Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.35.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

 • Ny konfigurationsmöjlighet för att ange vilken startsida som ska användas vid respektive lärosäte.

  [LTRE-39696]
 • Studentgränssnittet visar studentens personnummer i sidhuvudet.

  [LTRE-39881]
 • I Nationell översikt kan man nu se information om uppehåll som finns inlagda för en student.

  [LTRE-40231]
 • I Nationell översikt finns det nu möjlighet att filtrera kurslistan på nivå inom studieordning, utbildningstyp och utbildningsform.

  [LTRE-40182]
 • Några grunddatakategorier har bytt namn för att förbereda för möjligheten att använda SWAMID AL2 (inkl multifaktorsautentisering). Nu används ordet "autentisering" istället för "återautentisering". Följande grunddatakategorier berörs: Aktivitet som kräver återautentisering, Säkerhetsnivå för återautentisering, Konfiguration av återautentisering.

  [LTRE-40251]


Viktiga rättningar

 • SCB-rapporten Examina: grund- och avancerad nivå rapporterar nu rätt antal borttagna examina.

  [LTRE-40074]
 • Utdata utbytesstudier: "Läses inom" kommer nu med när CSV-fil hämtas.

  [LTRE-39886]
 • Rättning så att information om överlappande kurser i examenshandläggningen återigen syns.

  [LTRE-39874]
 • Nationell översikt: Rättat felaktig hantering av kurser som saknar kurskod.

  [LTRE-40187]
 • Rättning så att betastartsidan inte längre låser sig när man backar tillbaka dit efter att ha varit inne på en modul.

  [LTRE-39977]
 • Utdata: Studieavgiftsbetalning, rättat vilka värden som kommer i Tillståndskolumnen då CSV-fil hämtas.

  [LTRE-39759]
 • Rättning i Uppföljningsrapporten HPR: när användaren väljer att avgränsa på Finansieringsformgrupp.

  [LTRE-40120]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Inga nyheter


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.35.0


LTRE-40074

SCB: Felaktiga borttagningsposter i examensrapporterna

LTRE-40122

Generering av XSD i ladok-commons skapar ingen typ för ServiceIndexRepresentation

LTRE-39886

Utdata utbytesstudier. Kolumnen ”Läses inom” tas inte med i CSV-filen

LTRE-39885

Felaktig övre gräns för rate-limit

LTRE-39874

Information om överlapp saknas i kurslistan

LTRE-40252

Restdokumentation syns trots att @RESTExcludedFromDoc används

LTRE-40199

NeoLoad: massregistrering fungerar ej längre

LTRE-40187

Nationell Översikt GUI: Kurser utan kurskod slås felaktigt ihop i visningen

LTRE-40166

Möjlighet att ta bort underkänt resultat endast för senaste resultat

LTRE-40288

Ta bort attesterat underkänt resultat ska inte gå om det finns godkänt attesterat resultat

LTRE-40268

Resultat på kurs ska endast vara möjligt från aktuell registrering i "enpersonsrapportering"

LTRE-39977

Startsidan låser sig vid vissa lägen (ex. då man backar tillbaka)

LTRE-39759

CSV-fil utdata studieavgiftsbetalning - uppgiften om Tillstånd stämmer inte

LTRE-40120

Felaktig join mot finansieringsformgrupp

LTRE-40086

Uppdatera 3pp:er version 1.35

LTRE-39696

Möjliggör konfiguration per lärosäte för om den gamla eller nya startsidan ska användas

LTRE-40114

API: Nationell översikt 1.35

LTRE-39881

Visa studentens personnummer i studentgränssnittet

LTRE-39281

Skapa en "propertymanager" för att få bättre kontroll över properties

LTRE-40231

Nationell Översikt: Visa uppehåll på kurspaketering

LTRE-40182

Nationell Översikt: Filtrera på utbildningstyp

LTRE-39450

HPR: Utsökningsparametern för Sent inkomna prestationer visas inte i Skriv ut resultat

LTRE-39449

HPR: Visning av utsökningsparametern för sent inkomna prestationer otydligt i underlaget

LTRE-40247

Gör SUPPORT-systemaktiviteten produktionsklar

LTRE-39913

Första version av HST och HPR i samma rapport, del B

LTRE-40119

Ta bort property UtbildningsuppgifterRepresentation.senasteUtbildningsinstansBenämning

LTRE-40112

Migrera in manuellt borttaget Avbrott error event

LTRE-39815

Konfig startsida - Serverimplementation

LTRE-40116

3pp:er version 1.35

LTRE-40091

Högt antal frågor relaterade till ärendehantering: Slå på hibernate cache i Resultat

LTRE-40251

Förbered för införande av SWAMID AL2 MFA HI

LTRE-39984

Rätta och implementera "Nya Regressionstest" i gamla Jenkins.

LTRE-39790

Avisera API-förändring: Representationen för studenthistorikposter förändras

 • No labels