Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

 • Nationell översikt visar nu även Annat resultat med ursprung från respektive lärosäte. Lärosätena sorteras i bokstavsordning och kurser/moduler inom varje lärosäte sorteras med nyast först.

  [LTRE-39741]
 • Användarstöd i form av hjälptexter, frågeikoner och tooltips (knappbeskrivning) har tillkommit på betastartsidan, både för fliken "Mina kurser" och för fliken "Mina kurser (organisationsrättigheter)".

  [LTRE-39500]
 • Nationell översikt fungerar nu även på engelska.

  [LTRE-39763]
 • Ny systemaktivitet "Utbildningsinformation: Ange samt uppdatera registreringsperiod" ger användaren behörighet att ange samt uppdatera registreringsperiod utifrån vyn Hantera flera - Ange registreringsperiod. För att kunna hantera flera registreringsperioder krävs även befintlig systemaktivitet "Utbildningsinformation: Hantera flera utbildningstillfällen - registreringsperiod" samt informationsbehörighet.

  [LTRE-39332]


Viktiga rättningar

 • Rättningar har gjorts i nationell översikt. Filtrering på resultat har justerats så att angivet datumintervall mappas mot examinationsdatum, för modulresultat samt kursresultat. Kurser som ändrat placering i studieplan visas nu endast en gång.

  [LTRE-39761]
 • I underlag för anmälan inom program visas nu korrekta datum för programtillfällets första och sista undervisningsdatum.

  [LTRE-39899]
 • I uppföljningsrapporten Studiedeltagande - aktivitet blir nu sorteringen vid gruppering på nybörjare korrekt.

  [LTRE-35092]


Ny systemaktivitet

Ny systemaktivitet

Utbildningsinformation: Ange samt uppdatera registreringsperiod
ger
användaren behörighet att ange samt uppdatera registreringsperiod utifrån vyn Hantera flera - Ange registreringsperiod. För att kunna hantera flera registreringsperioder krävs även befintlig systemaktivitet "Utbildningsinformation: Hantera flera utbildningstillfällen - registreringsperiod" samt informationsbehörighet.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Avisering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Dokumenthantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Examen

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Extintegration

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Infrastruktur

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Kataloginformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Resultat

 • Attribut BetygsskalaID i BaseResultatattribut inte längre mandatory då betygsskala numer alltid hämtas från utbildningsinstansen som resultatet avser

  [LTRE-38695]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Ny representation AktivitetstillfällesmöjlighetOrderByEnum för sortering av tillfällesmöjlighet i via REST

  [LTRE-36691]

Studentinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Studiedeltagande

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Uppföljning

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Tar bort kolumnen STUDIEAVGIFTSBELAGD från IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA. Detta annonserades i sprint 98

  [LTRE-30670]

Utbildningsinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Ärendehantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Övrig

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]


Avisering för framtida API-förändringar

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 


LTRE-26458

Parsning av xml felaktig på bl a datum eftersom 'validering' ej var på

LTRE-39908

CSN: Avbrott utan avbrottsdatum ska filtreras bort (för att hantera kopiering av IK inlagt avbrott utan avbrottsdatum vid ersätt student)

LTRE-39870

NeoLoad: testerna fungerar ej efter ändring av hur json-dokumenten genereras

LTRE-39761

Nationell översikt (beta): Se över filtrering på resultat

LTRE-39911

Påbörjatutbildningstillfälle hanteras fel vid tidigt avbrott

LTRE-39899

Visa hela programtillfällets studieperiod i GUI för Underlag för anmälan inom program

LTRE-39894

UFAIP skall kunna hantera och exkludera studenter med externt_student_uid == null

LTRE-39736

Utred och hantera varför vissa registreringar hamnar under fel program i ExtInt och NyA efter ändrad placering i plan

LTRE-30670

Attributet STUDIEAVGIFTSBELAGD tas bort från IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA

LTRE-35092

Fixa sorteringsordningen på gruppering nybörjare för Studiedeltagande - aktivitet

LTRE-39780

Ändra i jpa-mappningen och konvertera in strukturer av tillfällesantagningar

LTRE-39807

Förtydliga koden kring etag-hantering

LTRE-39760

Nationell översikt: Kurser visas dubbelt

LTRE-39741

GUI: Nationell Översikt

LTRE-39675

Utdata Studieavgiftsbetalning. Uppdatera Sökhjälptexten

LTRE-39503

Användarstöd för Mina kurser när en kurs är vald

LTRE-39502

Användarstöd behövs för Mina kurser (organisationsrättigheter)

LTRE-39500

Användarstöd på Startsida

LTRE-39873

Nationell översikt: Användarstöd

LTRE-39763

Nationell översikt (beta): GUI, engelsk översättning

LTRE-39703

Kör npm outdated i sprint 133, blev bara gui denna sprint

LTRE-39779

Nationell översikt: Sortera listan med kurspaketeringar och fristående kurser efter lärosäten

LTRE-38895

Förbättra och förenkla pending-hantering. Se uppföljning

LTRE-39332

Egen systemaktivitet för att hantera registreringsperiod

LTRE-39676

Första version av HST och HPR i samma rapport, del A

LTRE-39910

Visa kursbenämningen även på det andra språket

LTRE-39768

Land för externa parter till API och GUI-extra

LTRE-39888

Visa annat resultat

LTRE-39887

Landskod ska visas vid benämningen av extern part i samarbeten

LTRE-39722

Senaste utbildningsinstansens benämning till Utbildning i API + Extra-GUI

LTRE-38114

Fileservice är baserad på en inpastad gammal version av https://github.com/gaul/s3proxy från 2017

LTRE-39488

Byt implementation på apifootprint-testet

LTRE-39893

3pp:er version 1.33

 • No labels