Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.37.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Grundläggande stöd för SWAMID AL2-MFA-HI infört. Konfigurationer av autentisering som inte hade någon säkerhetsnivå har plockats bort. Arbete pågår inom konfigurationer som kräver autentisering.

  [LTRE-38717]
 • Grundläggande stöd för SWAMID AL2 infört.

  [LTRE-38716]

Förbättrade funktioner 

 • Det är nu möjligt att ändra om en redan använd resultatnotering ska visas för student eller inte. Kräver den nya systemaktiviteten "Resultat: Ändra visning av resultatnotering när innehåll finns".

  [LTRE-36559]
 • Det är nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp för resultatnoteringar som ännu inte används.

  [LTRE-40647]
 • När behörighetsprofiler läggs till för en användare sorteras nu listan för behörighetsprofiler i alfabetisk ordning.

  [LTRE-38496]
 • Rapporteringslistan vid uttag av csv-fil får nu ett kortare namn (utan kursbenämning och modulbenämning) för att motverka problem med att öppna filen i excel.

  [LTRE-40290]
 • I Bevisinformation är nu knappen "Ny bevistyp" dimmad om man inte har behörighet att skapa ny bevistyp.

  [LTRE-39677]
 • Betavyn för resultatöversikten (där man rapporterar resultat för en student) har förändrats. Bland annat visningen av resultat från andra versioner och hur man väljer version att hantera resultat på.

  [LTRE-40229]
 • I Nationell översikt har visningen av tillgodoräknanden blivit mer heltäckande och visar numera vilken kurspaketeringen de tillhör, samt grunderna Annan merit/resultat och målet Annan specifikation.

  [LTRE-40468]
 • Prestandan har förbättrats vid massinläggning av resultat så nu går det att klarmarkera 400 resultat.

  [LTRE-40466]
 • Samgruppering av summeringar inom studieordning PU18 och PU99 har införts i integrationen för CSN.

  [LTRE-40201]
 • För tillgodoräknande kan nu en grund endast förekomma en gång i samma ärende.

  [LTRE-40051]
 • Alla flikar i Ladok har ändrat utseende i syfte att vara tydligare.

  [LTRE-39997]
 • Vid skapande av flera användarbehörigheter rensas nu tidigare valda värden när man skapar ytterligare en användarbehörighet.

  [LTRE-39071]


Viktiga rättningar

 • Vid hantering av behörighetsprofiler fungerar nu Ctrl+S även i Firefox.

  [LTRE-39121]
 • Helårsprestationer-rapporten använder nu "bästa möjliga" registrering när uppgifter ska hämtas som är beroende av placeringen i studentens studieplan. I första hand används registreringen som studenten var registrerad på när resultatet lades in. Tidigare användes alltid förstagångsregistreringens placering. Vissa typer av avgränsningar/grupperingar kan ge andra summor/fördelningar än tidigare men totalsumman av HPR påverkas inte. Om ett uttagsdatum bakåt i tiden används så används dom nya reglerna på historiskt data, vilket kan ge en skillnad mot redan uttagna rapporter för samma uttagsdatum.

  [LTRE-39648]
 • Rättning av ett fel som gjorde att en student som är anmäld till ett aktivitetstillfälle och som fått sin registering på kursen borttagen (t.ex. vid avbrott) fick felmeddelande vid inloggning i studentgränssnittet. Detta fel visade sig också vid REST-anrop vid försök att hämta aktivitetstillfällen relevanta för dessa studenter.

  [LTRE-40639]
 • Rättning så att studenterna inte får upp en icke fungerande anmälningsknapp till aktivitetstillfälle i studentgränssnittet.

  [LTRE-40633]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Resultat

 • Nya resursmetoder: /noteringsdefinition/koppla - för att explicit koppla noteringsdefinition till visst kurstillfälle. Koppling kan även som tidigare göras via /noteringsdefinition (PUT). Även ny metod noteringsdefinition/andravisning - för att ändra visningsläge för noteringdsefinition oavsett om det finns noteringar. Kräver ny systemaktivitet 'Resultat: Ändra visning av resultatnotering när innehåll finns'

  [LTRE-36559]

Studentinformation

 • Ny REST-POST studentinformation/student/berettunderlagforetableringavstudent för att bereda student inför etablering

  [LTRE-38535]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]


Alla ärenden i version 1.37.0


LTRE-39121

Ctrl+S för att spara behörighetsprofil öppnar Spara som-dialog i Firefox

LTRE-40500

Hibernates db2 dialect har problem med db2 11.5 och strängar, vilket gör att ett antal tester på master går sönder

LTRE-40499

Inkorrekt pendinghantering kring konsumering av externa feeds

LTRE-39648

HPR-rapporten visar placering i plan för FFG-tillfället även på resultat som har lagts efter tillfällesbyte

LTRE-40073

error-eventet ÅterkallatPåbörjatUtbildningstillfälleEvent kan tas bort i prod

LTRE-40639

Studenter med aktivitetsmöjligheter vars registrering tas bort får felmeddelande

LTRE-40633

Studentgränssnittet: Anmälningsknapp till aktivitetstillfälle kan visas även då student är anmäld

LTRE-36559

Visningsläge av Resultatnoteringar ska vara ändringsbart utan begränsningar.

LTRE-39473

Införd istället för Skapad

LTRE-40647

Ändra typ för resultatnotering

LTRE-38496

En sortering saknas under användare och behörigheter

LTRE-40290

Se över namnsättningen av rapporteringslistan pga svårigheter att öppna lång sökväg i Excel

LTRE-39978

Komplettera informationen om aktivitetstillfälle på Betastartsidan under rubriken Anmälda

LTRE-39672

Lägg till mätning för beställning av folkbokföringsuppgifter

LTRE-40549

Det fattas index för beviskombination_uid i bevismetadata-tabellen

LTRE-40540

Det fattas index för student_uid i examen.bervisunderlag

LTRE-40455

API: Nationell översikt 1.37

LTRE-39677

Knappen "Ny bevistyp" bör vara dimmad om man saknar behörighet

LTRE-37910

Söka användare

LTRE-40588

Kurskod, benämning och hp uttrycks på annorlunda sätt med komma-tecken

LTRE-40542

Det saknas index för student_uid i tabellen tillgodoraknanden

LTRE-40230

Enpersonsrapportering: Lägg till uppgifter om avklarade moduler vid rapportering av resultat på kurs

LTRE-40229

Enpersonsrapportering: Förtydliga vyer för resultatöversikt och rapportering

LTRE-40490

Prestandaförbättring av startsida och rapportering

LTRE-40470

Sök ut deltagare på aktivitetstillfälle endast en gång

LTRE-40468

Nationell översikt: Komplettera tillgodoräknanden

LTRE-40467

Enpersonsrapportering: Ge förslag på examinationsdatum för resultat på kurs

LTRE-40466

Förbättra prestanda vid klarmarkering

LTRE-40339

Disabla knappar när anrop till servern sker

LTRE-40201

CSN: Samgruppering av resultat hörande till PU99 och PU18 önskas

LTRE-40051

Grund för tillgodoräknande ska bara kunna anges en gång

LTRE-39997

Flikarna behöver bli synligare

LTRE-39071

Vid lägg till behörighet visas Organisation och Behörighetsprofil från föregående lägg till

LTRE-39932

Utred: Studentärenden - paginering fungerar inte korrekt

LTRE-38717

Inför stöd för SWAMID MFA för att komplettera återautentisering (steg 1)

LTRE-38716

Inför stöd för kontroll av SWAMID AL2 vid inloggning (del 1)

LTRE-40486

Uppdatera db2-drivaren till versionen för 11.5

LTRE-39878

Kontrollera changes mellan DB2 10.5 och 11.5

LTRE-40576

Testerna körs inte i student-frontend

LTRE-40279

Skapa konfigurerbart tidsintervall för återautentisering

LTRE-40274

3pp:er version 1.37

LTRE-40225

Se till att söktjänsten kan starta och gå utan att ElasticSearch är kontaktbar

LTRE-39879

Kontrollera att Ladok fungerar i DB2 11.5

LTRE-40620

Beviskombinationer fungerar inte som de ska i Bevisinformation

 • No labels