Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.32.3 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

 • Bifogade filer i ärenden går nu att ladda ner från systemet.

  [LTRE-39862]
 • Rättning av 3pp som gör att namespace-prefix i utbildningsinformation blir "ui" istället för "tns" i genererad XSD-fil.

  [LTRE-39883]
 • Nu är problemet med "Ändra val av bevisbenämning" i bevisärenden löst.

  [LTRE-39865]
 • Rättning för att visa moduler som ska ingå för resultat på kurs.

  [LTRE-39851]
 • Rättning så att de användare som är kopplade via medarbetarrättigheter åter är möjliga att avisera till vid klarmarkering av resultat.

  [LTRE-39849]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • /ex:Preciseringar/ex:PreciseringsgrupperingID är inte längre en obligatorisk uppgift

  [LTRE-39283]
 • Ny delete-resurs för beviskombination

  [LTRE-28664]

Resultat

 • Tilläg av uppgiften ReferensTillStudent för Kurstillfallesdetalj för att kunna visa vem tillfället avser om det är individuellt

  [LTRE-39241]
 • Tillägg av query parameter för kunna avgränsa sökning av utbildningsinstans på att den kan rapporteras

  [LTRE-39521]

Utbildningsinformation

 • Nytt event UtbildningsinstansBorttagenEvent för att kunna lösa supportärende "Modul i påbörjad förhindrar borttag av kurs"

  [LTRE-39356]


Avisering för framtida API-förändringar

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]
 • Generalisering/begreppsbyte för autentiseringsrelaterad konfiguration. Begreppet "återautentisering" breddas (till "autentisering") för att kunna täcka in andra typer av autentisering, t.ex. inloggning i studentgränssnitt, admingränssnitt etc. Ändringen påverkar följande resurser; /kataloginformation/grunddata/aktivitetsomkraveraterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/konfigurationavaterautentisering [GET/POST/PUT], /kataloginformation/grunddata/sakerhetsnivaforaterautentisering [GET/POST/PUT]

  [LTRE-38716]

Resultat

 • Resultat.Status tas bort. Istället ska länk finnas för hämtning av status på resultat (/status/{resultatUID})

  [LTRE-38695]

Studentinformation

 • Objektet som returneras i REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation kommer att ändras så att det bara finns en lista med studenthistorikposter: "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy. Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost kommer att tas bort.

  [LTRE-39790]


Alla ärenden i version 1.32.3


LTRE-39862

Fel URL vid anrop till hämtning av filstatus

LTRE-39883

Namespace prefix för http://schemas.ladok.se/utbildningsinformation blir "tns" istället för "ui"

LTRE-39865

Ändra val av bevisbenämning fungerar inte

LTRE-39851

Går inte ange vilka moduler som ska ingå för resultat på kurs

LTRE-39849

Avisering av attestant upplagd via Medarbetarrättigheter fungerar inte i version 1.32

 • No labels