Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Möjlighet att via masshantering ta bort registrering för flera studenter har införts. En ny systemaktivitet 'Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera' har införts i samband med detta. Möjligheten gäller för första samt följande registeringar inom ett tillfälle. Det är inte möjligt att använda funktionaliteten för Ta bort registrering för flera efter genomfört tillfällesbyte.

  [LTRE-39319]

Förbättrade funktioner 

 • Vid massetablering av studenter ges nu tydligare information när en identitet inte kan etableras.

  [LTRE-41377]
 • Vid massetablering av studenter skapas nu en länk till studentöversikten om identiteten har etablerats.

  [LTRE-41376]
 • I den nationella översikten har förbättringar gjorts av hur innehåll i examen presenteras.

  [LTRE-41092]
 • Det finns nu möjlighet att se historik på ändringar i användarbehörigheter och behörighetsprofiler. I nuvarande version kan det vara en fördröjning i uppdateringen på ca 5 minuter, rättning är planerad.

  [LTRE-40399]
 • Hinder för att skapa modul med omfattning som överstiger kursens omfattning har införts. Det är inte heller möjligt att höja status på redan skapad modul där omfattning överstiger kursens omfattning.

  [LTRE-40676]
 • Ladoks REST-dokumentation finns nu även tillgängligt via API:t, utan krav på SWAMID-inloggning (https://api.ladok.se/restdoc/). I övrigt samma URL:er som i REST-dokumentationen med med SWAMID-inloggning (https://www.start.ladok.se/restdoc/).

  [LTRE-40648]
 • Nationella översikten visar nu betygsskala bredvid betyget på avklarade kurser eller moduler.

  [LTRE-40846]
 • Nationell översikt visar nu eventuella aktörer inom respektive kurspaketering.

  [LTRE-40815]
 • I historikposten för skapade tillgodoräknanden tas nu eventuell kurspaketeringskoppling också med. Ändringen inkluderar även redan gjorda tillgodoräknanden.

  [LTRE-41034]
 • Om studenten gjort tidigt avbrott på en kurs, där hen fått ett tillgodoräknande, kommer detta tillgodoräknande inte med på resultatintyget.

  [LTRE-38110]
 • I underlag för anmälan inom program visas numera även benämning på program i sökresultatet. Under extra info ("i"-knappen) visas även benämning på inriktning om sådan finns.

  [LTRE-31785]
 • I underlag för anmälan inom program finns det nu möjlighet att även söka fram studenter som har förväntat deltagande på programtillfällen eller inriktningstillfällen.

  [LTRE-34628]
 • Vyn för Kurs - Deltagande - Hantera flera - Ta bort förväntat deltagande är kompletterad med information om vilket kurstillfälle det förväntade deltagandet avser.

  [LTRE-39318]
 • URL:er i systemet är uppdaterade för att följa nya riktlinjer, detta innebär t.ex. att sparade länkar eller bokmärken kan behöva uppdateras.

  [LTRE-41069]


Viktiga rättningar

 • Nu kommer kurser som ingår i inriktning med korrekt på resultatintyg vid begränsning på kurspaketering även vid tillfällesbyte på inriktning/program.

  [LTRE-41383]
 • Resultatintyg begränsat på kurspaketering tar nu även med tillgodoräknad modul på kurs kopplad till kurspaketeringen.

  [LTRE-41317]
 • I den nationella översikten visas nu avbrottsdatum korrekt.

  [LTRE-41222]
 • Koppling av resultatnotering till ett kurstillfälle går nu återigen att ta bort så länge man inte börjat använda resultatnoteringen på det aktuella kurstillfället.

  [LTRE-41218]
 • Ett kvarstående fel från konverteringen av tidsramverket som förhindrade vissa anrop från integrationer mellan utbildningsdatabaser och Ladok har rättats.

  [LTRE-41296]
 • Summeringar i t.ex. studentöversikten gällande tillgodoräknanden har rättats. Tidigare visades felaktig information ifall samma modul funnits med som mål fler än en gång i ett och samma tillgodoräknande.

  [LTRE-41289]
 • Resultatintyg begränsat på kurspaketering fungerar nu som det ska även om studenten har gjort tillfällesbyte på kurspaketeringen.

  [LTRE-41177]
 • I underlag för anmälan inom program fungerar nu sökning av program med eller utan inriktning korrekt.

  [LTRE-39890]
 • I uppföljningsrapporter, när avgränsning på organisationsenhet eller utförande organisationsenhet görs, kommer nu uppgifter om HST respektive HPR som ligger direkt under översta nivån i organisationsstrukturen med.

  [LTRE-40737]
 • I studentöversikten är nu summeringar inom kurspaketering som inkluderar rättade tillgodoräknanden korrekta även för uppgifter som dokumenterats före version 1.32 (11/9), LTRE-39054.

  [LTRE-41123]
 • Vid utskrift av uppföljningsrapporter i Firefox skrivs nu alla sidor ut. Tidigare skrevs endast första sidan ut.

  [LTRE-40902]
 • Det som tidigare i resultatloggen för tillgodoräknande visades (felstavat) som 'HuvdakligKurspaketering' visas nu som 'Kurspaketering.'

  [LTRE-40841]
 • Vid massetablering hindras nu etablering om användaren anger annat än K eller M för att markera kön.

  [LTRE-41030]
 • I Uppföljning är det nu möjligt att avmarkera parametrar via förstoringsglaset även i webbläsaren Edge.

  [LTRE-40533]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet:
"Studiedeltagande: Ta bort registrering för flera"

Ogiltig systemaktivitet:
"Bevis: Ta bort notering i bevisärende" - Denna styr i nuläget ingen funktionalitet


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Kataloginformation

 • Lade till resurs för att hämta autentiseringsinformation för inloggad användare. Detta gör det möjligt att i GUI-footern se aktuell inloggningstid och assurance level, även efter en återautentisering

  [LTRE-40683]

Resultat

 • Ny resurs noteringsdefinition/tabortkoppling för att ta bort koppling till ett visst kurstillfälle från en noteringsdefinition

  [LTRE-41218]

Studiedeltagande

 • Utökat DeltagareKurstillfalleOrderByEnum så att det går att sortera efter den kurspaketering som kurstillfälle läses inom

  [LTRE-39318]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]
 • AterautentiseringReturnURI kommer tas bort från RättaUtfärdatBevisRepresentation då den inte fyller någon funktion

  [LTRE-41497]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]
 • AterautentiseringReturnURI kommer tas bort från AnnanMeritRättningRepresentation, AnnatResultatRättningRepresentation och TillgodoräknandeRättningRepresentation då den inte fyller någon funktion

  [LTRE-41497]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]

Ärendehantering

 • AterautentiseringReturnURI kommer tas bort från BeslutRepresentation och BeslutsinformationRepresentation då den inte fyller någon funktion

  [LTRE-41497]


Alla ärenden i version 


LTRE-41383

Kurser kommer inte med i intyg efter tillfällesbyte på inriktning och programinriktning

LTRE-41317

Tillgodoräknad modul på kurs kopplad till kurspaketering kommer inte med i resultatintyg om man begränsar på kurspaketering

LTRE-41222

Nationella översikten: Avbrottsdatum på kurs visas som examinationsdatum

LTRE-41218

Man ska kunna ta bort koppling till resultatnotering ifall den inte använts i det aktuella kurstillfället

LTRE-41296

Fel vid överföring av programtillfällen till Ladok från utbildningsdatabas

LTRE-41290

database-restore återställer backuper med ladok3-online=true

LTRE-41289

Hantera visningar av TG då modul varit mål för TG fler än en gång i ett och samma TG

LTRE-41177

Begränsning av resultatintyg på kurspaketering fungerar inte alltid efter kurspaketeringstillfällesbyte

LTRE-39015

NeoLoad: 422:or vid resultat-rapportering

LTRE-41245

Annat resultat - Kurspaketering visas dubbelt efter kurspaketeringstillfällesbyte

LTRE-41310

copy branding files fails

LTRE-39890

UFAIP: Underlag för anmälan inom program: begränsning på inriktning och inriktningstillfälle fungerar ej korrekt

LTRE-40737

Avgränsning på organisationsenhet eller utförande organisationsenhet påverkar totalsumman i ett visst läge

LTRE-41127

upgrade till 1.39 failar pga av prometheus

LTRE-41123

Justering av migrering för omräkning av summeringar

LTRE-41103

Rätta felaktigheter i dokumentationen av Resultaträttigheter

LTRE-41090

Enforcing när tillåtAPIAnvändare = false för metoder med icke-standardiserad behörighetskontroll

LTRE-40902

Uppföljningsrapporter: Utskrift i Firefox, skriver bara ut första sidan

LTRE-40841

Rätta historikpostrepresentation och migrera bort HuvdakligKurspaketering

LTRE-41067

Filtrera bort HeartBeat samt Datamigreringar från accessloggen

LTRE-41047

Begränsa händelser som konsumeras av Sök-tjänsten

LTRE-41038

Extern studenttjänst kan skicka tillbaka personnummer vid fel, vilket vi då loggar så det syns på rubriken i kibana

LTRE-41030

Fel tecken på kön vid massetablering ger inget felmeddelande och etablerar med fel kön

LTRE-40533

Det går inte att avmarkera parametrar via förstoringsglaset i uppföljning i webbläsaren Edge

LTRE-40983

Uppdatera 3pp:er version 1.40

LTRE-39472

[säkerhet] SWAMID AL2 och SWAMID AL2-MFA-HI (tvåfaktorsinloggning) i Ladok

LTRE-41377

Ge bättre feedback på om en identitet blivit etablerad eller inte (Massetablera identiteter)

LTRE-41376

Länka personnummer på en etablerad identitet till vyn studentöversikt (Massetablera identiteter)

LTRE-41214

Nationell översikt / Extra API: Prestanda förbättingar. Hibernate cache.

LTRE-39563

Publicera senaste feedid/händelse för lärosäten vid database-restore

LTRE-39628

Konsekvent namnsättning av gateways/frontends

LTRE-41079

Låt studenter välja ett annat lärosäte om de inte uppfyller AL2-krav

LTRE-41092

Nationell översikt: Korrigera visning av innehåll i examen

LTRE-40872

Nationell översikt: Vid filtering bör lärosäten utan innehåll döljas från resutatet

LTRE-40399

Visa historik på behörigheter ska fungera när söktjänsten är på plats

LTRE-40683

Uppdatera inloggningsinformation i footern när återautentisering har skett

LTRE-40676

Förhindra så det inte går att skapa modul med större omfattning än kursen.

LTRE-40672

Varningstexter visas inom modalen vid Studieval

LTRE-40648

Publicera restdoc även i API:t utan SWAMID-inloggning

LTRE-40629

Meddela användare om de återautentiserar med fel användare

LTRE-40625

Systemdokumentation: Förtydliga att vi inte stödjer Safari för Windows

LTRE-40607

Förenkla koden kring att lägga till nya mätvärden

LTRE-40846

Nationell översikt: Visa betygsskala

LTRE-40815

Nationell översikt: Visa aktör(er)

LTRE-40771

Förändra sql vid förlängning av folkbokföringsbevakning

LTRE-40769

Ta bort grunddatakategorierna "Aktivitet som kräver autentisering" och "Säkerhetsnivå för autentisering"

LTRE-41068

Tillåt alltid Avbryt i Konfiguration av autentisering

LTRE-41052

Separera informationsruta för återautentisering och tvåfaktorsautentisering

LTRE-41034

Ta med kurspaketering i historik för då ett TG skapas

LTRE-41033

TG: Ändra begreppet "huvudsaklig kurspaketering" till "kurspaketering"

LTRE-41017

Ladok Extra 1.40

LTRE-38110

Resultatintyg: TG på modul ska inte visas om tidigt avbrott finns på kursen

LTRE-38312

DB Övervakning, övergripande

LTRE-31785

UFAIP: Utöka informationen som visas med benämning

LTRE-34628

UFAIP: Möjlighet att ta med förväntat deltagande på paketering

LTRE-39318

Komplettera vyn för ta bort förväntat deltagande

LTRE-34375

Hantera att studieperiod saknas i Studiedeltagande

LTRE-39319

Ta bort registrering för flera

LTRE-41206

Satte ignore på några tester i ExtraApiTest eftersom de inte fungerar när man kör i jenkins/med docker

LTRE-39554

lägg in slack vid boot av prod-maskiner

LTRE-41260

Problem med examens migrering V1_40_1000 tyder på problem i migreringsramverket

LTRE-41248

Angular: Konvertera rika objekt för sökning

LTRE-41242

Mätpunkter i API-gateway behöver ha en tag för generic/uppföljning

LTRE-39875

Händelsefel uppstår när utbildningsinstans ändras för tillfälle utan studieperiod

LTRE-41157

EventStream hanteringen i uppföljning bör vara snällare vid fel

LTRE-41141

Vår hantering av okända exceptions i LadokExceptionHandler är undermålig

LTRE-40984

3pp:er version 1.40

LTRE-41135

Aktivera GUI:t för historik på behörighetsprofiler

LTRE-41134

Sök: Inaktivera current-index-spåret

LTRE-40694

Dyr SQL-fråga när ingående moment för kurstillfälle ska hämtas

LTRE-41106

Mismatchande versioner mellan projektets pom.xml/package.json och Dockerfilerna

LTRE-41099

Mystiska exceptions java.time.temporal.UnsupportedTemporalTypeException

LTRE-40910

EMREX: Ny tjänst: emrex

LTRE-40938

Städa bort stödet för CHECKED_PERMISSIONS

LTRE-40506

köra vmware-verify i get-current-state

LTRE-40487

Se till att alla integrationstester i söktjänsten går igenom och failar bygget om inte

LTRE-40427

Serialisera inloggningstid som instant (long) i UserContext.Autentiseringsinformation

LTRE-40680

Det fattas index för handlaggare_uid i arendetabellen

LTRE-41071

Uppgradera Prometheus till 2.14 eller senare

LTRE-41070

Aktivera komprimering av WAL i prometheus

LTRE-41069

Angular: Strukturera routes enligt nya principer

LTRE-41020

Angular: Konvertera administrationService

LTRE-41012

Byt till senaste Node LTS (12)

LTRE-38146

Använd fler HTTP-headers?

 • No labels