Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

 • Förändringen i administration av användarbehörigheter som genomfördes i LTRE-35160 har backats helt och kommer inte att finnas i version 1.20 i produktionsmiljön.

  [LTRE-37146]
 • Funktionaliteten för att rätta uppgifter i bevis kommer inte att vara tillgänglig i version 1.20 i produktionsmiljön, då uppgift om beslutsfattare sparas felaktigt. Funktionaliteten öppnas igen i version 1.21.

  [LTRE-37110]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Bevis: Rätta utfärdat bevis. Observera att systemaktiviteten är indragen i den version av 1.20 som når produktionsmiljön.


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • Nya resursmetoder för att rätta utfärdat bevis. Ny representation RattaUtfardatBevis

  [LTRE-36539]
 • Nytt event UtfardatBevisRattatEvent

  [LTRE-36541]

Kataloginformation

 • Ny systemaktivitet: "Bevis: Rätta utfärdat bevis"

  [LTRE-36538]

Resultat

 • Nytt värde i ResultatPaUtbildning kallt HarTillgodoraknande, samt i Tillgodoinformation kallat HeltTillgodoraknad

  [LTRE-34813]
 • Ny resurs för att kopiera resultat från ersatta studenter. Ej tillgänglig för externa system

  [LTRE-36776]

Studiedeltagande

 • Utöka resurs för att söka utdata deltagande kurspaketering med att även avse underliggande paketeringar Ej tillgänglig för API-användare.

  [LTRE-36661]
 • Utökat SokkriterierDeltagandeKurspaketeringUtdata med attributen UnderliggandeKurspaketeringstillfalleUIDer och DeltagaretillstandUnderliggandeLista.

  [LTRE-36661]
 • Utökat SokkriterierDeltagandeKurspaketeringUtdata med attributet InomPeriodIOrdningUnderliggande

  [LTRE-36661]

Uppföljning

 • Utökat IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING med två kolumner med information om omregistreringar

  [LTRE-36763]
 • Utökat 11 informationsobjekt med information om undervisningsspråk

  [LTRE-30370]
 • Lagt till BI för undervisningsspråk och uppdaterat BI-UTBILDNINGSTILLFALLEN med referens till undervisningsspråk

  [LTRE-30370]


Avisering för framtida API-förändringar

Kataloginformation

 • Administration och åtkomst till användarbehörigheter ska inte längre ske via /kataloginformation/anvandare (GET/POST/PUT av typen Anvandare). För typen Anvandare utgår attributet Anvandarbehorighet (tidigast från version 1.24). Använd istället /kataloginformation/anvandarbehorighet (GET/POST/DELETE) för att administrera en användarbehörigheter i taget, eller använda importfunktionen.

  [LTRE-36832]

Resultat

 • IK-specifik funktionalitet var synlig utåt, kommer att tas bort/hanteras på annat sätt, tidigast i sprint 125

  [LTRE-36790]


Alla ärenden i version 


LTRE-37042

HPR: Systemfel vid export av underlag

LTRE-37146

Backa ändringen i adminstration av användarbehörigheter (LTRE-35160)

LTRE-37122

Utbildningsinformation: Felaktig benämning, "Svensk benämning" i stället för "Engelsk benämning"

LTRE-37110

Gör systemaktivitet för att rätta bevis till ej produktionsklar

 • No labels