts ny antagning.

  [LTRE-41107]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Nya systemaktiviteter:

Bevis: Ta bort notering i bevisärende

Resultat: Ta bort notering i tillgodoräknandeärende


Ändrad systemaktivitet

Systemaktiviteten "Resultat: Administrera resultatnotering” behöver inte längre kombineras med "Resultat: Ändra visning av resultatnotering när innehåll finns” för att ta bort koppling till resultatnotering.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Resultat

 • Genomfört aviserad förändring: Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40729]

Uppföljning

 • Utdata-Sök Population visar inga ev lokala interrimpersonnummer i skapad adresslista

  [LTRE-41449]
 • Utökat IO_KURS och BI_UTBILDNINGSINSTANSER med uppgift om attestering av resultat på modul ger ett resultat på kurs

  [LTRE-41455]
 • Utökat IO_UTFARDADEBEVIS samt IO_REGISTRERING med uppgifter om utbildningssamarbete

  [LTRE-41189]
 • Nya BI objekt BI_FINANSIERINGSFORMSGRUPPER samt BI_FINANSIERINGSFORMSGRUPPER_FINANSIERINGSFORM

  [LTRE-36027]

Utbildningsinformation

 • Tillägg av attribut för KanTillgodoräknas i representationen ReglerFörUtbildningstypRepresentation

  [LTRE-39579]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]


Alla ärenden i version 


LTRE-39566

Vi behöver ett jobb som automatiskt upptäcker om det i prod misstämmer i antal studenter mellan olika domäner

LTRE-41687

Utbildningsinformation: Tom flik vid växling mellan Kurs, grundnivå och Kurs, avancerad nivå

LTRE-41464

Backning av tillfällesbyte leder till systemfel i Registrera flera

LTRE-41449

Systemfel pga lokalt interimspnr när adresslista ska tas fram under Utdata/Sök population

LTRE-41380

UFAIP: Rättningar tooltips på rubriker mm

LTRE-41333

Eventen för Anknytning är inkonsistent (de 86st första eventen saknar pk: anknytningUID)

LTRE-41686

Läckande fildescriptorer i reloadable-properties

LTRE-41666

Fält för anpassad omfattning visas även om systemaktivitet saknas

LTRE-41529

Ny studieplan tillåter att man går vidare utan obligatoriskt fält

LTRE-38411

rotate-logs-and-backup reuturnerar ERROR when 'Nothing to do!'

LTRE-41056

Gamla Docker images lämnas kvar på Jenkins-agenter

LTRE-41663

Får ej läsa dbdoc, saknas?

LTRE-41728

Specialistsjuksköterskeexamen behöver läggas till i Socialstyrelsens extra-filter

LTRE-41724

Prometheus: det finns ingen statistik från extintegration

LTRE-41723

Övervakning: publisher saknas för event consumption

LTRE-41729

Nya rapporteringsvyn en person- omfattning markerad som obligatorisk för forskningsarbete utan omfattning

LTRE-41107

Går ej att lägga in TG på kurspaketering där återbud finns+ en ny antagning

LTRE-34950

Dumpfiler från db2 ska inte fylla disken

LTRE-41538

Utfall HST/HPR: Införa Tillval för Lokal märkning nyckel/värde (MEM)

LTRE-41477

Nationell översikt: Examensarbetes titel saknas, visades tidigare i PING

LTRE-41455

Komplettera IO kurs med resultat på kurs vid attestering av modul

LTRE-41403

Bindestreck först i uppsatstiteln påverkar HPR-underlaget

LTRE-41278

Nationell översikt: ta bort uppgift om 'beta' i Nationell översikt

LTRE-40702

Skapa möjlighet att ta bort inlagda noteringar i ett bevis- eller tillgodoräknandeärende

LTRE-41500

Fakad reload av ufhskro vid upgrade-a-b

LTRE-41474

Minimibredden på datumfält utökas

LTRE-41445

Systemaktiviteten "Resultat: Ändra visning av resultatnotering när innehåll finns" bör inte krävas för att ta bort koppling till resultatnotering

LTRE-41406

Identifiera problem-SQL

LTRE-41379

Nationella översikt: Avbrottsdatum borde visas under benämning och ej betyg

LTRE-41305

Nationell översikt GUI: Tillgodo med flera ingående mål på samma modul

LTRE-41189

Komplettera IO Utfärdade bevis samt IO_registrering med utbildningssamarbeten

LTRE-37189

rensa bort sysscript som inte används

LTRE-39579

TG mot annan specifikation: Begränsa valet av utbildningstyper att tillgodoräkna mot

LTRE-39872

Aktivitetstillfälle - Förenkla att lägga till enstaka deltagare

LTRE-40729

Ta bort referens till aktivitetstillfälle från resultat

LTRE-41553

Utfall HST/HPR: Lägg till utsökningsparameter Lokal märkning: värde (MEM)

LTRE-41714

Nationell översikt: Förbättra utseendet vid utskrift

LTRE-41733

Nationell översikt: Rättningar efter sluttest

LTRE-41715

Nationell översikt: Förbättrad visning av kontaktuppgifter

LTRE-41224

Ändringslogg aktivitetstillfällesanmälan: Aliasstudents riktiga namn går att se i loggen

LTRE-36027

Skapa BI_FINANSIERINGSFORMSGRUPP

LTRE-41660

Konfiguration för Google Tag Manager

LTRE-41523

EMREX: Signering/Verifiering av signatur för ELMO

LTRE-41567

Ta bort den gamla koden + end-points för övervakning av feeds

LTRE-41534

Rätta "$ref values must be RFC3986-compliant percent-encoded URIs" i swagger

LTRE-41417

Statistik från prod övergång ht19/vt20

LTRE-41074

Sprint 142 Ta bort gamla npm-utilities som inte används längre

LTRE-41612

Exkludera management-resurser från swagger-dokumentationen

LTRE-41566

NeoLoad: examensansökan fungerar inte efter ändringar i domänen

LTRE-41344

Problem med streamingen i migreringsramverket

LTRE-41328

3pp:er version 1.42

LTRE-41126

/data/db2translog/~logs.old städas ej bort

LTRE-40807

EMREX: Integrera mot EMREG (register över vilka EMREX instanser det finns i världen)

LTRE-41645

Dokumentation för övervakning

LTRE-41737

Byt ut rest-anropet för NyA-ping

LTRE-41752

Metric-anrop ska inte hamna i accessloggen

LTRE-41716

Tillåt datum (xs:date) med tidszonsinformation vid parsning av XML till representationer med LocalDate-attribut

 • No labels