Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.35.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

 • Ny konfigurationsmöjlighet för att ange vilken startsida som ska användas vid respektive lärosäte.

  [LTRE-39696]
 • Studentgränssnittet visar studentens personnummer i sidhuvudet.

  [LTRE-39881]
 • I Nationell översikt finns det nu möjlighet att filtrera kurslistan på nivå inom studieordning, utbildningstyp och utbildningsform.

  [LTRE-40182]
 • I Nationell översikt kan man nu se information om uppehåll som finns inlagda för en student.

  [LTRE-40231]
 • Några grunddatakategorier har bytt namn för att förbereda för möjligheten att använda SWAMID AL2 (inkl multifaktorsautentisering). Nu används ordet "autentisering" istället för "återautentisering". Följande grunddatakategorier berörs: Aktivitet som kräver återautentisering, Säkerhetsnivå för återautentisering, Konfiguration av återautentisering.

  [LTRE-40251]


Viktiga rättningar

 • Rättning så att information om överlappande kurser i examenshandläggningen återigen syns.

  [LTRE-39874]
 • SCB-rapporten Examina: grund- och avancerad nivå rapporterar nu rätt antal borttagna examina.

  [LTRE-40074]
 • Rättning i Uppföljningsrapporten HPR: när användaren väljer att avgränsa på Finansieringsformgrupp.

  [LTRE-40120]
 • Utdata utbytesstudier: "Läses inom" kommer nu med när CSV-fil hämtas.

  [LTRE-39886]
 • Utdata: Studieavgiftsbetalning, rättat vilka värden som kommer i Tillståndskolumnen då CSV-fil hämtas.

  [LTRE-39759]
 • Nationell översikt: Rättat felaktig hantering av kurser som saknar kurskod.

  [LTRE-40187]
 • Rättning så att betastartsidan inte längre låser sig när man backar tillbaka dit efter att ha varit inne på en modul.

  [LTRE-39977]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Inga nyheter


Avisering för framtida API-förändringar

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.35.0


LTRE-40122

Generering av XSD i ladok-commons skapar ingen typ för ServiceIndexRepresentation

LTRE-39874

Information om överlapp saknas i kurslistan

LTRE-40074

SCB: Felaktiga borttagningsposter i examensrapporterna

LTRE-40199

NeoLoad: massregistrering fungerar ej längre

LTRE-40166

Möjlighet att ta bort underkänt resultat endast för senaste resultat

LTRE-40268

Resultat på kurs ska endast vara möjligt från aktuell registrering i "enpersonsrapportering"

LTRE-40120

Felaktig join mot finansieringsformgrupp

LTRE-39886

Utdata utbytesstudier. Kolumnen ”Läses inom” tas inte med i CSV-filen

LTRE-40252

Restdokumentation syns trots att @RESTExcludedFromDoc används

LTRE-39759

CSV-fil utdata studieavgiftsbetalning - uppgiften om Tillstånd stämmer inte

LTRE-40288

Ta bort attesterat underkänt resultat ska inte gå om det finns godkänt attesterat resultat

LTRE-40187

Nationell Översikt GUI: Kurser utan kurskod slås felaktigt ihop i visningen

LTRE-39885

Felaktig övre gräns för rate-limit

LTRE-39977

Startsidan låser sig vid vissa lägen (ex. då man backar tillbaka)

LTRE-40086

Uppdatera 3pp:er version 1.35

LTRE-39449

HPR: Visning av utsökningsparametern för sent inkomna prestationer otydligt i underlaget

LTRE-39450

HPR: Utsökningsparametern för Sent inkomna prestationer visas inte i Skriv ut resultat

LTRE-39281

Skapa en "propertymanager" för att få bättre kontroll över properties

LTRE-40114

API: Nationell översikt 1.35

LTRE-39696

Möjliggör konfiguration per lärosäte för om den gamla eller nya startsidan ska användas

LTRE-39881

Visa studentens personnummer i studentgränssnittet

LTRE-40182

Nationell Översikt: Filtrera på utbildningstyp

LTRE-40231

Nationell Översikt: Visa uppehåll på kurspaketering

LTRE-40247

Gör SUPPORT-systemaktiviteten produktionsklar

LTRE-39913

Första version av HST och HPR i samma rapport, del B

LTRE-40112

Migrera in manuellt borttaget Avbrott error event

LTRE-40119

Ta bort property UtbildningsuppgifterRepresentation.senasteUtbildningsinstansBenämning

LTRE-39815

Konfig startsida - Serverimplementation

LTRE-39790

Avisera API-förändring: Representationen för studenthistorikposter förändras

LTRE-40116

3pp:er version 1.35

LTRE-40091

Högt antal frågor relaterade till ärendehantering: Slå på hibernate cache i Resultat

LTRE-40251

Förbered för införande av SWAMID AL2 MFA HI

LTRE-39984

Rätta och implementera "Nya Regressionstest" i gamla Jenkins.

 • No labels