Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.33.1 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

Inga nyheter


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Avisering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Dokumenthantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Examen

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Extintegration

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Infrastruktur

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Kataloginformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Resultat

 • Attribut BetygsskalaID i BaseResultatattribut inte längre mandatory då betygsskala numer alltid hämtas från utbildningsinstansen som resultatet avser

  [LTRE-38695]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Ny representation AktivitetstillfällesmöjlighetOrderByEnum för sortering av tillfällesmöjlighet i via REST

  [LTRE-36691]

Studentinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Studiedeltagande

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Uppföljning

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Tar bort kolumnen STUDIEAVGIFTSBELAGD från IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA. Detta annonserades i sprint 98

  [LTRE-30670]

Utbildningsinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Ärendehantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Ny resursmetod arendestod/arende/notera/tabortnotering. Kräver ny systemaktivitet Bevis: Ta bort notering i bevisärende

  [LTRE-40702]

Övrig

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.33.1


LTRE-39992

Problem i hanteringen av senast hanterat ärende i nya pendighanteringen

 • No labels