Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Det är nu möjligt att kräva att en inloggning i studentgränssnittet, för en student med, respektive utan, svenskt personnummer, måste ske med SWAMID AL2 och få detta säkerställt vid inloggning.

  [LTRE-40631]

Förbättrade funktioner 

 • Det är nu möjligt för integrationer att ta bort utbildning i status utkast.

  [LTRE-39930]
 • Nu krävs det alltid en återautentisering (engångs-) vid uppdatering av grunddatat "Konfiguration av autentisering". Dessutom krävs att man återautentiserar sig på den säkerhetsnivå man ändrar till eller från (den "högre" nivån kontrolleras).

  [LTRE-40770]
 • Nationella översikten kan filtrera ut innehåll i en examen.

  [LTRE-41004]
 • Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras i ett separat fönster direkt från listning av deltagare i vyn Deltagande - Kurspaketering.

  [LTRE-40301]
 • Nationella översikten visar nu huvudområde och successiv fördjupning.

  [LTRE-40803]
 • Nationella översikten visar nu tillgodoräknande för del av kurs på samma sätt som den vanliga översikten, med stjärna och omfattning.

  [LTRE-40615]
 • Nationella översikten visar nu annat resultat inom en ev. paketering.

  [LTRE-40619]
 • För resultatintyg i administratörsgränssnittet finns nu möjlighet att begränsa på kurspaketering.

  [LTRE-40556]
 • Nationella översikten har fått en ny design med tydliga kolumnrubriker och bättre utnyttjande av bredden.

  [LTRE-40483]
 • Nationella översikten visar nu land när extern part finns i annat resultat/annan merit.

  [LTRE-40862]
 • Nationella översikten kan nu visa detaljer per kurs/uppgift.

  [LTRE-40485]
 • Utdata Studieaktivitet och -finansiering har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för aktuell period under förutsättning att de har en registrering för den aktuella perioden.

  [LTRE-35214]


Viktiga rättningar

 • Rättning så att texten "Startsida" visas i webbläsarfliken när man befinner sig på startsidan.

  [LTRE-40848]
 • I BI_RESULTAT är nu URSPRUNGLIGT_KURSTILLFALLE_UID korrekt vid tidigt avbrott (återkallad registrering).

  [LTRE-40186]
 • Rapportunderlaget för HPR-rapporten är korrigerad så att det inte blir flera rader vid olika benämning på kursens versioner. Nu används benämning från senaste version av kurs.

  [LTRE-40678]
 • Utsökningen av studieavgiftsbetalning i HST-rapporten är korrigerad. Nu hämtas alltid studieavgiftsbetalning från studentens första registrering (FFG) på kurstillfälle. Tidigare hämtades det från registrering på aktuell studieperiod. Förändringen påverkar även data bakåt i tiden, t.ex. när uttagsdatum används.

  [LTRE-40746]
 • SCB-rapporten Examina: grund- och avancerad nivå är korrigerad så att en examen som både skapas och tas bort under utsökningsperioden inte kommer med i rapporten.

  [LTRE-40774]
 • Rättning i studentgränssnittet så att möjligheten att anmäla sig till ett aktivitetstillfälle som ingår i två olika kurser som studenten är registrerad på nu inte längre försvinner om studenten gör avbrott på den ena kursen.

  [LTRE-38436]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Kataloginformation

 • Autentiseringsunderlag kompletterat med information om säkerhetsnivå för att ge mer detaljerad information om krav på typ av återautentisering. Berör ej integratörer men är en icke-brytande förändring av API:t.

  [LTRE-40808]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 


LTRE-40854

Modalen för att rätta tillgodoräknande ser konstig ut

LTRE-40534

Heartbeat-monitor hanterar inte hängande sockets

LTRE-40848

Startsidan saknar egen fliktext

LTRE-40186

"Ursprungligt kurstillfälle" sätts inte helt korrekt

LTRE-40678

Kurser med flera kursversioner som har olika benämningar ger flera rader i HPR-rapportens resultat

LTRE-40746

HST: Studieavgiftsbetalning hämtas inte från FFG

LTRE-40774

SCB: Borttagna examina inom perioden kommer med

LTRE-41002

Markant ökad last på dbl3sd00 i produktion

LTRE-38436

Anmälan till gemensamma aktivitetstillfällen i studentgränssnittet

LTRE-40696

Försäkra att brandväggsreglerna definerade i /etc/sysconfig/iptables är gällande

LTRE-40558

Bättre lösning för engångslösenord

LTRE-40808

Ny sida för felmeddelande vid inloggning utan AL2

LTRE-40852

Kräv alltid en inloggning vid återautentisering

LTRE-40299

Test: Justera format för halvår i rapportunderlag

LTRE-40806

Ladok Extra 1.39

LTRE-39860

Gör så att resultatet av find_unpicked.py för varje branch finns i ladok-reports

LTRE-39930

"Ta bort utbildning i status utkast" ska fungera för integratörer

LTRE-40405

Starta inte om httpd vid A-B-uppgraderingar

LTRE-40695

Dyr SQL-fråga på startsidan för resultatrapportörer

LTRE-41053

Validering av fält i Konfiguration av autentisering

LTRE-40704

API: Nationell översikt 1.39

LTRE-40254

Städa efter införande av rapporteringskontext för aktivitetstillfälle

LTRE-40770

Kräv explicit återautentisering/MFA vid redigering av "Konfiguration av autentisering"

LTRE-41004

Nationell översikt: Visa innehåll i utfärdat bevis

LTRE-40301

Förenkla dokumentation av studieaktivitet och finansiering via Kurspaketering-Deltagande

LTRE-40803

Nationell översikt: Visa Huvudområde fördjupning

LTRE-40615

Nationell översikt: Komplettera tillgodoräknanden med del av kurs

LTRE-40619

Nationell översikt: Visa annat-resultat inom paketering

LTRE-40327

Utöka validering av input vid studentsöken

LTRE-40556

Resultatintyg: Begränsning på kurspaketering (inkl andra resultat och TG)

LTRE-40483

Nationell översikt: Designa om tabellutseendet efter nya skisser

LTRE-40862

Nationell översikt: Visa land för ev. extern part i annat resultat/annan merit

LTRE-40485

Nationell översikt: Gör det möjligt att visa detaljer på enskilda kurser

LTRE-35214

Utdata Studieaktivitet och finansiering. Doktorander som saknar inlagd studieaktivitet ska ingå i resultatet

LTRE-40631

Möjliggör krav på AL2 för inloggning i studentgränssnittet

LTRE-40674

3pp:er version 1.39

LTRE-40851

Angular: Ta bort CSS direktiven till förmån för inlinade bootstrap-klasser

LTRE-40319

Uppgradera typescript generator till senaste (2.16.558)

LTRE-40020

Datamigrering för flera lärosäten går fel

LTRE-40317

Uppdatera elastic search till senaste version (senare än 7.2.1) pga säkerhetshål

LTRE-40563

ladok3-fileservice.service behöver ha en extra parameter för uppstart (sleep)

LTRE-40536

Tag bort starta- och statusSynkronisering i ExternSynkroniseringResource

 • No labels