Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Ansökan om tillgodoräknande från studentgränssnittet. Studenten beskriver i text grund och mål med tillgodoräknandet och möjlighet finns att ladda upp bilagor och att skicka ett meddelande till handläggaren. Ansökan om tillgodoräknande från studengränssnittet förutsätter att propertyn "visa.ansokan.tillgodoraknande" är påslagen och att systemaktiviteten "Student-Resultat: Ansök om tillgodoräknande" finns i studentprofilen.

  [LTRE-35667]

Förbättrade funktioner 

 • Individuella åtaganden kan endast skapas om studenten är kopplad till lärosätet.

  [LTRE-34629]
 • När en bilaga läggs till i ett ärende kommer automatiskt en ärendenotering skapas. Även när en bilaga tas bort skapas en ärendenotering.

  [LTRE-35544]
 • Nu går det att begränsa på enskilda studenter vid skapade av attesteringsrättigheter.

  [LTRE-35662]
 • Nu framgår det tydligare att bevistyp på bevisbenämning inte är något man kan ändra om man inte har behörighet.

  [LTRE-28242]
 • Vid rapportering och attestering av aktivitetstillfällen under 'Avancerat' menyn så kommer endast tillfällen som har aktiva studenter att komma med

  [LTRE-36652]
 • Omarbetad utdatafunktion för att söka deltaganden på kurs. Inkluderar nu möjlighet att begränsa på om Kurstillfälle pågår inom datumperiod eller om studieperiod (perioddeltaganden) startar eller pågågår inom datumperiod.

  [LTRE-36336]
 • Det går nu att söka kurs direkt via utbildningskod utan att gå via modal i Utdata: Deltagande kurs.

  [LTRE-36315]
 • Med systemaktiviteten "Utbildningsinformation: Registervård, avancerad" går det nu att lägga till utbildningsområde vid avvikande fördelning av utbildningsområde på modul/tillfälle men inte ta bort.

  [LTRE-36096]
 • Möjlighet att registervårda bevisbenämning och ändra bevistyp. Egen lokal systemaktivitet "Bevis: Registervårda bevisbenämning"

  [LTRE-35925]
 • Flaggan som indikerar att det finns flaggade resultat för borttagning av betyg på hel kurs är nu klickbar och leder till en sida där de flaggade resultaten visas.

  [LTRE-35810]
 • Ett dokumenterat uppehåll på kurspaketering hindrar nu inte borttagning av "Pågående" för kurspaketeringstillfällen som inte berörs av uppehållet.

  [LTRE-35928]
 • Nu har punkten 7.1 i Diploma Supplement en egen platshållare. Som default kommer där variabeln [BeslutsdatumEn] finnas, vilket ger beslutsdatum med engelsk formatering i punkten 7.1. Möjlighet finns dock som för alla andra platshållare att på lokal nivå eller vid utfärdande ändra värdet.

  [LTRE-35753]
 • För berörda lärosäten enligt LADOKSUPP-5992 görs en konvertering av resultatnoteringar med benämningen 'Skrivningspoäng'. Noteringsdefinitioner enligt typen numerisk och fritext med benämningen 'Skrivningspoäng' konverteras till den fördefinierade fasta Skrivningspoängsdefinitionen. Om det redan finns en noteringsdefinition av den fasta typen inom kombinationen kurstillfälle-utbildningsinstans kommer ingen konvertering att ske då endast en definition av denna typ tillåts. För att ytterligare reducera antalet resultatnoteringar som visas vid rapportering/attestering när man går via 'Avancerat/Gemensamma aktivitetstillfällen' har förbättringar gjorts så att endast information visas för de kurstillfällen som har studenter med koppling till det aktuella aktivitetstillfället.

  [LTRE-35488]


Viktiga rättningar

 • Nu finns en migrering av inkonverterade resultat där studenter i gamla Ladok fått resultat på kurs utan resultat på prov trots att det finns ett prov för kursen med markering som "enda prov". Inkonverterade sådana resultat fick en prestationsomfattning om noll, vilket framförallt lett till fel uppföljning om HPR.

  [LTRE-33963]
 • Rättning av fel i funktionen för Uppdatera uppgifter från studentregistret

  [LTRE-36711]
 • En antagning från NyA som avser inresande utbyte läggs nu som en Ej hanterad antagning om studenten saknar eller har fler än ett förväntat deltagande som avser utbytesavtal inresande på lärosätet.

  [LTRE-36651]
 • Nu visas inte antagning till utresande utbyte i LadokPing om det finns återbud.

  [LTRE-36471]
 • En ny regel är införd som förhindrar att man utannonserar tillfällen som tillhör IK-mallar eftersom IK-mallarna inte har en komplett uppsättning EMIL-attribut.

  [LTRE-36383]
 • Kontroll av informationsbehörighet för medarbetarrättigheter av typ organisation utförs nu korrekt för kurs respektive modul vid attestering.

  [LTRE-36376]
 • Om man försöker ta bort ett aktivitetstillfälle hindras man från detta om det finns anmälda studenter på det berörda tillfället.

  [LTRE-36211]
 • Vid bevisutfärdande utelämnas fotnot för betyg om kolumnen för betygsskala inte visas, även då beslut fattas utanför systemet.

  [LTRE-36032]
 • Om en student är avstängd eller avskiljd visas nu en varning vid resultatrapportering. Om examinationsdatum för resultatet infaller under tiden för restriktionerna stoppas användaren från att rapportera resultat.

  [LTRE-35991]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet "Bevis: Registervårda bevisbenämning"


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • Ny ingång för att uppdaterade en bevisbenämning för registervård bevisbenamning/uid/registervard

  [LTRE-35925]

Extintegration

 • Utannonsering är nu endast möjligt via utbildningsinformations api (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/publicering/{uid}), rest-ingång '/extintegration/emil/utannonsering/utbildningstillfalle' är nu borttagen. /extintegration/emil/utannonseringar (utannonseringshistorik) kommer att tas bort i version 119 eller 120 och ersätts med (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID}).

  [LTRE-35619]

Resultat

 • Ny rel resultat/kurstillfalle/aktivitetstillfalle/skafinnasstudenter

  [LTRE-36652]

Studiedeltagande

 • Ny resurs för att söka utdata deltagande kurs som även inkluderar nivån perioddeltagande, PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande ej tillgänglig för API-användare.

  [LTRE-36336]

Utbildningsinformation

 • Utannonsering är nu endast möjlig via utbildningsinformation (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/publicering/{uid}), rest-ingång '/extintegration/emil/utannonsering/utbildningstillfalle' är borttagen.

  [LTRE-35619]
 • Ta bort gamla "denormaliserade" representationer från utbildningsinformation som inte längre används (död kod).

  [LTRE-36435]

Ärendehantering

 • Ny ingång för att hämta mina ärenden som student

  [LTRE-36163]
 • Bryt ut BilagaTillÄrendeResource och BilagaTillAnsökanResource från BilagaResource

  [LTRE-36272]
 • Mina ärenden returnerar explicit representation

  [LTRE-36489]


Avisering för framtida API-förändringar

Kataloginformation

 • Administration och åtkomst till användarbehörigheter ska inte längre ske via /kataloginformation/anvandare (GET/POST/PUT av typen Anvandare). För typen Anvandare utgår attributet Anvandarbehorighet (tidigast från version 1.24). Använd istället /kataloginformation/anvandarbehorighet (GET/POST/DELETE) för att administrera en användarbehörigheter i taget, eller använda importfunktionen.

  [LTRE-36832]

Resultat

 • IK-specifik funktionalitet var synlig utåt, kommer att tas bort/hanteras på annat sätt

  [LTRE-36790]

Utbildningsinformation

 • Utannonseringshistorik från extintegration (/extintegration/emil/utannonseringar) tas bort i version 1.20 (fr.o.m. version 1.18 ska (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID}) användas i stället.

  [LTRE-36283]

Ärendehantering

 • Ta bort fält Idp och ShibbolethSessionID från Beslutsinformation

  [LTRE-37152]


Alla ärenden i version 


LTRE-33963

Felaktig HPR för inkonverterade "enda prov"

LTRE-36711

Uppdatera uppgifter från studentregistret skriver över alias med riktiga uppgifter

LTRE-36651

Lägg antagningar för inresande utbytesstudenter i Ej hanterade antagningar när inget entydligt inresande utbyte hittas (nu skapas de som fristående kurs)

LTRE-36715

Det går inte att verifiera intyg

LTRE-36653

Rensa-knappen i rapporter i Uppföljning fungerar inte

LTRE-36557

Kurs och Kurspaketering: Filtrering på tillstånd återgår alltid till default-läge

LTRE-36471

Antagning till utresande utbyte som fått återbuds ska inte visas i LadokPing / LP04

LTRE-36361

Applikationsfel vid anrop '/studentinformation/student/filtrera/nationelltval'

LTRE-36477

regression i sökningen i manage-backup.pl

LTRE-36428

Förbered tillfällesbyte, individuellt: Två identiska individuella tillfällen leder till error event

LTRE-36578

Finansieringsform visas inte då det ej är ORD

LTRE-36383

Obligatoriska EMIL-attribut som inte finns i tillfällets utbildningsmall valideras inte vid utannonsering

LTRE-36376

Attestant begränsad till forskarnivå på org.rätt kan ändå attestera på grund/avancerad nivå

LTRE-36211

Kontroll ifall det finns anmälda studenter vid borttag av aktivitetstillfällen är trasig

LTRE-36186

2 st studieavgiftsbetalningar fortfarande i osynk i prod

LTRE-36032

Bevis: Ta inte med fotnot om betygsskala om betyg inte visas, även då beslut fattas utanför systemet

LTRE-35995

Studiedeltagande-registrering. Systemfel vid gruppering på Kurstillfälle.

LTRE-35991

Text saknas vid resultatrapportering på avstängd student

LTRE-35876

guiStaticContentPath saknas för img/favicon-ladok.png i gui-frontend och student-frontend

LTRE-34629

Demo MU: Kräv att student är kopplad till lärosäte innan ind. tillfälle skapas

LTRE-35544

Bifoga bilaga: Lägg till automatiska noteringar i ärendet när bilaga bifogas eller tas bort på ärende

LTRE-35662

Koppla attestant till student/er

LTRE-33759

Hur ska lärare rapportera resultat på anonymt "Gemensamma aktivitetstillfällen"?

LTRE-28242

Tydliggör att bevistyp inte kan redigeras för bevisbenämning utan registervårdsbehörighet

LTRE-36652

Hantera att aktivitetstillfället inte har anmälda/deltagare från alla möjliga kurstillfällen

LTRE-34142

Otydlig dokumentation i Uppföljning

LTRE-36336

Utdata: Deltagande kurs Version 2 (till 1.18)

LTRE-36334

Undertryck error "Fel vid anrop med temporär kontext" om 404

LTRE-36543

Ta bort externtUID på identiteter som blivit ersatta

LTRE-36315

Sök Kurs direkt utan att gå via modal

LTRE-36276

Borttag av student (makulera) fungerar inte utan ger errorevent

LTRE-36266

PersonnummerPipe ska returnera 'Inget pnr' om det saknas personnummer

LTRE-36253

Lägg till spinner när man väljer att visa summeringar i studiedokumentation -> kurs

LTRE-36225

Vid omstart av tjänster så dränks vi av errormeddelanden

LTRE-36279

Endast utbildningstyper med grundtyp KURS ska finnas som val när man söker fram kurser i Utdata resultat och Utdata deltagande kurs

LTRE-36243

Vi returnerar Internal Server Error (500) istället för Not Found (404) när vi inte hittar en utbildning

LTRE-36096

Registervård utbildningsområden - Moment 22

LTRE-35925

Registervård: Ändra bevistyp på bevisbenämning

LTRE-35813

Utdata Resultat. Ersätt bindestrecket mot snedstreck vid visning av Kurs och Modul

LTRE-35810

Går ej klicka på flaggan för borttag av resultat på kursbetyg

LTRE-35928

Tidigare uppehåll hindrar borttag av påbörjat deltagande

LTRE-35753

Datum ska kunna skrivas ut i DS punkt 7.1 även vid beslut fattat utanför systemet

LTRE-36515

DEMO MK: Filtersök på perioddeltagande.tillstånd inom Utdata Deltagande kurs

LTRE-35488

Sammanföra konverterade skrivningspoäng till en definition

LTRE-35377

Kopiera registrering: Skapa systemaktivitet för kopiera registrering

LTRE-36305

Händelsen för stor att spara i databasen: 274419 bytes

LTRE-35667

TG-ansökan från studentgränssnittet

LTRE-36265

Komponenten för filter-sökning kommer inte ihåg parameter SINGEL_KATALOGDATA

LTRE-35619

Utannonsering i utbildningsinformation: Avveckla direkt utannonsering mot extintegration

LTRE-36514

Prestandaoptimering SQL Utdata Deltagande Kurs som släpps i 1.18 (prodsättning 10/1)

LTRE-36430

Unittest för flyway-script

LTRE-36264

Enhetstester för kopiering av resultat

 • No labels