Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.37.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Grundläggande stöd för SWAMID AL2-MFA-HI infört. Konfigurationer av autentisering som inte hade någon säkerhetsnivå har plockats bort. Arbete pågår inom konfigurationer som kräver autentisering.

  [LTRE-38717]
 • Grundläggande stöd för SWAMID AL2 infört.

  [LTRE-38716]

Förbättrade funktioner 

 • Det är nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp för resultatnoteringar som ännu inte används.

  [LTRE-40647]
 • Prestandan har förbättrats vid massinläggning av resultat så nu går det att klarmarkera 400 resultat.

  [LTRE-40466]
 • I Bevisinformation är nu knappen "Ny bevistyp" dimmad om man inte har behörighet att skapa ny bevistyp.

  [LTRE-39677]
 • Det är nu möjligt att ändra om en redan använd resultatnotering ska visas för student eller inte. Kräver den nya systemaktiviteten "Resultat: Ändra visning av resultatnotering när innehåll finns".

  [LTRE-36559]
 • Samgruppering av summeringar inom studieordning PU18 och PU99 har införts i integrationen för CSN.

  [LTRE-40201]
 • I Nationell översikt har visningen av tillgodoräknanden blivit mer heltäckande och visar numera vilken kurspaketeringen de tillhör, samt grunderna Annan merit/resultat och målet Annan specifikation.

  [LTRE-40468]
 • Alla flikar i Ladok har ändrat utseende i syfte att vara tydligare.

  [LTRE-39997]
 • Vid skapande av flera användarbehörigheter rensas nu tidigare valda värden när man skapar ytterligare en användarbehörighet.

  [LTRE-39071]
 • När behörighetsprofiler läggs till för en användare sorteras nu listan för behörighetsprofiler i alfabetisk ordning.

  [LTRE-38496]
 • Betavyn för resultatöversikten (där man rapporterar resultat för en student) har förändrats. Bland annat visningen av resultat från andra versioner och hur man väljer version att hantera resultat på.

  [LTRE-40229]
 • Rapporteringslistan vid uttag av csv-fil får nu ett kortare namn (utan kursbenämning och modulbenämning) för att motverka problem med att öppna filen i excel.

  [LTRE-40290]
 • För tillgodoräknande kan nu en grund endast förekomma en gång i samma ärende.

  [LTRE-40051]


Viktiga rättningar

 • Helårsprestationer-rapporten använder nu "bästa möjliga" registrering när uppgifter ska hämtas som är beroende av placeringen i studentens studieplan. I första hand används registreringen som studenten var registrerad på när resultatet lades in. Tidigare användes alltid förstagångsregistreringens placering. Vissa typer av avgränsningar/grupperingar kan ge andra summor/fördelningar än tidigare men totalsumman av HPR påverkas inte. Om ett uttagsdatum bakåt i tiden används så används dom nya reglerna på historiskt data, vilket kan ge en skillnad mot redan uttagna rapporter för samma uttagsdatum.

  [LTRE-39648]
 • Vid hantering av behörighetsprofiler fungerar nu Ctrl+S även i Firefox.

  [LTRE-39121]
 • Rättning av ett fel som gjorde att en student som är anmäld till ett aktivitetstillfälle och som fått sin registering på kursen borttagen (t.ex. vid avbrott) fick felmeddelande vid inloggning i studentgränssnittet. Detta fel visade sig också vid REST-anrop vid försök att hämta aktivitetstillfällen relevanta för dessa studenter.

  [LTRE-40639]
 • Rättning så att studenterna inte får upp en icke fungerande anmälningsknapp till aktivitetstillfälle i studentgränssnittet.

  [LTRE-40633]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Resultat

 • Nya resursmetoder: /noteringsdefinition/koppla - för att explicit koppla noteringsdefinition till visst kurstillfälle. Koppling kan även som tidigare göras via /noteringsdefinition (PUT). Även ny metod noteringsdefinition/andravisning - för att ändra visningsläge för noteringdsefinition oavsett om det finns noteringar. Kräver ny systemaktivitet 'Resultat: Ändra visning av resultatnotering när innehåll finns'

  [LTRE-36559]

Studentinformation

 • Ny REST-POST studentinformation/student/berettunderlagforetableringavstudent för att bereda student inför etablering

  [LTRE-38535]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.37.0


LTRE-39648

HPR-rapporten visar placering i plan för FFG-tillfället även på resultat som har lagts efter tillfällesbyte

LTRE-39121

Ctrl+S för att spara behörighetsprofil öppnar Spara som-dialog i Firefox

LTRE-40500

Hibernates db2 dialect har problem med db2 11.5 och strängar, vilket gör att ett antal tester på master går sönder

LTRE-40499

Inkorrekt pendinghantering kring konsumering av externa feeds

LTRE-40073

error-eventet ÅterkallatPåbörjatUtbildningstillfälleEvent kan tas bort i prod

LTRE-40639

Studenter med aktivitetsmöjligheter vars registrering tas bort får felmeddelande

LTRE-40633

Studentgränssnittet: Anmälningsknapp till aktivitetstillfälle kan visas även då student är anmäld

LTRE-40647

Ändra typ för resultatnotering

LTRE-40588

Kurskod, benämning och hp uttrycks på annorlunda sätt med komma-tecken

LTRE-40466

Förbättra prestanda vid klarmarkering

LTRE-39677

Knappen "Ny bevistyp" bör vara dimmad om man saknar behörighet

LTRE-39672

Lägg till mätning för beställning av folkbokföringsuppgifter

LTRE-37910

Söka användare

LTRE-36559

Visningsläge av Resultatnoteringar ska vara ändringsbart utan begränsningar.

LTRE-40230

Enpersonsrapportering: Lägg till uppgifter om avklarade moduler vid rapportering av resultat på kurs

LTRE-40201

CSN: Samgruppering av resultat hörande till PU99 och PU18 önskas

LTRE-40549

Det fattas index för beviskombination_uid i bevismetadata-tabellen

LTRE-40542

Det saknas index för student_uid i tabellen tillgodoraknanden

LTRE-40540

Det fattas index för student_uid i examen.bervisunderlag

LTRE-40490

Prestandaförbättring av startsida och rapportering

LTRE-40470

Sök ut deltagare på aktivitetstillfälle endast en gång

LTRE-40468

Nationell översikt: Komplettera tillgodoräknanden

LTRE-40467

Enpersonsrapportering: Ge förslag på examinationsdatum för resultat på kurs

LTRE-40339

Disabla knappar när anrop till servern sker

LTRE-40455

API: Nationell översikt 1.37

LTRE-39473

Införd istället för Skapad

LTRE-39997

Flikarna behöver bli synligare

LTRE-39071

Vid lägg till behörighet visas Organisation och Behörighetsprofil från föregående lägg till

LTRE-38496

En sortering saknas under användare och behörigheter

LTRE-40229

Enpersonsrapportering: Förtydliga vyer för resultatöversikt och rapportering

LTRE-39978

Komplettera informationen om aktivitetstillfälle på Betastartsidan under rubriken Anmälda

LTRE-40290

Se över namnsättningen av rapporteringslistan pga svårigheter att öppna lång sökväg i Excel

LTRE-40051

Grund för tillgodoräknande ska bara kunna anges en gång

LTRE-39932

Utred: Studentärenden - paginering fungerar inte korrekt

LTRE-38717

Inför stöd för SWAMID MFA för att komplettera återautentisering (steg 1)

LTRE-38716

Inför stöd för kontroll av SWAMID AL2 vid inloggning (del 1)

LTRE-40620

Beviskombinationer fungerar inte som de ska i Bevisinformation

LTRE-40576

Testerna körs inte i student-frontend

LTRE-39879

Kontrollera att Ladok fungerar i DB2 11.5

LTRE-39878

Kontrollera changes mellan DB2 10.5 och 11.5

LTRE-40225

Se till att söktjänsten kan starta och gå utan att ElasticSearch är kontaktbar

LTRE-40486

Uppdatera db2-drivaren till versionen för 11.5

LTRE-40279

Skapa konfigurerbart tidsintervall för återautentisering

LTRE-40274

3pp:er version 1.37

 • No labels