Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Möjlighet att ta bort studieval under valperiod i studentgränssnittet. Ny systemaktivitet: "Student-Studiedeltagande: Studieval och anmälan - ta bort".

  [LTRE-32131]
 • Nu finns möjlighet att rätta delar av ett utfärdat bevis. Det finns möjlighet att korrigera koppling till kurspaketering och datum för avslutade studier. Ny systemaktivitet: "Bevis: Rätta utfärdat bevis".

  [LTRE-37144]
 • När ett bevisärende återöppnas efter utfärdande så är det numera möjligt att hantera bevistexter och fotnoter. Systemaktiviteten "Bevis: Återöppna bevisärende" har kompletterats med denna möjlighet.

  [LTRE-36158]

Förbättrade funktioner 

 • Numera inkluderas även program på förutbildningsnivå med poäng och veckor i funktionen "Underlag för anmälan inom program".

  [LTRE-34909]
 • Takvärde för att skicka 'Underlag för anmälan inom program' är numera max 45 hp.

  [LTRE-37058]
 • Ny utformning för presentationen av aviserade resultat på startsidan. Syftet är att tydliggöra att det handlar om en genväg till det som attestanten har fått e-post om.

  [LTRE-37030]
 • Meriter tillhörande studieordningen PU18 är nu tillgängliga för CSN (både via REST samt feed).

  [LTRE-37104]
 • Nu visas uppgift om studieaktivitet även i studentgränssnittet, kalenderhalvår och studieaktivitet.

  [LTRE-30878]
 • Studenter med återbud kan inte längre kopplas till aktivitetstillfälle.

  [LTRE-36842]
 • För resultat på kurs som inte har moduler i aktuell version tas nu hänsyn till om studenten har resultat på moduler som tillhör annan version av kursen (där den versionen hade moduler) vid framräkning av prestationspoäng.

  [LTRE-36464]
 • Om en student redan har ett underkänt attesterat resultat med samma examinationsdatum så visas en varning om detta i rapporteringsvyn. Gäller både vid rapportering via aktivitetstillfälle respektive kurstillfälle.

  [LTRE-29718]
 • Administration av användares behörigheter sker nu på annat sätt och klarar nu ca 2000 behörighetsprofiler per användare.

  [LTRE-37160]


Viktiga rättningar

 • Rättat så inte dubbletter skapas i underlaget för anmälan inom program.

  [LTRE-35337]
 • Vid utskrift av bl.a. översiktssidan för framsökt student skrivs nu namn och personnummer återigen ut.

  [LTRE-37206]
 • Infört kontroll att datum för avslutade studier inte ligger i framtiden eller efter utfärdandedatum vid rättning av uppgifter för utfärdat bevis.

  [LTRE-37101]
 • Vid massinläggning av deltagande på aktivitetstillfälle kunde ibland ett datalagringsfel uppstå. Detta är åtgärdat.

  [LTRE-37035]
 • Kurs- och modulresultat går nu att skriva ut för över 100 deltagare

  [LTRE-33834]
 • Inget onödigt felmeddelande visas längre vid inloggning då användaren saknar systemaktiviteten Kataloginformation: Läsa användare och behörigheter.

  [LTRE-36076]
 • UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_ID, UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_KOD, U, UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_SV och UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_EN i IO-objekten IO_STUDIEDELTAGANDE_ANTAGNING, IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING och IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_SJALVSTANDIGA innehåller nu information om utbildningstillfällets utbildningstyp i stället för tidigare felaktig information (information om utbildningens utbildningstyp).

  [LTRE-36071]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Nya systemaktiviteter:
Student-Studiedeltagande: Studieval och anmälan - ta bort
Bevis: Rätta utfärdat bevis

Kompletterad systemaktivitet:
Bevis: Återöppna bevisärende ger även möjlighet att hantera bevistexter och fotnoter.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Extintegration

 • /extintegration/emil/utannonseringar (utannonseringshistorik) är nu borttagen och ersätts med (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID}).

  [LTRE-36684]

Kataloginformation

 • Attributet Anvandarbehorighet utgår från AnvandareBaseEvent. Ändringen tidigare aviserad i version 1.17. Det finns nu också möjlighet att hämta och administrera användarbehörigheter via egen resurs /kataloginformation/anvandarbehorighet (/kataloginformation/anvandarbehorighet [GET/POST/PUT]). Vi rekommenderar att man från och med nu använder denna resurs för all åtkomst och administration av användarbehörigheter och inte förlitar sig på innehållet i typen Anvandare (se aviserad förändring nedan).

  [LTRE-35160]
 • Avisering: Administration och åtkomst till användarbehörigheter ska inte längre ske via /kataloginformation/anvandare (GET/POST/PUT av typen Anvandare). För typen Anvandare utgår attributet Anvandarbehorighet (tidigast från version 1.24). Använd istället /kataloginformation/anvandarbehorighet (GET/POST/DELETE) för att administrera en användarbehörigheter i taget, eller använda importfunktionen.

  [LTRE-36832]

Resultat

 • Ny rel för GET utbildningsinstans/{utbildningUID}/allaversioner

  [LTRE-37006]
 • Nya i18n-texter för ny regel

  [LTRE-29718]
 • Ändring av REST-ingångar:

  • Tog bort GET kurstillfalle/antalredoforbetygpahelkurs i förmån för PUT resultat/kurstillfalle/antalredoforresultatpahelkurspertillfalle
  • Tog bort GET kurstillfalle/resultatsfordelning i förmån för PUT resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning
  • Tog bort GET studieresultat/{studieresultatUID}/utbildning/{utbildningsinstansUID}/resultat/skapa/hinder i förmån för GET studieresultat/{studieresultatUID}/utbildningsinstansUID/{utbildningsinstansUID}/resultat/skapa/hinder
  • GET resultat/noteringsdefinition/kurstillfalle inte längre deprikerad
  [LTRE-35394]

Studiedeltagande

 • Nytt API för att läsa upp studieaktiviteter till Studentgränssnittet.

  [LTRE-30878]

Uppföljning

 • Kolumnerna som är namngivna med UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_* har nu data om utbildningstillfällets typ istället för utbildningens typ

  [LRTE-36071]
 • Ny representation för att exportera progress för ett kurspakteringstillfälle

  [LRTE-33834]


Avisering för framtida API-förändringar

Kataloginformation

 • kataloginformation/anvandarbehorighet/skapa (POST) försvinner. Använd istället den nya kataloginformation/anvandarbehorighet

  [LTRE-37847]
 • AnvandarbehorigheterEvent döljs för externa system tidigast i version 1.27 i syfte att minska onödig exponering av känsliga uppgifter som av säkerhetsskäl ej bör hanteras utanför systemet.

  [LTRE-33823]

Resultat

 • IK-specifik funktionalitet var synlig utåt, kommer att tas bort/hanteras på annat sätt, tidigast i sprint 125

  [LTRE-36790]


Alla ärenden i version 


LTRE-35428

fel info i meddelande vid inriktningsval

LTRE-35337

UFAIP: Olika resultat vid utsökning av underlag för anmälan inom program

LTRE-37228

Fel på dropplist vid behörighetsmodell och urvalsmodell

LTRE-37174

Byt status på utbildningstillfälle - Felaktigt meddelande/återkoppling

LTRE-37111

Vid rättning av utfärdat bevis ska beslutsfattare inte ändras

LTRE-37050

Förhindra att GUI försöker skapa dubbletter av utbildning och tillfälle vid dubbelklick

LTRE-37206

Namn och p-nr ska finnas med vid utskrift från översikter på enskild student

LTRE-37101

Datumkontroll av datum för avslutade studier vid rättning av utfärdat bevis

LTRE-37113

Felaktig loggning gör att information som behövs för felsökning försvinner

LTRE-37035

Datalagringsfel ibland när man lägger till många deltagare på aktivitetstillfällen

LTRE-33834

Lista med kurs- och modulresultat går ej att skriva ut för över 100 deltagare

LTRE-36921

Punkter i underlaget för HPR, blir fel i summering

LTRE-36976

Datamigreringar initieras felaktigt

LTRE-36837

Felaktig/Otydlig kolumnnamn i tabellen datamigreringstatus_progress

LTRE-37000

Connection-timeout är satt för lågt API-gateway

LTRE-36857

Ej tillgängliga menyalternativ för uppnådd andel

LTRE-36781

Fel när man använder ”Sparade utsökningsparametrar” i uppföljningsrapporten ”Utfärdade bevis”.

LTRE-36783

Om Fileservice är nere och man öppnar ett ärende innehållande bilaga ges otydligt felmeddelande

LTRE-36706

Meddelande om allvarligt fel vid sökning i LadokPing LP04 Resultat

LTRE-36076

Felmeddelande - Behörighet saknas

LTRE-36071

IO-objekt: Kolumnerna för utbildningstillfällestyp innehåller information från utbildningens utbildningstyp

LTRE-35617

Utannonsering i utbildningsinformation: Informationstext vid förhandsgranskning

LTRE-34909

UFAIP: Program inom förutbildning kan inte sökas fram och skickas till NyA

LTRE-37058

UFAIP: Takvärde ska kunna vara blankt eller > 0, max45

LTRE-37057

UFAIP: Antal träffar bör hänga ihop

LTRE-37030

Ny struktur för startsidan - med val att växla mellan beta och original

LTRE-37039

Utdata kurspaketering: Lägg in "mouse over" på val av status

LTRE-37117

Förbättra prestanda för eventstreaming

LTRE-37104

CSN: Studieordningen PU18 ska läggas till i CSN-integrationen

LTRE-37049

Utbildningssamarbete - kvarstående

LTRE-37005

Java: Inga andra användare än db2inst1 ska ha dbadm rättigheter.

LTRE-30878

Visa studieaktivitet i studentgränssnittet

LTRE-36988

Logotyp till examensbevis - SLU

LTRE-36981

Ta bort nightmaretesterna

LTRE-36842

Studenter kan läggas till aktivitetstillfällen även vid återbud vilket skapar problem

LTRE-36839

Förtydliga/förbättra logging under uppstart

LTRE-36280

PerformanceMonitorAspect borde tas bort om den inte används

LTRE-36464

Vid beräkning av prestation för hel kurs ta hänsyn till om prestation för modul finns

LTRE-36613

Det är möjligt att skapa tillfällen med felaktigt datumformat på "sista anmälningsdag" via API:t

LTRE-36963

Logotyp till bevis - CTH

LTRE-29718

Varna om nytt resultat med samma examinationsdatum som redan lagts in rapporteras

LTRE-37144

Gör systemaktivitet för att rätta bevis produktionsklar

LTRE-37031

Modellera en ny resurs som hanterar det som skall visas på beta startsidan

LTRE-36158

Rätta korrekturfel i utfärdat bevis (PDF-dokumentet)

LTRE-32131

Ändra val under valperiod som student

LTRE-10308

Tag bort eventstatus administrationssidan

LTRE-35394

Ta bort deprecated REST-metoder

LTRE-37116

Ta bort onödig hantering av idp och shibboleth_session_id från beslutsinformation

LTRE-37160

Förbättring avseende administration av användares behörigheter

LTRE-37134

SökAnvändare har ändrats till att hämta behörigheter vilket kraschar för -1 användare

LTRE-32934

GUI: Refaktorisera nerladdningar med ny komponent

LTRE-36179

Inför cachning av fördelningsfilter i tjänster som stödjer automatfördelning

LTRE-28320

Lägg in testfall för pending events

LTRE-29795

Uppgradera flywaydb: 4.2.0.L3 -> 5.2.4

 • No labels