Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Ny funktion för massinläggning av resultat, kopierat från exempelvis Excel, kan nu nås via aktivitetstillfällesrapporteringsvyn. Kräver systemaktiviteten "Resultat: Klistra in resultat via aktivitetstillfälle". (I version 1.36 rekommenderas att massinlägga max 100 resultat åt gången p.g.a. prestandaproblem vid klarmarkering. Detta kommer åtgärdas till version 1.37.)

  [LTRE-40098]

Förbättrade funktioner 

 • Det är nu möjligt att koppla annat resultat, med ursprung eget lärosäte, direkt mot yttre kurspaketering.

  [LTRE-39335]
 • I Systemadministration - Användare och behörigheter - Behörighetsprofiler har en ny filtreringsmöjlighet införts för att filtrera på rättighetsnivå.

  [LTRE-40173]
 • Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar eventuell anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via gamla kurstillfället.

  [LTRE-38349]
 • Varje antagningsomgångskod är nu unik i grunddata, vilket innebär att man inte kan skapa flera antagningsomgångar med samma kod på lärosätet.

  [LTRE-36008]
 • Nationell översikt listar nu tillgodoräknanden med mål hel kurs. Summeringen visar både tillgodräknanden med mål hel kurs och mål del av kurs.

  [LTRE-40109]


Viktiga rättningar

 • Rättning i Utdata Aktör så att när filtrering görs på "Registrering inom" kommer inte längre doktorander med förväntat deltagande med.

  [LTRE-39937]
 • Rättning är gjord i Grunddata, så att när lokal datumperiod för Period uppdateras så sparas den korrekt.

  [LTRE-38663]
 • Rättning är gjord i studentgränssnittet så att totalsumman visas korrekt.

  [LTRE-40234]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet:
Resultat: Klistra in resultat via aktivitetstillfälle


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Kataloginformation

 • Tillägg av kompatibla säkerhetsnivåer för aktivitet som kräver autentisering. Förberedelse för nya säkerhetsnivåer som stödjer SWAMID AL2

  [LTRE-40275]

Resultat

 • Vid klarmarkering och attestering av resultat och listning av hinder för studenter som gjort tillfällesbyte efter att de lagts till ett aktivitetstillfälle måste uid för aktivitetstillfället skickas med i anropet för att rapportering ska ske på ursprunglig version och ursprungligt tillfälle.

  [LTRE-38349]
 • Nytt attribut KurspaketeringsinstansUID i AnnatResultat och AnnatResultatRattning.

  [LTRE-39335]
 • Nytt attribut KurspaketeringsinstansUID i AnnatResultatAttesteratEvent och AnnatResultatRattatEvent.

  [LTRE-39335]
 • Resultat.Status borttagen enligt tidigare avisering.

  [LTRE-39732]
 • Annat resultat skickar med uid för kurspaketering om så är angivet.

  [LTRE-39836]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 


LTRE-39669

Mycket loggningar från filtjänsten i prod

LTRE-40063

Se till att det finns test att alla events kan serialiseras och avserialiseras i alla relevanta tjänster

LTRE-40110

JAXB tillåter inte nya attribut vid tolkning av händelser från NyA

LTRE-39937

Utdata Aktör. Doktorand med förväntat deltagande ingår felaktigt i sökresultatet

LTRE-38663

Datumperiod i period (från lokal mall) sparas inte vid redigering

LTRE-39379

UTRED: Utfärdade bevisens bevisgrundtyper  är fel.

LTRE-40240

Ta bort tjänstekonfigurationer där läsning av interna feeds kan deaktiveras

LTRE-40234

Totalsumman skrivs ut som NaN hp

LTRE-40192

Se över timeouthanteringen för feed-klienter

LTRE-40414

NeoLoad: utbildningsmall fattas ibland när nytt utbildningstillfälle ska skapas

LTRE-40413

NeoLoad: admin-sviten hänger vid nedstängning ibland

LTRE-40404

NeoLoad: för få tentamensansökan görs i testerna för studentgränssnittet

LTRE-40480

Kan inte hämta ärenden för utfärdade bevis där man använt säkerhetsnivån INGEN

LTRE-40328

Inkludera schemas.ladok.se-atom.xsd i restdokumentationens lista över scheman

LTRE-40459

Problem med kurstillfällen utan deltagare

LTRE-40324

Skydda identitetsuppgifter fastnar på bekräfta-sidan

LTRE-39526

Uppgradera hibernate till senaste

LTRE-40113

MiV: Publicera ny händelse för uppehåll till MiV

LTRE-39964

Titta igenom alla scheduled tasks så att de har korrekt a/b-hantering

LTRE-39335

Möjlighet att koppla annat resultat till kurspaketering

LTRE-40217

Massinläggning av resultat del 2: Klarmarkera (betyg och datum)

LTRE-40173

Inför filtreringsmöjlighet för behörighetsprofiler

LTRE-40310

NeoLoad: dataladdningen tappar prestanda över tid

LTRE-40292

API: Nationell översikt 1.36

LTRE-40360

NeoLoad: uppgradera till version 7.0.x

LTRE-39778

Försämrad prestanda vid export av underlag för HPR

LTRE-39490

Vi borde hålla koll på 3pp:er etc även i gui

LTRE-38349

Möjliggör rapportering för alla aktivitetstillfällesmöjligheter - Delmål 1

LTRE-36008

Antagningsomgångar måste ha en kod som är unik per lärosäte

LTRE-40109

GUI: Nationell Översikt - Visa tillgodoräknanden

LTRE-39656

Skapa mätpunkter för integrationer

LTRE-40098

Massinläggning av resultat del 1: Spara betyg och datum till utkast

LTRE-40214

Första version av HST och HPR i samma rapport, del D (0.5)

LTRE-40039

Första version av HST och HPR i samma rapport, del C

LTRE-40118

Säkerställ OAS 3 (Open Api Specification)

LTRE-39196

Konsumera koppling "Annan merit" inom Utfärdat bevis till EI

LTRE-40378

Skapa testmiljöcertifikat för Socialstyrelsen

LTRE-40296

TEST: Dynamisk lärosäteskod baserad på extern intressent: CSN, NyA, MiV

LTRE-40295

Se över användarnamn för CSN, NyA och MiV - diffar mellan prod och testmiljöer

LTRE-40294

Tilldela CSN, NyA och MiV systemaktiviteten EXTRA_LÄSAKTIVITET_NATIONELL

LTRE-40289

Ny Nationell systemaktivitet (EXTRA_LÄSAKTIVITET_NATIONELL) för externa intressenter, sätt produktionsfärdig=false

LTRE-39430

Meddela NyA och MiV utifrån LTRE-39082

LTRE-38953

Konsumera koppling "Resultat på modul" inom Utfärdat bevis till EI (ny funktionalitet införd i EX fr o m 1.29)

LTRE-38549

TG inom resultat på modul och hel kurs

LTRE-39864

Prestandatesta DB2 11.5

LTRE-40280

Annotation+aspekt för enforcing av återautentisering

LTRE-40277

Visa inloggningstid och säkerhetsnivå i GUI-footern

LTRE-40275

Regelverk vid val av aktivitet för konfiguration av autentisering

LTRE-40273

3pp:er version 1.36

LTRE-40337

Enforcing av ny återautentisering i annan domän än KI

 • No labels