Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.33.6 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

 • Åtgärdat problem för integrationer, restingång /system/status

  [LTRE-40071]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Avisering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Dokumenthantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Examen

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Extintegration

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Infrastruktur

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Kataloginformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Resultat

 • Attribut BetygsskalaID i BaseResultatattribut inte längre mandatory då betygsskala numer alltid hämtas från utbildningsinstansen som resultatet avser

  [LTRE-38695]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Ny representation AktivitetstillfällesmöjlighetOrderByEnum för sortering av tillfällesmöjlighet i via REST

  [LTRE-36691]

Studentinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Studiedeltagande

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Uppföljning

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Tar bort kolumnen STUDIEAVGIFTSBELAGD från IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA. Detta annonserades i sprint 98

  [LTRE-30670]

Utbildningsinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Ärendehantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Övrig

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]


Avisering för framtida API-förändringar

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.33.6


LTRE-40071

Rätta restingång /system/status

 • No labels