Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • EMIL-xml har utökats med ett nytt attribut: Utbildningssatsning/Assigned education

  [LTRE-34420]
 • I samband med uppgraderingen av produktionsmiljön till 1.20 så kommer replikering att ersätta den nattliga kopieringen av uppföljning till de databaser som lärosätena har SQL-access till. Detta innebär att fördröjningen från Ladok till databaserna går från storleksordningen dygn till sekunder. Det räcker med en omstart av stunnel-klienten för att den nya funktionaliteten ska aktiveras.

  [LTRE-36958]

Förbättrade funktioner 

 • Nu finns möjlighet att rätta delar av ett utfärdat bevis. Det finns möjlighet att korrigera koppling till kurspaketering och datum för avslutade studier. Ny systemaktivitet: "Bevis: Rätta utfärdat bevis". Observera att denna funktionalitet är indragen i version 1.20.0 (se information i LTRE-37110).

  [LTRE-36157]
 • Student kan, innan ansökan är skickad, ta bort bifogade bilagor vid ansökan om tillgodoräknande och bevis i studentgränssnittet.

  [LTRE-36239]
 • Nu finns en gemensam inloggningssida för studentgränssnittet med information både på svenska och engelska.

  [LTRE-36244]
 • Menyvalet 'Gemensamma aktivitetstillfällen' har bytt namn till 'Aktivitetstillfällen'. Länkar till aktivitetstillfällen leder nu till resultat- respektive attesteravyer under detta menyval. Det innebär att rapportering/attestering blir möjlig för alla deltagare på ett aktivitetstillfälle, även om man sökt fram aktivitetstillfället via ett kurstillfälle.

  [LTRE-36810]
 • Med särskilt behörighet är det nu möjligt att ta bort förväntat deltagande då antagning gjorts i externt system. Kräver någon av systemaktiviteterna: 'Studiedeltagande: Ta bort externt förväntat deltagande - kurstillfälle' 'Studiedeltagande: Ta bort externt förväntat deltagande - kurspaketeringstillfälle'

  [LTRE-36699]
 • Nu visas modul utan omfattning korrekt, utan omfattning och utan valuta.

  [LTRE-34813]
 • Information om undervisningsspråk finns nu tillgänglig i de informationsobjekt som sedan tidigare innehöll information om utbildningstillfälle. Dessutom har BI_UNDERVISNINGSSPRAK tillkommit och BI_UTBILDNINGSTILLFALLEN har kompletterats med en identifierare för undervisningsspråk.

  [LTRE-30370]
 • Städat bort teckensekvenser i EMIL-filen som inte kan tolkas av vissa konsumerande system. Tecknen byts till '?'

  [LTRE-36927]
 • Möjligheten att kunna importera 'andra resultat' från Ping är bortplockad eftersom funktionalitet nu finns inbyggd i stödet för examenshantering.

  [LTRE-36928]


Viktiga rättningar

 • Administration av användares behörigheter sker nu via separat resurs istället för via administration av enskilda användare. Detta skapar en tydlighet, enklare lösning och minskade problem med stora händelser och nätverkstrafik.

  [LTRE-35160]
 • Titel i webbläsarfliken sätts till födelsedata när man valt student, detta för att webbläsarhistoriken inte ska innehålla känsliga personuppgifter som sparas på datorn mellan inloggningar i systemet.

  [LTRE-35828]
 • Kurspaketeringar i Studiedeltagande-vyn visas nu i korrekt ordning när det finns många nivåer av kurspaketeringar.

  [LTRE-36188]
 • När en attestant ska ta bort resultat som är förberedda för borttagning behöver denne inte längre ha systemaktiviteten 'Resultat: Förbered borttag av attesterat resultat'. Knappen har även fått tydligare namn: 'Ta bort resultat som är förberedda för borttagning'.

  [LTRE-36516]
 • Det går nu inte längre att lägga till samma del av kurs utan omfattning eller del av kurs med omfattning noll flera gånger som mål i tillgodoräknande.

  [LTRE-36960]
 • Rättat felaktig generering av år i EMIL-identifierare. Kunde bli fel när flera studieperioder fanns.

  [LTRE-36949]
 • Attributet tillträdesnivå är inte längre obligatoriskt vid utannonsering

  [LTRE-36822]
 • Utdatavyn Studieaktivitet och -finansiering är åtgärdad avseende prestanda.

  [LTRE-36744]
 • Rättat hantering av studieavgiftsskyldighet när student byter personnummer.

  [LTRE-36754]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Studiedeltagande: Kopiera registrering

Studiedeltagande: Ta bort externt förväntat deltagande – kurspaketeringstillfälle

Studiedeltagande: Ta bort externt förväntat deltagande – kurstillfälle

Bevis: Rätta utfärdat bevis (OBS! Indragen i version 1.20, kommer i version 1.21)

Resultat: Kopiera resultat


Nationella utbildningsmallar

 • Programtillfälle (1993) och Inriktningstillfälle (1993) kan nu innehålla individuella kurstillfällen (1993).
 • Ny studieordning Uppdragsutbildning (timmar) - UPTI
 • Nya nationella utbildningsmallar för Kurs - UPTK19, Kurstillfälle - UPTKTF19 och Modul - UPTMOD19.


API-förändringar

Examen

 • Nya resursmetoder för att rätta utfärdat bevis. Ny representation RattaUtfardatBevis

  [LTRE-36539]
 • Nytt event UtfardatBevisRattatEvent

  [LTRE-36541]

Kataloginformation

 • Ny systemaktivitet: "Bevis: Rätta utfärdat bevis"

  [LTRE-36538]

Resultat

 • Nytt värde i ResultatPaUtbildning kallt HarTillgodoraknande, samt i Tillgodoinformation kallat HeltTillgodoraknad

  [LTRE-34813]
 • Ny resurs för att kopiera resultat från ersatta studenter. Ej tillgänglig för externa system

  [LTRE-36776]

Studiedeltagande

 • Utöka resurs för att söka utdata deltagande kurspaketering med att även avse underliggande paketeringar Ej tillgänglig för API-användare.

  [LTRE-36661]
 • Utökat SokkriterierDeltagandeKurspaketeringUtdata med attributen UnderliggandeKurspaketeringstillfalleUIDer och DeltagaretillstandUnderliggandeLista.

  [LTRE-36661]
 • Utökat SokkriterierDeltagandeKurspaketeringUtdata med attributet InomPeriodIOrdningUnderliggande

  [LTRE-36661]

Uppföljning

 • Utökat IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING med två kolumner med information om omregistreringar

  [LTRE-36763]
 • Utökat 11 informationsobjekt med information om undervisningsspråk

  [LTRE-30370]
 • Lagt till BI för undervisningsspråk och uppdaterat BI-UTBILDNINGSTILLFALLEN med referens till undervisningsspråk

  [LTRE-30370]


Avisering för framtida API-förändringar

Kataloginformation

 • Administration och åtkomst till användarbehörigheter ska inte längre ske via /kataloginformation/anvandare (GET/POST/PUT av typen Anvandare). För typen Anvandare utgår attributet Anvandarbehorighet (tidigast från version 1.24). Använd istället /kataloginformation/anvandarbehorighet (GET/POST/DELETE) för att administrera en användarbehörigheter i taget, eller använda importfunktionen.

  [LTRE-36832]

Resultat

 • IK-specifik funktionalitet var synlig utåt, kommer att tas bort/hanteras på annat sätt, tidigast i sprint 125

  [LTRE-36790]


Alla ärenden i version 


LTRE-35160

Kan inte ta bort behörighetsprofiler på användare när maxantalet har uppnåtts

LTRE-35828

Personnummer och namn sparas i webbläsarens historik

LTRE-36504

HST, underlag: Kolumn FORSTA_REGISTRERING_KURSPAKETERING_DATUM populeras inte

LTRE-36188

Studiedeltagande - inre inre kurspaketering visas fel

LTRE-36555

ServiceConnectionMonitor.waitForServicesOnline

LTRE-36516

Ta bort attesterade resultat (knappen visas inte trots korrekt systemaktivitet)

LTRE-36960

Modul utan omfattning kan tillgodoräknas flera gånger

LTRE-36961

Det går att resultatrapportera även när TG finns på modul utan omfattning

LTRE-36949

Fel identifier vid utannonsering (igen)

LTRE-36948

Export av underlag levereras inte i tid

LTRE-36820

Åtgärda den engelska översättningen på ett meddelande i utbildningsinformation

LTRE-36822

Fel vid förhandsgranskning (och utannonsering?) av basår

LTRE-36763

Genomströmning kurspaketeringstillfälle. Omregistrering på kurstillfälle efter byte av kurspaketeringstillfälle redovisas felaktigt

LTRE-36762

Genomströmning kurspaketeringstillfälle. Registreringar räknas trots återbud på kurspaketeringstillfället

LTRE-36744

UTDATA: Timeout vid utdatasökning - studieaktivitet och finansiering

LTRE-36863

JMX är inte tillgänglig i *-frontend tjänster

LTRE-36861

Rättning kursversioner som fått ny benämning och nytt poängtal jmf tidigare versioner

LTRE-36845

Komplettera visningen av utannonserahistoriken under fliken hantera flera i Utbildningsinformation

LTRE-36754

UTRED: Varför är Student avgiftsskyldig men har samtidigt "uppgift saknas" - studieavgiften går inte att beräkna om

LTRE-36664

HPR/HST - Summan i gruppering av utförande organsiationsenhet skiljer sig från summan när man begränsar på en organisationsenhet

LTRE-33088

Engelska översättningar

LTRE-36157

Rätta koppling till kurspaketering och datum för avslutade studier för utfärdat bevis

LTRE-36239

Möjlighet att ta bort bilaga i TG-ansökan

LTRE-36094

EventStreamRereader måste kunna hantera omstart utan att läsa om fler händelser

LTRE-36244

Tvåspråkig startsida för www.student.ladok.se

LTRE-35607

Migrera felaktiga T-personnummer

LTRE-36810

Rapportering/attestering på aktivitetstillfälle ska alltid göras i samma vy

LTRE-36699

Registervårdsmöjlighet att ta bort förväntat deltagande vid extern antagning

LTRE-34813

Modul med omfattning 0 bör visas som 0 hp istället för blankt

LTRE-30370

Tillgängliggöra uppgiften Undervisningsspråk i Uppföljning samt komplettering av två IO

LTRE-34420

Utöka EMIL-xml med Utbildningssatsning/Assigned education

LTRE-35950

Inför status och eventuell felmeddelande i tabellen UTFORDA_DATAMIGRERINGAR

LTRE-36958

I samband med 1.20 så replikeras ufhsk-databaserna

LTRE-35383

Generera om typescript representationer från api-projektet i GUI:t

LTRE-36927

Tvätta bort ogiltiga teckensekvenser i EMIL-filer som kan komma in via t.ex. Selma

LTRE-36928

Rensa bort möjlighet att importera andra resultat från ping

 • No labels