Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

 • Nationell översikt visar nu även Annat resultat med ursprung från respektive lärosäte. Lärosätena sorteras i bokstavsordning och kurser/moduler inom varje lärosäte sorteras med nyast först.

  [LTRE-39741]
 • Ny systemaktivitet "Utbildningsinformation: Ange samt uppdatera registreringsperiod" ger användaren behörighet att ange samt uppdatera registreringsperiod utifrån vyn Hantera flera - Ange registreringsperiod. För att kunna hantera flera registreringsperioder krävs även befintlig systemaktivitet "Utbildningsinformation: Hantera flera utbildningstillfällen - registreringsperiod" samt informationsbehörighet.

  [LTRE-39332]
 • Användarstöd i form av hjälptexter, frågeikoner och tooltips (knappbeskrivning) har tillkommit på betastartsidan, både för fliken "Mina kurser" och för fliken "Mina kurser (organisationsrättigheter)".

  [LTRE-39500]
 • Nationell översikt fungerar nu även på engelska.

  [LTRE-39763]


Viktiga rättningar

 • I uppföljningsrapporten Studiedeltagande - aktivitet blir nu sorteringen vid gruppering på nybörjare korrekt.

  [LTRE-35092]
 • I underlag för anmälan inom program visas nu korrekta datum för programtillfällets första och sista undervisningsdatum.

  [LTRE-39899]
 • Rättningar har gjorts i nationell översikt. Filtrering på resultat har justerats så att angivet datumintervall mappas mot examinationsdatum, för modulresultat samt kursresultat. Kurser som ändrat placering i studieplan visas nu endast en gång.

  [LTRE-39761]


Ny systemaktivitet

Ny systemaktivitet

Utbildningsinformation: Ange samt uppdatera registreringsperiod
ger
användaren behörighet att ange samt uppdatera registreringsperiod utifrån vyn Hantera flera - Ange registreringsperiod. För att kunna hantera flera registreringsperioder krävs även befintlig systemaktivitet "Utbildningsinformation: Hantera flera utbildningstillfällen - registreringsperiod" samt informationsbehörighet.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Avisering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Dokumenthantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Examen

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Extintegration

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Infrastruktur

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Kataloginformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Resultat

 • Attribut BetygsskalaID i BaseResultatattribut inte längre mandatory då betygsskala numer alltid hämtas från utbildningsinstansen som resultatet avser

  [LTRE-38695]
 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Ny representation AktivitetstillfällesmöjlighetOrderByEnum för sortering av tillfällesmöjlighet i via REST

  [LTRE-36691]

Studentinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Studiedeltagande

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Uppföljning

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Tar bort kolumnen STUDIEAVGIFTSBELAGD från IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA. Detta annonserades i sprint 98

  [LTRE-30670]

Utbildningsinformation

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]

Ärendehantering

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]
 • Ny resursmetod arendestod/arende/notera/tabortnotering. Kräver ny systemaktivitet Bevis: Ta bort notering i bevisärende

  [LTRE-40702]

Övrig

 • Ordna ingående delar i XML-schema för icke-enums

  [LTRE-39146]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]
 • Grunddatakategorierna AktivitetSomKräverAutentisering och SäkerhetsnivåFörAutentisering är de facto statiska värdemängder och ska inte längre administreras som grunddata. Man kan tills vidare hämta och lista dessa på samma sätt som tidigare, men inte längre skapa eller uppdatera dessa värden. Av samma anledning utgår även händelser som rör dessa grunddatakategorier. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [POST/PUT]

  [LTRE-40769]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]
 • Betygsfördelning per aktivitetstillfälle kommer inte längre att returneras vid anropet resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

  [LTRE-40252]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 


LTRE-39736

Utred och hantera varför vissa registreringar hamnar under fel program i ExtInt och NyA efter ändrad placering i plan

LTRE-39870

NeoLoad: testerna fungerar ej efter ändring av hur json-dokumenten genereras

LTRE-35092

Fixa sorteringsordningen på gruppering nybörjare för Studiedeltagande - aktivitet

LTRE-39911

Påbörjatutbildningstillfälle hanteras fel vid tidigt avbrott

LTRE-39908

CSN: Avbrott utan avbrottsdatum ska filtreras bort (för att hantera kopiering av IK inlagt avbrott utan avbrottsdatum vid ersätt student)

LTRE-39899

Visa hela programtillfällets studieperiod i GUI för Underlag för anmälan inom program

LTRE-39894

UFAIP skall kunna hantera och exkludera studenter med externt_student_uid == null

LTRE-39780

Ändra i jpa-mappningen och konvertera in strukturer av tillfällesantagningar

LTRE-39761

Nationell översikt (beta): Se över filtrering på resultat

LTRE-30670

Attributet STUDIEAVGIFTSBELAGD tas bort från IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_OSJALVSTANDIGA

LTRE-26458

Parsning av xml felaktig på bl a datum eftersom 'validering' ej var på

LTRE-39741

GUI: Nationell Översikt

LTRE-39703

Kör npm outdated i sprint 133, blev bara gui denna sprint

LTRE-39675

Utdata Studieavgiftsbetalning. Uppdatera Sökhjälptexten

LTRE-39873

Nationell översikt: Användarstöd

LTRE-39332

Egen systemaktivitet för att hantera registreringsperiod

LTRE-38895

Förbättra och förenkla pending-hantering. Se uppföljning

LTRE-39503

Användarstöd för Mina kurser när en kurs är vald

LTRE-39502

Användarstöd behövs för Mina kurser (organisationsrättigheter)

LTRE-39500

Användarstöd på Startsida

LTRE-39779

Nationell översikt: Sortera listan med kurspaketeringar och fristående kurser efter lärosäten

LTRE-39763

Nationell översikt (beta): GUI, engelsk översättning

LTRE-39760

Nationell översikt: Kurser visas dubbelt

LTRE-39807

Förtydliga koden kring etag-hantering

LTRE-39676

Första version av HST och HPR i samma rapport, del A

LTRE-39722

Senaste utbildningsinstansens benämning till Utbildning i API + Extra-GUI

LTRE-39888

Visa annat resultat

LTRE-39887

Landskod ska visas vid benämningen av extern part i samarbeten

LTRE-39910

Visa kursbenämningen även på det andra språket

LTRE-39768

Land för externa parter till API och GUI-extra

LTRE-39488

Byt implementation på apifootprint-testet

LTRE-39893

3pp:er version 1.33

LTRE-38114

Fileservice är baserad på en inpastad gammal version av https://github.com/gaul/s3proxy från 2017

 • No labels