Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avvikande tidplan för 1.19

Denna version kommer enligt överenskommelse inte att levereras till produktionsmiljön utan endast till testmiljön.
Uppgradering av produktionsmiljön till 1.19 kommer att ske först den 31/1, d.v.s. samtidigt som uppgraderingen till 1.20.


Release: (1.19.0)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Ny utdatafunktion för att söka deltaganden på yttersta kurspaketering. Kräver systemaktivitet: "Studiedeltagande: Läsa information".

  [LTRE-36112]

Förbättrade funktioner 

 • Nu visas även finansieringsform i listning av kurstillfällen i Utbildningsinformation.

  [LTRE-33636]
 • I vyn studiedeltagande visas nu även finansieringsform för kurstillfälle.

  [LTRE-32737]
 • Val av utdatafunktion sker nu i en meny istället för som tidigare via flikar.

  [LTRE-30862]
 • Nu skickas inte antagningar till utbildningstyperna 2007UTFU (Utbytestillfälle, utresande) och 2007UATTF (Individuellt tillfälle för utbytesåtagande, utresande) till LadokPing ifall återbud finns.

  [LTRE-36629]
 • Nu syns det vilka kurstillfällen man har utannonserat och inte bara vilka man kan utannonsera under fliken Hantera flera i Utbildningsinformation.

  [LTRE-36760]
 • Skapat BI-ATERBUD som tillgängliggör information om återbud.

  [LTRE-36713]
 • Beställning av folkbokföringsuppgifter sker nu automatiskt via så kallade "bevakningar av folkbokföringsuppdateringar" i Studentregistret. I nuläget görs det för samtliga studenter i Ladok. Längre fram kan det bli aktuellt att inte förlänga bevakningar för gamla/inaktuella studenter.

  [LTRE-36502]


Viktiga rättningar

 • Medarbetarrättigheter rättad med avseende på moduler med avvikande organisation.

  [LTRE-36554]
 • Rättning av visning av felmeddelanden när student bifogar filer.

  [LTRE-36508]
 • Nu summeras antal träffar rätt då man söker efter gemensamma aktivitetstillfällen.

  [LTRE-36466]
 • Prestandaförbättring i funktionen Utdata Utfärdade bevis

  [LTRE-36537]
 • Rättning av felaktigt dubblerade händelser för studieavgiftsskyldighet.

  [LTRE-36676]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Kataloginformation

 • Ny nationell grunddatakategori Utbildningssatsning

  [LTRE-34421]

Studentinformation

 • Tillagt information om sista datum för folkbokföringsbevakning. Avvecklat funktioner för beställning av folkbokföringsuppdateringar då detta utgått ur Studentregistrets API.

  [LTRE-36502]

Studiedeltagande

 • Ny resurs för att söka utdata deltagande kurspaketering PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering ej tillgänglig för API-användare.

  [LTRE-36112]

Uppföljning

Utbildningsinformation

 • Visa vilka kurstillfällen man har utannonserat

  [LTRE-36760]


Avisering för framtida API-förändringar

Kataloginformation

 • Administration och åtkomst till användarbehörigheter ska inte längre ske via /kataloginformation/anvandare (GET/POST/PUT av typen Anvandare). För typen Anvandare utgår attributet Anvandarbehorighet (tidigast från version 1.24). Använd istället /kataloginformation/anvandarbehorighet (GET/POST/DELETE) för att administrera en användarbehörigheter i taget, eller använda importfunktionen.

  [LTRE-36832]

Resultat

 • IK-specifik funktionalitet var synlig utåt, kommer att tas bort/hanteras på annat sätt, tidigast i sprint 125

  [LTRE-36790]


Alla ärenden i version 


LTRE-36554

Bugg i Medarbetarrättigheter om modul inte har samma organisation som kursen

LTRE-36508

Om uppladdning av bilaga misslyckas i Studentgränssnittet så ser det ändå grönt ut för studenten

LTRE-36004

Tillfälleskod måste vara unik inom kalenderhalvår för att kunna överföras till NyA

LTRE-36466

Antal aktivitetstillfällen summeras felaktigt

LTRE-36537

UTRED: Timeout på utfärdade bevis

LTRE-35306

Dubbelklick på knappen "Ompröva markerade rader" leder till NullPointerException i Studiedeltagande

LTRE-35304

Standard för XML-enums

LTRE-36676

Studieavgiftsskyldigheter publiceras felaktigt dubbelt trots att student redan är kopplad till lärosäte

LTRE-36109

Korrekt omfattning för studieperiod på programtillfälle som avser inriktning med avvikande omfattning kan inte anges

LTRE-33636

Visa finansieringsform i listning av tillfällen i Utbildningsinformation

LTRE-32737

Visa finansieringsform i Studiedokumentation / Student / Studiedeltagande

LTRE-30862

Utdata GUI: Byt ut "flikarna" mot menyval

LTRE-36283

Utannonsering i utbildningsinformation: Avveckla utannonseringshistorik i extintegration

LTRE-36481

Byt ikon för nedladdning av pdf till en ikon från Font Awesome

LTRE-36629

Utöka lösningen i LTRE-36471 med fler utbildningstyper.

LTRE-29378

Event som skall skrivas direkt till Error skall duplikatskontrolleras

LTRE-29235

Förtydliga dokumentation om identitetsuppgifter

LTRE-36760

Visa vilka kurstillfällen man har utannonserat

LTRE-36713

Skapa BI-objekt för återbud

LTRE-36670

Grunddatabeskrivningar för Beviskategori och Finansieringsformsgrupp

LTRE-36641

HHH000104: firstResult/maxResults specified with collection fetch; applying in memory!

LTRE-36502

Optimera beställningar av folkbokföringsprenumerationer

LTRE-34419

Nytt attribut för Utbildningssatsning

LTRE-34421

Ny nationell grunddatakategori Utbildningssatsning

LTRE-36112

DEMO MK: UTDATA: Deltagande kurspaketering

LTRE-34770

När man klickar ur "Visa från alla i denna version" i resultatrapportering så kan det ta väldigt lång tid

LTRE-36633

Anrop till favoriter sker på kurstillfällessökning, ta bort det anropet

LTRE-36521

Långsam slagning. resultat/utbildningsinstans/filtrera?limit=50&page=1&utbildningsgrundtypID=2&utbildningskod=**

LTRE-36270

TEST: kopiera resultat från ersatt student

LTRE-36518

Långsam slagning. resultat/kurstillfalle/resultatsfordelning

LTRE-36517

Långsam slagning. resultat/kurstillfalle/antalredoforresultatpahelkurspertillfalle

LTRE-36519

Långsam slagning. aktivitetstillfalle/filtrera?benamning=*&limit=25&orderby=DATUM_DESC&orderby=BENAMNING_ASC&page=1&skipCount=false&sprakkod=sv

LTRE-36505

Utred Narrowing proxy på kursinstans om det kan vara orsak till buggar

LTRE-35331

Kopiera registrering: Stöd kopiering av registrering i fler fall

LTRE-35165

Kopiera registrering: Undvik att man fastnar vid "backning"

LTRE-36743

Uppgradera breadcrumb till Angular

 • No labels