Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.38.4 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

 • Rättar fel som gör att uppdatering av giltighet på "Konfiguration av autentisering" inte får genomslag i alla domäner.

  [LTRE-40985]
 • Rättning i hantering vid omstart av datamigreringar.

  [LTRE-40999]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • Nytt attribut i LokalBevistypsinformationRepresentation som heter ProjekttitelSkrivsUtIBevis.

  [LTRE-31039]
 • Ny ingång för att skapa lokal bevistypsinställning och enskilda ingångar för att uppdatera beslutsfattande av utfärdande, moduler i bevis och projekttitel i bevis.

  [LTRE-40669]
 • Indikator på resultatintyg om kurs är annat resultat eller inte

  [LTRE-40677]

Resultat

 • Borttagna resursmetoder för slutföra attest av Annan merit gällande: skapa, rätta, ta bort, ange om kan ingå i bevis, ange om kan ingå i gemensam examen. Ny hantering av återautentisering medger borttaget av resursmetoderna. Påverkar inte integrationer då de inte kan använda sig av resursmetoder som rör attestering.

  [LTRE-40491]
 • Ny queryparam för /utbildningsinstans/filtrera kallad tamedpersonuppgiftervidindividuellkurs som anger om personuppgifter ska tas fram för individuella kurser. Nytt attribut i Utbildningsinstans kallad IndividuellReferens, som är en Student. Även Resultatrattighet har nu det attributet, men oavhängigt någon ny queryparam.

  [LTRE-40551]
 • Ny resursmetod resultatrattighet/kontrollerarapporteringsmojlighet för kontroll huruvida en viss användare kan rappportera resultat för en uppsättning studenter och utbildningar. Nya representationer för ändamålet: KontrolleraRapporteringsrattighetLista och KontrolleraRapporteringsrattighet

  [LTRE-40608]

Studentinformation

 • Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost har nu tagits bort från REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation. Nu finns bara "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy kvar

  [LTRE-40171]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.38.4


LTRE-40985

Autentiseringstyp uppdateras inte i vid eventkonsumtion i resultat + examen

LTRE-40999

Datamigreringar går fel vid omstart pga samma event konsumeras igen.

 • No labels