Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.34.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Ny vy för att hantera resultat för en student. Funktionaliteten ger möjlighet att hantera resultat på samtliga versioner som studenten har gått. Klarmarkerat resultat som avser äldre kursversion indikeras på betastartsidan. Det finns möjlighet att lämna återkoppling via formulär.

  [LTRE-38591]

Förbättrade funktioner 

 • Nationell översikt visar nu nivå inom studieordning för respektive kurs. Under informations-i för utbildningstillfälle visas utbildningstyp, studieordning och utbildningsform.

  [LTRE-40075]
 • Resultatsummeringen i Nationell översikt inkluderar nu även annat resultat om ursprunget är eget lärosäte.

  [LTRE-39942]
 • De sista resterna av de gamla flödena för individuella tillfällen har städas bort. Nu måste följande systemaktiviteter användas för respektive funktion: Studiedeltagande: Skapa individuellt tillfälle Studiedeltagande: Tillfällesbyte - förbered tillfällesbyte, individuellt

  [LTRE-39948]
 • I deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle kan nu sortering av listan göras.

  [LTRE-36691]
 • BI-objektet "BI_UTBILDNINGSTILLFALLEN" är nu kompletterat med finansieringsform även för kurspaketeringstillfällen.

  [LTRE-39844]
 • I Nationell översikt kan man nu under ett informations-i se alla tillfällesuppgifter rörande ett kurspaketeringstillfälle.

  [LTRE-39806]


Viktiga rättningar

 • Felmeddelande från backend (om man går via API) visar nu rätt datumformat på födelsedatum om man skickar in fel format vid etablering.

  [LTRE-39959]
 • Problem med att massutfärda kursbevis i Internet explorer på grund av ÅÄÖ i användarens namn är nu åtgärdat.

  [LTRE-40059]
 • På betastartsidan är sök student och sök kurstillfälle återinfört .

  [LTRE-40036]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Kataloginformation

 • Generalisering av begrepp; 'återautentisering' => 'autentisering'. Bredda betydelsen att inkludera konfiguration även av förstagångsautentisering

  [LTRE-38716]

Resultat

 • Förtydligande: ResultatPaModulAttesteratEvent och ResultatPaHelKursAttesteratEvent har ett attributet som heter KurstillfalleUID. Det här attributet (KurstillfalleUID) anger vilket kurstillfälle som studenten var registrerad på när resultet attesterades.

  [LTRE-39743]

Studentinformation

 • Tar bort attributet "Skyddsstatus" (ej obligatoriskt) från representationen "Student" enligt tidigare avisering

  [LTRE-39215]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.34.0


LTRE-40067

Felhantering av events i uppföljning fungerar inte, fas 2

LTRE-40129

Migrering av tillfällesstrukturer version 1.34

LTRE-39965

Det fattas masterhantering för ärendefördelning

LTRE-39959

Felmeddelande hänvisar till fel datumformat vid etablering av student

LTRE-39889

Studiedokumentation Kurs - Inforuta ej läsbar

LTRE-40059

Problem med att massutfärda kursbevis i Internet explorer

LTRE-40036

Återinför sök student/sök kurstillfälle på betastartsidan

LTRE-39911

Påbörjatutbildningstillfälle hanteras fel vid tidigt avbrott

LTRE-39268

Del 1: Se till att resultat från alla kursversioner visas korrekt i nya resultatöversikten för student

LTRE-40075

Nationell Översikt: Visa nivå inom studieordning

LTRE-39942

Nationell översikt: Lägg in Annat resultat i den totala summeringen

LTRE-39957

Studiedeltagande- aktivitet, vissa fält ser konstiga ut

LTRE-39948

Städa bort gamla GUI-flödet för förbered tillfällesbyte, individuellt / lägg till individuellt tillfälle

LTRE-36691

Inför sorteringsmöjlighet i aktivitetstillfälle/deltagarefliken, så man kan sortera anmälda

LTRE-38674

NeoLoad: slå av skrivning till accesslogg i *-gateway

LTRE-39527

Studenter utan påvisbar aktivitet. Utskriften visar inte alla utsökningsparametrar

LTRE-39525

Studenter utan godkända resultat. Utskriften visa inte alla utsökningsparametrar

LTRE-39906

Kör npm outdated i sprint 134

LTRE-39569

Skapa en ny SUPPORT-rättighetsnivå för behörighetsprofiler

LTRE-24757

UTRED: MiV: Ny händelse för uppehåll till MiV

LTRE-39844

Finansieringsform saknas i BI_UTBILDNINGSTILLFALLEN för kurspaketeringstillfällen

LTRE-39806

GUI: Nationell Översikt

LTRE-39847

Enpersonsrapportering delmål 5 - klarmarkering i gamla versioner skall synas på startsidan för attestering.

LTRE-39749

Delmål 4: Rapportera på helkurs på senaste version samt länk från övriga versioner

LTRE-39743

Delmål 3: Rapportera moduler för studenter som har flera versioner, inklusive alla obligatoriska fält.

LTRE-38589

Del 2:Rapportera resultat från samtliga kursversioner där studenten deltagit

LTRE-38591

GUI för att rapportera resultat(betyg, ex datum) från samtliga kursversioner där studenten deltagit

LTRE-39943

Komplettera Studieordning med Utbildningsform i API + Extra-GUI

LTRE-39924

Komplettera Utbildningstyp med NivåInomStudieordning i API + Extra-GUI

LTRE-39953

Översätt lärosäteskod till vad klienten förväntar, ex MAH --> MAU inom Ladok

LTRE-40024

Tillägg av saknade index som påverkar Extra-API

LTRE-39897

Avbrott error events (två olika fall) efter att 1.33 är driftsatt

LTRE-39863

Högt antal frågor relaterade till ärendehantering

LTRE-36474

PDF-kontroll borde kolla på mer än bara filändelse

LTRE-39907

3pp:er version 1.34

LTRE-39427

Antal sökträffar överstiger maximalt antal 1600 - prestanda

 • No labels