Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Versionsinformation sprint 117

NyheterNya funktioner och systemaktiviteter

Story
Möjlighet att specificera attesteringsrättigheten för en attestant så att den avser studenter som finns i en viss grupp.
New Feature
Ny funktionalitet för att lägga till regler för att automatiskt fördela ärenden till ärendekorg.
New Feature
I vyn för studentärenden har införts funktionalitet för att initiera automatisk fördelning av ärenden till ärendekorg. Förutsätter att fördelningsregel har skapats.
New Feature
Det är nu möjligt att utannonsera flera utbildningstillfällen samtidigt. Systemaktivitet: "Utbildningsinformation: Hantera flera utbildningstillfällen - utannonsera".
New Feature
Det är nu möjligt för en student att bifoga en bilaga vid bevisansökan. Ny systemaktivit krävs i studentbehörighetsprofilen "Student-Bevis: Bifoga bilaga i bevisärende"
New Feature
En första version av en utdatafunktion för att söka deltaganden på kurstillfällen. Kräver systemaktivitet: "Studiedeltagande: Läsa information".

Förbättrade funktioner

Improvment
Texter som kan anges i fritextfält vid hämtning av intyg för studenter behålls nu och kan ändras så länge man arbetar med samma student.
Improvment
Att läsa utdata resultat ingår nu i vanliga systemaktiviteten Resultat: Läsa information. Den specifika systemaktiviteten Resultat: Läsa utdata resultat kommer att tas bort senare.
Improvment
Vid bevishandläggning visas nu även uppgift om nivå inom studieordning, huvudområde/n och successiv fördjupning för kurser från andra lärosäten. Kräver systemaktiviteten "Utbildningsinformation: Hämta kompletterande uppgifter oavsett lärosäte".
Improvment
För att få tillgång till att se uppgifter om en students utfärdade bevis på studentöversikten finns nu systemaktiviteten "Bevis: Läsa utfärdade bevis".
Improvment
Systemaktiviteten "Student-Ärendestöd: Läsa bevisärende" har bytt namn till "Student-Bevis: Läsa bevisärende".
Improvment
Det går nu att skriva ut de flesta specialtecken (tex. kinesiska tecken) i bevis (PDF-dokumentet), även när det gäller en textrad som är kursiv.
Improvment
Tydligare visning i studentgränssnittet när grunden för tillgodoräknande utgörs av del av kurs.
Improvment
För 'visa deltagare för kurstillfälle' under kurs sorteras nu kurstillfällena i första hand på datumordning och i andra hand på tillfälleskod
Improvment
Nu går det att redigera grunddata antagningsomgång utan att först vara tvungen att välja definition av antagningsomgång.
Improvment
Nu stoppas en student från att anmäla sig till aktivitetstillfälle om studenten har tillgodoräknat hela den modul som aktivitetstillfället avser. 
Anmälan tillåts dock om aktivitetstillfället har markerats med "Tillåt anmälan för studenter med godkänt resultat".
Improvment
Ej hanterad antagning är kompletterad med information om att antagningen avser inresande utbyte, behörighetsvillkor från NyA samt studieavgiftsvillkor enligt NyA.
Improvment
Nu kan del av kurs med omfattning noll och del av kurs utan omfattning tillgodoräknas

Technical Improvment

Alla filer som skapas eller laddas upp till systemets filtjänst skannas nu asynkront med en antivirusprogramvara. Man kan inte ladda ner filer som inte scannats och godkänts. Som administratör har man möjlighet att se om en fil har godkänts eller inte av virusscanningen.

Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny: Utbildningsinformation: Hantera flera utbildningstillfällen - utannonsera

Ny: Student-Bevis: Bifoga bilaga i bevisärende

Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.

Viktiga rättningar

Bug
Nu skrivs återigen rubriken som avser benämning på aktivitetstillfället ut vid utskrift.
Bug
Nu går det att ta bort tillgodoräknande på del av kurs även i de fall studenten har underkänt resultat på den delen av kursen.
Bug
I utsökning i Utdata Resultat tas nu inte tidiga avbrott med. Det gäller oavsett om resultat saknas eller är underkänt.
Bug
Utsökning via Utdata -> Sök population -> Studenter med påbörjad kurspaketering har fått bättre prestanda.
Bug
Nu visas rätt användare som ska kunna aviseras vid förberedelse av borttagning av resultat. 

IK

 Informationen är ännu inte uppdaterad.

API-förändringar

Resultat

 • Makuleradinformation införd i GruppKoppladTillUtbildning

  [LTRE-35719]
 • Nytt fält GallerModulUtanOmfattning i MojligtTillgodoraknandemal

  [LTRE-19824]

Studentinformation

 • Ny REST-PUT studentinformation/student/studenter för att hämta flera studenter på en gång via UID-lista. Ej tillgänglig för API-användare

  [LTRE-35662]

Studiedeltagande

 • Ny resurs för att söka utdata deltagande kurs, GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs

  [LTRE-35918]
 • EjHanteradAntagning utökad med fält för studieavgift/behörighetsvillkor samt om den avser inresande utbyte

  [LTRE-29860]

Uppföljning

 • Lagt till en kolumn i IO_HPR_STUDIERESULTAT ,IO_HST_REGISTRERING och IO_STUDIEDELTAGANDE_ANTAGNING som avser YTTERSTA_KURSPAKETERINGSTYPSGRUPP

  [LTRE-35587]

Utbildningsinformation

 • Utannonsering i utbildningsinformation: Historik för utannonseringar, Ny REST-ingång för att hämta tidigare utannonseringar /utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID}

  [LTRE-35615]
 • Utannonsera flera tillfällen samtidigt i Utbildningsinformation, Ny REST-ingång /utbildningsinformation/hanteraflera/utannonsera

  [LTRE-25498]
 • Utannonsera flera tillfällen - /utbildningsinformation/utbildningstillfalle/filtrera utökat med nya frågeparametrar "kanUtannonseras" och "antagningsomgangID"

  [LTRE-25498]
 • Påminnelse: Utannonsering ska framöver endast ske via utbildningsinformation (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/publicering/{uid}), rest-ingång '/extintegration/emil/utannonsering/utbildningstillfalle' tas bort i samband med sprint 118. Även /extintegration/emil/utannonseringar (utannonseringshistorik) tas bort och ersätts med (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID}).

  [LTRE-35619]

Ärendehantering

 • Ny funktion för att kunna kontrollera om en bilaga går att ladda ner i Bilaga-resursen. Returnerar ett objekt med en länk till dataströmmen om bilagan kan laddas ned. Kravet för att kunna ladda ner en fil är att den har passerat genom antiviruskontrollen.

  [LTRE-35946]
 • Ny ingång för att hämta mina ärenden som student

  [LTRE-36163]Utgående APIer

Version 1.17: Avisering av kommande förändringar (vid frågor kontakta markus.umefjord@umu.se):

 • AnvandareBaseEvent; Elementet Anvandarbehorighet tas bort ur representationen
 • BehorighetsprofilEvent; Eventet tas bort helt och kommer inte längre att publiceras.

Utannonsering

 • Påminnelse: Utannonsering ska framöver endast ske via utbildningsinformation (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/publicering/{uid}), rest-ingång /extintegration/emil/utannonsering/utbildningstillfalle tas bort i samband med sprint 118. Även /extintegration/emil/utannonseringar (utannonseringshistorik) tas bort och ersätts med /utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID} (sprint 119).
 • Historik för utannonseringar, Ny REST-ingång för att hämta tidigare utannonseringar /utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID}.
 • Ny REST-ingång /utbildningsinformation/hanteraflera/utannonsera (OBS! ej öppen för integratörer ännu).
 • /utbildningsinformation/utbildningstillfalle/filtrera utökat med nya frågeparametrar "kanUtannonseras" och "antagningsomgangID".

Uppföljning, informationsobjekt

 • Kommande ändring: Kolumnerna UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_ID, UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_KOD, U, UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_SV, UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_EN innehåller fel information i IO-objekten IO_STUDIEDELTAGANDE_ANTAGNING, IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING, IO_KURSPAKETERINGSTILLFALLE_SJALVSTANDIGA. De innehåller information om utbildningens utbildningstyp istället för utbildningstillfällets utbildningstyp. Detta kommer att korrigeras, tidigast i 1.19.

Alla ärenden i version 1.17.0TypNyckelSammanfattning
Bug
LTRE-36164Obligatoriskt värde saknas I18n-värde 0
Bug
LTRE-35994Aktivitetstillfälle anmälningslistan skriver inte ut rubriken
Bug
LTRE-35788Beslut om TG på modul ska gå att ta bort även om tidigare dokumenterade underkända resultat finns på modulen
Bug
LTRE-36084Hämtning av moment i resultatflikarna är långsam
Bug
LTRE-36136Registervård av utbildningsområde på kurs slår inte igenom på HST-rapporten
Bug
LTRE-35781EventStreamRereader lyckas inte parsa events vid migrering
Bug
LTRE-36137Applikationsfel vid anrop '/resultat/studieresultat/klarmarkera
Bug
LTRE-35357Schema stämmer inte för UtbildningstypEvent skapade före 2017-04
Bug
LTRE-35652HPR på utförande organisation faller inte ut i HPR-rapporten
Bug
LTRE-35408Det går inte att stänga infomeddelande i bifoga-bilaga-dialog
Bug
LTRE-30355manage-backup.pl hanterar inte icke existerande database catalog
Bug
LTRE-36028Utdata Resultat. ”Tidiga” avbrott ska aldrig inkluderas i sökresultatet
Bug
LTRE-35159Rapport Helårsstudenter - borttag av finansieringsform på forskarkurser slår inte igenom i gränssnittet utan bara i underlaget
Bug
LTRE-34548SCB: registrering omfattningsvärde beror på antalet ingående parter
Bug
LTRE-36267Trasiga nightmare-tester (e2e)
Bug
LTRE-35365Utdata/Sök population: Systemfel vid utsökning av doktorander på påbörjade kurspaketeringar
Bug
LTRE-36036Bugg vid avisering vid borttag av resultat?
Bug
LTRE-36114Tillåta dbl3uf-användare att göra export
Improvment
LTRE-35660Intyg - Text i fritextfält försvinner
Improvment
LTRE-35585Städa pnr i testdatamaster samt student-IdP så att de är icke-autentiska
Improvment
LTRE-36064Lägg till systemfunktion ~Utdata:Resultat till systemaktivitet ~Resultat:Läsa
Improvment
LTRE-36200Utannonsering: Förtydliga förhandsgranska-dialog när förhandsgranskning inte kan utföras
Improvment
LTRE-35755Visa fler uppgifter i bevisärendes kurslista för kurser från andra lärosäten
Improvment
LTRE-35933Registreringsintyg: Kurspaketeringens omfattning ska bara visas en gång i rubriken
Improvment
LTRE-35675Egen systemaktivitet för att se utfärdade bevis på studentöversikten
Improvment
LTRE-35879Generalisera bilagehantering
Improvment
LTRE-35598Byt namn på systemaktiviteten "Student-Ärendestöd: Läsa bevisärende"
Improvment
LTRE-36006Kinesiska tecken i kursiv text i bevis fungerar inte
Improvment
LTRE-35840Fel i Studentgränssnitt då del av kurs använts som grund i TG
Improvment
LTRE-36098Sortera kurstillfällen vid rapportering i datumordning
Improvment
LTRE-36180Det är krångligt att redigera grunddata Antagningsomgång
Improvment
LTRE-35773Aktivitetstillfälle - tillgodoräknad modul
Improvment
LTRE-29860Visa kompletta uppgifter för "Ej hanterad antagning"
Improvment
LTRE-36276Borttag av student (makulera) fungerar inte utan ger errorevent
Incident
LTRE-36067Feeds har inte stannat av någon anledning.
Investigation
LTRE-36305Händelsen för stor att spara i databasen: 274419 bytes
New Feature
LTRE-34672GUI: Administrera FördelningsfilterOrganisation på en ärendekorg
New Feature
LTRE-19824Tillgodoräknande på modul utan omfattning
New Feature
LTRE-35923GUI: Begära automatfördelning av valt/valda ärenden
New Feature
LTRE-34862GUI: Administrera FördelningsfilterÄrendetyp på en ärendekorg
New Feature
LTRE-25498Utannonsera flera tillfällen samtidigt i Utbildningsinformation
New Feature
LTRE-36263Sätt systemaktivitet Bevis: Bifoga bilaga i bevisärende till produktionsklar
New Feature
LTRE-35918UTDATA: Deltagande kurs
Story
LTRE-32000Koppla attestant till grupp
Subtask
LTRE-36171Se till att stänga S3Object när vi hämtat filen
Technical Improvment
LTRE-35988Uppgradera js-3pp
Technical Improvment
LTRE-35615Utannonsering i utbildningsinformation: Historik för utannonseringar
Technical Improvment
LTRE-35614Utannonsering i utbildningsinformation: GUI, aktivera utannonsering direkt mot utbildningsinformation
Technical Improvment
LTRE-35616Utannonsering i utbildningsinformation: Dubblettkontroll av utbildningskod + tillfälleskod + halvår i NyA
Technical Improvment
LTRE-35946Göra antiviruskontrollen asynkron
Technical Improvment
LTRE-35434E2E tester för enkel resultatrapportering
Technical Improvment
LTRE-35830Examen: Tabeller saknar PK
Technical Improvment
LTRE-35833Resultat: Tabeller saknar PK
 • No labels